2020 12 31   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 444/2


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2020/2252

2020 m. gruodžio 29 d.

dėl Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo ir Europos Sąjungos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės susitarimo dėl keitimosi įslaptinta informacija ir jos apsaugos saugumo procedūrų pasirašymo Sąjungos vardu ir laikino taikymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 217 straipsnį kartu su 218 straipsnio 5 dalimi ir 218 straipsnio 8 dalies antra pastraipa,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė (toliau – Jungtinė Karalystė) pagal Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 50 straipsnį Europos Vadovų Tarybai pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos;

(2)

2020 m. sausio 30 d. Taryba priėmė Sprendimą (ES) 2020/135 dėl Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymo (1) (toliau – Susitarimas dėl išstojimo). Susitarimas dėl išstojimo įsigaliojo 2020 m. vasario 1 d.;

(3)

2020 m. vasario 25 d. Taryba priėmė Sprendimą (ES, Euratomas) 2020/266 (2), kuriuo Komisijai buvo suteikti įgaliojimai pradėti derybas su Jungtine Karalyste dėl naujo partnerystės susitarimo. Tos derybos buvo vedamos laikantis 2020 m. vasario 25 d. derybinių nurodymų;

(4)

derybų rezultatas – Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas (toliau – Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas), Europos Sąjungos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės susitarimas dėl keitimosi įslaptinta informacija ir jos apsaugos saugumo procedūrų (toliau – Susitarimas dėl informacijos saugumo) ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės vyriausybės ir Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos susitarimas dėl bendradarbiavimo dėl saugaus ir taikaus branduolinės energijos naudojimo (toliau – Susitarimas dėl branduolinės energijos);

(5)

Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimu nustatomas Sąjungos ir Jungtinės Karalystės plataus masto santykių pagrindas, apimantis abipuses teises ir pareigas, bendrus veiksmus ir specialias procedūras. Susitarimas dėl informacijos saugumo yra Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo papildomasis susitarimas ir yra su juo neatsiejamai susietas, visų pirma kiek tai susiję su taikymo pradžios ir galiojimo pabaigos datomis. Todėl sprendimas dėl Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo ir Susitarimo dėl informacijos saugumo (toliau – Susitarimai) pasirašymo turėtų būti grindžiamas teisiniu pagrindu, kuriuo numatoma sukurti asociaciją, kad Sąjunga galėtų prisiimti įsipareigojimus visose srityse, kuriose taikomos Sutartys;

(6)

atsižvelgiant į Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo – visapusiško susitarimo su šalimi, kuri išstojo iš Sąjungos – ypatingą ir unikalų pobūdį, Taryba priima sprendimą pasinaudoti galimybe Sąjungai pasinaudoti savo išorės kompetencija Jungtinės Karalystės atžvilgiu;

(7)

tikslinga nustatyti atstovavimo Sąjungai Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimu įsteigtoje Partnerystės taryboje ir komitetuose tvarką. Kaip numatyta ES sutarties 17 straipsnio 1 dalyje, Komisija turi atstovauti Sąjungai ir pareikšti Sąjungos pozicijas, kurias laikydamasi Sutarčių nustato Taryba. Taryba turi vykdyti savo politikos formavimo ir koordinavimo funkcijas, kaip numatyta ES sutarties 16 straipsnio 1 dalyje, nustatydama pozicijas, kurių Sąjungos vardu turi būti laikomasi Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimu įsteigtoje Partnerystės taryboje ir komitetuose. Be to, kai Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimu įsteigta Partnerystės taryba ar komitetai turi priimti teisinę galią turinčius aktus, pozicijos, kurių Sąjungos vardu turi būti laikomasi tuose organuose, turi būti nustatomos laikantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 218 straipsnio 9 dalyje nustatytos procedūros;

(8)

kiekvienai valstybei narei turėtų būti leidžiama siųsti vieną atstovą, kuris, kaip Sąjungos delegacijos narys, kartu su Komisijos atstovu dalyvautų Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimu įsteigtos Partnerystės tarybos ir kitų jungtinių organų posėdžiuose;

