20.3.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2020/419

2020 m. sausio 30 d.

kuriuo nukrypstama nuo Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1149, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl nacionalinių vyno sektoriaus paramos programų

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 53 straipsnio b ir h punktus,

kadangi:

(1)

2019 m. spalio 2 d. Pasaulio prekybos organizacija (PPO) priėmė arbitražo sprendimą „Europos Bendrijos ir tam tikros valstybės narės. Prekybai dideliais civiliniais orlaiviais poveikį darančios priemonės“ (WT/DS316/ARB). Arbitražo sprendimu Jungtinėms Amerikos Valstijoms (toliau – JAV) suteikta teisė reaguojant į Sąjungos subsidijas bendrovei „Airbus“ prašyti leidimo taikyti atsakomąsias priemones, neviršijančias 7,5 mlrd. USD per metus. 2019 m. spalio 18 d. JAV nustatė 25 % ad valorem importo muitą, taikomą, be kita ko, Vokietijos, Ispanijos, Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės į JAV eksportuojamiems neputojantiems vynams. Ši išskirtinė, neteisinga ir nenuspėjama padėtis daro didelį ir žalingą poveikį pasaulinei prekybai visais Sąjungos vynais. Reaguodamos į Prancūzijos nustatytą skaitmeninių paslaugų mokestį (GAFA mokestį), JAV taip pat pagrasino taikyti 100 % ad valorem importo muitus Prancūzijos putojantiems vynams;

(2)

JAV nustatyti importo muitai daro didelį tiesioginį poveikį Sąjungos prekybai vynu JAV rinkoje, kuri vertės ir eksporto apimties požiūriu yra didžiausia Sąjungos žemės ūkio produktų, ypač vyno, eksporto rinka. 2018 m. Sąjunga į JAV eksportavo 6,5 mln. hektolitrų vyno, eksporto vertė siekė 4 mlrd. EUR. Sąjungos vyno eksportas į JAV paprastai sudaro 30–40 % pasaulinio Sąjungos vyno eksporto vertės;

(3)

JAV nustatyti didesni importo muitai daro žalingą poveikį visam Sąjungos vyno sektoriui, o ne tik keturių valstybių narių kilmės neputojantiems vynams, kuriems taikomi padidinti importo muitai. Dėl to daromas neigiamas poveikis viso JAV rinkoje parduodamo Sąjungos vyno reputacijai ir prekybai. Vyno reputaciją lemia ne tik jo kokybė, bet ir kaina bei suvokiamas kainos ir kokybės santykis. Tai ypač pasakytina apie žemesnės ir vidutinės kainos vynus, kuriems, vertinant absoliučiais skaičiais, 25 % importo muitas daro didesnį poveikį nei brangesniems vynams, kuriuos perkančių žinovų didesnė kaina neatgraso. JAV rinkoje Sąjungos vynai konkuruoja su kitų šalių, pvz., Pietų Amerikos, Australijos ar Pietų Afrikos, kilmės vynais. Esant tokiai aršiai ir didelei konkurencijai, bendro kainų lygio suvokimas atlieka svarbų vaidmenį. Vartotojų, kurie žino, kad tam tikros kilmės Sąjungos vyno kainai taikomas padidintas importo muitas, bendras požiūris į Sąjungos vynų kainų lygį bus negatyvesnis, todėl jų dėmesys nukryps į kitų šalių kilmės produktus. Atsižvelgiant į nustatytas susidariusias rinkos sąlygas ir sumažėjusią bendrą grąžą gamintojams, būtina nedelsiant imtis priemonių, kuriomis būtų mažinamas importo muitų poveikis visiems vynams, kurių kilmės šalys yra visos valstybės narės, o ne tik vynams, kuriems tiesiogiai taikomi tie importo muitai;

