19.10.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 344/29


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2020/1513

2020 m. spalio 15 d.

dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru Vokietijoje

(pranešta dokumentu Nr. C(2020) 7014)

(Tekstas autentiškas tik vokiečių kalba)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką (1), ypač į jos 9 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Sąjungos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (2), ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

afrikinis kiaulių maras – užkrečiama virusinė naminių ir laukinių kiaulių liga, galinti turėti didelio poveikio kiaulininkystės pelningumui ir sutrikdyti Sąjungos vidaus prekybą ir eksportą į trečiąsias šalis;

(2)

pasitaikius afrikinio kiaulių maro atvejui laukinių kiaulių populiacijoje, atsiranda pavojus, kad ligos sukėlėjas gali išplisti į kitas laukinių kiaulių populiacijas ir kiaulių ūkius;

(3)

Tarybos direktyvoje 2002/60/EB (3) nustatytos būtiniausios priemonės, kurios turi būti taikomos vykdant afrikinio kiaulių maro kontrolę Sąjungoje. Visų pirma, Direktyvos 2002/60/EB 15 straipsnyje numatyta, kad patvirtinus laukinėms kiaulėms nustatytą vieną ar daugiau afrikinio kiaulių maro atvejų, turi būti imtasi tam tikrų priemonių;

(4)

Vokietija, nustačiusi afrikinio kiaulių maro ligos atvejį šios federacinės valstybės narės Brandenburgo žemėje, pranešė Komisijai apie dabartinę šios ligos padėtį savo teritorijoje ir laikydamasi Direktyvos 2002/60/EB 15 straipsnio ėmėsi keleto priemonių – be kita ko, nustatė užkrėstą rajoną, kuriame taikomos tos direktyvos 15 straipsnyje nurodytos priemonės, kad būtų užkirstas kelias šios ligos plitimui;

(5)

pagal Direktyvos 2002/60/EB 15 straipsnį Vokietijoje nustačius užkrėsta rajoną, Komisija priėmė Įgyvendinimo sprendimą (ES) 2020/1270 (4);

(6)

kad būtų išvengta bet kokių nereikalingų Sąjungos vidaus prekybos trikdymų ir trečiųjų šalių sudaromų nepagrįstų prekybos kliūčių, būtina Sąjungos lygmeniu nustatyti afrikiniu kiaulių maru užkrėstą rajoną Vokietijoje, bendradarbiaujant su šia valstybe nare;

(7)

todėl Vokietijos užkrėstas rajonas turėtų būti įtrauktas į šio sprendimo priedą ir turėtų būti nustatyta šio suskirstymo į regionus trukmė;

(8)

be to, Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/1270 turėtų būti panaikintas ir pakeistas šiuo sprendimu;

(9)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Vokietija užtikrina, kad prie šios valstybės narės nustatyto užkrėsto rajono, kuriame taikomos Direktyvos 2002/60/EB 15 straipsnyje nustatytos priemonės, būtų priskirtos bent šio sprendimo priede nurodytos teritorijos.

2 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/1270 panaikinamas.

3 straipsnis

Šis sprendimas taikomas iki 2020 m. lapkričio 30 d.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Vokietijos Federacinei Respublikai.

Priimta Briuselyje 2020 m. spalio 15 d.

Komisijos vardu

Stella KYRIAKIDES

Komisijos narė


(1)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13.

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29.

(3)  2002 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 2002/60/EB, nustatanti konkrečias nuostatas dėl afrikinio kiaulių maro kontrolės ir iš dalies pakeičianti Direktyvos 92/119/EEB nuostatas dėl Tešeno ligos ir afrikinio kiaulių maro (OL L 192, 2002 7 20, p. 27).

(4)  2020 m. rugsėjo 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/1270 dėl tam tikrų laikinų apsaugos priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru Vokietijoje (OL L 297I, 2020 9 11, p. 1).


PRIEDAS

Teritorijos, nustatytos kaip 1 straipsnyje nurodytas Vokietijos užkrėstas rajonas

Data, iki kurios taikoma

Landkreis Oder-Spree

Gemeinde Grunow-Dammendorf

Gemeinde Mixdorf

Gemeinde Siehdichum

Gemeinde Schlaubetal

Gemeinde Neuzelle

Gemeinde Neißemünde

Gemeinde Lawitz

Gemeinde Eisenhüttenstadt

Gemeinde Vogelsang

Gemeinde Ziltendorf

Gemeinde Wiesenau

Gemeinde Friedland mit den Gemarkungen Günthersdorf, Lindow, Weichensdorf, Groß Muckrow, Klein Muckrow, Chossewitz, Groß Briesen, Reudnitz, Oelsen

2020 m. lapkričio 30 d.

Landkreis Dahme-Spreewald

Gemeinde Jamlitz

Gemeinde Lieberose – mit den Gemarkungen Goschen, Blasdorf, Lieberose, Trebitz

2020 m. lapkričio 30 d.

Landkreis Spree-Neiße

Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Preilack

Gemeinde Tauer

Gemeinde Schenkendöbern

Gemeinde Guben

Gemeinde Jänschwalde mit den Gemarkungen Jänschwalde, Drewitz

Gemeinde Peitz

2020 m. lapkričio 30 d.