(9)

kad Sąjunga galėtų imtis skubių ir efektyvių veiksmų siekdama apginti savo interesus pagal Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą ir kol bus priimtas ir Sąjungoje įsigalios konkretus teisėkūros procedūra priimamas aktas, kuriuo reglamentuojamas taisomųjų priemonių priėmimas pagal Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą, Komisija turėtų būti įgaliota imtis taisomųjų priemonių, pavyzdžiui, pareigų pagal Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą ar bet kurį papildomąjį susitarimą vykdymo sustabdymas tais atvejais, kai pažeidžiamos tam tikros Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo nuostatos arba nevykdomos tam tikros sąlygos, visų pirma, sąlygos, susijusios su prekyba prekėmis, vienodų sąlygų sudarymu, kelių transportu, oro susisiekimu, žvejyba ir Sąjungos programomis, kaip nustatyta Prekybos ir bendradarbiavimo susitarime, taip pat imtis tinkamų taisomųjų priemonių, pusiausvyros atkūrimo priemonių ir atsakomųjų priemonių. Komisija turėtų laiku visapusiškai informuoti Tarybą apie savo ketinimą priimti tokias priemones, kad Taryboje būtų galima prasmingai pasikeisti nuomonėmis. Komisija turėtų kuo labiau atsižvelgti į pareikštas nuomones. Viena ar daugiau valstybių narių gali paprašyti Komisijos priimti tokias priemones. Jeigu Komisija neatsako į tokį prašymą teigiamai, ji turėtų laiku informuoti Tarybą apie to priežastis;

(10)

kad Sąjungai būtų sudarytos sąlygos reaguoti laiku, kai atitinkamos sąlygos yra nebevykdomos, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti tam tikrus sprendimus dėl lengvatų, suteiktų Jungtinei Karalystei pagal Priedą dėl ekologiškų produktų ir Priedą dėl vaistų, sustabdymo. Komisija turėtų laiku visapusiškai informuoti Tarybą apie savo ketinimą priimti tokias priemones, kad Taryboje būtų galima prasmingai pasikeisti nuomonėmis. Komisija turėtų kuo labiau atsižvelgti į pareikštas nuomones. Viena ar daugiau valstybių narių gali paprašyti Komisijos priimti tokias priemones. Jeigu Komisija neatsako į tokį prašymą teigiamai, ji turėtų laiku informuoti Tarybą apie to priežastis;

(11)

jeigu Sąjungai reikia imtis veiksmų siekiant laikytis Susitarimų, tokių veiksmų turi būti imamasi pagal Sutartis, kartu neviršijant kiekvienai Sąjungos institucijai suteiktų įgaliojimų. Todėl Komisija turi teikti Jungtinei Karalystei pagal Susitarimus reikalaujamą informaciją ar pranešimus, išskyrus atvejus, kai Susitarimuose nurodytos kitos konkrečios Sąjungos institucijos, įstaigos, organai ir agentūros, ir turi konsultuotis su Jungtine Karalyste konkrečiais klausimais. Komisija taip pat turi atstovauti Sąjungai arbitražo teisme, kai pagal Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą ginčas perduodamas nagrinėti arbitražo tvarka. Laikydamasi ES sutarties 4 straipsnio 3 dalyje nurodytos lojalaus bendradarbiavimo pareigos, Komisija turi konsultuotis su Taryba iš anksto, pavyzdžiui, pateikdama jai informacijos, kurią Sąjunga ketina pateikti arbitražo teismui, pagrindinius teiginius ir kuo labiau atsižvelgdama į Tarybos pateiktas pastabas;

(12)

Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimu neužkertama galimybė valstybėms narėms nustatyti dvišalę tvarką ar sudaryti dvišalius susitarimus su Jungtine Karalyste dėl konkrečių klausimų, kuriems taikomas Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas, oro transporto, administracinio bendradarbiavimo muitų bei PVM srityje ir socialinės apsaugos srityse laikantis tam tikrų sąlygų;

