11.5.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 148/10


EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS (ES) 2020/634

2020 m. gegužės 7 d.

kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/31 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu (ECB/2020/29)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 12 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą kartu su 3 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka ir 18 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

vadovaujantis Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto (toliau – ECBS statutas) 18 straipsnio 1 dalimi, Europos Centrinis Bankas (ECB) ir valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniai centriniai bankai (toliau – NCB) tam, kad pasiektų Europos centrinių bankų sistemos tikslus, gali atlikti kredito operacijas su kredito įstaigomis ir kitais rinkos dalyviais skolinant lėšas užtikrinus pakankamu įkeitimu. Bendrosios sąlygos, kuriomis ECB ir NCB yra pasirengę atlikti kredito operacijas, įskaitant Eurosistemos kredito operacijoms reikalingo įkaito tinkamumo kriterijus, nustatytos Europos Centrinio Banko gairėse (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) (1);

(2)

greta įkaito reikalavimų sumažinimo priemonių, kurias Valdančioji taryba priėmė 2020 m. balandžio 7 d., 2020 m. balandžio 22 d. Valdančioji taryba priėmė papildomus sprendimus, kaip atsaką į COVID-19 pandemiją. Šiomis naujomis priemonėmis siekiama sumažinti neigiamą poveikį Eurosistemos įkaito prieinamumui dėl galimo reitingų sumažinimo dėl COVID-19 protrūkio ekonominių padarinių. Kartu su 2020 m. balandžio 7 d. priimtomis priemonėmis, šiomis naujomis priemonėmis siekiama užtikrinti, kad Eurosistemos kitos sandorių šalys galėtų išlaikyti ir pritraukti pakankamai įkaito tam, kad jos galėtų dalyvauti Eurosistemos likvidumo didinimo operacijose, ir kad tokiu būdu Eurosistema galėtų paremti kredito teikimą euro zonos ekonomikai. Atitinkamai tokiose operacijose su šiuo įkaitu bus dalyvaujama remiantis iš dalies pakeistais įkaito tinkamumo kriterijais ir rizikos kontrolės priemonėmis;

(3)

šios naujos priemonės yra proporcingos siekiant kovoti su didele rizika kainų stabilumui, pinigų politikos perdavimo mechanizmui ir euro zonos ekonominio augimo perspektyvai, t.y. rizika, kurią euro zonoje kelia COVID-19 protrūkis;

(4)

atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes, Valdančioji taryba mano, kad Eurosistema gali laikinai ir toliau priimti kaip įkaitą tokį antrinę rinką turintį turtą ir šio turto emitentus, kurie atitiko būtinuosius kredito kokybės reikalavimus 2020 m. balandžio 7 d., nepaisant to, kad Eurosistemoje pripažintos kredito reitingų agentūros sumažino kredito reitingus, su sąlyga, kad šie reitingai išlieka aukštesni, nei tam tikras kokybės lygis. Tuo pačiu metu Valdančioji taryba mano, kad tai neturėtų daryti poveikio tinkamumo kriterijams, taikomiems pagal ECB turto pirkimo programas vykdomiems pirkimams;

(5)

siekdama užtikrinti, kad pinigų politikos perdavimo mechanizmas veiktų tinkamai, ir atsižvelgdama į tai, kad Eurosistemos kitoms sandorių šalims, kurios dalyvauja arba dalyvaus Eurosistemos likvidumo didinimo operacijose, reikia išlaikyti pakankamai įkaito šioms operacijoms, Valdančioji taryba mano, kad šiose gairėse įtvirtintos papildomos laikinos priemonės turėtų būti taikomos iki pirmo išankstinio grąžinimo dienos pagal trečią tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų programą (TITRO-III);

(6)

siekiant sparčiai reaguoti į dabartinę pandemijos situaciją, apie šias gaires turėtų būti pranešama nacionaliniams centriniams bankams kuo greičiau po jų priėmimo;

(7)

todėl reikia atitinkamai iš dalies pakeisti Gaires ECB/2014/31 (2),

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis

Daliniai Gairių ECB/2014/31 pakeitimai

Gairės ECB/2014/31 iš dalies keičiamos taip:

1.

