7.4.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 109/1


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) [2020/506]

2020 m. balandžio 7 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo ir Gairės (ES) 2016/65 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemą įgyvendinant taikomų įvertinimų mažesne nei rinkos verte (ECB/2020/20)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 12 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą kartu su 3 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka ir 18 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

vadovaujantis Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto (toliau – ECBS statutas) 18 straipsnio 1 dalimi, Europos Centrinis Bankas (ECB) ir valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniai centriniai bankai (toliau – NCB) gali atlikti kredito operacijas su kredito įstaigomis ir kitais rinkos dalyviais skolinant lėšas užtikrinus pakankamu įkeitimu. Bendrosios sąlygos, kuriomis ECB ir NCB yra pasirengę atlikti kredito operacijas, įskaitant Eurosistemos kredito operacijoms reikalingo įkaito tinkamumo kriterijus, nustatytos Europos Centrinio Banko gairėse (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) (1);

(2)

koronaviruso liga (COVID-19), kurią Pasaulinė sveikatos organizacija paskelbė pandemija, kelia precedento pastarųjų laikų istorijoje neturintį kolektyvinį pavojų visuomenės sveikatai. Ši liga sukėlė itin didelį ekonominį sukrėtimą, kuriam spręsti reikia ambicingo, koordinuoto ir skubaus visų politikos krypčių atsako, siekiant padėti įmonėms ir darbuotojams, susiduriantiems su rizika. Dėl pandemijos ekonominė veikla euro zonoje lėtėja ir neišvengiamai patirs žymų nuosmukį, ypač kai vis daugiau valstybių yra priverstos imtis dar griežtesnių izoliavimo priemonių. Dėl šių priemonių įmonės ir dirbantys asmenys patiria didelius grynųjų lėšų srautų suvaržymus ir kyla rizika įmonių ir darbo vietų išlikimui. Taip pat akivaizdu, kad ši situacija trikdo pinigų politikos perdavimo impulsus ir sukuria papildomą neigiamą riziką atitinkamai infliacijos prognozei;

(3)

2020 m. balandžio 7 d. Valdančioji taryba priėmė papildomus sprendimus, kaip atsaką į COVID-19 pandemiją, kuri gali pakenkti kainų stabilumo tikslui ir tinkamam pinigų politikos perdavimo mechanizmo veikimui. Tokios priemonės apima įkaitui keliamų reikalavimų mažinimą, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas Eurosistemos kitoms sandorių šalims išlaikyti pakankamai tinkamo įkaito tam, kad jos galėtų dalyvauti visose likvidumo didinimo operacijose. Šios priemonės yra proporcingos siekiant kovoti su didele rizika kainų stabilumui, pinigų politikos perdavimo mechanizmui ir euro zonos ekonominio augimo perspektyvai, t.y. rizika, kurią kelia COVID-19 protrūkis ir sparti jo plėtra. Tokios priemonės turi būti taikomos laikinai, kol Valdančioji taryba nuspręs, kad prieš tai minėta rizika sumažėjo;

(4)

todėl reikia atitinkamai iš dalies pakeisti Gaires (ES) 2015/510 (ECB/2014/60);

(5)

be to, Valdančioji taryba nusprendė laikinai padidinti savo pasirengimą prisiimti riziką, siekdama paremti kredito teikimą vykdant refinansavimo operacijas. Konkrečiai įkaitui taikomi įvertinimai mažesne nei rinkos verte bus sumažinti taikant fiksuotą koeficientą;

(6)

todėl reikia atitinkamai iš dalies pakeisti Europos Centrinio Banko gaires (ES) 2016/65 (ECB/2015/35) (2);

(7)

siekiant sparčiai reaguoti į dabartinę pandemijos situaciją, šie daliniai pakeitimai turėtų būti įtvirtinti sprendime, kuris įsigaliotų tą dieną, kai apie jį pranešama nacionaliniams centriniams bankams, ir turėtų būti nedelsiant paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, kad šiuos dalinius pakeitimus nacionaliniai centriniai bankai tiesiogiai taikytų nuo nustatytų datų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Gairių (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) daliniai pakeitimai

Gairės (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) iš dalies keičiamos taip:

1.