(13)

todėl būtina nustatyti sistemą, kurios turės laikytis valstybės narės, jei jos nuspręs nustatyti dvišalę tvarką ar sudaryti dvišalius susitarimus su Jungtine Karalyste oro transporto, administracinio bendradarbiavimo muitų bei PVM srityje ir socialinės apsaugos srityse, įskaitant sąlygas ir procedūras, kurių laikydamosi valstybės narės derėtųsi ir nustatytų tokią dvišalę tvarką ar sudarytų tokius dvišalius susitarimus tokiu būdu, kad būtų užtikrintas jos (jų) suderinamumas su Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo tikslu bei su Sąjungos teise ir joje (juose) būtų atsižvelgta į vidaus rinką ir platesnius Sąjungos interesus. Be to, valstybės narės, kurios ketina derėtis dėl ir sudaryti dvišalius susitarimus su Jungtine Karalyste srityse, kurioms Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas netaikomas, turėtų, visapusiškai laikydamosi lojalaus bendradarbiavimo principo, informuoti Komisiją apie savo ketinimus ir apie derybų pažangą;

(14)

primenama, kad pagal Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo FINPROV.1 straipsnio 3 dalį ir laikantis Europos Vadovų Tarybos ir Europos Komisijos deklaracijos dėl būsimų susitarimų teritorinės taikymo srities, įtrauktos į 2018 m. lapkričio 25 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo protokolą, Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas nėra taikomas Gibraltarui ir neturi jokios galios toje teritorijoje. Kaip numatyta toje deklaracijoje, „tai neužkerta kelio galimybei turėti atskirus Sąjungos ir Jungtinės Karalystės susitarimus Gibraltaro atžvilgiu“, taip pat, „nedarant poveikio Sąjungos kompetencijoms ir visapusiškai gerbiant jos valstybių narių teritorinį vientisumą, kaip garantuojama Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 2 dalimi, tiems atskiriems susitarimams reikės išankstinio Ispanijos Karalystės sutikimo“;

(15)

naudojimasis Sąjungos kompetencija pagal Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą nedaro poveikio atitinkamai Sąjungos ir valstybių narių kompetencijai, susijusiai su bet kuriomis vykstančiomis ar būsimomis derybomis dėl tarptautinių susitarimų su bet kuriomis kitomis trečiosiomis šalimis arba dėl tokių susitarimų pasirašymo ar sudarymo, arba susijusiai su bet kuriomis būsimomis derybomis dėl bet kurių papildomųjų susitarimų, nurodytų Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo COMPROV.2 straipsnyje [Papildomieji susitarimai], arba dėl tokių susitarimų pasirašymo ar sudarymo;

(16)

Jungtinės Karalystės, kaip iš Sąjungos išstojusios šalies, padėtis Sąjungos atžvilgiu, palyginti su kitų trečiųjų šalių, su kuriomis Sąjunga vedė derybas ir sudarė susitarimus, padėtimi, skiriasi ir yra išskirtinė. Pagal Susitarimą dėl išstojimo pereinamuoju laikotarpiu Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje taikoma Sąjungos teisė, ir to laikotarpio pabaigoje bendradarbiavimo su Sąjungos valstybėmis narėmis pagrindas yra labai aukšto lygio, visų pirma vidaus rinkos, bendros žuvininkystės politikos bei laisvės, saugumo ir teisingumo srityse. Pereinamasis laikotarpis baigsis 2020 m. gruodžio 31 d., o po jo Susitarime dėl išstojimo numatytomis nuostatomis dėl kitų atsiskyrimo klausimų bus išspręstas klausimas dėl tokio bendradarbiavimo sklandaus užbaigimo keliose srityse. Jeigu Susitarimai neįsigalios nuo 2021 m. sausio 1 d., Sąjungos ir Jungtinės Karalystės bendradarbiavimo lygis taps toks, koks nei yra pageidaujamas ir nei atitinka Sąjungos interesus, taip sutrikdydamas Sąjungos ir Jungtinės Karalystės santykius. Tokius sutrikdymus galima sumažinti laikinai taikant Susitarimus;

