20.3.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 84/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/426

2020 m. kovo 19 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/402, kuriuo tam tikrus gaminius leidžiama eksportuoti tik pagal eksporto leidimą

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/479 (1) dėl bendrų eksporto taisyklių, ypač į jo 5 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/402 (2) Europos Komisija nustatė, kad tam tikros asmeninės apsaugos priemonės turi būti eksportuojamos tik pagal eksporto leidimą, kadangi šių gaminių paklausa Europos Sąjungoje didėja ir atitinkamai jų ima trūkti tam tikrose valstybėse narėse. Ši išankstinių leidimų sistema taikoma eksportui į visas trečiąsias šalis;

(2)

medicininių ir asmeninių apsaugos priemonių bendroji rinka yra labai susieta su teritorijomis už Sąjungos ribų, kaip ir jos gamybos vertės grandinės ir platinimo tinklai. Tai ypač taikytina keturioms Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėms narėms. Todėl dėl glaudžių gamybos vertės grandinių ir platinimo tinklų sąsajų būtų nenaudinga taikyti eksporto leidimų sistemos tam tikrų asmeninių apsaugos priemonių eksportui į šias šalis, kai šios priemonės yra būtinos tolesnio ligos plitimo prevencijai ir užkrėstus pacientus gydančių medicinos darbuotojų sveikatos apsaugai. Todėl Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/402 tikslinga netaikyti šioms šalims;

(3)

taip pat tikslinga netaikyti Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/402 Sutarties II priede išvardytoms užjūrio šalims ir teritorijoms, Farerų Saloms, Andorai, San Marinui ir Vatikanui, kadangi jie ypač priklauso atitinkamai nuo valstybių narių, su kuriomis yra susiję, miestų tiekimo grandinių arba kaimyninių valstybių narių tiekimo grandinių;

(4)

kad nebūtų trukdoma siekti Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/402 tikslo, minėtų šalių ir teritorijų, kurioms bus netaikomos nuostatos, valdžios institucijos turėtų suteikti tinkamų garantijų, kad jos kontroliuos susijusių produktų eksportą. Komisija turėtų atidžiai stebėti šį aspektą;

(5)

tam tikrą kiekį konkrečių gaminių gali būti leidžiama eksportuoti konkrečiomis sąlygomis, kaip antai siekiant užtikrinti tiekimą humanitarinių organizacijų neatidėliotinoms operacijoms trečiosiose šalyse,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/402 iš dalies keičiamas taip:

1.

1 straipsnis papildomas šia 3 dalimi:

„3.   1 ir 2 dalyse nustatytos priemonės netaikomos eksportui į Norvegiją, Islandiją, Lichtenšteiną, Šveicariją ir Sutarties II priede išvardytas užjūrio šalis ir teritorijas, Farerų Salas, Andorą, San Mariną ir Vatikaną.“

2.

2 straipsnio 3 dalies trečia įtrauka pakeičiama taip:

„—

reaguoti į pagalbos prašymus, kuriuos trečiosios šalys ar tarptautinės organizacijos pateikė UPCM (Sąjungos civilinės saugos mechanizmui) ir kurie tvarkomi pagal šį mechanizmą, ir sudaryti sąlygas būtiniausioms priemonėms tiekti, kai teikiama humanitarinė pagalba.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. kovo 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 83, 2015 3 27, p. 34.

(2)  2020 m. kovo 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/402, kuriuo tam tikrus gaminius leidžiama eksportuoti tik pagal eksporto leidimą (OL L 77I, 2020 3 15, p. 1).