2020 11 13   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 379/92


EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS (ES) 2020/1691

2020 m. rugsėjo 25 d.

kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/31 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu

(ECB/2020/47)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 3 straipsnio 1 dalies pirmą įtrauką ir 5 straipsnio 1 dalį, 12 straipsnio 1 dalį, 14 straipsnio 3 dalį ir 18 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

turtu užtikrinti vertybiniai popieriai, kurių pagrindinis turtas apima būsto hipoteką arba paskolas mažosioms ir vidutinėms įmonėms, arba ir būsto paskolas, ir paskolas mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir kurie neatitinka tam tikrų Gairių ECB/2014/31 (1) 3 straipsnio 5 dalyje nustatytų reikalavimų, nebeturėtų būti tinkami būti Eurosistemos įkaitu, atsižvelgiant į tai, kad ši turto klasė niekada nebuvo naudojama;

(2)

finansinių baudų apskaičiavimo metodas tais atvejais, kai kredito reikalavimai, neatitinkantys Europos Centrinio Banko gairių (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) (2) 154 straipsnio 1 dalies c punkto, įtraukiami į papildomų kredito reikalavimų fondą pagal Gairių ECB/2014/31 4 straipsnį, turėtų būti iš dalies pakeistas, kad būtų išvengta neproporcingų finansinių baudų skyrimo;

(3)

todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Gaires ECB/2014/31,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis

Daliniai pakeitimai

Gairės ECB/2014/31 iš dalies keičiamos taip:

1.

3 straipsnio 5 dalis išbraukiama;

2.

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„NCB, kurie nusprendžia priimti kredito reikalavimus pagal 1 dalį, šiuo tikslu nustato tinkamumo kriterijus ir rizikos kontrolės priemones, nurodydami nukrypimus nuo Gairių (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) reikalavimų.“;

b)

pridedama ši dalis:

„5.   Jei nesilaikoma Gairių (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 154 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyto įsipareigojimo, apskaičiuojant finansinę baudą pagal tų gairių VII priedą atsižvelgiama į visų į kredito reikalavimų fondą įtrauktų reikalavimų neatitinkančių kredito reikalavimų verčių sumą, pažeidžiančią tokį įsipareigojimą.“

2 straipsnis

Įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1.   Šios gairės įsigalioja tą dieną, kai apie jas pranešama valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniams centriniams bankams.

2.   Valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniai centriniai bankai imasi reikiamų priemonių šioms gairėms vykdyti ir jas taikyti nuo 2021 m. sausio 1 d. Jie praneša Europos Centriniam Bankui apie su šiomis priemonėmis susijusius tekstus ir priemones ne vėliau kaip iki 2020 m. lapkričio 6 d.

3 straipsnis

Adresatai

Šios gairės skirtos visiems Eurosistemos centriniams bankams.

Priimta Frankfurte prie Maino 2020 m. rugsėjo 25 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB Pirmininkė

Christine LAGARDE


(1)  2014 m. liepos 9 d. Gairės ECB/2014/31 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu, ir kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2007/9(OL L 240, 2014 8 13, p. 28).

(2)  2014 m. gruodžio 19 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo (Bendrųjų dokumentų gairės) (ECB/2014/60) (OL L 91, 2015 4 2, p. 3).