4.5.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 140/17


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/594

2020 m. balandžio 30 d.

kuriuo leidžiama sudaryti susitarimus ir priimti sprendimus dėl rinkos stabilizavimo priemonių augančių medžių ir kitų augalų, svogūnėlių, šaknų ir panašių augalų dalių, skintų gėlių ir dekoratyvinių žalumynų sektoriuje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 222 straipsnį;

kadangi:

(1)

Sąjunga yra viena iš didžiausių augančių medžių ir kitų augalų, svogūnėlių, šaknų ir panašių augalų dalių, skinamų gėlių ir dekoratyvinių žalumynų (toliau – gyvi augalai ir gėlės) augintojų. 2019 m. bendra Sąjungos produkcijos vertė siekė 20 mlrd. EUR;

(2)

apie 85 proc. Sąjungos gyvų augalų ir gėlių produkcijos skiriama vidaus rinkai, o likę 15 proc. eksportuojami į trečiąsias šalis;

(3)

gyvų augalų ir gėlių sektoriaus tiekimo grandinė yra glaudžiai sujungta ir priklauso nuo sklandžios ir efektyviai organizuojamos logistikos, kad būtų užtikrinta veikianti produktų, kurie dėl savo pobūdžio yra iš esmės greitai gendantys, rinkos sistema;

(4)

be to, gyvų augalų ir gėlių auginimo ir pardavimo veiklai būdingas sezoniškumas. Dauguma gyvų augalų ir gėlių auginami pavasarį konkrečioms progoms, kaip antai Motinos dienai ar Velykoms, o siekiant prisitaikyti prie sezoninės paklausos namams skirti augalai specialiai auginami mažesniuose vazonuose. Paprastai šios produkcijos daugiausia parduodama pavasarį. Kai kuriuose pasektoriuose, pavyzdžiui, vienmečių gėlynų augalų ir skintų gėlių, 40–80 proc. produkcijos parduodama kovo–birželio mėnesiais;

(5)

dėl dabartinės COVID-19 pandemijos ir valstybėse narėse nustatytų didelių asmenims taikomų judėjimo suvaržymų gyvų augalų ir gėlių sektorius patiria ekonominių sutrikimų, dėl kurių augintojams kyla finansinių sunkumų ir pinigų srautų problemų;

(6)

ligos plitimas ir taikomos priemonės riboja darbo jėgos (visų pirma, transporto sektoriuje) pasiūlą, o tai visų pirma neigiamai veikia gyvų augalų ir gėlių auginimo, rinkimo, aukcionų organizavimo ir pardavimo etapus;

(7)

gyvų augalų ir gėlių sektoriaus veikla sustojo ir dėl privalomo lauko prekyviečių, sodo centrų, specializuotų mažmeninės prekybos parduotuvių uždarymo, taip pat dėl apgyvendinimo įstaigų uždarymo ir šventinių bei kitų renginių atšaukimo. Tikėtina, kad kai kuriose valstybėse narėse atidarius dalį sodo centrų ir specializuotų mažmeninės prekybos parduotuvių ši situacija iš esmės nepasikeis, nes tiekimo grandinė yra glaudžiai sujungta ir priklauso nuo veikiančios logistikos ir ribotų sandėliavimo galimybių. Manoma, kad ateinančiais mėnesiais socialinių kontaktų ribojimo priemonės bus toliau taikomos ir darys poveikį transporto logistikai ir pardavimui, nes į parduotuves galės užeiti mažiau vartotojų. Be to, jau atšaukti dideli ateinančiais mėnesiais turėję vykti renginiai, tokie kaip kasmetinės sodų šventės, ir kiti socialiniai renginiai, kuriems paprastai reikalingos gėlių dekoracijos, kaip antai vestuvės;

(8)

be to, pirkėjai Sąjungoje ir pasaulio rinkoje nutraukia sutartis ir atideda naujų sutarčių sudarymą tikėdamiesi tolesnio kainų kritimo. Eksportui poveikį daro ir logistikos sunkumai, nes Kinijoje prasidėjus COVID-19 pandemijai jos ir kitų šalių uostai smarkiai perpildyti. Numatoma, kad atšauktų reisų skaičius toliau didės bent iki 2020 m. birželio mėn. ir dėl to vis labiau trūks konteinerių, smarkiai išaugs mokesčiai, o eksportuotojų siuntų siuntimas bus atidedamas;