(17)

todėl, atsižvelgiant į išskirtinę Jungtinės Karalystės padėtį Sąjungos atžvilgiu, į tai, kad reaguoti reikia skubiai, nes pereinamasis laikotarpis baigsis 2020 m. gruodžio 31 d., taip pat į tai, kad reikia suteikti pakankamai laiko Europos Parlamentui ir Tarybai numatomam sprendimui dėl Susitarimų sudarymo ir Susitarimų tekstams tinkamai bei nuodugniai patikrinti, Susitarimai turėtų būti laikinai taikomi, kol bus užbaigtos jų įsigaliojimui būtinos procedūros;

(18)

dėl to, kad derybos dėl Susitarimų baigėsi labai vėlai – likus vos septynioms dienoms iki pereinamojo laikotarpio pabaigos – nebuvo įmanoma imtis galutinės Susitarimų tekstų teisinės lingvistinės peržiūros iki jų pasirašymo. Todėl iškart po Susitarimų pasirašymo Šalys turėtų imtis galutinės Susitarimų tekstų visomis 24 autentiškomis kalbomis teisinės lingvistinės peržiūros. Ta teisinė lingvistinė peržiūra turėtų būti užbaigta tinkamu laiku. Tada Šalys, pasikeisdamos diplomatinėmis notomis, turėtų nustatyti, kad tie peržiūrėti Susitarimų tekstai visomis tokiomis kalbomis yra autentiški ir galutiniai. Tie peržiūrėti tekstai turėtų pakeisti pasirašytas Susitarimų redakcijas ab initio;

(19)

Sąjungos vardu turėtų būti pasirašyti Susitarimai ir patvirtinti pridedami deklaracijos ir pranešimai;

(20)

Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo pasirašymui, kiek tai susiję su klausimais, kuriems taikoma Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartis (toliau – Euratomo sutartis), taikoma atskira procedūra,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Įgaliojama Sąjungos vardu pasirašyti Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą, kiek tai susiję su klausimais, kuriems netaikoma Euratomo sutartis, su sąlyga, kad minėtas Susitarimas bus sudarytas.

2.   Įgaliojama Sąjungos vardu pasirašyti Europos Sąjungos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės susitarimą dėl keitimosi įslaptinta informacija ir jos apsaugos saugumo procedūrų su sąlyga, kad minėtas Susitarimas bus sudarytas.

3.   Susitarimų tekstai pridedami prie šio sprendimo.

2 straipsnis

1.   Komisija atstovauja Sąjungai Partnerystės taryboje, Prekybos partnerystės komitete, specializuotuose prekybos komitetuose ir specializuotuose komitetuose, įsteigtuose pagal Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo INST.1 straipsnį [Partnerystės taryba] ir INST.2 straipsnį [Komitetai], taip pat bet kuriame papildomame specializuotame prekybos komitete ar specializuotame komitete, kuris yra įsteigtas pagal Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo INST.1 straipsnio [Partnerystės taryba] 4 dalies g punktą ar INST.2 straipsnio [Komitetai] 2 dalies g punktą.

Kiekvienai valstybei narei leidžiama siųsti vieną atstovą, kuris, kaip Sąjungos delegacijos narys, kartu su Komisijos atstovu dalyvautų Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimu įsteigtos Partnerystės tarybos ir kitų jungtinių organų posėdžiuose.

2.   Kad Taryba galėtų visapusiškai vykdyti jai suteiktas politikos formavimo, koordinavimo ir sprendimų priėmimo funkcijas pagal Sutartis, visų pirma nustatydama pozicijas, kurių Sąjungos vardu turi būti laikomasi Partnerystės taryboje, Prekybos partnerystės komitete, specializuotuose prekybos komitetuose ir specializuotuose komitetuose, Komisija užtikrina, kad Tarybai būtų pateikta visa informacija ir dokumentai, susiję su visais tų jungtinių organų posėdžiais arba su visais aktais, kurie turi būti priimti taikant rašytinę procedūrą, tai padarant pakankamai iš anksto iki to posėdžio ar tos rašytinės procedūros taikymo, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip likus aštuonioms darbo dienoms iki to posėdžio ar tos rašytinės procedūros taikymo.