93 straipsnis pakeičiamas taip:

„93 straipsnis

Minimalus kredito reikalavimų dydis

Naudojant vidaus rinkoje, tuo metu, kai kita sandorio šalis pateikia kredito reikalavimus panaudoti kaip įkaitą, jie atitinka 0 EUR minimalaus dydžio ribą arba didesnę sumą, kurią gali nustatyti buveinės NCB. Tarpvalstybinio naudojimo atveju taikoma 500 000 EUR minimalaus dydžio riba.“;

2.

141 straipsnio 1 dalyje procentinė vertė „2.5%“ pakeičiama procentine verte „10%“.

2 straipsnis

Gairių (ES) 2016/65 (ECB/2015/35) daliniai pakeitimai

Gairės (ES) 2016/65 (ECB/2015/35) iš dalies keičiamos taip:

1.

4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

Papildomi įvertinimai mažesne nei rinkos verte, taikomi tam tikroms antrinę rinką turinčio turto rūšims

Be šių gairių 3 straipsnyje nurodyto įvertinimo mažesne nei rinkos verte, tam tikroms antrinę rinką turinčio turto rūšims taikomi šie papildomi įvertinimai mažesne nei rinkos verte:

a)

turtu užtikrintiems vertybiniams popieriams, padengtoms obligacijoms ir neužtikrintoms skolos priemonėms, kurias išleido kredito įstaigos, kurios teoriškai yra vertinamos pagal Gairių (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 134 straipsnyje nurodytas taisykles, taikomas papildomas įvertinimas mažesne nei rinkos verte 4% įvertinimo sumažinimo forma;

b)

padengtų obligacijų nuosavam naudojimui taikomas toks papildomas įvertinimas mažesne nei rinkos verte: i) 6,4% skolos priemonių, priskirtų 1 ir 2 kredito kokybės lygiams, vertės ir ii) 9,6% skolos priemonių, priskirtų 3 kredito kokybės lygiui, vertės;

c)

b punkto tikslais „nuosavas naudojimas“ reiškia kitos sandorio šalies padengtų obligacijų, kurias išleido arba užtikrino pati kita sandorio šalis ar kitas subjektas, su kuriuo ta kita sandorio šalis turi glaudžius ryšius, kaip tai suprantama pagal Gairių (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 138 straipsnį, pateikimą arba naudojimą;

d)

jei b punkte nurodytas papildomas įvertinimas mažesne nei rinkos verte negali būti taikomas dėl NCB arba trišalio agento įkaito valdymo sistemos ar TARGET2-Securities automatinio įkeitimo, papildomas įvertinimas mažesne nei rinkos verte tokiose sistemose arba platformoje taikomas visai padengtų obligacijų nuosavam naudojimui emisijos vertei“;

2.

5 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.

Antrinės rinkos neturinčioms mažmeninėms hipoteka užtikrintoms skolos priemonėms taikomas įvertinimas 25,2% mažesne nei rinkos verte.“;

3.

Priedo 2, 2a ir 3 lentelės pakeičiamos taip:

„2 lentelė

Tinkamam į įvertinimo mažesne nei rinkos verte I–IV kategorijas įtrauktam antrinę rinką turinčiam turtui taikomi įvertinimo mažesne nei rinkos verte lygiai (%)

 

Įvertinimo mažesne nei rinkos verte kategorijos

Kredito kokybė

Likutinis terminas (metais) (*1)

I kategorija

II kategorija

III kategorija

IV kategorija

fiksuotosios atkarpos

nulinės atkarpos

kintamųjų palūkanų atkarpos

fiksuotosios atkarpos

nulinės atkarpos

kintamųjų palūkanų atkarpos

fiksuotosios atkarpos

nulinės atkarpos

kintamųjų palūkanų atkarpos

fiksuotosios atkarpos

nulinės atkarpos

kintamųjų palūkanų atkarpos

1 ir 2 lygiai

[0,1)

0,4

0,4

0,4

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

6,0

6,0

6,0

[1,3)

0,8

1,6

0,4

1,2

2,0

0,8

1,6

2,4

0,8

8,0

8,4

6,0

[3,5)

