21.4.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/3


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2020/546.

2020 m. balandžio 17 d.

dėl lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo siekiant finansuoti su COVID-19 protrūkiu susijusias neatidėliotinas biudžeto priemones

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (1), ypač į jo 12 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

lankstumo priemonės paskirtis – užtikrinti galimybę finansuoti aiškiai nurodytas išlaidas, kurių nebūtų galima finansuoti laikantis vienai arba kelioms kitoms išlaidų kategorijoms nustatytų viršutinių ribų;

(2)

kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 (2) 11 straipsnyje, lankstumo priemonei skirtos metinės sumos viršutinė riba yra 600 000 000 EUR (2011 m. kainomis), kuri, kai taikytina, padidinama panaikintomis sumomis, kurias galima panaudoti remiantis to straipsnio 1 dalies antra pastraipa;

(3)

siekiant reaguoti į iššūkius COVID-19 protrūkio kontekste, būtina mobilizuoti atitinkamas sumas siekiant skubiai finansuoti atitinkamas priemones;

(4)

išnagrinėjus visas galimybes perskirstyti asignavimus pagal 3 išlaidų kategorijos (Saugumas ir pilietybė) viršutinę ribą, būtina mobilizuoti lankstumo priemonės lėšas siekiant papildyti Sąjungos 2020 finansinių metų bendrajame biudžete numatytą finansavimą 243 039 699 EUR dydžio suma, viršijant 3 išlaidų kategorijos viršutinę ribą, su COVID-19 protrūkiu susijusioms neatidėliotinoms priemonėms finansuoti. Ši suma papildo finansavimą pagal lankstumo priemonę, mobilizuotą pagal 2020 m. Sąjungos bendrojo biudžeto taisomąjį biudžetą Nr. 1;

(5)

remiantis tikėtinu mokėjimų profiliu, mokėjimų asignavimai, atitinkantys iš lankstumo priemonės mobilizuotų lėšų sumą, turėtų būti paskirstyti per kelis finansinius metus;

(6)

šis sprendimas susijęs su finansavimu, įtrauktu į 2020 m. Sąjungos bendrojo biudžeto taisomąjį biudžetą Nr. 2. Siekiant užtikrinti suderinamumą su tuo taisomuoju biudžetu, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo jo priėmimo dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   2020 finansinių metų Sąjungos bendrajame biudžete iš lankstumo priemonės mobilizuojama 243 039 699 EUR įsipareigojimų asignavimų suma pagal 3 išlaidų kategoriją (Saugumas ir pilietybė).

Ši suma naudojama siekiant finansuoti neatidėliotinas priemones, skirtas dabartinei sveikatos krizei Europos Sąjungoje, kilusiai dėl COVID-19 protrūkio, spręsti.

2.   Remiantis tikėtinu mokėjimų profiliu, numatomi mokėjimų asignavimai, atitinkantys iš lankstumo priemonės mobilizuotų lėšų sumą, yra tokie:

a)

2020 m. – 123 950 247 EUR;

b)

2021 m. –71 453 672 EUR;

c)

2022 m. –23 817 890 EUR;

d)

2023 m. –23 817 890 EUR.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2020 m. balandžio 17 d.

Priimta Briuselyje 2020 m. balandžio 17 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

D. M. SASSOLI

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(2)  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).