17.4.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 119/15


EUROPOS CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (ES) 2020/533

2020 m. balandžio 15 d.

dėl terminų statistinei informacijai teikti pratęsimo (ECB/2020/23)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį ir 12 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos statistinės informacijos (1), ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

statistinės informacijos teikimo įsipareigojimai, numatyti atitinkamuose Europos Centrinio Banko (ECB) reglamentuose, atspindi Eurosistemos statistinių duomenų poreikius, tačiau dėl dabartinės koronaviruso ligos 2019 (COVID-19) pandemijos statistinius duomenis teikiantys atskaitingieji agentai gali susidurti su rimtu iššūkiu;

(2)

dėl to gali iškilti poreikis apibrėžtam laikotarpiui pratęsti terminus tam tikrai statistinei informacijai teikti. Kad būtų efektyvus, toks sprendimas turėtų būti priimtas greitai ir veiksmingai;

(3)

siekiant sparčiai reaguoti į dabartinę pandemijos situaciją, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgaliojimų pratęsti terminus statistinei informacijai teikti delegavimas

1.   Valdančioji taryba deleguoja Vykdomajai valdybai įgaliojimus pratęsti terminus statistinei informacijai pagal šio reglamento priede nurodytus Europos Centrinio Banko (ECB) reglamentus teikti.

2.   Priimdama sprendimą pratęsti terminą statistinei informacijai teikti, Vykdomoji valdyba atsižvelgia į:

a)

informacijos teikimo dažnumą pagal kiekvieną iš šio reglamento priede nurodytų ECB reglamentų;

b)

tai, kokią įtaką COVID-19 plitimas daro atskaitingųjų agentų galimybėms teikti duomenis ir užtikrinti duomenų kokybę ir valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionalinių centrinių bankų (NCB) ir ECB galimybėms vykdyti reikiamą statistinės informacijos patikrinimą;

c)

tai, ar šie duomenys turi būti renkami skubiai tam, kad ECB ir NCB galėtų vykdyti Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) uždavinius;

d)

būtinybę sutelkti ECB ir NCB išteklius renkant tuos duomenis, kurių skubiausiai reikia tam, kad ECB ir NCB galėtų vykdyti Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) uždavinius.

3.   Visi Vykdomosios valdybos sprendimai pagal 1 dalį priimami atsižvelgus į standartinės sudėties ECBS Statistikos komiteto (STC) nuomonę. Teikdamas nuomonę Vykdomajai valdybai, STC įvertina duomenų naudotojų poreikius.

4.   Terminai statistinei informacijai teikti gali būti pratęsti tik dėl tokios informacijos, kuri turi būti teikiama 2020 m. gruodžio 31 d. ar anksčiau.

5.   Terminai statistinei informacijai teikti negali būti pratęsti ilgiau, kaip iki 2021 m. birželio 30 d.

6.   Valdančiajai tarybai reguliariai kartą per ketvirtį pranešama apie visus Vykdomosios valdybos pagal 1 dalį priimtus sprendimus.

7.   Atitinkami atskaitingieji agentai informuojami apie visus Vykdomosios valdybos pagal 1 dalį priimtus sprendimus.

8.   Valdančioji taryba Vykdomajai valdybai taip pat deleguoja įgaliojimus pratęsti terminus, per kuriuos NCB turi perduoti 1 dalyje nurodytą statistinę informaciją ECB. Visi pagal šią dalį Vykdomosios valdybos priimti sprendimai suderinami su atitinkamu sprendimu, kurį jį priima pagal 1 dalį.

2 straipsnis

Baigiamoji nuostata

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Frankfurte prie Maino 2020 m. balandžio 15 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB Pirmininkė

Christine LAGARDE


(1)  OL L 318, 1998 11 27, p. 8.


PRIEDAS

ECB reglamentų sąrašas

1.   

2013 m. lapkričio 28 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1409/2013 dėl mokėjimų statistikos (ECB/2013/43) (OL L 352, 2013 12 24, p. 18).

2.   

2018 m. sausio 26 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) 2018/231 dėl pensijų fondams taikomų statistinės atskaitomybės reikalavimų (ECB/2018/2) (OL L 45, 2018 2 17, p. 3).

3.   

2014 m. lapkričio 28 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1374/2014 dėl draudimo bendrovėms taikomų statistinės atskaitomybės reikalavimų (ECB/2014/50) (OL L 366, 2014 12 20, p. 36).