8.4.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 110/26


EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS (ES) 2020/515

2020 m. balandžio 7 d.

kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/31 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu (ECB/2020/21)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 12 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą kartu su 3 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka ir 18 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

vadovaujantis Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto (toliau – ECBS statutas) 18 straipsnio 1 dalimi, Europos Centrinis Bankas (ECB) ir valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniai centriniai bankai (toliau – NCB) tam, kad pasiektų Europos centrinių bankų sistemos tikslus, gali atlikti kredito operacijas su kredito įstaigomis ir kitais rinkos dalyviais skolinant lėšas užtikrinus pakankamu įkeitimu. Bendrosios sąlygos, kuriomis ECB ir NCB yra pasirengę atlikti kredito operacijas, įskaitant Eurosistemos kredito operacijoms reikalingo įkaito tinkamumo kriterijus, nustatytos Europos Centrinio Banko gairėse (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) (1);

(2)

koronaviruso liga 2019 (COVID-19), kurią Pasaulinė sveikatos organizacija paskelbė pandemija, kelia precedento pastarųjų laikų istorijoje neturintį kolektyvinį pavojų visuomenės sveikatai. Ji sukėlė itin didelį ekonominį sukrėtimą, kuriam spręsti reikia ambicingo, koordinuoto ir skubaus visų politikos krypčių atsako, siekiant padėti įmonėms ir dirbantiems asmenims, susiduriantiems su rizika. Dėl pandemijos ekonominė veikla euro zonoje lėtėja ir neišvengiamai patirs žymų nuosmukį, ypač kai vis daugiau valstybių yra priverstos imtis dar griežtesnių izoliavimo priemonių. Dėl šių priemonių įmonės ir dirbantys asmenys patiria didelius grynųjų lėšų srautų suvaržymus ir kyla rizika įmonių ir darbo vietų išlikimui. Taip pat akivaizdu, kad ši situacija trikdo pinigų politikos perdavimo impulsus ir sukuria papildomą neigiamą riziką atitinkamai infliacijos prognozei;

(3)

2020 m. balandžio 7 d. Valdančioji taryba priėmė keletą sprendimų, kaip atsaką į koronaviruso pandemiją, kuri gali pakenkti kainų stabilumo tikslui ir tinkamam pinigų politikos perdavimo mechanizmo veikimui. Tokios priemonės apima įkaitui keliamų reikalavimų mažinimą, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas Eurosistemos kitoms sandorių šalims išlaikyti ir sutelkti pakankamai įkaito tam, kad jos galėtų dalyvauti Eurosistemos likvidumo didinimo operacijose. Atitinkamai tokiose operacijose bus dalyvaujama remiantis iš dalies pakeistais įkaito tinkamumo kriterijais ir rizikos kontrolės priemonėmis. Šios priemonės yra proporcingos siekiant kovoti su didele rizika kainų stabilumui, pinigų politikos perdavimo mechanizmui ir euro zonos ekonominio augimo perspektyvai, t.y. rizika, kurią kelia COVID-19 protrūkis ir sparti jo plėtra;

(4)

siekiant sumažinti neigiamą poveikį įkaito turėjimui, jei dėl COVID-19 protrūkio smarkiai sumažėtų reitingai, Valdančioji taryba mano, kad Eurosistema gali laikinai padidinti savo toleranciją rizikai, kad būtų remiama kitų sandorio šalių galimybė pasinaudoti likvidumu, taip prisidedant prie kredito teikimo euro zonos ekonomikai, įskaitant tam tikroms įkeičiamo turto rūšims taikomų įvertinimų mažesne nei rinkos verte sumažinimą;

(5)

Valdančioji taryba taip pat įvertino: a) poreikį sumažinti spaudimą, kylantį dėl COVID-19 protrūkio, kuris padarė labai neigiamą įtaką Graikijos finansų rinkoms; b) Graikijos Respublikos įsipareigojimus, kuriuos ji prisiėmė griežtesnės priežiūros pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 472/2013 (2), ir jos įgyvendinimo stebėsenos, kurią atlieka Sąjungos institucijos, kontekste; c) aplinkybę, kad Europos stabilumo mechanizmo Graikijos Respublikai suteiktos vidutinės trukmės skolos priemonės yra priklausomos nuo nenutrūkstamo šių įsipareigojimų įgyvendinimo; d) ECB prieinamą informaciją apie Graikijos Respublikos ekonominę ir finansinę situaciją, kurią ECB gauna dalyvaudamas griežtesnės priežiūros sistemoje; ir e) aplinkybę, kad Graikijos Respublika vėl gali patekti į rinką. Valdančioji taryba taip pat įvertino poreikį mažinti Eurosistemos kredito operacijoms priimtino įkaito susiskaidymą, siekiant pagerinti sklandų pinigų politikos perdavimo mechanizmo veikimą. Remdamasi šiais vertinimais, Valdančioji taryba mano, kad NCB turėtų būti leidžiama kaip tinkamą įkaitą Eurosistemos kredito operacijoms priimti Graikijos Respublikos centrinės valdžios išleistus antrinę rinką turinčius skolos vertybinius popierius, kurie neatitinka Eurosistemos kredito kokybės reikalavimų, tačiau atitinka visus kitus antrinę rinką turinčiam turtui taikomus tinkamumo kriterijus, laikantis specialaus įvertinimo mažesne nei rinkos verte grafiko;

(6)

