2020 12 2   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 404/9


POLITINIO IR SAUGUMO KOMITETO SPRENDIMAS (BUSP) 2020/1813

2020 m. lapkričio 26 d.

dėl leidimo vykdyti Europos Sąjungos karinę operaciją Viduržemio jūroje (EUNAVFOR MED IRINI) pakartotinio patvirtinimo (EUNAVFOR MED IRINI/2/2020)

POLITINIS IR SAUGUMO KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 38 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2020/472 dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Viduržemio jūroje (EUNAVFOR MED IRINI) (1), ypač į jo 8 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2020 m. kovo 31 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2020/472, kuriuo buvo nustatyta ir pradėta Europos Sąjungos karinė operacija Viduržemio jūroje (toliau – EUNAVFOR MED IRINI) laikotarpiui iki 2021 m. kovo 31 d.;

(2)

Sprendimo (BUSP) 2020/472 8 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad, nepaisant šio laikotarpio, leidimas vykdyti operaciją turi būti pakartotinai tvirtinamas kas keturis mėnesius ir kad Politinis ir saugumo komitetas turi pratęsti operaciją, nebent remiantis pagrįstais įrodymais, surinktais pagal operacijos plane nustatytus kriterijus, būtų nustatyta, kad operacijos jūrų išteklių panaudojimas yra migracijos traukos veiksnys;

(3)

2020 m. liepos 23 d. Politinis ir saugumo komitetas priėmė Sprendimą (BUSP) 2020/1104 (2), kuriuo pakartotinai patvirtintas leidimas vykdyti operaciją iki 2020 m. lapkričio 30 d.;

(4)

operacijos vadas kas mėnesį teikė ataskaitas dėl traukos veiksnių;

(5)

leidimas vykdyti operaciją turėtų būti dar kartą patvirtintas trečiam jos įgaliojimų termino keturių mėnesių laikotarpiui ir operacija turėtų būti atitinkamai pratęsta,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Leidimas vykdyti EUNAVFOR MED IRINI pakartotinai patvirtinamas ir operacija pratęsiama laikotarpiui nuo 2020 m. gruodžio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2020 m. lapkričio 26 d.

Politinio ir saugumo komiteto vardu

Pirmininkė

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  OL L 101, 2020 4 1, p. 4.

(2)  2020 m. liepos 23 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas (BUSP) 2020/1104 dėl leidimo vykdyti Europos Sąjungos karinę operaciją Viduržemio jūroje (EUNAVFOR MED IRINI) pakartotinio patvirtinimo (EUNAVFOR MED IRINI/1/2020) (OL L 242, 2020 7 28, p. 3).