4.5.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 140/21


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/595

2020 m. balandžio 30 d.

kuriuo skiriama privataus avienos ir ožkienos sandėliavimo parama ir iš anksto nustatomas jos dydis

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 18 straipsnio 2 dalį ir 223 straipsnio 3 dalies c punktą,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1370/2013, kuriuo nustatomos su bendru žemės ūkio produktų rinkų organizavimu susijusios tam tikros pagalbos ir grąžinamųjų išmokų nustatymo priemonės (2), ypač į jo 4 straipsnio 2 dalies b punktą,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (3), ypač į jo 62 straipsnio 2 dalies b punktą,

kadangi:

(1)

valstybėse narėse nustatyti dideli judėjimo apribojimai, kuriais siekiama kovoti su dabartine COVID-19 pandemija, padarė didelį poveikį tam tikrų kategorijų avienos ir ožkienos gaminių, pavyzdžiui, jaunesnių nei dvylikos mėnesių avių ir ožkų skerdenų, pardavimui apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriuje;

(2)

dėl šios priežasties smarkiai sumažėjo tam tikrų avienos ir ožkienos gaminių paklausa. Dėl pasiūlos ir paklausos neatitikimo sutriko avienos ir ožkienos sektoriaus rinka. Tai daro didelį neigiamą poveikį sektoriaus maržoms ir kelia pavojų Sąjungos ūkininkų finansiniam gyvybingumui. Tikėtina, kad nesiėmus priemonių šiam rinkos sutrikimui pašalinti avienos ir ožkienos gaminių kainos Sąjungoje mažės, o spaudimas mažinti kainas tęsis;

(3)

dabartinį pasiūlos ir paklausos neatitikimą avienos ir ožkienos rinkose galima sumažinti sandėliuojant jaunesnių nei dvylikos mėnesių avių ir ožkų skerdenas, kurių didžioji dalis būtų buvusi skirta apgyvendinimo ir maitinimo sektoriui;

(4)

valstybėse narėse nustatyti dideli judėjimo apribojimai, kuriais siekiama kovoti su dabartine COVID-19 pandemija, taip pat turėjo įtakos darbo jėgos pasiūlai skerdyklose bei maisto perdirbimo įmonėse ir dėl jų sumažėjo transporto ir logistikos sektoriaus pajėgumai;

(5)

siekiant sušvelninti dabartinius sunkumus ir visų pirma sumažinti pasiūlos ir paklausos neatitikimą, dėl kurio daromas spaudimas mažinti visų avienos ir ožkienos gaminių kainas, taip pat palengvinti šias sudėtingas rinkos sąlygas, tikslinga skirti privataus šviežios ar atšaldytos jaunesnių nei dvylikos mėnesių avių ir ožkų mėsos sandėliavimo paramą;

(6)

Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2016/1238 (4) ir Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2016/1240 (5) nustatytos privataus sandėliavimo paramos įgyvendinimo taisyklės. Jei šiame reglamente nenurodyta kitaip, privataus šviežios ir atšaldytos jaunesnių nei dvylikos mėnesių avių ir ožkų mėsos sandėliavimo paramai turėtų būti taikomos Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1238 ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 nuostatos;

(7)

paramos dydis turėtų būti nustatytas iš anksto, nes tai leistų taikyti greitą ir lanksčią veiklos sistemą. Remiantis Reglamento (ES) Nr. 1370/2013 4 straipsniu, privataus sandėliavimo paramos dydis turėtų būti iš anksto nustatomas atsižvelgiant į sandėliavimo išlaidas ir kitus atitinkamus rinkos elementus. Tikslinga nustatyti paramą už visą sandėliavimo laikotarpį, remiantis atvežimo į sandėlį ir išvežimo iš jo išlaidomis, sandėliavimo šaltuosiuose sandėliuose išlaidomis už dieną ir daline kompensacija už prarastą šviežios ar atšaldytos avienos ir ožkienos, kuri yra užšaldoma, vertę;

(8)

kad privataus sandėliavimo parama būtų veiksminga ir turėtų realų poveikį rinkai, ji turėtų būti skiriama tik už gaminius, kurie dar nebuvo atiduoti sandėliuoti. Atsižvelgiant į tai, tikslinga nustatyti sandėliavimo laikotarpį;

(9)

veiksmingo administravimo ir supaprastinimo tikslais reikėtų nustatyti mažiausią kiekvienoje paraiškoje nurodytiną gaminių kiekį;

(10)

siekiant užtikrinti paraiškos patikimumą ir pageidaujamą priemonės poveikį rinkai, reikėtų nustatyti užstatą;

(11)

priemonės, kurių imtasi kovojant su COVID-19 pandemija, gali daryti poveikį atitikčiai reikalavimams, taikomiems su privataus sandėliavimo parama susijusioms patikroms vietoje pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 60 straipsnį. Tikslinga valstybėms narėms, kurioms šios priemonės darys poveikį, suteikti lankstumo – pratęsti atvežimo į sandėlį patikrų atlikimo laikotarpį arba leisti vietoj jų naudoti kitus tinkamus įrodymus, taip pat nereikalauti atlikti patikrų, apie kurias iš anksto neįspėjama. Todėl taikant šį reglamentą tikslinga nukrypti nuo tam tikrų Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 nuostatų;

(12)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 42 straipsnio 1 dalies b punkte nustatyta, kad valstybės narės apie priimtinas paraiškas Komisijai turėtų pranešti kartą per savaitę. Siekiant užtikrinti skaidrumą, stebėseną ir tinkamą paramos sumų administravimą, taip pat veiksmingą sistemos valdymą, pranešimus būtina teikti dažniau;

(13)

tam, kad šis reglamentas iš karto padarytų poveikį rinkai ir padėtų stabilizuoti kainas, jis turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(14)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatoma privataus šviežios ar atšaldytos jaunesnių nei dvylikos mėnesių avių ir ožkų mėsos sandėliavimo parama (toliau – parama), kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 17 straipsnio pirmos pastraipos i punkte.