(4)

rinkos stabilumo atžvilgiu JAV nustatytas importo muito režimas nėra atskira nacionalinė priemonė, daranti poveikį tik prekybai su JAV. Pasaulinė vyno rinka yra globali rinka, kurioje atskiros svarbių ekonomikos dalyvių (kaip antai JAV) priimtos priemonės daro plataus masto poveikį visai tarptautinei prekybai vynu. Bet kokie neigiami sąlygų pokyčiai svarbioje Sąjungos vynų paskirties rinkoje (kaip antai JAV) neišvengiamai veikia kitas rinkas, nes produktai, kurių dėl išaugusios kainos nebegalima parduoti JAV, turi būti nukreipti kitur. Todėl kitų rinkų vartotojai, gerai žinodami rinkos sąlygas, darys papildomą spaudimą mažinti kainas, o konkurencija taip pat bus daug didesnė nei įprasta. Taigi tikėtina, kad dėl dabartinių JAV nustatytų importo muitų Sąjungos vyno eksportas visame pasaulyje patirs sąstingį. Iš vyno sektoriaus ataskaitų matyti, kad JAV rinkoje buvo atšaukti stambūs prancūziškų vynų užsakymai;

(5)

2019 m. Sąjungos vyno rinka patyrė sunkumų, o vyno atsargos yra didžiausios nuo 2009 m. Šiuos pokyčius visų pirma lėmė rekordinis 2018 m. derlius ir mažėjantis vyno vartojimas Sąjungoje. Vynų, kuriems taikomi JAV nustatyti importo muitai, nepardavus už Sąjungos ribų esančiose eksporto rinkose, padėtis Sąjungos rinkoje taps dar labiau įtempta ir sudėtingesnė. Be to, įtemptą padėtį dar labiau apsunkina importo muitų tarifų taikymo laikotarpis. Tarifai pradėti taikyti nuo 2019 m. spalio 18 d., t. y. 2019 m. vyno derliaus nuėmimo bei gamybos metų viduryje ir prieš pat metų pabaigos švenčių sezoną; tai yra du Sąjungos vyno sektoriui svarbiausi pardavimo laikotarpiai per metus. Susidarius tokioms aplinkybėms būtina nedelsiant imtis priemonių padėčiai ištaisyti;

(6)

iš visų Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 43 straipsnyje nustatytų paramos vyno sektoriui priemonių tik to reglamento 45 straipsnio 1 dalies b punkte numatyta pardavimo skatinimo priemonė yra tiesiogiai skirta Sąjungos vynų pardavimui trečiosiose šalyse skatinti, siekiant didinti jų konkurencingumą. Bėgant metams pardavimo skatinimo priemonė pasirodė esanti labai veiksminga siekiant įsitvirtinti trečiųjų šalių rinkose ir jas konsoliduoti. Paaiškėjo, kad tai veiksmingiausia Sąjungos vynų rėmimo trečiųjų šalių rinkose priemonė, kuria gerinama vynų reputacija ir didinamas informuotumas apie jų kokybę. Tarptautinė vyno rinka yra pasaulinė rinka, todėl bet kuri Sąjungos vyno pardavimo skatinimo veikla trečiųjų šalių rinkose yra naudinga visiems Sąjungos vynams. Ji suteikia galimybių veiklos vykdytojams vėliau pateikti atitinkamai rinkai kitų Sąjungos vynų. Atskiros pardavimo skatinimo priemonės padeda didinti pardavimą, nes apima visą vyno asortimentą arba visą vynininkystės regioną, o ne kurį nors atskirą vyno prekės ženklą ar rūšį. Todėl labai svarbu pradėti, tęsti ir intensyvinti pardavimo skatinimo veiklą visose rinkose, siekiant rasti vyno, kuris nebus parduotas JAV rinkoje, pardavimo rinkų, apsaugoti Sąjungos vynų reputaciją tose kitose rinkose ir kovoti su spaudimu mažinti kainas;

