25.6.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 201/64


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2020/871

2020 m. birželio 23 d.

kuriuo Lietuvoje leidžiama taikyti tam tikrus kiaulių skerdenų klasifikavimo metodus

(Tekstas autentiškas tik lietuvių kalba)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 20 straipsnio p punktą,

kadangi:

(1)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 IV priedo B skirsnio IV punkto 1 papunktyje nustatyta, kad klasifikuojant kiaulių skerdenas raumeningumas turi būti vertinamas taikant Komisijos leidžiamus klasifikavimo metodus, o ji gali leisti taikyti tik statistiškai patvirtintus vertinimo metodus, pagrįstus kiaulių skerdenos vienos ar kelių anatominių dalių fiziniais matavimais. Tam, kad būtų leista taikyti klasifikavimo metodus, jie turėtų atitikti vertinimo statistinės paklaidos maksimalų leistiną nuokrypį. Tas nuokrypis nustatytas Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/1182 (2) V priedo A dalyje;

(2)

Komisijos sprendimu 2008/364/EB (3) Lietuvoje leista taikyti keturis kiaulių skerdenų klasifikavimo metodus;

(3)

prietaisus ar klasifikavimo metodus turėtų būti leidžiama keisti tik jei tai aiškiai leidžiama Komisijos įgyvendinimo sprendimu;

(4)

Lietuva paprašė Komisijos iš jos teritorijoje leidžiamų taikyti kiaulių skerdenų klasifikavimo metodų sąrašo išbraukti leidimą taikyti metodus „Hennessy Grading Probe“ (HGP7) ir IM-03, nes šie metodai jos teritorijoje nebetaikomi;

(5)

be to, Lietuva paprašė Komisijos leisti taikyti vieną naują kiaulių skerdenų klasifikavimo metodą („Fat-O-Meat’er II“). Naudodamasi Deleguotojo reglamento (ES) 2017/1182 11 straipsnio 3 dalyje nurodytu protokolu, Lietuva pateikė išsamų bandomojo išpjaustymo aprašą ir jame nurodė principus, kuriais grindžiamas naujasis metodas, bandomojo išpjaustymo rezultatus ir lygtis, taikomas raumeningumui apskaičiuoti. Lietuva taip pat paprašė Komisijos leisti taikyti atnaujintas dviejų kiaulių skerdenų klasifikavimo metodų („Fat-O-Meat’er S70“ ir rankinio (ZP) metodo), kuriuos jos teritorijoje jau leista taikyti Sprendimu 2008/364/EB, formules;

(6)

išnagrinėjus tą prašymą nustatyta, kad sąlygos, kuriomis galima suteikti leidimą taikyti naująjį klasifikavimo metodą ir atnaujinti kitų dviejų metodų lygtis, yra įvykdytos. Todėl taikyti šį klasifikavimo metodą ir šias formules Lietuvoje turėtų būti leista;

(7)

siekiant aiškumo ir teisinio tikrumo, Sprendimas 2008/364/EB turėtų būti panaikintas;

(8)

kad veiklos vykdytojai turėtų pakankamai laiko prisitaikyti prie naujų prietaisų naudojimo ir naujų lygčių įdiegimo techninių reikalavimų, kiaulių skerdenų klasifikavimo metodai, kuriuos leista taikyti Sprendimu 2008/364/EB, turėtų būti toliau taikomi iki 2021 m. balandžio 30 d.;

(9)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Remiantis Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 IV priedo B skirsnio IV punkto 1 papunkčiu, Lietuvoje leidžiama taikyti šiuos kiaulių skerdenų klasifikavimo metodus:

a)

prietaisą „Fat-O-Meat’er S70“ (FOM S70) ir su juo susijusius vertinimo metodus, kurių išsamus aprašas pateiktas priedo I dalyje;

b)

prietaisą „Fat-O-Meat’er II“ (FOM II) ir su juo susijusius vertinimo metodus, kurių išsamus aprašas pateiktas priedo II dalyje;

c)

rankinį liniuotės (ZP) metodą ir su juo susijusius vertinimo metodus, kurių išsamus aprašas pateiktas priedo III dalyje.

2.   1 dalies c punkte nurodytą rankinį liniuotės (ZP) metodą leidžiama taikyti tik skerdyklose, kurių:

a)

vidutinis metinis skerdimo pajėgumas – ne didesnis kaip 500 kiaulių per savaitę arba

b)

vidutinis metinis skerdimo pajėgumas yra didesnis kaip 500 kiaulių per savaitę, bet tik tuo atveju, jei neįmanoma taikyti 1 dalies a ir b punktuose nurodytų klasifikavimo metodų.

2 straipsnis

Leidžiamus naudoti prietaisus arba klasifikavimo metodus galima keisti tik jei tai aiškiai leidžiama Komisijos įgyvendinimo sprendimu.

3 straipsnis

Sprendimas 2008/364/EB panaikinamas nuo 2021 m. gegužės 1 d.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Lietuvos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2020 m. birželio 23 d.

