8.4.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 113/18


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2020/511

2020 m. kovo 26 d.

kuriuo skiriami Regionų komiteto nariai ir pakaitiniai nariai laikotarpiui nuo 2020 m. sausio 26 d. iki 2025 m. sausio 25 d.

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 300 straipsnio 3 dalį ir 305 straipsnį,

atsižvelgdama į 2019 m. gegužės 21 d. Tarybos sprendimą (ES) 2019/852, kuriuo nustatoma Regionų komiteto sudėtis (1),

atsižvelgdama į Belgijos, Vokietijos ir Maltos Vyriausybių pateiktus pasiūlymus,

kadangi:

(1)

Sutarties 300 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Regionų komitetas susideda iš regionų ir vietos valdžios struktūrų atstovų, kurie turi regiono arba vietos valdžios rinkėjų mandatą arba yra politiškai atskaitingi išrinktai asamblėjai;

(2)

Sutarties 305 straipsnyje numatyta, kad Regionų komiteto nariai ir tiek pat pakaitinių narių Tarybos skiriami penkerių metų kadencijai pagal kiekvienos valstybės narės pateiktus pasiūlymus;

(3)

kadangi 2020 m. sausio 25 d. baigėsi Regionų komiteto narių ir pakaitinių narių kadencija, turėtų būti paskirti nauji nariai ir pakaitiniai nariai;

(4)

2019 m. gruodžio 10 d. Taryba priėmė Sprendimą (ES) 2019/2157 (2). Tuo sprendimu laikotarpiui nuo 2020 m. sausio 26 d. iki 2025 m. sausio 25 d. paskirti Čekijos, Danijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Liuksemburgo, Nyderlandų, Austrijos, Rumunijos, Slovėnijos, Slovakijos ir Švedijos Vyriausybių pasiūlyti nariai ir pakaitiniai nariai. Sprendimu (ES) 2019/2157 tam pačiam laikotarpiui taip pat paskirti Belgijos Vyriausybės pasiūlyti trys nariai, Vokietijos Vyriausybės pasiūlytas 21 narys ir 20 pakaitinių narių, Airijos Vyriausybės pasiūlyti aštuoni nariai ir aštuoni pakaitiniai nariai, Ispanijos Vyriausybės pasiūlyti 16 narių ir 16 pakaitinių narių, Italijos Vyriausybės pasiūlyti 10 narių ir 14 pakaitinių narių, Maltos Vyriausybės pasiūlyti keturi nariai ir keturi pakaitiniai nariai ir Suomijos Vyriausybės pasiūlyti aštuoni nariai ir aštuoni pakaitiniai nariai. Nariai ir pakaitiniai nariai, dėl kurių atitinkamos valstybės narės savo pasiūlymų Tarybai anksčiau nei 2019 m. lapkričio 15 d. nepateikė, į Sprendimą (ES) 2019/2157 negalėjo būti įtraukti;

(5)

2020 m. sausio 20 d. Taryba priėmė Sprendimą (ES) 2020/102 (3). Tuo sprendimu laikotarpiui nuo 2020 m. sausio 26 d. iki 2025 m. sausio 25 d. paskirti Graikijos, Prancūzijos, Kroatijos, Lietuvos, Vengrijos ir Portugalijos Vyriausybių pasiūlyti nariai ir pakaitiniai nariai, taip pat Belgijos Vyriausybės pasiūlyti keturi nariai ir keturi pakaitiniai nariai, Bulgarijos Vyriausybės pasiūlytas vienas narys, Airijos Vyriausybės pasiūlytas vienas narys ir vienas pakaitinis narys, Ispanijos Vyriausybės pasiūlytas vienas narys ir vienas pakaitinis narys, Italijos Vyriausybės pasiūlyti 14 narių ir 10 pakaitinių narių ir Lenkijos Vyriausybės pasiūlytas 21 narys ir 20 pakaitinių narių. Nariai ir pakaitiniai nariai, dėl kurių Taryba anksčiau nei 2019 m. gruodžio 20 d. negavo atitinkamos valstybės narės pasiūlymų, į Sprendimą (ES) 2020/102 negalėjo būti įtraukti;

(6)

2020 m. vasario 3 d. Taryba priėmė Sprendimą (ES) 2020/144 (4). Tuo sprendimu laikotarpiui nuo 2020 m. sausio 26 d. iki 2025 m. sausio 25 d. paskirti Ispanijos Vyriausybės pasiūlyti keturi nariai ir keturi pakaitiniai nariai, taip pat Suomijos Vyriausybės pasiūlytas vienas narys ir vienas pakaitinis narys. Nariai ir pakaitiniai nariai, dėl kurių Taryba anksčiau nei 2020 m. sausio 23 d. negavo atitinkamos valstybės narės pasiūlymų, į Sprendimą (ES) 2020/144 negalėjo būti įtraukti;