Taryba taip pat laiku informuojama apie Partnerystės tarybos, Prekybos partnerystės komiteto, specializuotų prekybos komitetų ir specializuotų komitetų diskusijas bei posėdžių rezultatus ir apie rašytinės procedūros taikymą, ir jai pateikiami protokolų projektai bei visi su tokiais posėdžiais ar procedūros taikymu susiję dokumentai.

3.   Europos Parlamentui turi būti užtikrintos galimybės pagal Sutartis visapusiškai naudotis savo institucinėmis prerogatyvomis viso proceso metu.

4.   Penkerių metų laikotarpiu nuo 2021 m. sausio 1 d. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai kasmet teikia Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo įgyvendinimo ir taikymo ataskaitą.

3 straipsnis

1.   Kol Sąjungoje įsigalios konkretus teisėkūros procedūra priimamas aktas, kuriuo reglamentuojamas a–i punktuose išvardytų priemonių priėmimas, visus Sąjungos sprendimus imtis tokių priemonių priima Komisija, laikydamasi atitinkamose Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo nuostatose nustatytų sąlygų, kiek tai susiję su:

a)

konkrečiam (-tiems) produktui (-ams) taikomo atitinkamo lengvatinio režimo sustabdymu, kaip nustatyta Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo GOODS.19 straipsnyje [Muitų teisės aktų pažeidimų ar apėjimo atveju taikomos priemonės];

b)

taisomųjų priemonių taikymu ir pareigų vykdymo sustabdymu, kaip nustatyta Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo LPFOFCSD.3.12 straipsnyje [Taisomosios priemonės];

c)

pusiausvyros atkūrimo priemonių ir atsakomųjų priemonių taikymu, kaip nustatyta Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo LPFOFCSD.9.4 straipsnyje [Pusiausvyros atkūrimas];

d)

taisomųjų priemonių taikymu, kaip nustatyta Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo ROAD.11 straipsnyje [Taisomosios priemonės];

e)

kompensacinėmis priemonėmis, kaip nustatyta Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo FISH.9 straipsnyje [Kompensacinės priemonės, taikomos panaikinus ar sumažinus prieigą];

f)

taisomųjų priemonių taikymu, kaip nustatyta Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo FISH.14 straipsnyje [Taisomosios priemonės ir ginčų sprendimas];

g)

Jungtinės Karalystės dalyvavimo Sąjungos programose sustabdymu ar nutraukimu, kaip nustatyta Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo UNPRO.3.1 straipsnyje [Europos Sąjungos Jungtinės Karalystės dalyvavimo Sąjungos programoje sustabdymas] ir UNPRO.3.20 straipsnyje [Europos Sąjungos Jungtinės Karalystės dalyvavimo Sąjungos programoje nutraukimas];

h)

laikinos kompensacijos siūlymu ar priėmimu arba pareigų vykdymo sustabdymu vykdant arbitražo ar ekspertų kolegijos procedūrą pagal Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo INST.24 straipsnį [Laikinos taisomosios priemonės], išskyrus kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 654/2014 (3);

i)

apsaugos priemonėmis ir pusiausvyros atkūrimo priemonėmis, kaip nustatyta Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo INST.36 straipsnyje [Apsaugos priemonės].

2.   Komisija laiku visapusiškai informuoja Tarybą apie savo ketinimą priimti 1 dalyje nurodytas priemones, kad Taryboje būtų galima prasmingai pasikeisti nuomonėmis. Komisija kuo labiau atsižvelgia į pareikštas nuomones. Komisija taip pat atitinkamai informuoja Europos Parlamentą.

3.   Kai tai ypač svarbu vienai ar daugiau valstybių narių, ta ar tos valstybės narės gali prašyti Komisijos priimti 1 dalyje nurodytas priemones. Jeigu Komisija neatsako į tokį prašymą teigiamai, apie to priežastis ji laiku informuoja Tarybą.

