5.3.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/112


KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA (ES) 2020/361

2019 m. gruodžio 17 d.

kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, dėl išimties, kuria absorbcinių šaldytuvų anglinio plieno aušinimo sistemose kaip antikorozinę medžiagą leidžiama naudoti šešiavalentį chromą, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (1), ypač į jos 5 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Direktyva 2011/65/ES reikalaujama, kad valstybės narės užtikrintų, kad rinkai teikiamoje elektros ir elektroninėje įrangoje nebūtų tos direktyvos II priede išvardytų pavojingų medžiagų. Tas apribojimas netaikomas Direktyvos 2011/65/ES III priede išvardytoms reikmėms, kurioms nustatytos išimtys;

(2)

elektros ir elektroninės įrangos kategorijos, kurioms taikoma Direktyva 2011/65/ES, išvardytos tos direktyvos I priede;

(3)

šešiavalentis chromas yra ribojama cheminė medžiaga, nurodyta Direktyvos 2011/65/ES II priede.

(4)

Direktyvos 2011/65/ES III priede įrašyta šešiavalenčio chromo naudojimo ribojimo išimtis – jį leidžiama naudoti kaip antikorozinę medžiagą absorbcinių šaldytuvų anglinio plieno aušinimo sistemose, jei jis sudaro ne daugiau kaip 0,75 proc. aušalo masės (toliau – išimtis). Pagal tos direktyvos 5 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą 1–7 ir 10 kategorijoms taikomos išimties galiojimas turėjo baigtis 2016 m. liepos 21 d.;

(5)

2015 m. sausio 20 d., t. y. per Direktyvos 2011/65/ES 5 straipsnio 5 dalyje nustatytą laikotarpį, Komisija gavo išimties atnaujinimo paraišką (toliau – atnaujinimo paraiška). Pagal minėtą nuostatą išimtis galioja tol, kol Komisija priima sprendimą dėl atnaujinimo paraiškos;

(6)

vertinant išimties atnaujinimo paraišką, be kita ko, konsultuotasi su suinteresuotaisiais subjektais pagal Direktyvos 2011/65/ES 5 straipsnio 7 dalį. Po vertinimo, kurį atliekant atsižvelgta į Komisijos sprendimus dėl leidimo teikti rinkai ir naudoti arba tik naudoti Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (2) XIV priede nurodytas medžiagas, padaryta išvada, kad dabartinė išimtis, taikoma 1–7 ir 10 EEĮ kategorijoms, turi būti padalyta į du smulkesnius įrašus, kurių formuluotės turi aiškiai atitikti su šešiavalenčio chromo pakaitalais susijusią mokslo ir technikos pažangą, kuri skirtingų reikmių atveju skiriasi;

(7)

šešiavalentis chromas (Cr(VI)) naudojamas kaip antikorozinė medžiaga absorbcinių šaldytuvų anglinio plieno aušinimo sistemose. Juo padengiamas plieninių vamzdžių vidaus paviršius siekiant juos apsaugoti nuo aušalo, kuriame yra korozinėmis savybėmis pasižyminčio amoniako;

(8)

dėl patikimų pakaitalų stokos kol kas pakeisti šešiavalentį chromą kita medžiaga arba jo nenaudoti reikmėms, kurioms naudojama ≥ 75 W naudojamoji galia, ir sistemose, kurios veikia tik su neelektriniais šildytuvais(t. y. reikmėms, kurioms naudojama aukšta boilerio temperatūra), įtrauktoms į dabartinės išimties taikymo sritį, yra moksliškai ir techniškai neįmanoma. Šioms reikmėms daroma išimtis yra suderinama su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 (3) ir ją taikant nebus susilpninta jame numatyta aplinkos ir sveikatos apsauga;

(9)

todėl pagal Direktyvos 2011/65/ES 4 straipsnio 3 dalį ir 5 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą prašoma išimtis dėl reikmių, kurioms naudojama aukšta boilerio temperatūra, turėtų būti pratęsta iki 2021 m. liepos 21 d. Atsižvelgiant į nuolatinių pastangų, dedamų siekiant rasti patikimų pakaitalų, rezultatus, mažai tikėtina, kad dėl išimties taikymo trukmės bus padarytas neigiamas poveikis inovacijoms;

(10)

šiuo metu į išimties taikymo sritį patenkančios reikmės, kurioms naudojama < 75 W naudojamoji galia (t. y. gaminiams, kuriuose naudojama žema boilerio temperatūra), nebeatitinka Direktyvos 2011/65/ES 5 straipsnio 1 dalyje nustatytų išimties atnaujinimo reikalavimų, todėl atnaujinimo paraiška turėtų būti atmesta. Pagal tos direktyvos 5 straipsnio 6 dalį toms reikmėms padaryta išimtis turėtų nustoti galioti praėjus 12-ai mėnesių po šios direktyvos įsigaliojimo dienos;

(11)

8, 9 ir 11 EEĮ kategorijoms esama išimtis lieka galioti Direktyvos 2011/65/ES 5 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nustatytą laikotarpį. Siekiant teisinio aiškumo, tos direktyvos III priede turėtų būti nurodytos galiojimo pabaigos datos;

(12)

todėl Direktyva 2011/65/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2011/65/ES III priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2021 m. kovo 31 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2021 m. balandžio 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2019 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 174, 2011 7 1, p. 88.

(2)  Europos Komisijos sprendimų dėl leidimų pateikti rinkai naudoti skirtas chemines medžiagas, išvardytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XIV priede, ir (arba) sprendimų dėl leidimų tas medžiagas naudoti santrauka (OL C 48, 2017 2 15, p. 9).

(3)  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).


PRIEDAS

Direktyvos 2011/65/ES III priedo 9 įrašas pakeičiamas taip:

„9

Šešiavalentis chromas, naudojamas absorbcinių šaldytuvų anglinio plieno aušinimo sistemose kaip antikorozinė medžiaga, kurio yra ne daugiau kaip 0,75 % aušalo masės

Taikoma 8, 9 ir 11 kategorijoms, nustoja galioti:

2021 m. liepos 21 d. – 8 ir 9 kategorijoms, išskyrus in vitro diagnostikos medicinos prietaisus ir pramoninius stebėjimo ir kontrolės prietaisus,

2023 m. liepos 21 d. – 8 kategorijos in vitro diagnostikos medicinos prietaisams,

2024 m. liepos 21 d. – 9 kategorijos pramoniniams stebėjimo ir kontrolės prietaisams ir 11 kategorijai.

9(a)-I

Ne daugiau kaip 0,75 % aušalo masės sudarantis šešiavalentis chromas, naudojamas kaip antikorozinė medžiaga absorbcinių šaldytuvų (įskaitant minibarus) anglinio plieno aušinimo sistemose, suprojektuotose visiškai arba iš dalies veikti su elektriniu šildytuvu, kurio vidutinė naudojamoji galia nuolatinio veikimo sąlygomis yra < 75 W

Taikoma 1–7 ir 10 kategorijoms; nustoja galioti 2021 m. kovo 5 d.

9(a)-II

Ne daugiau kaip 0,75 % aušalo masės sudarantis šešiavalentis chromas, naudojamas kaip antikorozinė medžiaga absorbcinių šaldytuvų anglinio plieno aušinimo sistemose:

suprojektuotose visiškai arba iš dalies veikti su elektriniu šildytuvu, kurio vidutinė vartojamoji galia nuolatinio veikimo sąlygomis yra ≥ 75 W,

suprojektuotų veikti tik su neelektriniu šildytuvu.

Taikoma 1–7 ir 10 kategorijoms, nustoja galioti 2021 m. liepos 21 d.“