(7)

Belgija pasiūlė savo kandidatus į jai likusias narių ir pakaitinių narių vietas, Vokietija pasiūlė savo kandidatą vienam pakaitiniam nariui, o Malta pasiūlė savo kandidatą vienam nariui. Tie nariai ir pakaitiniai nariai turėtų būti skiriami tam pačiam laikotarpiui nuo 2020 m. sausio 26 d. iki 2025 m. sausio 25 d. Todėl šis sprendimas turėtų būti taikomas atgaline data nuo 2020 m. sausio 26 d.;

(8)

kiti nariai ir pakaitiniai nariai, kurių pasiūlymai Tarybai dar nebuvo pateikti, bus paskirti vėlesniame etape,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Laikotarpiui nuo 2020 m. sausio 26 d. iki 2025 m. sausio 25 d. Regionų komiteto:

nariais skiriami I priede pagal valstybes nares išvardyti asmenys;

pakaitiniais nariais skiriami II priede pagal valstybes nares išvardyti asmenys.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Jis taikomas nuo 2020 m. sausio 26 d.

Priimta Briuselyje 2020 m. kovo 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  OL L 139, 2019 5 27, p. 13.

(2)  2019 m. gruodžio 10 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/2157, kuriuo skiriami Regionų komiteto nariai ir pakaitiniai nariai laikotarpiui nuo 2020 m. sausio 26 d. iki 2025 m. sausio 25 d. (OL L 327, 2019 12 17, p. 78).

(3)  2020 m. sausio 20 d. Tarybos sprendimas (ES) 2020/102, kuriuo skiriami Regionų komiteto nariai ir pakaitiniai nariai laikotarpiui nuo 2020 m. sausio 26 d. iki 2025 m. sausio 25 d. (OL L 20, 2020 1 24, p. 2).

(4)  2020 m. vasario 3 d. Tarybos sprendimas (ES) 2020/144, kuriuo skiriami Regionų komiteto nariai ir pakaitiniai nariai laikotarpiui nuo 2020 m. sausio 26 d. iki 2025 m. sausio 25 d. (OL L 32, 2020 2 4, p. 16).


I PRIEDAS

ПРИЛОЖЕНИЕ I - ANEXO I - PŘÍLOHA I - BILAG I - ANHANG I - I LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ANNEX I - ANNEXE I - PRILOG I - ALLEGATO I - I PIELIKUMS - I PRIEDAS - I. MELLÉKLET - ANNESS I - BIJLAGE I - ZAŁĄCZNIK I - ANEXO I - ANEXA I - PRÍLOHA I - PRILOGA I - LIITE I - BILAGA I

Членове/Miembros/Členové/Medlemmer/Mitglieder/Liikmed/Μέλη/Members/Membres/Članovi/Membri/Locekļi/Nariai/Tagok/Membri/Leden/Członkowie/Membros/Membri/Členovia/Člani/Jäsenet/Ledamöter

BELGIË/BELGIQUE/BELGIEN

Mr Andries GRYFFROY

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Ms Joke SCHAUVLIEGE

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Willem-Frederik SCHILTZ

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Koen VANDENHEUVEL

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Karl VANLOUWE

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

MALTA

Mr Anthony MIFSUD

Member of a Regional Executive: North Region


II PRIEDAS

ПРИЛОЖЕНИЕ II - ANEXO II - PŘÍLOHA II - BILAG II - ANHANG II - II LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ANNEX II - ANNEXE II - PRILOG II - ALLEGATO II - II PIELIKUMS - II PRIEDAS - II. MELLÉKLET - ANNESS II - BIJLAGE II - ZAŁĄCZNIK II - ANEXO II - ANEXA II - PRÍLOHA II - PRILOGA II - LIITE II - BILAGA II

Заместник-членове/Suplentes/Náhradníci/Suppleanter/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Alternate members/Suppléants/Zamjenici članova/Supplenti/Aizstājēji/Pakaitiniai nariai/Póttagok/Membri Supplenti/Plaatsvervangers/Zastępcy członków/Suplentes/Supleanți/Náhradníci/Nadomestni člani/Varajäsenet/Suppleanter

BELGIË/BELGIQUE/BELGIEN

Ms Karin BROUWERS

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Ms Allessia CLAES

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Steven COENEGRACHTS

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Jan DURNEZ

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Council of the province of West-Vlaanderen

Mr Joris NACHTERGAELE

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Yonnec POLET

Member of a Local Assembly: Municipal Council of Berchem-Sainte-Agathe

Ms Annabel TAVERNIER

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Jean-Luc VANRAES

Member of a Local Assembly: Municipal Council of Uccle

DEUTSCHLAND

Mr Andreas DITTMANN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Landtag von Sachsen-Anhalt