2.   Jei šiame reglamente nenurodyta kitaip, taikomas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1238 ir Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1240.

2 straipsnis

Paramos skyrimo reikalavimus atitinkantys gaminiai

1.   Gaminių, už kuriuos gali būti skiriama parama, sąrašas pateiktas priede.

2.   Kad mėsa atitiktų paramos skyrimo reikalavimus, ji turi būti geros bei tinkamos prekinės kokybės ir Sąjungos kilmės. Gaminys turi atitikti Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1238 VI priedo III skirsnyje nustatytus reikalavimus.

3.   Parama skiriama tik už tam tikrą šviežios ar atšaldytos mėsos, kuri dar nebuvo atiduota sandėliuoti, kiekį.

3 straipsnis

Paraiškų teikimas ir jų priimtinumas

1.   Paramos paraiškos gali būti teikiamos nuo 2020 m. gegužės 7 d.

2.   Kiekvienoje paraiškoje nurodomi priede išvardyti gaminiai ir atitinkami jų KN kodai.

3.   Mažiausias kiekvienoje paraiškoje nurodytinas paramos skyrimo reikalavimus atitinkantis kiekis yra 5 tonos.

4 straipsnis

Paramos dydis ir sandėliavimo laikotarpis

1.   Atitinkami paramos už vieną sandėliavimo laikotarpį dydžiai nustatyti priede.

2.   Sandėliavimo pagal sutartį laikotarpis baigiasi dieną prieš išvežant gaminius iš sandėlio.

3.   Parama gali būti skiriama tik jei sandėliavimo laikotarpis trunka 90, 120 arba 150 dienų.

5 straipsnis

Užstatas

Teikiant paramos paraišką, susijusią su paramos skyrimo reikalavimus atitinkančiais gaminiais, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1238 4 straipsnio b punktą reikalaujamo užstato dydis yra 100 EUR už toną.

6 straipsnis

Patikros

1.   Nukrypstant nuo Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 60 straipsnio 1 ir 2 dalių, tais atvejais, kai dėl priemonių, kurių imtasi kovojant su COVID-19 pandemija (toliau – priemonės), mokėjimo agentūra negali laiku atlikti to reglamento 60 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų patikrų, atitinkama valstybė narė gali:

a)

pratęsti 60 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą laikotarpį, kad šias patikras būtų galima atlikti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo priemonių taikymo pabaigos, arba

b)

priemonių taikymo laikotarpiu vietoj patikrų remtis atitinkamais įrodymais, įskaitant su geografine vietove susietas nuotraukas ar kitus elektronine forma saugomus įrodymus.

2.   Nukrypstant nuo Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 60 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos, tais atvejais, kai mokėjimo agentūra dėl minėtų priemonių negali atlikti patikrų vietoje, apie kurias iš anksto neįspėjama, nėra reikalaujama, kad patikras, apie kurias iš anksto neįspėjama, ji atliktų priemonių taikymo laikotarpiu.

7 straipsnis

Pranešimai apie kiekius, dėl kurių teikiama paraiška

Nukrypdamos nuo Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 42 straipsnio 1 dalies b punkto, valstybės narės apie gaminių kiekius, dėl kurių buvo pateiktos priimtinos paraiškos, ir su tomis paraiškomis susijusią informaciją Komisijai praneša tokia tvarka:

a)

kiekvieną pirmadienį ne vėliau kaip 12.00 (Briuselio laiku) – apie gaminių kiekius, dėl kurių praėjusios savaitės ketvirtadienį ir penktadienį buvo pateiktos priimtinos paraiškos;

b)

kiekvieną ketvirtadienį ne vėliau kaip 12.00 (Briuselio laiku) – apie gaminių kiekius, dėl kurių tos pačios savaitės pirmadienį, antradienį ir trečiadienį buvo pateiktos priimtinos paraiškos.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. balandžio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 346, 2013 12 20, p. 12.

(3)  OL L 347, 2013 12 20, p. 549.

(4)  2016 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1238, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui (OL L 206, 2016 7 30, p. 15).

(5)  2016 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1240, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatų dėl valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui taikymo taisyklės (OL L 206, 2016 7 30, p. 71).


PRIEDAS

2 straipsnio 1 dalyje nurodytas gaminių, kurie atitinka paramos skyrimo reikalavimus, sąrašas ir 4 straipsnio 1 dalyje nurodyti atitinkami paramos už vieną sandėliavimo laikotarpį dydžiai

Gaminių muitinės nomenklatūros kodas (KN kodas)

Gaminių aprašymas

Paramos už vieną sandėliavimo laikotarpį dydis

(EUR už toną)

90 dienų

120 dienų

150 dienų

1

2

3

4

5

ex 0204 10 00

Šviežios arba atšaldytos jaunesnių nei dvylikos mėnesių ėriukų skerdenos ir skerdenų pusės

866

890

915

ex 0204 50 11

Šviežios arba atšaldytos jaunesnių nei dvylikos mėnesių ožkų skerdenos ir skerdenų pusės