26.10.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 356/5


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2020/1544

2020 m. spalio 21 d.

kuriuo dėl Ukrainoje atliekamo javų sėklinių pasėlių aprobavimo lygiavertiškumo ir dėl Ukrainoje užaugintos javų sėklos lygiavertiškumo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2003/17/EB

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

Tarybos sprendime 2003/17/EB (3) nustatyta, kad tam tikromis sąlygomis tam tikrų javų sėklinių pasėlių aprobavimas to sprendimo I priede išvardytose trečiosiose šalyse turi būti laikomas lygiaverčiu aprobavimui, kuris atliekamas laikantis Sąjungos teisės aktų, ir kad tam tikromis sąlygomis tose trečiosiose šalyse užaugintų tam tikrų rūšių javų sėkla turi būti laikoma sėkla, lygiaverte užaugintai laikantis Sąjungos teisės aktų;

(2)

Ukraina pateikė Komisijai prašymą pripažinti jos javų sėklinių pasėlių aprobavimo sistemą ir Ukrainoje užaugintą ir sertifikuotą javų sėklą lygiaverte;

(3)

Komisija išnagrinėjo atitinkamus Ukrainos teisės aktus ir, remdamasi 2015 m. Ukrainoje atlikto javų sėklos oficialiosios kontrolės ir sertifikavimo sistemos bei jos lygiavertiškumo Sąjungos reikalavimams audito rezultatais, savo išvadas paskelbė ataskaitoje „Galutinė 2015 m. gegužės 26 d.–birželio 4 d. Ukrainoje atlikto audito siekiant įvertinti javų sėklos oficialiosios kontrolės ir sertifikavimo sistemą ir jos lygiavertiškumą Europos Sąjungos reikalavimams ataskaita“;

(4)

po audito padaryta išvada, kad javų sėklinių pasėlių aprobavimas, javų sėklos mėginių ėmimas, tyrimas ir oficialūs vegetaciniai tyrimai atliekami tinkamai ir atitinka Sprendimo 2003/17/EB II priede nustatytas sąlygas bei atitinkamus Tarybos direktyvoje 66/402/EEB (4) nustatytus reikalavimus. Be to, prieita prie išvados, kad nacionalinės institucijos, atsakingos už sėklos sertifikavimą Ukrainoje, yra kompetentingos ir darbą atlieka tinkamai;

(5)

todėl tikslinga pripažinti Ukrainoje atliekamo javų sėklinių pasėlių aprobavimo ir Ukrainoje užaugintos bei Ukrainos valdžios institucijų oficialiai sertifikuotos javų sėklos lygiavertiškumą;

(6)

todėl Sprendimas 2003/17/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2003/17/EB daliniai pakeitimai

Sprendimo 2003/17/EB I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

lentelėje tarp įrašų „TR“ ir „US“ įrašoma tokia eilutė:

„UA

Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine

Khreshchatyk str., 24, 01001, KYIV

66/402/EEB“;

b)

tos lentelės išnašoje tarp žodžių „TR – Turkija,“ ir „US – Jungtinės Valstijos,“ įrašomi tokie terminai:

„UA – Ukraina,“.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2020 m. spalio 21 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

D. M. SASSOLI

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. ROTH


(1)  2020 m. rugsėjo 18 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2020 m. spalio 8 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2020 m. spalio 14 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimas 2003/17/EB dėl sėklinių augalų aprobavimo, atliekamo trečiosiose šalyse, lygiavertiškumo ir dėl trečiosiose šalyse užaugintos sėklos lygiavertiškumo (OL L 8, 2003 1 14, p. 10).

(4)  1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 66/402/EEB dėl prekybos javų sėkla (OL 125, 1966 7 11, p. 2309).