Įterpiamas šis 8b straipsnis:

„8b straipsnis

Tam tikro turto ir emitentų, kurie buvo tinkami 2020 m. balandžio 7 d., priėmimas

1.   Šiame straipsnyje vartojamos apibrėžtys turi tokią pat reikšmę kaip Gairėse (ES) 2015/510 (ECB/2014/60).

2.   Nepaisant Gairių (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 59 straipsnio 3 dalies, 71 straipsnio ir 82 straipsnio 1 dalies a punkto nuostatų, antrinę rinką turintis turtas (išskyrus turtu užtikrintus vertybinius popierius (TUVP)), išleistas iki 2020 m. balandžio 7 d. ar 2020 m. balandžio 7 d., kuris 2020 m. balandžio 7 d. turėjo viešą kredito reitingą, atitinkantį būtinuosius Eurosistemos kredito kokybės reikalavimus, yra tinkamas įkaitas Eurosistemos kredito operacijoms, jeigu visą laiką po 2020 m. balandžio 7 d.:

a)

jis turi bent vienos pripažintos IKVI sistemos suteiktą viešą kredito reitingą, atitinkantį bent jau kredito kokybės 5 lygį pagal Eurosistemos suderintą reitingų skalę;

b)

jis ir toliau atitinka visus kitus antrinę rinką turinčiam turtui taikomus tinkamumo kriterijus, įtvirtintus Gairėse (ES) 2015/510 (ECB/2014/60).

Siekiant išvengti abejonių, viešą kredito reitingą 2020 m. balandžio 7 d., kaip nurodyta šioje dalyje, Eurosistema nustato remdamasi taisyklėmis, įtvirtintomis Gairių (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 82 straipsnio 1 dalies a punkte, 82 straipsnio 2 dalyje, 83 straipsnyje, 84 straipsnio a ir b punktuose, 85 straipsnyje ir 86 straipsnyje.

3.   Tais atvejais, kai antrinę rinką turinčio turto atitikimas būtiniesiems Eurosistemos kredito kokybės reikalavimams 2020 m. balandžio 7 d. yra nustatomas remiantis IKVI emisijos reitingu ar IKVI garanto reitingu, suteiktu pripažintos IKVI sistemos, tas antrinę rinką turintis turtas yra tinkamas įkaitas Eurosistemos kredito operacijoms, jei visą laiką po 2020 m. balandžio 7 d.:

a)

to antrinę rinką turinčio turto, kaip taikytina, IKVI emisijos reitingas ar IKVI garanto reitingas atitinka bent jau kredito kokybės 5 lygį pagal Eurosistemos suderintą reitingų skalę; ir

b)

tas antrinę rinką turintis turtas ir toliau atitinka visus kitus jam taikomus tinkamumo kriterijus, įtvirtintus Gairėse (ES) 2015/510 (ECB/2014/60).

4.   Antrinę rinką turintis turtas (išskyrus TUVP), išleistas po 2020 m. balandžio 7 d., kurio emitentas ar garantas, kaip taikytina, 2020 m. balandžio 7 d. turėjo bent vienos pripažintos IKVI sistemos suteiktą viešą kredito reitingą, atitinkantį Eurosistemos būtinuosius kredito kokybės reikalavimus, yra tinkamas įkaitas Eurosistemos kredito operacijoms, jei visą laiką po 2020 m. balandžio 7 d.:

a)

šio antrinę rinką turinčio turto viešas kredito reitingas, suteiktas bent vienos pripažintos IKVI sistemos, atitinka bent jau kredito kokybės 5 lygį pagal Eurosistemos suderintą reitingų skalę; ir

b)

šis antrinę rinką turintis turtas atitinka visus kitus jam taikomus tinkamumo kriterijus, įtvirtintus Gairėse (ES) 2015/510 (ECB/2014/60).

Siekiant išvengti abejonių, šios dalies a punkte nurodytą viešą kredito reitingą 2020 m. balandžio 7 d. Eurosistema nustato remdamasi taisyklėmis, įtvirtintomis Gairių (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 82 straipsnio 1 dalies a punkte, 82 straipsnio 2 dalyje, 83 straipsnyje, 84 straipsnio a ir b punktuose, 85 straipsnyje ir 86 straipsnyje.