4.   Komisija taip pat gali priimti priemones, kuriomis atkuriamos tokios pačios teisės ir pareigos pagal Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą, kokios jos buvo prieš priimant 1 dalyje nurodytas priemones. 2 ir 3 dalys taikomos mutatis mutandis.

5.   Prieš priimant konkretų teisėkūros procedūra priimamą aktą, kuriuo reglamentuojamas 1 dalyje išvardytų priemonių priėmimas, Taryba atlieka šiame straipsnyje išdėstytos tvarkos peržiūrą.

4 straipsnis

Kai viena ar daugiau valstybių narių pareiškia apie esminį sunkumą, kilusį dėl Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo įgyvendinimo, ypač kiek tai susiję su žuvininkyste, Komisija išnagrinėja tą prašymą pirmumo tvarka ir dėl to klausimo atitinkamai kreipiasi į Partnerystės tarybą laikydamasi Prekybos ir bendradarbiavimo susitarime nustatytų nuostatų. Kai nerandama patenkinamo sprendimo, tas klausimas išnagrinėjamas kaip galima greičiau Prekybos ir bendradarbiavimo susitarime numatytų peržiūrų kontekste. Jei tas sunkumas tęsiasi, imamasi būtinų veiksmų siekiant derėtis dėl susitarimo, kuriuo būtų daromi būtini Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo pakeitimai, ir jį sudaryti.

5 straipsnis

1.   Komisijai suteikiama teisė Sąjungos vardu priimti sprendimus, kuriais:

a)

patvirtinamas ar sustabdomas lygiavertiškumo pripažinimas po ne vėliau kaip 2023 m. gruodžio 31 d. pagal Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo TBT-4 priedo [Ekologiški produktai] 3 straipsnio [Lygiavertiškumo pripažinimas] 3 dalį atlikto pakartotinio lygiavertiškumo vertinimo;

b)

sustabdomas lygiavertiškumo pripažinimas pagal Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo TBT-4 priedo [Ekologiški produktai] 3 straipsnio [Lygiavertiškumo pripažinimas] 5 ir 6 dalis;

c)

priimami oficialūs gerosios gamybos praktikos dokumentai, išduoti Jungtinės Karalystės institucijos dėl gamybos objektų, esančių ne išduodančiosios institucijos teritorijoje, ir nustatomos sąlygos, kuriomis Sąjunga tuos oficialius gerosios gamybos praktikos dokumentus priima pagal Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo TBT-2 priedo [Vaistai] 5 straipsnio [Patikrinimų pripažinimas] 3 ir 4 dalis;

d)

priimamos visos būtinos įgyvendinimo tvarkos, skirtos keitimuisi oficialiais gerosios gamybos praktikos dokumentais su Jungtinės Karalystės institucija pagal Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo TBT-2 priedo [Vaistai] 6 straipsnį [Keitimasis oficialiais GMP dokumentais] ir keitimuisi informacija su Jungtinės Karalystės institucija apie gamybos objektų patikras pagal to priedo 7 straipsnį;

e)

sustabdomas patikrų pripažinimas arba oficialių gerosios gamybos praktikos dokumentų, kuriuos išdavė Jungtinė Karalystė, priėmimas, pranešama Jungtinei Karalystei apie ketinimą taikyti Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo TBT-2 priedo [Vaistai] 9 straipsnį [Sustabdymas] ir pradedamos konsultacijos su Jungtine Karalyste pagal to priedo 8 straipsnio [Taikytinų teisės aktų pakeitimai] 3 dalį;

f)

visiškai ar iš dalies sustabdomas visų ar dalies produktų, įtrauktų į Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo TBT-2 priedo [Vaistai] C priedėlio sąrašą, kitos Šalies patikrų pripažinimas arba oficialių gerosios gamybos praktikos dokumentų priėmimas pagal to priedo 9 straipsnio [Sustabdymas] 1 dalį.