Komisijos vardu

Janusz WOJCIECHOWSKI

Komisijos narys


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2017 m. balandžio 20 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1182, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl Sąjungos galvijų, kiaulių ir avių skerdenų klasifikavimo skalių ir dėl pranešimų apie tam tikrų kategorijų skerdenų ir gyvų gyvulių rinkos kainas (OL L 171, 2017 7 4, p. 74).

(3)  2008 m. balandžio 28 d. Komisijos sprendimas 2008/364/EB, kuriuo Lietuvoje leidžiama taikyti tam tikrus kiaulių skerdenų klasifikavimo būdus (OL L 125, 2008 5 9, p. 32).


PRIEDAS

LIETUVOJE TAIKOMI KIAULIŲ SKERDENŲ KLASIFIKAVIMO METODAI

I DALIS

Fat-O-Meat’er S70 (FOM S70)

1.

Šioje dalyje nustatytos taisyklės taikomos, kai kiaulių skerdenos klasifikuojamos prietaisu „Fat-O-Meat’er S70“ (FOM S70).

2.

Šiame prietaise įmontuotas 6 milimetrų skersmens zondas su Siemens SFH 950/960 tipo fotodiodu. Zondo veikimo nuotolis – nuo 3 iki 103 milimetrų. Matavimo duomenys į apskaičiuotąją raumeningumo procentinę vertę konvertuojami kompiuteriu.

3.

Skerdenos raumeningumas apskaičiuojamas pagal šią formulę:

LMPFOMS70 = 57,2500–0,2516 × F1–0,3926 × F2 + 0,1620 × M2

čia:

LMPFOMS70

=

apskaičiuotoji skerdenos raumeningumo procentinė vertė;

F1

=

lašinių storis (įskaitant odos storį) milimetrais, išmatuotas tarp 3-iojo ir 4-ojo slankstelių 8 cm nuo skerdimo linijos;

F2

=

lašinių storis (įskaitant odos storį) milimetrais, išmatuotas tarp 3-iojo ir 4-ojo paskutinių šonkaulių 6 cm nuo skerdimo linijos;

M2

=

raumenų storis milimetrais, išmatuotas tarp 3-iojo ir 4-ojo paskutinių šonkaulių 6 cm nuo skerdimo linijos.

4.

Ši formulė taikoma klasifikuojant nuo 50 iki 110 kilogramų sveriančias skerdenas.

II DALIS

Fat-O-Meat’er II (FOM II)

1.

Šios dalies taisyklės taikomos, kai kiaulių skerdenos klasifikuojamos prietaisu „Fat-O-Meat’er II“ (FOM II).

2.

FOM II sudaro optinis zondas su peiliu, gylio matavimo įtaisas, kurio veikimo nuotolis – 0–125 mm, ir duomenų gavimo bei analizės plokštė. Matavimo duomenis į apskaičiuotąją raumeningumo procentinę vertę paverčia pats prietaisas FOM II.

3.

Skerdenos raumeningumas apskaičiuojamas pagal šią formulę:

LMPFOMII = 61,4200–0,6891 × F2 + 0,0977 × M2

čia:

LMPFOMII

=

apskaičiuotoji skerdenos raumeningumo procentinė vertė;

F2

=

lašinių storis (įskaitant odos storį) milimetrais, išmatuotas tarp 3-iojo ir 4-ojo paskutinių šonkaulių 6 cm nuo skerdimo linijos;

M2

=

raumenų storis milimetrais, išmatuotas tarp 3-iojo ir 4-ojo paskutinių šonkaulių 6 cm nuo skerdimo linijos.

4.

Ši formulė taikoma klasifikuojant nuo 50 iki 110 kilogramų sveriančias skerdenas.

III DALIS

Rankinis (ZP) metodas

1.

Šios dalies taisyklės taikomos, kai kiaulių skerdenos klasifikuojamos taikant rankinį liniuotės (ZP) metodą.

2.

Šis metodas gali būti taikomas naudojant liniuotę, kai klasifikuojama remiantis prognozės lygtimi. Jo principas pagrįstas tuo, kad ties skerdenos vidurio linija rankiniu būdu išmatuojamas lašinių storis ir raumenų storis.

3.

Skerdenos raumeningumas apskaičiuojamas pagal šią formulę:

LMPZP= 54,89–0,4751 × F +0,1204 × M

čia:

LMPZP

=

apskaičiuotoji skerdenos raumeningumo procentinė vertė;

F

=

lašinių storis (įskaitant odos storį) milimetrais, išmatuotas ties skerdimo linija ploniausioje vietoje virš skerdenos musculus gluteus medius;

M

=

nugaros raumenų storis milimetrais, išmatuotas ties skerdimo linija kaip trumpiausias atstumas nuo musculus gluteus medius priekinio (kranialinio) galo iki stuburo kanalo viršutinio (dorsalinio) krašto.

4.

Ši formulė taikoma klasifikuojant nuo 50 iki 110 kilogramų sveriančias skerdenas.