5.   Padengtos obligacijos, išleistos po 2020 m. balandžio 7 d. pagal padengtų obligacijų pirkimo programą, kuri pati 2020 m. balandžio 7 d. turėjo bent vienos pripažintos IKVI sistemos suteiktą kredito vertinimą, atitinkantį Eurosistemos būtinuosius kredito kokybės reikalavimus, yra tinkamas įkaitas Eurosistemos kredito operacijoms, jeigu:

a)

visą laiką po 2020 m. balandžio 7 d. padengtų obligacijų pirkimo programa turi bent vienos pripažintos IKVI sistemos suteiktą viešą kredito reitingą, atitinkantį bent jau kredito kokybės 5 lygį pagal Eurosistemos suderintą reitingų skalę, ir

b)

šios padengtos obligacijos atitinka visus kitus joms taikomus tinkamumo kriterijus, įtvirtintus Gairėse (ES) 2015/510 (ECB/2014/60).

6.   Gairių (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 87 straipsnio 2 dalyje nurodytas antrinę rinką turintis turtas, kuris 2020 m. balandžio 7 d. neturėjo pripažintos IKVI sistemos suteikto viešo kredito reitingo, tačiau 2020 m. balandžio 7 d. turėjo numanomą kredito vertinimą, kurį parengė Eurosistema pagal Gairių (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 87 straipsnio 1 ir 2 dalyje įtvirtintas taisykles, yra tinkamas įkaitas Eurosistemos kredito operacijoms, nepriklausomai nuo jo emisijos dienos, jeigu visą laiką po 2020 m. balandžio 7 d.:

a)

šio turto emitentas arba garantas, kaip taikytina, atitinka bent jau kredito kokybės reikalavimą, atitinkantį kredito kokybės 5 lygį pagal Eurosistemos suderintą reitingų skalę; ir

b)

šis antrinę rinką turintis turtas atitinka visus kitus jam taikomus tinkamumo kriterijus, įtvirtintus Gairėse (ES) 2015/510 (ECB/2014/60).

7.   Neatsižvelgiant į Gairių (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 59 straipsnio 3 dalies, 71 straipsnio, 82 straipsnio 1 dalies b punkto nuostatas, TUVP, išleisti iki 2020 m. balandžio 7 d. ar 2020 m. balandžio 7 d., kurie 2020 m. balandžio 7 d. turėjo bent du skirtingų pripažintų IKVI sistemų suteiktus viešus kredito reitingus, atitinkančius būtinuosius Eurosistemos kredito kokybės reikalavimus pagal Gaires (ES) 2015/510 (ECB/2014/60), yra tinkamas įkaitas Eurosistemos kredito operacijoms, jei visą laiką po 2020 m. balandžio 7 d.:

a)

jie turi bent du viešus kredito reitingus, kuriuos suteikė skirtingos pripažintos IKVI sistemos ir kurie atitinka bent jau kredito kokybės 4 lygį pagal Eurosistemos suderintą reitingų skalę; ir

b)

jie ir toliau atitinka visus kitus TUVP taikomus tinkamumo kriterijus, įtvirtintus Gairėse (ES) 2015/510 (ECB/2014/60).

Siekiant išvengti abejonių, šių Gairių 3 straipsnio 1 dalies a–d punktuose ir 3 straipsnio 4 dalyje įtvirtinti reikalavimai netaikomi šioje dalyje nurodytiems TUVP.

8.   TUVP, kuriuos Eurosistema 2020 m. balandžio 7 d. priėmė kaip tinkamą įkaitą pagal šių gairių 3 straipsnio 1 dalį, išlieka tinkami, jeigu visą laiką po 2020 m. balandžio 7 d.:

a)

jie turi du viešus kredito reitingus, atitinkančius bent jau kredito kokybės 4 lygį pagal Eurosistemos suderintą reitingų skalę, kuriuos suteikė dvi pripažintos IKVI sistemos; ir

b)

jie ir toliau atitinka visus kitus reikalavimus, kurie jiems taikomi pagal šių Gairių 3 straipsnio 1 dalį (išskyrus reitingo lygį), 3 straipsnio 2a dalį ir 3 straipsnio 4 dalį.

Siekiant išvengti abejonių, šių gairių 3 straipsnio 2 dalis ir 3 straipsnio 5 dalis netaikomos šioje dalyje nurodytiems TUVP.

