27.7.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 241/32


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2020/1100

2020 m. liepos 17 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/32 dėl nukrypti leidžiančių nuostatų, kurios gali būti taikomos pagal Reglamentą (ES) Nr. 1073/2013 (ECB/2020/33)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 18 d. Europos Centrinio Banko reglamentą (ES) Nr. 1073/2013 dėl investicinių fondų turto ir įsipareigojimų statistikos (ECB/2013/38) (1), ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (ES) Nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) 8 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad nuo statistinės atskaitomybės reikalavimų nukrypti leidžiančios nuostatos gali būti taikomos investiciniams fondams (IF), kuriems taikomos nacionalinės apskaitos taisyklės, leidžiančios jų turto įvertinimą atlikti rečiau nei kas ketvirtį. Joje taip pat nustatyta, kad Valdančioji taryba nusprendžia, kurioms IF kategorijoms nacionaliniai centriniai bankai (NCB) savo nuožiūra gali taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas. Tokių IF kategorijų sąrašas pateiktas Valdančiosios tarybos priimtame sprendime;

(2)

atlikdama Europos Centrinio Banko sprendimo (ES) 2015/32 (ECB/2014/62) (2) 1 straipsnyje nurodytą peržiūrą, Valdančioji taryba nustatė esant reikalinga įtraukti papildomas investicinių fondų kategorijas Austrijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Portugalijoje, kurioms gali būti taikomos nukrypti leidžiančios nuostatos pagal Reglamento (ES) Nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) 8 straipsnio 2 dalį, išbraukti tas Prancūzijos investicinių fondų kategorijas, kurios nebetaikomos, ir padaryti smulkius dalinius pakeitimus, susijusius su tam tikrų nacionalinės teisės aktų pakeitimais.

(3)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą (ES) 2015/32 (ECB/2014/62),

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Dalinis pakeitimas

Sprendimo (ES) 2015/32 (ECB/2014/62) priedas pakeičiamas šio sprendimo priedu.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja tą dieną, kai apie jį pranešama adresatams.

3 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybių narių, kurių valiuta yra euro, NCB.

Priimta Frankfurte prie Maino 2020 m. liepos 17 d.

ECB Pirmininkė

Christine LAGARDE


(1)  OL L 297, 2013 11 7, p. 73.

(2)  2014 m. gruodžio 29 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2015/32 dėl nukrypti leidžiančių nuostatų, kurios gali būti taikomos pagal Reglamentą (ES) Nr. 1073/2013 dėl investicinių fondų turto ir įsipareigojimų statistikos (ECB/2013/38) (ECB/2014/62) (OL L 5,.2015 1 9, p. 17).


PRIEDAS

Sprendimo (ES) 2015/32 (ECB/2014/62) priedas pakeičiamas taip:

„PRIEDAS

INVESTICINIŲ FONDŲ KATEGORIJOS, KURIOMS PAGAL REGLAMENTO (ES) Nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) 8 STRAIPSNIO 2 DALĮ GALI BŪTI TAIKOMOS NUKRYPTI LEIDŽIANČIOS NUOSTATOS

Valstybė narė

IF kategorijos pavadinimas

Su kategorija susijęs teisės aktas

Vertinimo dažnumą nustatantis teisės aktas

Vertinimo dažnumas pagal nacionalinės teisės aktus

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto numeris/data

Atitinkamos nuostatos

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto numeris/data

Atitinkamos nuostatos

Austrija

Alternative Investmentfonds

(Alternatyvaus investavimo fondai profesionaliems investuotojams)

Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz – AIFMG 2013

(Įstatymas dėl alternatyvaus investavimo fondų valdymo bendrovių –

BGBl. I Nr. 135/2013

AIFMG 2013 § 2

ir kuriems

netaikomas AIFMG § 48

Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz – AIFMG 2013

(Įstatymas dėl alternatyvaus investavimo fondų valdymo bendrovių –AIFMG 2013)

BGBl. I Nr. 135/2013

AIFMG 2013 §17 (3)

Metinis

Austrija

Immobilienfonds

(Nekilnojamojo turto investiciniai fondai)

Immobilien-Investmentfondsgesetz – ImmoInvFG 2003

(Įstatymas dėl nekilnojamojo turto investicinių fondų – ImmoInvFG 2003)

BGBl. I Nr. 80/2003

ImmoInvFG 2003 § 29 (1)