(9)

dėl šio pasiūlos ir paklausos neatitikimo gyvų augalų ir gėlių sektorius patiria ekonominių sutrikimų. Taigi, smarkiai sumažėjo gyvų augalų ir gėlių paklausa ir tai padarė didelį tiesioginį poveikį rinkai. Bendra gyvų augalų ir gėlių produkcijos paklausa Sąjungos rinkoje sumažėjo 80 proc. Tai labai paveikė prekybą aukcionuose. Remiantis pranešimais, Nyderlandų aukciono rinkos, kurioje administruojama 35 proc. visos Sąjungos pardavimo sandorių, apyvarta 2020 m. kovo viduryje sumažėjo 85 proc. Nors Nyderlandų aukciono rinka šiek tiek atsigavo, jos apyvarta išlieka 30 proc. mažesnė nei 2019 m. balandžio viduryje. Kai kuriose valstybėse, kaip antai Belgijoje ir Prancūzijoje, aukcionai ir didmeninės rinkos yra uždaryti. Be to, pateikta pranešimų, kad kai kuriose valstybėse narėse, pavyzdžiui, Nyderlanduose, dideliu mastu sunaikinti sandėliuoti netinkami gėlynų augalai ir vystančios sezoninės skintos gėlės. Dėl to olandiškuose aukcionuose labai nukrito kainos. 2020 m. kovo 16–22 d., kai žlugo rinka, kainos buvo beveik 60 proc. mažesnės nei tą pačią 2019 m. savaitę. Be to, 2020 m. kovo 23–29 d., kovo 30 d. – balandžio 5 d. ir balandžio 6–12 d. kainos tebebuvo nuo 36 iki 23 proc. mažesnės nei tomis pačiomis 2019 m. savaitėmis;

(10)

atsižvelgiant į aptartas aplinkybes, šių įvykių laikotarpis apibūdintas kaip didelių rinkos pusiausvyros sutrikimų laikotarpis;

(11)

siekiant padėti gyvų augalų ir gėlių sektoriui atkurti pusiausvyrą šiuo didelių rinkos pusiausvyros sutrikimų laikotarpiu, tikslinga šešių mėnesių laikotarpį leisti gyvų augalų ir gėlių sektoriaus ūkininkams, ūkininkų asociacijoms, tokių asociacijų asociacijoms, pripažintoms gamintojų organizacijoms ir jų asociacijoms, taip pat pripažintoms tarpšakinėms organizacijoms sudaryti susitarimus ir priimti sprendimus. Šios priemonės apima: i) pašalinimą iš rinkos arba nemokamą paskirstymą, ii) bendrą pardavimo skatinimą ir iii) laikiną produkcijos planavimą;

(12)

tokie susitarimai ir sprendimai galėtų apimti: i) kolektyvinį pašalinimą iš rinkos, kad gyvi augalai ir gėlės būtų tvarkingai sunaikinti, ii) pardavimo skatinimo priemones, kuriomis vartotojai būtų skatinami pirkti gyvų augalų ir gėlių ir iii) kolektyvinį produkcijos planavimą, kad gyvų augalų ir gėlių sodinimas būtų koordinuojamas atsižvelgiant į būsimą suvaržymų panaikinimą;

(13)

sudaryti bet kokius susitarimus ar priimti sprendimus turėtų būti laikinai leidžiama šešių mėnesių laikotarpį. Šiuo laikotarpiu bus surenkama ir parduodama daugiausia gyvų augalų ir gėlių, todėl tikimasi, kad šiuo laikotarpiu priemonės turės didžiausią poveikį;

(14)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 222 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa, leidimas turi būti suteikiamas, jei jis nekenkia vidaus rinkos veikimui ir jei susitarimais bei sprendimais siekiama tik stabilizuoti sektorių. Šios konkrečios sąlygos netaikomos susitarimams ir sprendimams, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai lemia rinkos padalijimą, diskriminaciją dėl pilietybės arba kainų nustatymą. Šių sąlygų neatitinkantiems arba nebeatitinkantiems susitarimams ir sprendimams taikoma Sutarties 101 straipsnio 1 dalis;

(15)