9.   Tol, kol antrinę rinką turintį turtą Eurosistema ir toliau priima kaip tinkamą įkaitą pagal šį straipsnį, antrinę rinką turinčiam turtui, įskaitant padengtas obligacijas, nurodytam 2–6 dalyse, taikomi šių gairių IIb priede įtvirtinti įvertinimai mažesne nei rinkos verte. 7 ir 8 dalyse nurodytiems TUVP taikomi šių gairių IIb priede įtvirtinti įvertinimai mažesne nei rinkos verte. Įvertinimai mažesne nei rinkos verte apskaičiuojami remiantis dabartiniu reitingu, taikomu bet kurią dieną po 2020 m. balandžio 7 d., pagal taisykles dėl IKVI kredito vertinimų pirmenybės, kaip nurodyta Gairių (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 83–88 straipsniuose.

10.   Greta 9 dalyje nurodytų įvertinimų mažesne nei rinkos verte taikomi šie papildomi įvertinimai mažesnei nei rinkos verte:

a)

TUVP, padengtoms obligacijoms ir neužtikrintoms skolos priemonėms, kurias išleido kredito įstaigos, kurios teoriškai yra vertinamos pagal pagal Gairių (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 134 straipsnyje nurodytas taisykles, taikomi papildomi įvertinimai mažesnei nei rinkos verte pritaikant įvertinimo sumažinimą 5 %;

b)

padengtų obligacijų nuosavam naudojimui taikomas toks papildomas įvertinimas mažesne nei rinkos verte: i) kredito kokybės 1 ir 2 lygiams priskirtų skolos priemonių vertei taikoma 6,4%, ir ii) kredito kokybės 3, 4 ir 5 lygiams priskirtų skolos priemonių vertei taikoma 9,6%;

c)

b dalies tikslais „nuosavas naudojimas“ reiškia kitos sandorio šalies padengtų obligacijų, kurias išleido arba už kurias garantavo pati kita sandorio šalis ar bet kuris kitas subjektas, su kuriuo ta kita sandorio šalis yra susijusi glaudžiais ryšiais, kaip tai suprantama pagal Gairių (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 138 straipsnį, pateikimą arba naudojimą;

d)

jei b dalyje nurodytas papildomas įvertinimas mažesne nei rinkos verte negali būti taikomas dėl NCB arba trišalio agento įkaito valdymo sistemos ar TARGET2-Securities automatinio įkeitimo, papildomas įvertinimas mažesne nei rinkos verte tokiose sistemose arba platformoje taikomas visai padengtų obligacijų nuosavam naudojimui emisijos vertei.

11.   Siekiant išvengti abejonių, šio straipsnio nuostatos yra nepriklausomos ir į jas nėra atsižvelgiama vertinant tinkamumą pirkimams pagal viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo antrinėse rinkose programą (VSVPPP) (*1), trečiąją padengtų obligacijų pirkimo programą (POPP3) (*2), turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programą (TUVPPP) (*3), bendrovių sektoriaus pirkimo programą (BSPP) (*4) ir specialiąją pandeminę pirkimo programą (SPPP) (*5).

(*1)  2020 m. vasario 3 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2020/188 dėl viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo antrinėse rinkose programos (ECB/2020/9) (OL L 39, 2020 2 12, p. 12)."

(*2)  2020 m. vasario 3 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2020/187 dėl trečiosios padengtų obligacijų pirkimo programos įgyvendinimo (ECB/2020/8) (OL L 39, 2020 2 12, p. 6)."

(*3)  2014 m. lapkričio 19 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2015/5 dėl turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programos įgyvendinimo (ECB/2014/45) (OL L 1, 2015 1 6, p. 4)."

(*4)  2016 m. birželio 1 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2016/948 dėl bendrovių sektoriaus pirkimo programos įgyvendinimo (ECB/2016/16) (OL L 157, 2016 6 15, p. 28)."

(*5)  2020 m. kovo 24 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2020/440 dėl laikinos specialiosios pandeminės pirkimo programos (ECB/2020/17) (OL L 91, 2020 3 25, p. 1).“"

2.

IIa priedas pakeičiamas taip:

„IIa PRIEDAS

Įvertinimo mažesne nei rinkos verte lygiai (%), taikomi turtu užtikrintiems vertybiniams popieriams (TUVP), kurie yra tinkami pagal šių gairių 3 straipsnio 2 dalį ir 8b straipsnį

Kredito kokybė

Svertinė vidutinė trukmė (*6)

Įvertinimas mažesne nei rinkos verte

3 lygis

[0,1)

4,8

[1,3)

7,2

[3,5)

10,4

[5,7)

12,0

[7,10)

14,4

[10,∞)

24,0

4 lygis

[0,1)

11,2

[1,3)

15,2

[3,5)

18

[5,7)

24,8

[7,10)

30,4

[10,∞)

43,2

.

