5.3.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/125


KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA (ES) 2020/365

2019 m. gruodžio 17 d.

kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria šviną leidžiama naudoti tam tikruose nešiojamųjų mašinų degimo varikliuose naudojamuose lydmetaliuose ir išvadų dangose

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (1), ypač į jos 5 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Direktyva 2011/65/ES reikalaujama, kad valstybės narės užtikrintų, kad rinkai teikiamoje elektros ir elektroninėje įrangoje nebūtų tos direktyvos II priede išvardytų pavojingų medžiagų. Tas apribojimas netaikomas Direktyvos 2011/65/ES III priede išvardytoms reikmėms, kurioms nustatyta išimtis;

(2)

elektros ir elektroninės įrangos kategorijos, kurioms taikoma Direktyva 2011/65/ES, išvardytos tos direktyvos I priede;

(3)

švinas yra Direktyvos 2011/65/ES II priede nurodyta riboto naudojimo medžiaga;

(4)

Komisija Deleguotąja direktyva (ES) 2014/72/ES (2) suteikė išimtį, pagal kurią šviną leidžiama naudoti uždegimo modulių ir kitų elektrinių ir elektroninių degimo variklių kontrolės sistemų, kurios dėl techninių priežasčių turi būti įtaisomos ant nešiojamųjų mašinų degimo variklių (Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 97/68/EB (3) SH:1, SH:2 ir SH:3 klasės) karterio ar cilindro arba juose, elektrinių ir elektroninių sudedamųjų dalių lydmetaliuose bei išvadų dangose ir spausdintinių plokščių dangose (toliau – išimtis), įtraukdama tas reikmes į Direktyvos 2011/65/ES III priedą. Pagal tos direktyvos 5 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą 1–7 ir 10 kategorijoms taikomos išimties galiojimas turėjo baigtis 2018 m. gruodžio 31 d.;

(5)

2017 m. birželio 30 d., t. y. per Direktyvos 2011/65/ES 5 straipsnio 5 dalyje nustatytą laikotarpį, Komisija gavo 6 ir 11 kategorijoms taikomos išimties atnaujinimo paraišką (toliau – atnaujinimo paraiška). Pagal minėtą nuostatą išimtis galioja tol, kol Komisija priima sprendimą dėl atnaujinimo paraiškos;

(6)

vertinant atnaujinimo paraišką, be kita ko, konsultuotasi su suinteresuotaisiais subjektais pagal Direktyvos 2011/65/ES 5 straipsnio 7 dalį;

(7)

švinas yra bendras legiruojamasis elementas lydmetalių medžiagoje, padedantis kontroliuoti lydymosi temperatūrą. Buvo sėkmingai išbandytos alternatyvios medžiagos, kuriomis galima pakeisti riboto naudojimo medžiagą. Tačiau bešvinių produktų patikimumui patvirtinti reikia daugiau laiko;

(8)

šiuo metu rinkoje nėra bešvinių alternatyvų, kuriomis būtų galima užtikrinti pakankamą patikimumo lygį toms reikmėms, kurioms taikoma išimtis;

(9)

dėl patikimų alternatyvų stokos šiuo metu moksliškai ir techniškai neįmanoma tam tikruose nešiojamųjų mašinų degimo varikliuose atsisakyti švino ar jį pakeisti kuo nors kitu. Todėl išimtį tikslinga atnaujinti. Išimties atnaujinimas yra suderinamas su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 (4) ir ją taikant nebus susilpninta juo užtikrinama aplinkos ir sveikatos apsauga;

(10)

pagal Direktyvos 2011/65/ES 4 straipsnio 3 dalį ir 5 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą 1–7, 10 ir 11 kategorijoms taikoma išimtis turėtų būti pratęsta iki 2022 m. kovo 31 d. Atsižvelgiant į nuolatinių pastangų, dedamų siekiant rasti patikimų pakaitalų, rezultatus, mažai tikėtina, kad dėl išimties taikymo trukmės bus padarytas neigiamas poveikis inovacijoms;

(11)

8 ir 9 kategorijoms esama išimtis lieka galioti Direktyvos 2011/65/ES 5 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nustatytą laikotarpį. Siekiant teisinio aiškumo, tos direktyvos III priede turėtų būti nurodytos galiojimo pabaigos datos;

(12)

todėl Direktyva 2011/65/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2011/65/ES III priedas iš dalies keičiamas kaip nurodyta šios direktyvos priede.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2021 m. kovo 31 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2021 m. balandžio 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2019 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 174, 2011 7 1, p. 88.

(2)  2014 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotoji direktyva 2014/72/ES, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl švino naudojimo uždegimo modulių ir kitų elektrinių ir elektroninių degimo variklių kontrolės sistemų elektrinių ir elektroninių sudedamųjų dalių lydmetaliuose bei išvadų dangose ir spausdintinių plokščių dangose išimties (OL L 148, 2014 5 20, p. 78).

(3)  1997 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/68/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su priemonėmis, mažinančiomis vidaus degimo variklių, įrengiamų ne kelių mobiliosiose mašinose, dujinių ir kietųjų dalelių teršalų kiekį, suderinimo (OL L 59, 1998 2 27, p. 1). Direktyva 97/68/EB buvo panaikinta 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/1628 dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama Direktyva 97/68/EB (OL L 252, 2016 9 16, p. 53).

(4)  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).


PRIEDAS

Direktyvos 2011/65/ES III priedo 41 įrašas pakeičiamas taip:

„41.

Švinas uždegimo modulių ir kitų elektrinių ir elektroninių degimo variklių kontrolės sistemų, kurios dėl techninių priežasčių turi būti įtaisomos ant nešiojamųjų mašinų degimo variklių (Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 97/68/EB (*1) SH:1, SH:2 ir SH:3 klasės) karterio ar cilindro arba juose, elektrinių ir elektroninių sudedamųjų dalių lydmetaliuose bei išvadų dangose ir spausdintinių plokščių dangose

Taikoma visoms kategorijoms ir nustoja galioti:

2022 m. kovo 31 d. – 1–7, 10 ir 11 kategorijoms;

2021 m. liepos 21 d. – 8 ir 9 kategorijoms, išskyrus in vitro diagnostikos medicinos prietaisus ir pramoninius stebėjimo ir kontrolės prietaisus;

2023 m. liepos 21 d. – 8 kategorijos in vitro diagnostikos medicinos prietaisams;

2024 m. liepos 21 d. – 9 kategorijos pramoniniams stebėjimo ir kontrolės prietaisams.


(*1)  1997 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/68/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su priemonėmis, mažinančiomis vidaus degimo variklių, įrengiamų ne kelių mobiliosiose mašinose, dujinių ir kietųjų dalelių teršalų kiekį, suderinimo (OL L 59, 1998 2 27, p. 1)“.