2.   Taikomos 3 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys.

6 straipsnis

1.   Valstybės narės yra įgaliotos derėtis dėl susitarimų, nurodytų Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo AIRTRN.3 straipsnio [Skrydžių teisės] 4 dalyje, juos pasirašyti ir sudaryti, laikantis šių sąlygų:

a)

tie susitarimai sudaromi tik Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo AIRTRN.3 straipsnio [Skrydžių teisės] 4 dalyje nustatytu tikslu ir laikantis jos sąlygų, ir jais nereglamentuojami jokie kiti klausimai, nepriklausomai nuo to, ar tokie klausimai patenka į Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo antros dalies antro podalio I antraštinės dalies [Oro transportas] taikymo sritį;

b)

tais susitarimais Sąjungos oro vežėjai nediskriminuojami vienas kito atžvilgiu.

Taikoma šio sprendimo 8 straipsnyje nustatyta procedūra.

2.   Valstybės narės yra įgaliotos suteikti Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo AIRTRN.3 straipsnio [Skrydžių teisės] 9 dalyje nurodytus leidimus, laikantis jos sąlygų ir taikytinų Sąjungos bei nacionalinės teisės nuostatų. Suteikdamos tuos leidimus valstybės narės nediskriminuoja Sąjungos oro vežėjų vienas kito atžvilgiu.

3.   Valstybės narės yra įgaliotos derėtis dėl susitarimų, nurodytų Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo AIRTRN.3 straipsnio [Skrydžių teisės] 9 dalyje, juos pasirašyti ir sudaryti, laikantis šių sąlygų:

a)

tie susitarimai sudaromi tik Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo AIRTRN.3 straipsnio [Skrydžių teisės] 9 dalyje nustatytu tikslu ir laikantis jos sąlygų, ir jais nereglamentuojami jokie kiti klausimai, nepriklausomai nuo to, ar tokie klausimai patenka į Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo antros dalies antro podalio I antraštinės dalies [Oro transportas] taikymo sritį;

b)

tais susitarimais Sąjungos oro vežėjai nediskriminuojami vienas kito atžvilgiu.

Taikoma šio sprendimo 8 straipsnyje nustatyta procedūra.

7 straipsnis

Valstybės narės yra įgaliotos derėtis su Jungtine Karalyste dėl dvišalių susitarimų pagal Protokolo dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje ir dėl savitarpio pagalbos vykdant reikalavimus, susijusius su mokesčiais ir muitais, ar socialinės apsaugos sistemų koordinavimo srityje, 41 straipsnį, kiek tai susiję su klausimais, kuriems netaikomas Protokolas dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo, juos pasirašyti ir sudaryti, laikantis šių sąlygų:

a)

numatomas susitarimas turi būti suderinamas su Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo ar vidaus rinkos veikimu ir turi tokiam veikimui nekenkti;

b)

numatomas susitarimas turi būti suderinamas su Sąjungos teise, turi netrukdyti siekti Sąjungos išorės veiksmų tikslo atitinkamoje srityje ir kitaip nekenkti Sąjungos interesams;

c)

numatomas susitarimas turi atitikti nediskriminavimo dėl pilietybės principą, įtvirtintą SESV.

Taikoma šio sprendimo 8 straipsnyje nustatyta procedūra.

8 straipsnis

1.   Kiekviena valstybė narė, kuri ketina derėtis dėl dvišalio susitarimo, kaip nurodyta 6 straipsnio 1 ir 3 dalyse, arba dvišalio susitarimo, kaip nurodyta 7 straipsnyje, informuoja Komisiją apie derybas su Jungtine Karalyste dėl tokios tvarkos ar susitarimų ir, kai tinkama, pakviečia Komisiją dalyvauti derybose stebėtojos teisėmis.

2.   Užbaigus derybas, atitinkama valstybė narė Komisijai pateikia derybų metu parengtos tvarkos ar susitarimo projektą. Komisija nedelsdama apie tai informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą.

3.   Ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tvarkos ar susitarimo projekto gavimo Komisija priima sprendimą dėl to, ar tenkinamos atitinkamai 6 straipsnio 1 ar 3 dalies arba 7 straipsnio pirmoje pastraipoje nustatytos sąlygos. Jeigu Komisija nusprendžia, kad tos sąlygos tenkinamos, atitinkama valstybė narė gali atitinkamą tvarką ar susitarimą pasirašyti ir sudaryti.