3.

IIb priedas pakeičiamas taip:

„IIb PRIEDAS

Įvertinimo mažesne nei rinkos verte lygiai(%), taikomi antrinę rinką turinčiam turtui, išskyrus TUVP, nurodytam 8a ir 8b straipsniuose

 

I kategorija

II kategorija

III kategorija

IV kategorija

Kredito kokybė

Likutinis terminas (metais)  (*7)

Fiksuotosios ir kintamųjų palūkanų atkarpos

nulinės atkarpos

Fiksuotosios ir kintamųjų palūkanų atkarpos

nulinės atkarpos

Fiksuotosios ir kintamųjų palūkanų atkarpos

nulinės atkarpos

Fiksuotosios ir kintamųjų palūkanų atkarpos

nulinės atkarpos

4 lygis

[0–1)

6,4

6,4

8

8

12,8

12,8

20

20

[1-3)

9,6

10,4

12

15,2

16

18,4

28

30

[3-5)

11,2

12

16

20

19,2

23,6

33,6

37,2

[5-7)

12,4

13,6

20

24,8

22,4

28,4

36,8

40,4

[7-10)

13,2

14,4

21,6

28,4

24,8

32

40

44,8

[10,∞)

14,4

16,8

23,2

31,6

26,4

34,8

41,6

46,8

5 lygis

[0–1)

8

8

12

12

22,4

22,4

24

24

[1-3)

11,2

12

16

19,2

25,6

28

32

34

[3-5)

13,2

14

22,4

26,4

28,8

33,2

38,4

42

[5-7)

14,4

15,6

27,2

32

31,6

37,6

43,2

46,8

[7-10)

15,2

16,4

28,8

35,6

33,2

40,4

46,4

51,2

[10,∞)

16,4

18,8

30,4

38,8

33,6

42

48

53,2

.

2 straipsnis

Naudotini ataskaitiniai duomenys

Siekdami nustatyti, kaip laikotarpiu nuo 2020 m. balandžio 7 d. iki 2020 m. gegužės 18 d. laikomasi kredito kokybės reikalavimų, taikomų turtui, emitentams ir garantams, nurodytiems Gairių ECB/2014/31 8b straipsnio 2–8 dalyse, NCB remiasi ECB pateiktais 2020 m. balandžio 7 d. ataskaitiniais duomenimis apie šį turtą, emitentus ir garantus.

3 straipsnis

Įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1.   Šios gairės įsigalioja tą dieną, kai apie jas pranešama NCB, ir galioja iki 2021 m. rugsėjo 29 d.

2.   NCB imasi reikiamų priemonių šių gairių 1 straipsniui vykdyti ir jas taikyti nuo 2020 m. gegužės 18 d. Jie praneša ECB apie su šiomis priemonėmis susijusius tekstus ir priemones ne vėliau kaip iki 2020 m. gegužės 11 d.

3.   NCB vykdo šių gairių 2 straipsnį nuo šių gairių įsigaliojimo dienos.

4 straipsnis

Adresatai

Šios gairės skirtos visiems Eurosistemos centriniams bankams.

Priimta Frankfurte prie Maino 2020 m. gegužės 7 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB Pirmininkė

Christine LAGARDE


(1)  2014 m. gruodžio 19 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo (Bendrųjų dokumentų gairės) (ECB/2014/60) (OL L 91, 2015 4 2, p. 3).

(2)  2014 m. liepos 9 d. Europos Centrinio Banko gairės dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu, ir kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2007/9 (ECB/2014/31) (OL L 240, 2014 8 13, p. 28).

(*6)  t. y. [0,1) svertinė vidutinė trukmė (WAL) trumpesnė nei vieneri metai, [1,3) WAL nuo vienerių imtinai iki trejų metų ir t. t.

(*7)  t. y. [0,1) likutinis terminas trumpesnis nei vieneri metai, [1,3) likutinis terminas nuo vienerių imtinai iki trejų metų ir t. t.