3.4.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 103/1


KOMISIJOS SPRENDIMAS (ES) 2020/491

2020 m. balandžio 3 d.

dėl importuojamų prekių, reikalingų kovai su COVID-19 protrūkio padariniais, atleidimo nuo importo muitų ir nuo PVM 2020 m.

(pranešta dokumentu C(2020) 2146)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvą 2009/132/EB dėl Direktyvos 2006/112/EB 143 straipsnio b ir c punktų taikymo, neapmokestinant galutinio tam tikrų prekių importo pridėtinės vertės mokesčiu (1), ypač į jos 53 straipsnio pirmą pastraipą kartu su Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos 131 straipsniu,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 16 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1186/2009, nustatantį Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą (2), ypač į jo 76 straipsnio pirmą pastraipą kartu su Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos 131 straipsniu,

kadangi:

(1)

2020 m. sausio 30 d. Pasaulio sveikatos organizacija (toliau – PSO) COVID-19 protrūkį paskelbė tarptautinio masto pavojaus visuomenės sveikatai situacija. 2020 m. kovo 11 d. PSO COVID-19 protrūkį paskelbė pandemija. COVID-19 infekcija jau išplito visose valstybėse narėse. Atsižvelgdamos į tai, kad užsikrėtimo atvejų skaičius grėsmingai auga ir trūksta kovos su COVID-19 protrūkiu priemonių, daugelis valstybių narių paskelbė nacionalinę nepaprastąją padėtį;

(2)

siekdamos kovoti su COVID-19 protrūkio padariniais, 2020 m. kovo 19 d. Italija, 2020 m. kovo 21 d. Prancūzija, 2020 m. kovo 23 d. Ispanija ir Vokietija, 2020 m. kovo 24 d. Austrija, Čekija, Estija, Graikija, Kipras, Kroatija, Lenkija, Lietuva, Nyderlandai, Portugalija ir Slovėnija, 2020 m. kovo 25 d. Airija, Belgija, Bulgarija, Danija, Jungtinė Karalystė, Latvija, Liuksemburgas, Rumunija, Slovakija, Suomija ir Vengrija, 2020 m. kovo 26 d. Malta ir Švedija pateikė prašymus atleisti importuojamas prekes nuo importo muitų ir nuo pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM);

(3)

COVID-19 pandemija ir jos keliami ypatingi sunkumai pagal Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 XVII skyriaus C skirsnį ir Direktyvos 2009/132/EB VIII antraštinės dalies 4 skyrių laikomi nelaime. Todėl prekes, importuojamas Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 74 straipsnyje apibūdintais tikslais, tikslinga atleisti nuo taikytinų importo muitų, o prekes, importuojamas Direktyvos 2009/132/EB 51 straipsnyje apibūdintais tikslais, tikslinga atleisti nuo taikytino pridėtinės vertės mokesčio (PVM);

(4)

valstybės narės turėtų informuoti Komisiją apie įvairių prekių, kurias siekiant kovoti su COVID-19 protrūkio padariniais leista įvežti be importo muitų ir be PVM, pobūdį ir kiekį, apie organizacijas, kurios patvirtintos tas prekes paskirstyti arba jomis aprūpinti, ir apie priemones, kurių imtasi siekiant užtikrinti, kad tos prekės būtų naudojamos tik kovos su šio protrūkio padariniais tikslais;

(5)

atsižvelgiant į valstybių narių patiriamus ypatingus sunkumus, nuo importo muitų ir nuo PVM turėtų būti atleidžiamos prekės, importuojamos nuo 2020 m. sausio 30 d. Atleidimas turėtų būti taikomas iki 2020 m. liepos 31 d. Prieš pasibaigiant šiam laikotarpiui padėtis bus apžvelgiama ir, pasikonsultavus su valstybėmis narėmis, šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas;

(6)

2020 m. kovo 26 d. įvyko konsultacijos su valstybėmis narėmis pagal Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 76 straipsnį ir Direktyvos 2009/132/EB 53 straipsnį,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Prekes leidžiama įvežti be Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 2 straipsnio 1 dalies a punkte apibrėžtų importo muitų ir be Direktyvos 2009/132/EB 2 straipsnio 1 dalies a punkte apibrėžto importo pridėtinės vertės mokesčio (PVM), jei įvykdomos šios sąlygos:

a)

prekės yra skirtos naudoti kuriuo nors iš šių tikslų:

(i)

kad c punkte nurodytos įstaigos ir organizacijos jas nemokamai paskirstytų nuo COVID-19 protrūkio nukentėjusiems, galintiems nukentėti arba su COVID-19 protrūkiu kovojantiems asmenims;

(ii)

kad jomis galėtų nemokamai naudotis nuo COVID-19 protrūkio nukentėję, galintys nukentėti arba su COVID-19 protrūkiu kovojantys asmenys, nors tos prekės išliktų c punkte nurodytų įstaigų ir organizacijų nuosavybė;

b)

prekės atitinka Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 75, 78, 79 ir 80 straipsniuose ir Direktyvos 2009/132/EB 52, 55, 56 ir 57 straipsniuose išdėstytus reikalavimus;

c)

prekės yra skirtos išleisti į laisvą apyvartą ir jas importuoja valstybinės organizacijos, įskaitant valstybines įstaigas, viešąsias įstaigas ir kitas viešosios teisės reglamentuojamas įstaigas, arba jos importuojamos tų organizacijų interesais arba tas prekes importuoja valstybių narių kompetentingų institucijų patvirtintos organizacijos arba jos importuojamos tų organizacijų interesais.

2.   Prekes taip pat leidžiama įvežti be Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 2 straipsnio 1 dalies a punkte apibrėžtų importo muitų ir be Direktyvos 2009/132/EB 2 straipsnio 1 dalies a punkte apibrėžto importo PVM, jei tos prekės yra skirtos išleisti į laisvą apyvartą ir jas importuoja pagalbos tarnybos arba jos importuojamos tų tarnybų interesais, siekiant patenkinti jų poreikius tuo laikotarpiu, kuriuo jos teikia pagalbą nuo COVID-19 protrūkio nukentėjusiems, galintiems nukentėti arba su COVID-19 protrūkiu kovojantiems asmenims.

2 straipsnis

Ne vėliau kaip 2020 m. lapkričio 30 d. valstybės narės Komisijai pateikia šią informaciją:

a)

valstybių narių kompetentingų institucijų patvirtintų organizacijų, kurios nurodytos 1 straipsnio 1 dalies c punkte, sąrašą;

b)

informaciją apie įvairių prekių, kurias pagal 1 straipsnį leista įvežti be importo muitų ir be PVM, pobūdį ir kiekį;

c)

informaciją apie priemones, kurių imtasi siekiant laikytis Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 78, 79 ir 80 straipsnių ir Direktyvos 2009/132/EB 55, 56 ir 57 straipsnių, kiek tai susiję su prekėmis, kurios patenka į šio sprendimo taikymo sritį.

3 straipsnis

1 straipsnis taikomas prekėms, importuojamoms 2020 m. sausio 30 d.–2020 m. liepos 31 d.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2020 m. balandžio 3 d.

Komisijos vardu

Paolo GENTILONI

Komisijos narys


(1)  OL L 292, 2009 11 10, p. 5.

(2)  OL L 324, 2009 12 10, p. 23.