4.   Tvarkos ar susitarimo kopiją atitinkama valstybė narė pateikia Komisijai per vieną mėnesį nuo tvarkos ar susitarimo įsigaliojimo arba, jei tvarka ar susitarimas turi būti taikoma (-as) laikinai, per vieną mėnesį nuo jos (jo) laikino taikymo pradžios.

9 straipsnis

Valstybės narės, kurios ketina derėtis su Jungtine Karalyste dėl dvišalių susitarimų ir juos sudaryti srityse, kurioms netaikomas Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas, visapusiškai laikydamosi lojalaus bendradarbiavimo principo tinkamu laiku informuoja Komisija apie savo ketinimus ir apie derybų pažangą.

10 straipsnis

Naudojimasis Sąjungos kompetencija pagal Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą nedaro poveikio atitinkamai Sąjungos ir valstybių narių kompetencijai vykstančiose ar būsimose derybose dėl tarptautinių susitarimų su bet kuriomis kitomis trečiosiomis šalimis arba dėl tokių susitarimų pasirašymo ar sudarymo, arba kompetencijai, susijusiai su būsimomis derybomis dėl bet kurių papildomųjų susitarimų, nurodytų Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo COMPROV.2 straipsnyje [Papildomieji susitarimai], arba dėl tokių susitarimų pasirašymo ar sudarymo.

11 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Sąjungos vardu pasirašyti Susitarimus.

12 straipsnis

1.   Laikantis abipusiškumo principo, Susitarimai laikinai taikomi nuo 2021 m. sausio 1 d., kol bus užbaigtos jų įsigaliojimui būtinos procedūros.

2.   Sąjunga praneša Jungtinei Karalystei apie laikinam taikymui būtinų Sąjungos vidaus reikalavimų įvykdymo ir vidaus procedūrų užbaigimą, jei iki 1 dalyje nurodytos dienos Jungtinė Karalystė Sąjungai bus pranešusi apie tai, kad ji įvykdė laikinam taikymui būtinus vidaus reikalavimus ir užbaigė vidaus procedūras.

3.   Atliekama Susitarimų redakcijų airių, anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis galutinė teisinė lingvistinė peržiūra.

Pasikeičiant diplomatinėmis notomis su Jungtine Karalyste nustatoma, kad pirmoje pastraipoje nurodytos teisinės lingvistinės peržiūros metu parengtos kalbų redakcijos yra autentiškos ir galutinės.

Antroje pastraipoje nurodyti autentiški ir galutiniai tekstai pakeičia pasirašytas Susitarimų redakcijas ab initio.

4.   Tarybos pirmininkas Sąjungos vardu pateikia 2 dalyje numatytą pranešimą ir pateikia 3 dalies antroje pastraipoje nurodytą diplomatinę notą.

13 straipsnis

Tarybos pirmininkas Sąjungos vardu pateikia Prekybos ir bendradarbiavimo susitarime ir Susitarimo dėl informacijos saugumo 19 straipsnyje numatytą (-us) pranešimą (-us).

14 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamos prie šio sprendimo pridedamos deklaracijos ir pranešimai.

15 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje le 2020 m. gruodžio 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. ROTH


(1)  2020 m. sausio 30 d. Tarybos sprendimas (ES) 2020/135 dėl Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymo (OL L 29, 2020 1 31, p. 1).

(2)  2020 m. vasario 25 d. Tarybos sprendimas (ES, Euratomas) 2020/266, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste dėl naujo partnerystės susitarimo (OL L 58, 2020 2 27, p. 53).

(3)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles ir užtikrinti šių taisyklių vykdymą, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3286/94, nustatantis Bendrijos procedūras bendros prekybos politikos srityje siekiant užtikrinti Bendrijos teisių pagal tarptautinės prekybos taisykles, visų pirma tas, kurios nustatytos Pasaulio prekybos organizacijoje, įgyvendinimą (OL L 189, 2014 6 27, p. 50).