17.3.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 80/3


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/405

2020 m. kovo 16 d.

kuriuo nustatoma kokybės ataskaitų, teiktinų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1091 dėl integruotos ūkių statistikos, teikimo tvarka ir turinys

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1091 dėl integruotos ūkių statistikos, kuriuo panaikinami reglamentai (EB) Nr. 1166/2008 ir (ES) Nr. 1337/2011 (1), ypač į jo 11 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (ES) 2018/1091 11 straipsnio 4 dalyje nustatytas reikalavimas valstybėms narėms dėl kiekvienų ataskaitinių metų pateikti Komisijai kokybės ataskaitas, kuriose aprašomas statistinis procesas, o Komisijai leidžiama priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma tų ataskaitų teikimo praktinė tvarka ir turinys;

(2)

siekiant keistis kokybės duomenimis ir metaduomenimis, būtina užtikrinti bendrą kokybės ataskaitų teikimą;

(3)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Europos statistikos sistemos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiuo reglamentu nustatoma kokybės ataskaitų, kurias valstybės narės teikia Komisijai (Eurostatui) pagal Reglamentą (ES) 2018/1091, teikimo praktinė tvarka ir turinys.

2 straipsnis

1 straipsnyje nurodytose kokybės ataskaitose pateikiama informacija apie šio reglamento priede nustatytus kokybės kriterijus ir statistines sąvokas. Jose taip pat nurodomi visi atvejai, kai tų kokybės kriterijų nesilaikoma.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. kovo 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 200, 2018 8 7, p. 1.


PRIEDAS

Kokybės ataskaitos. Kokybės kriterijai ir statistinės sąvokos

a)    Kokybės ataskaitose turi būti pateikiama informacija apie visus Reglamento (EB) Nr. 223/2009 12 straipsnio 1 dalyje nustatytus kokybės kriterijus, kaip nurodyta toliau.

1.   REIKALINGUMAS

a)

duomenų naudotojų ir jų atitinkamų poreikių aprašymas ir tų poreikių pagrindimas;

b)

procedūros, kuriomis vertinamas naudotojų poreikių tenkinimas ir gaunami statistiniai rezultatai;

c)

mastas, kuriuo reikiama statistika yra prieinama.

2.   TIKSLUMAS

a)

tikslumo įvertinimas, kuriame apibendrinami įvairūs duomenų rinkinio komponentai;

b)

imties paklaidų aprašymas;

c)

bet kokių kitų paklaidų aprašymas.

3.   SAVALAIKIŠKUMAS IR PUNKTUALUMAS

a)

kiek laiko praėjo nuo aprašomo įvykio ar reiškinio iki momento, kai duomenys tapo prieinami (savalaikiškumas);

b)

kiek laiko praėjo nuo duomenų pateikimo tikslinės datos iki duomenų pateikimo faktinės datos (punktualumas).

4.   PRIEINAMUMAS IR AIŠKUMAS

a)

sąlygos ir priemonės, kuriomis naudotojai gali gauti ir naudoti duomenis, pvz., pranešimus spaudai, leidinius, internetines duomenų bazes ar prieigą prie mikroduomenų;

b)

sąlygos ir priemonės, kuriomis naudotojai gali interpretuoti duomenis, pvz., dokumentai apie metodiką ir kokybės valdymą.

5.   PALYGINAMUMAS

a)

mastas, kuriuo statistika yra palyginama kitų geografinių vietovių atžvilgiu;

b)

mastas, kuriuo statistika yra palyginama laikui bėgant.

6.   SUDERINAMUMAS

a)

mastas, kuriuo statistika yra suderinama su iš kitų šaltinių gautais duomenimis (skirtingų temų duomenų suderinamumas);

b)

mastas, kuriuo statistika yra nuosekli konkrečiame duomenų rinkinyje (vidaus suderinamumas).

b)    Valstybės narės ataskaitose taip pat turi pateikti informaciją apie toliau nurodytus aspektus.

1.   KOKYBĖS VALDYMAS

a)

statistinių produktų ir procesų kokybės valdymo sistemos;

b)

jų duomenų kokybės vertinimas.

2.   DUOMENŲ TIKSLINIMAS

a)

tikslinimo politika ir, jei taikoma, kodėl buvo tikslinami patvirtinti duomenys, pvz., nauji duomenų šaltiniai, nauji metodai ar kita svarbi informacija;

b)

visų tikslinimų datos, dydis ir mastas.

c)    Pagal Reglamento (ES) 2018/1091 11 straipsnio 4 dalį kokybės ataskaitose turi būti pateikiama informacija apie statistinį procesą, visų pirma metodiką ir taikomus imčių sąrašus, kaip nurodyta toliau.

1.   STATISTINIS PATEIKIMAS

Toliau nurodyti skleidžiamų duomenų, kurie gali būti pateikiami kaip lentelės, grafikai ar žemėlapiai, aspektai:

a)

duomenų aprašymas;

b)

klasifikavimo sistema;

c)

sektorių aprėptis;

d)

statistikos sąvokos ir apibrėžtys;

e)

statistinis vienetas;

f)

statistinė visuma;

g)

aprėpiama teritorija (geografinė aprėptis);

h)

laiko aprėptis (laikotarpis, kurio duomenų turima);

i)

ataskaitinis laikotarpis (kuriam laikotarpiui skirta ataskaita);

j)

matavimo vienetas.

2.   STATISTINIS APDOROJIMAS

Toliau nurodyti visų su duomenimis atliktų operacijų naujai informacijai gauti aspektai:

a)

imčių sąrašai;

b)

imties sudarymas (jei reikia);

c)

pagrindiniai duomenys;

d)

duomenų rinkimo dažnumas;

e)

duomenų rinkimo metodas, įskaitant, jei reikia, klausimynus (anglų kalba);

f)

duomenų patvirtinimas;

g)

duomenų rengimas;

h)

duomenų koregavimas.

3.   SKELBIMO POLITIKA

Duomenų sklaidos nacionaliniu lygmeniu taisyklės.

4.   SKLAIDOS DAŽNUMAS

Duomenų sklaidos nacionaliniu lygmeniu dažnumas.

d)   Pagal Reglamento (EB) Nr. 223/2009 2 straipsnio 1 dalies a, e ir f punktuose nurodytus statistikos principus valstybės narės privalo pateikti ataskaitą apie toliau nurodytus aspektus.

1.   INSTITUCINIAI ĮGALIOJIMAI

a)

teisės aktai ar kiti susitarimai, kuriais nustatoma atsakomybė ir įgaliojimai rinkti, tvarkyti ir skleisti statistinius duomenis;

b)

duomenis rengiančių subjektų dalijimosi duomenimis ir koordinavimo tvarka.

2.   KONFIDENCIALUMAS

a)

teisėkūros priemonės ar kitos oficialios procedūros, kuriomis užkertamas kelias bet kokiam duomenų neteisėtam atskleidimui, dėl kurio būtų įmanoma tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti asmens ar ekonominės veiklos vykdytojo tapatybę;

b)

mikroduomenų ir suvestinių duomenų tvarkymo taisyklės statistiniam konfidencialumui ir neteisėto atskleidimo prevencijai užtikrinti.

3.   SĄNAUDOS IR NAŠTA

a)

sąnaudos ir našta, susijusios su statistinių produktų rinkimu ir rengimu;

b)

respondentams tenkanti našta;

c)

vidutinė pokalbių su ūkio subjektais trukmė (jei tai įmanoma ir reikalinga atsižvelgiant į duomenų rinkimo metodą).