1,2

2,0

0,4

2,0

2,8

0,8

2,4

3,6

0,8

10,4

10,8

6,0

[5,7)

1,6

2,4

0,8

2,8

3,6

1,2

3,6

4,8

1,6

11,6

12,4

8,0

[7,10)

2,4

3,2

1,2

3,6

5,2

2,0

4,8

6,4

2,4

13,2

14,4

10,4

[10,∞)

4,0

5,6

1,6

6,4

8,4

2,8

7,2

10,4

3,6

16,0

20,4

11,6

3 lygis

[0,1)

4,8

4,8

4,8

5,6

5,6

5,6

6,4

6,4

6,4

10,4

10,4

10,4

[1,3)

5,6

6,4

4,8

7,6

10,8

5,6

9,6

12,0

6,4

18,0

20,0

10,4

[3,5)

7,2

8,0

4,8

10,8

14,8

5,6

13,2

17,6

6,4

22,4

26,0

10,4

[5,7)

8,0

9,2

5,6

11,2

16,0

7,6

14,8

20,8

9,6

24,4

28,0

18,0

[7,10)

9,2

10,4

7,2

12,8

19,6

10,8

15,2

22,4

13,2

24,8

29,6

22,4

[10,∞)

10,4

12,8

8,0

15,2

23,6

11,2

15,6

24,0

14,8

25,2

30,4

24,4


2a lentelė

Tinkamam į įvertinimo mažesne nei rinkos verte V kategoriją įtrauktam antrinę rinką turinčiam turtui taikomi įvertinimo mažesne nei rinkos verte lygiai (%)

 

 

V kategorija

Kredito kokybė

Svertinė vidutinė trukmė  (*2)

Įvertinimas mažesne nei rinkos verte

1 ir 2 lygiai

[0,1)

3,2

[1,3)

3,6

[3,5)

4,0

[5,7)

7,2

[7,10)

10,4

[10,∞)

16,0


3 lentelė

Tinkamam antrinę rinką turinčiam turtui taikomi įvertinimo mažesne nei rinkos verte lygiai (%)

Kredito kokybė

Likutinis terminas (metais) (*3)

Fiksuotosios palūkanų normos mokėjimas

Kintamosios palūkanų normos mokėjimas

1 ir 2 lygiai

[0,1)

6,4

6,4

[1,3)

9,6

6,4

[3,5)

12,8

6,4

[5,7)

14,8

9,6

[7,10)

19,2

12,8

[10,∞)

28

14,8

3 lygis

[0,1)

12

12

[1,3)

22,4

12

[3,5)

29,2

12

[5,7)

34,4

22,4

[7,10)

36

29,2

[10,∞)

38,4

34,4

3 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1.   Šis sprendimas įsigalioja tą dieną, kai apie jį pranešama nacionaliniams centriniams bankams. Apie sprendimą pranešama iš karto jį priėmus ir jis nedelsiant paskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   1 straipsnis taikomas nuo 2020 m. balandžio 8 d., 2 straipsnis taikomas nuo 2020 m. balandžio 20 d.

4 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas nacionaliniams centriniams bankams.

Priimta Frankfurte prie Maino 2020 m. balandžio 7 d.

ECB Pirmininkė

Christine LAGARDE


(1)  2014 m. gruodžio 19 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo (Bendrųjų dokumentų gairės) (ECB/2014/60) (OL L 91, 2015 4 2, p. 3).

(2)  2015 m. lapkričio 18 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2016/65 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemą įgyvendinant taikomų įvertinimų mažesne nei rinkos verte (ECB/2015/35) (OL L 14, 2016 1 21, p. 30).

(*1)  t. y. [0,1) likutinis trumpesnis nei vieneri metai terminas, [1,3) likutinis nuo vienerių imtinai iki trejų metų terminas ir t. t.“

(*2)  t. y. [0,1) svertinė vidutinė trukmė trumpesnė nei vieneri metai, [1,3) svertinė vidutinė trukmė nuo vienerių imtinai iki trejų metų ir t. t.

(*3)  t. y. [0,1) likutinis trumpesnis nei vieneri metai terminas, [1,3) likutinis nuo vienerių imtinai iki trejų metų terminas ir t. t.“.