(7)

taigi, siekiant veiklos vykdytojams padėti reaguoti į išskirtines viso pasaulio eksporto rinkose dėl JAV nustatyto importo muito režimo susidariusias aplinkybes ir ištaisyti šią nenuspėjamą ir nesaugią padėtį, tikslinga leisti lanksčiau įgyvendinti Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 45 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytą pardavimo skatinimo priemonę ir nukrypti nuo kai kurių Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/1149 (2) nuostatų;

(8)

kad paramos gavėjai galėtų sustiprinti savo pardavimo skatinimo veiksmus reikiamose rinkose ir jose įsitvirtinti, valstybės narės turėtų turėti galimybę pratęsti paramos pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 45 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą pardavimo skatinimo priemonę jau atrinktai veiklai teikimo trukmę ir viršyti Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1149 4 straipsnyje nustatytą ilgiausią 5 metų laikotarpį. Tokia priemonė užtikrins didesnį JAV rinkoje jau veikiančių veiklos vykdytojų, kuriems importo muitai daro tiesioginį poveikį, pardavimo skatinimo veiklos stabilumą ir tęstinumą. Be to, ji bus naudinga ir tiems veiklos vykdytojams, kurie įgyvendina vyno pardavimo skatinimo veiksmus kitų trečiųjų šalių rinkose ir kuriems JAV nustatytas importo muitų režimas tiesiogiai netaikomas, tačiau kuriems sudėtinga išlaikyti savo pozicijas pasaulinėje vyno rinkoje, kurioje susidarė tokia nestabili padėtis ir vyksta arši konkurencija;

(9)

vis dėlto atskirų projektų įgyvendinimo laikotarpis turėtų būti pratęsiamas ne ilgiau kaip iki dabartinio 2019–2023 m. programavimo laikotarpio pabaigos, t. y. iki 2023 m. spalio 15 d.;

(10)

turėtų būti suteikta daugiau lankstumo, susijusio su galimais veiklos, vykdomos pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 45 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą pardavimo skatinimo priemonę, pakeitimais, kaip nustatyta Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1149 53 straipsnio 1 dalyje. Kad paramos gavėjai galėtų tinkamai ir veiksmingai reaguoti į išimtines aplinkybes ir prireikus pritaikyti savo tikslines rinkas, valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė nukrypti nuo tų taisyklių ir leisti pakeisti paskirties rinką, net jei pakeitimas neatitinka pradinio veiklos tikslo. Tokia nukrypti leidžianti nuostata padėtų paramos gavėjams, šiuo metu JAV vykdantiems pardavimo skatinimo veiklą, orientuotis į kitas rinkas ir išvengti didesnių ekonominių nuostolių. Taip pat būtų suteikta parama tiems paramos gavėjams, kurie vykdo veiklą kitose trečiosiose šalyse, kurias paveikė vyno rinkoje JAV nustatytas importo muitų režimas, ir kurie nori nukreipti savo veiklą į kitas šalis;

(11)

siekiant išvengti scenarijaus, pagal kurį paramos gavėjai, pasinaudoję suteikta lankstumo galimybe ir nusprendę pakeisti tikslinę rinką, nukentėtų dėl to, kad neįvykdė savo bendros veiklos, kurią iš pradžių buvo patvirtinusi kompetentinga institucija, būtina leisti nukrypti ir nuo Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1149 54 straipsnio 1 dalies. Taip būtų užtikrinta, kad parama būtų mokama už atskirus veiksmus su šiame reglamente numatytais pakeitimais, jei tie veiksmai buvo visiškai įgyvendinti ir atliktos su jais susijusios Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1150 (3) IV skyriaus 1 skirsnyje nustatytos taikytinos patikros;