šiame reglamente nustatytas leidimas turėtų būti taikomas Sąjungos teritorijoje, atsižvelgiant į tai, kad dideli rinkos pusiausvyros sutrikimai pasireiškia visoje Sąjungoje;

(16)

kad valstybės narės galėtų įvertinti, ar susitarimai ir sprendimai nekenkia vidaus rinkos veikimui ir ar jais siekiama tik stabilizuoti gyvų augalų ir gėlių sektorių, valstybės narės, kuriai tenka didžiausia numatoma tuose susitarimuose ar sprendimuose nurodytos gyvų augalų ir gėlių produkcijos dalis, kompetentingoms institucijoms, įskaitant tos valstybės konkurencijos institucijas, turėtų būti teikiama informacija apie sudarytus susitarimus ir priimtus sprendimus, taip pat apie juose nurodytą produkcijos kiekį ir laikotarpį;

(17)

didelis rinkos pusiausvyros sutrikimas pasireiškia laikotarpiu, kai parduodama daugiausia gyvų augalų ir gėlių, todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo;

(18)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nedarant poveikio Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 152 straipsnio 1a daliai, 209 straipsnio 1 daliai ir 210 straipsnio 1 daliai, augančių medžių ir kitų augalų, svogūnėlių, šaknų ir panašių augalų dalių, skintų gėlių ir dekoratyvinių žalumynų sektoriaus (toliau – gyvų augalų ir gėlių sektorius) ūkininkams, ūkininkų asociacijoms, tokių asociacijų asociacijoms, pripažintoms gamintojų organizacijoms ir jų asociacijoms, taip pat pripažintoms tarpšakinėms organizacijoms leidžiama šešių mėnesių laikotarpį, prasidedantį nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos, sudaryti susitarimus ir priimti bendrus sprendimus dėl pašalinimo iš rinkos ir nemokamo paskirstymo, bendro pardavimo skatinimo ir laikino produkcijos planavimo.

2 straipsnis

Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad 1 straipsnyje nurodyti susitarimai ir sprendimai nekenktų tinkamam vidaus rinkos veikimui ir kad jais būtų siekiama tik stabilizuoti gyvų augalų ir gėlių sektorių.

3 straipsnis

Geografinė šio leidimo taikymo sritis – Sąjungos teritorija.

4 straipsnis

1.   Atitinkami ūkininkai, ūkininkų asociacijos, tokių asociacijų asociacijos, pripažintos gamintojų organizacijos ir jų asociacijos, taip pat pripažintos tarpšakinės organizacijos, sudarę 1 straipsnyje nurodytus susitarimus ar priėmę tame straipsnyje nurodytus sprendimus, apie juos kuo skubiau praneša valstybės narės, kuriai tenka didžiausia numatoma tuose susitarimuose ar sprendimuose nurodytos gyvų augalų ir gėlių produkcijos dalis, kompetentingoms institucijoms ir pateikia šią informaciją:

a)

nurodytą numatomą produkcijos kiekį;

b)

numatomą įgyvendinimo laikotarpį.

2.   Ne vėliau kaip per 25 dienas po 1 straipsnyje nurodyto šešių mėnesių laikotarpio pabaigos atitinkami ūkininkai, ūkininkų asociacijos, tokių asociacijų asociacijos, pripažintos gamintojų organizacijos ir jų asociacijos, taip pat pripažintos tarpšakinės organizacijos praneša šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms kompetentingoms institucijoms apie susitarimuose ar sprendimuose faktiškai nurodytą gyvų augalų ir gėlių produkcijos kiekį.

3.   Remdamosi Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1185 (2), valstybės narės Komisijai pateikia:

a)

ne vėliau kaip per 5 dienas po kiekvieno vieno mėnesio laikotarpio pabaigos – informaciją apie susitarimus ir sprendimus, apie kuriuos joms pranešta per tą laikotarpį remiantis 1 dalimi;

b)

ne vėliau kaip per 30 dienų po 1 straipsnyje nurodyto šešių mėnesių laikotarpio pabaigos – tuo laikotarpiu įgyvendintų susitarimų ir sprendimų apžvalgą.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. balandžio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2017 m. balandžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1185, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) Nr. 1307/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės dėl informacijos ir dokumentų teikimo Komisijai ir kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami keli Komisijos reglamentai (OL L 171, 2017 7 4, p. 113).