2020 12 15   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 424/58


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2020/2078

2020 m. gruodžio 10 d.

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi ES ir Kanados jungtiniame muitinių bendradarbiavimo komitete, kiek tai susiję su sprendimo dėl Kanados partnerių apsaugos programos ir Europos Sąjungos įgaliotųjų ekonominės veiklos vykdytojų programos abipusio pripažinimo priėmimu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos bendrijos ir Kanados susitarimas dėl muitinių bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos muitinių veiklos srityje (toliau – CMAA) Sąjungos buvo sudarytas Tarybos sprendimu 98/18/EB (1) ir įsigaliojo 1998 m. sausio 1 d.;

(2)

CMAA 2 straipsnyje muitinės raginamos kuo plačiau plėtoti muitinių bendradarbiavimą;

(3)

pagal CMAA 20 straipsnį Jungtinis muitinių bendradarbiavimo komitetas (toliau – JMBK) turi imtis priemonių, reikalingų muitinių bendradarbiavimui;

(4)

Europos Sąjungos ir Kanados susitarimas dėl muitinių bendradarbiavimo tiekimo grandinės saugumo srityje (toliau – SCSA) Sąjungos buvo sudarytas Tarybos sprendimu 2014/941/ES (2) ir įsigaliojo 2013 m. lapkričio 1 d.;

(5)

pagal SCSA 5 straipsnį JMBK yra įgaliotas priimti sprendimus dėl rizikos valdymo metodų, rizikos standartų, saugumo patikrų ir verslo partnerystės programų abipusio pripažinimo;

(6)

per savo penktąjį posėdį ir bet kuriuo atveju iki 2022 m. pabaigos JMBK ketina priimti sprendimą dėl Kanados partnerių apsaugos programos ir Europos Sąjungos įgaliotųjų ekonominės veiklos vykdytojų programos abipusio pripažinimo;

(7)

tikslinga nustatyti poziciją, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi JMBK, nes sprendimas dėl Kanados partnerių apsaugos programos ir Europos Sąjungos įgaliotųjų ekonominės veiklos vykdytojų programos abipusio pripažinimo turės teisinį poveikį Sąjungoje;

(8)

Sąjungos pozicija JMBK dėl Kanados partnerių apsaugos programos ir Europos Sąjungos įgaliotųjų ekonominės veiklos vykdytojų programos abipusio pripažinimo turėtų būti grindžiama JMBK sprendimo projektu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Jungtiniame muitinių bendradarbiavimo komiteto (toliau – JMBK), įsteigto Europos bendrijos ir Kanados susitarimu dėl muitinių bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos muitinių veiklos srityje, penktame posėdyje, kiek tai susiję su Kanados partnerių apsaugos programos ir Europos Sąjungos įgaliotųjų ekonominės veiklos vykdytojų programos abipusiu pripažinimu, grindžiama JMBK sprendimo projektu (3).

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną ir netenka galios 2022 m. gruodžio 31 d.

Priimta Briuselyje 2020 m. gruodžio 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. ROTH


(1)  1997 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas 98/18/EB dėl Europos bendrijos ir Kanados susitarimo dėl muitinių bendradarbiavimo ir abipusės paramos muitinių reikalais sudarymo (OL L 7, 1998 1 13, p. 37).

(2)  2013 m. birželio 27 d. Tarybos sprendimas 2014/941/ES dėl Europos Sąjungos ir Kanados susitarimo dėl muitinių bendradarbiavimo tiekimo grandinės saugumo srityje sudarymo (OL L 367, 2014 12 23, p. 8).

(3)  Žr. dokumentą ST 13014/20 (http://register.consilium.europa.eu).