(12)

abi šiuo reglamentu nustatytos priemonės turėtų būti taikomos visiems tam tikros trečiosios šalies rinkoje jau veikiantiems veiklos vykdytojams, siekiant užtikrinti, kad jie gautų tokią pat paramą kaip ir naujieji tos rinkos dalyviai, kurie pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2020/132 (4) turės teisę gauti didesnę Sąjungos paramą – iki 60 % tinkamų finansuoti išlaidų. Šios priemonės taip pat turėtų būti taikomos visai vyno pardavimo skatinimo veiklai, vykdomai pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 45 straipsnio 1 dalies b punktą, neatsižvelgiant į konkrečią vyno, kurio pardavimas skatinamas, kategoriją, nes JAV taikomas importo muitų režimas daro poveikį visų Sąjungos vynų reputacijai. Be to, įgyvendinant vieną pardavimo skatinimo kampaniją būtų labai sunku atskirti veiksmus, susijusius su neputojančiais vynais, nuo veiksmų, susijusių su kitais vynais, nes pardavimo skatinimo kampanijomis paprastai siekiama skatinti ne konkrečios kategorijos, o visų produktų pardavimą. Daugelis pardavimo skatinimo kampanijų yra susijusios su visais vieno regiono vynais arba įvairiais tam tikro veiklos vykdytojo parduodamais vynais. Pardavimo skatinimo kampanijos veiksmų, susijusių su neputojančiais vynais, atskyrimas nuo veiksmų, susijusių su kitais vynais, būtų didelė administracinė našta ir sumažintų teigiamą pardavimo skatinimo kampanijos poveikį;

(13)

todėl būtina nukrypti nuo Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1149 4 straipsnio, 53 straipsnio 1 dalies ir 54 straipsnio 1 dalies,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Produktų, kuriems taikomas reglamentas, kategorijos

Šis reglamentas taikomas Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VII priedo II dalies 1–9 ir 15–16 punktuose nurodyto vyno pardavimo skatinimui.

2 straipsnis

Paramos trukmė

Nukrypstant nuo Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1149 4 straipsnio ir jei tai pagrįsta atsižvelgiant į veiklos poveikį, paramos konkrečiam paramos gavėjui, kuris konkrečioje trečiojoje šalyje arba trečiosios šalies rinkoje įgyvendina Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 45 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą pardavimo skatinimo priemonę, teikimo trukmė gali būti pratęsta ilgesniam nei Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1149 4 straipsnyje nustatytam penkerių metų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki 2023 m. spalio 15 d.

3 straipsnis

Patvirtintos veiklos pakeitimai

Nukrypdamos nuo Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1149 53 straipsnio 1 dalies valstybės narės gali leisti paramos gavėjams, vykdantiems veiklą pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 45 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą pardavimo skatinimo priemonę, kompetentingai institucijai pateikti pranešimą apie tos veiklos paskirties rinkos pokyčius, net jei dėl to pasikeičia pradinis veiklos tikslas. Tokiems pakeitimams išankstinis kompetentingos institucijos patvirtinimas nereikalingas. Paramos gavėjai pranešimą pateikia per valstybių narių nustatytą terminą.

4 straipsnis

Parama už įgyvendintus atskirus veiksmus

Nukrypstant nuo Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1149 54 straipsnio 1 dalies, kai pagal šio reglamento 3 straipsnį kompetentingai institucijai pranešama apie jau patvirtintos veiklos paskirties rinkos pakeitimą, parama išmokama už atskirus vykdant veiklą jau įgyvendintus veiksmus, jei tie veiksmai buvo visiškai įgyvendinti ir atliktos su jais susijusios Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1150 IV skyriaus 1 skirsnyje nustatytos administracinės patikros ir, jei taikoma, patikros vietoje.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. sausio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2016 m. balandžio 15 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1149, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl nacionalinių vyno sektoriaus paramos programų ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 555/2008 (OL L 190, 2016 7 15, p. 1).

(3)  2016 m. balandžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1150, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatų dėl nacionalinių vyno sektoriaus paramos programų taikymo taisyklės (OL L 190, 2016 7 15, p. 23).

(4)  2020 m. sausio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/132, kuriuo nustatoma nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 45 straipsnio 3 dalies nukrypti leidžianti neatidėliotina priemonė, susijusi su Sąjungos parama vyno pardavimui skatinti (OL L 27, 2020 1 31, p. 20).