Immobilien-Investmentfondsgesetz – ImmoInvFG 2003

(Įstatymas dėl nekilnojamojo turto investicinių fondų – ImmoInvFG 2003)

BGBl. I Nr. 80/2003

ImmoInvFG 2003 § 29 (2)

Metinis

Prancūzija

Fonds commun de placement à risque

(Rizikos kapitalo savitarpio fondai)

Code monétaire et financier

(Pinigų ir finansų kodeksas)

 

IV skyriaus 2 skirsnio 2 poskirsnis,

L214–28

iki

L214–32

Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers

(Finansų rinkų institucijos bendrasis reglamentas)

 

IV knyga,

II antraštinė dalis

422 straipsnio -120 dalies -13 punktas

Du kartus per metus

Italija

Fondi chiusi

(Uždarieji fondai)

Decreto legislativo – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

(Įstatyminis dekretas – visos nuostatos finansinio tarpininkavimo srityje)

1998 m. vasario 24 d. Nr. 58

I dalies 1 straipsnis

II dalies 36, 37 ir 39 straipsniai

Provvedimento della Banca d’Italia – Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio

(Banca d’Italia teisės aktas – Reglamentas dėl kolektyvinio santaupų valdymo)

2016 m. gruodžio 23 d.

V antraštinės dalies 1 skyriaus II skirsnio 4.6 punktas

Metinis

Decreto ministeriale –

Regolamento attuativo dell’articolo 37 del Decreto legislativo di 24 febbraio 1998, nr. 58

(Ministro dekretas

– Reglamentas, įgyvendinantis 1998 m. vasario 24 d. įstatyminio dekreto Nr. 58 37 straipsnį)

1999 m. gegužės 24 d. Nr. 228

II skyriaus 12 straipsnis

Latvija

Alternatīvo ieguldījumu fondi

(Alternatyvaus investavimo fondai)

Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likums

(Įstatymas dėl alternatyvaus investavimo fondų ir jų valdytojų)

2013 m. liepos 9 d. įstatymas

III skyrius, 6 dalis, 27 skirsnis

Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likums

(Įstatymas dėl alternatyvaus investavimo fondų ir jų valdytojų)

2013 m. liepos 9 d. įstatymas

III skyrius, 6 dalis, 27 skirsnis

Metinis

Lietuva

Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai

Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas

2013 m. birželio 18 d. Nr. XII-376

(Paskutinį kartą iš dalies pakeistas 2019 m. gruodžio 12 d.)

2 straipsnio 5 dalis

Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas

2013 m. birželio 18 d. Nr. XII-376

(Paskutinį kartą iš dalies pakeistas 2019 m. gruodžio 12 d.)

42 straipsnio 2 dalis

Du kartus per metus / Metinis

Lietuva

Alternatyvieji kolektyvinio investavimo subjektai

Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymas

2014 m. gruodžio 18 d. Nr. XII-1467

(Paskutinį kartą iš dalies pakeistas 2019 m. gruodžio 12 d.)

3 straipsnio 13 dalis

Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymas

2014 m. gruodžio 18 d. Nr. XII-1467

(Paskutinį kartą iš dalies pakeistas 2019 m. gruodžio 12 d.)

16 straipsnio 1 dalis

Du kartus per metus / Metinis

Portugalija

Fundos de capital de risco

(Privataus kapitalo ir rizikos kapitalo fondai)

Lei

(Įstatymas)

2015 m. kovo 4 d. Nr. 18/2015

1 ir 3 straipsniai

Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(Vertybinių popierių rinkos komisijos reglamentas)

Instrução da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(Vertybinių popierių rinkos komisijos gairės)

2015 m. lapkričio 3 d. Nr. 3/2015

2016 m. lapkričio 29 d. Nr. 7/2016

2 ir 15§1 straipsniai

2 taisyklė

Du kartus per metus

Portugalija

Fundos de empreendedorismo social

(Socialinio verslumo fondai)

Organismos de investimento alternativo especializado

(Specializuotieji alternatyvaus investavimo fondai)

Lei

(Įstatymas)

2015 m. kovo 4 d. Nr. 18/2015

1 ir 4 straipsniai

1 ir 5 straipsniai

Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(Vertybinių popierių rinkos komisijos reglamentas)

2015 m. lapkričio 3 d. Nr. 3/2015

2 ir 15§2 straipsniai

Metinis