šiomis gairėmis įtvirtintais daliniais pakeitimais nustatytos papildomos priemonės turėtų būti taikomos laikinai, o Valdančioji taryba iki metų pabaigos turėtų iš naujo įvertinti poreikį pratęsti bet kurią iš šių laikinų priemonių, kad būtų užtikrintas tinkamas pinigų politikos perdavimo mechanizmas. Tai darydama Valdančioji taryba taip pat atsižvelgs į Eurosistemos kitų sandorių šalių, kurios dalyvauja arba dalyvaus tikslinėse ilgesnės trukmės refinansavimo operacijose, vykdomose pagal Europos Centrinio Banko sprendimą (ES) 2019/1311 (ECB/2019/21) (3), poreikį išlaikyti įkaito galimybes visą šių operacijų laikotarpį;

(7)

siekiant sparčiai reaguoti į dabartinę pandemijos situaciją, apie šias gaires turėtų būti pranešama nacionaliniams centriniams bankas kuo greičiau po jų priėmimo;

(8)

todėl reikia atitinkamai iš dalies pakeisti Gaires ECB/2014/31 (4),

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis

Gairių ECB/2014/31 daliniai pakeitimai

Gairės ECB/2014/31 iš dalies keičiamos taip:

1.

Įterpiamas šis 8a straipsnis:

8a straipsnis

Graikijos Respublikos centrinės valdžios išleistų antrinę rinką turinčių skolos vertybinių popierių priėmimas

1.   NCB gali kaip įkaitą Eurosistemos kredito operacijoms priimti Graikijos Respublikos centrinės valdžios išleistas antrinę rinką turinčias skolos priemones, kurios neatitinka antrinę rinką turinčiam turtui taikomų Eurosistemos kredito kokybės reikalavimų, nustatytų Gairių (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 59 ir 71 straipsniuose ir ketvirtos dalies II antraštinės dalies 2 skyriuje, jeigu šios priemonės atitinka visus kitus antrinę rinką turinčiam turtui taikomus tinkamumo kriterijus, nustatytus Gairėse (ES) 2015/510 (ECB/2014/60).

2.   1 dalyje nurodytiems vertybiniams popieriams, kuriuos NCB priima kaip įkaitą, taikomi šių gairių IIb priede įtvirtinti įvertinimai mažesne nei rinkos verte.“

2.

IIa priedas pakeičiamas taip:

„IIa PRIEDAS

Pagal šių gairių 3 straipsnio 2 dalį tinkamiems turtu užtikrintiems vertybiniams popieriams (TUVP) taikomi įvertinimo mažesne nei rinkos verte lygiai (%)

Svertinė vidutinė trukmė  (*1)

Įvertinimas mažesne nei rinkos verte

[0,1)

4,8

[1,3)

7,2

[3,5)

10,4

[5,7)

12,0

[7,10)

14,4

[10,∞)

24,0

3.

Iterpiamas šis IIb priedas:

„IIb PRIEDAS

Tinkamam antrinę rinką turinčiam turtui, įtrauktam į įvertinimo mažesne nei rinkos verte I kategorijos 4 ir 5 kredito kokybės lygius, taikomi įvertinimo mažesne nei rinkos verte lygiai (%)

Kredito kokybė

Likutinis terminas (metais) (*2)

I kategorija

fiksuotosios atkarpos

nulinės atkarpos

kintamųjų palūkanų atkarpos

4 lygis

[0,1)

6,4

6,4

6,4

[1,3)

9,6

10,4

9,6

[3,5)

11,2

12

11,2

[5,7)

12,4

13,6

12,4

[7,10)

13,2

14,4

13,2

[10,∞)

14,4

16,8

14,4

5 lygis

[0,1)

8

8

8

[1,3)

11,2

12

11,2

[3,5)

13,2

14

13,2

[5,7)

14,4

15,6

14,4

[7,10)

15,2

16,4

15,2

[10,∞)

16,4

18,8

16,4

2 straipsnis

Įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1.   Šios gairės įsigalioja tą dieną, kai apie jas pranešama NCB.

2.   NCB imasi reikiamų priemonių šioms gairėms vykdyti ir jas taikyti nuo 2020 m. balandžio 20 d. ir praneša ECB apie su šiomis priemonėmis susijusius tekstus ir priemones ne vėliau kaip iki 2020 m. balandžio 14 d.

3 straipsnis

Adresatai

Šios gairės skirtos visiems Eurosistemos centriniams bankams.

Priimta Frankfurte prie Maino 2020 m. balandžio 7 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB Pirmininkė

Christine LAGARDE


(1)  2014 m. gruodžio 19 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo (Bendrųjų dokumentų gairės) (ECB/2014/60) (OL L 91, 2015 4 2, p. 3).

(2)  2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 472/2013dėl euro zonos valstybių narių, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia, ekonominės ir biudžeto priežiūros griežtinimo (OL L 140, 2013 5 27, p. 1).

(3)  2019 m. liepos 22 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2019/1311 dėl trečios tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos (ECB/2019/21) (OL L 204, 2019 8 2, p. 100).

(4)  2014 m. liepos 9 d. Gairės ECB/2014/31 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu, ir kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2007/9 (OL L 240, 2014 8 13, p. 28).

(*1)  t. y. [0–1) likutinis terminas/svertinė vidutinė trukmė trumpesni nei vieneri metai, [1–3) likutinis terminas/svertinė vidutinė trukmė nuo vienerių imtinai iki trejų metų ir t. t.

(*2)  t. y. [0–1) likutinis trumpesnis nei vieneri metai terminas, [1–3) likutinis nuo vienerių imtinai iki trejų metų terminas ir t. t.