31.1.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 29/1


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2020/135

2020 m. sausio 30 d.

dėl Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 50 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

atsižvelgdama į Europos Centrinio Banko nuomonę,

kadangi:

(1)

2019 m. spalio 21 d. Taryba priėmė Sprendimą (ES) 2019/1750 (1), kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2019/274 (2) dėl Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (toliau – Susitarimas) pasirašymo Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos vardu;

(2)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos vardu;

(3)

turėtų būti laikoma, kad visos šiame sprendime esančios nuorodos į Sąjungą apima Europos atominės energijos bendriją;

(4)

Susitarimo įsigaliojimo dieną visų narių, pasiūlytų kandidatais, paskirtų arba išrinktų į Sąjungos institucijas, įstaigas ir agentūras ryšium su Jungtinės Karalystės naryste Sąjungoje, įgaliojimai dėl išstojimo automatiškai pasibaigia;

(5)

tikslinga nustatyti atstovavimo Sąjungai Susitarimu įsteigtame Jungtiniame komitete ir specializuotuose komitetuose sąlygas. Kaip numatyta ES sutarties 17 straipsnio 1 dalyje, Komisija turi atstovauti Sąjungai ir išreikšti Sąjungos pozicijas, kurias pagal Sutartis nustato Taryba. Taryba turi vykdyti politikos formavimo ir koordinavimo funkcijas, kaip numatyta ES sutarties 16 straipsnio 1 dalyje, nustatydama pozicijas, kurių Sąjungos vardu turi būti laikomasi Jungtiniame komitete ir specializuotuose komitetuose. Be to, jeigu Jungtiniam komitetui reikia priimti teisinę galią turinčius aktus, pozicijos, kurių Sąjungos vardu turi būti laikomasi Jungtiniame komitete, turi būti nustatomos laikantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnio 9 dalyje nustatytos procedūros. Likus šešiems mėnesiams iki tada, kai Susitarimo dėl išstojimo Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 5 straipsnis tampa taikytinu, valstybių narių dalyvavimo Jungtinio komiteto ir specializuotų komitetų posėdžiuose sąlygos bus peržiūrėtos, atsižvelgiant į tokiu būdu susidariusią naują padėtį;

(6)

primenama, kad į 2018 m. lapkričio 25 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo protokolą buvo įtraukta keletas pareiškimų. Kaip nurodyta Pareiškime dėl Susitarimo dėl išstojimo ir Politinės deklaracijos, kai Sąjungos pozicija, kurios turi būti laikomasi Jungtiniame komitete, yra susijusi su pereinamojo laikotarpio pratęsimu, Sąjunga veiks vadovaudamasi Europos Vadovų Tarybos gairėmis, ir sprendime dėl pereinamojo laikotarpio pratęsimo bus atsižvelgiama į tai, ar Jungtinė Karalystė vykdo savo įsipareigojimus pagal Susitarimą, įskaitant jo protokolus. Į minėtą Europos Vadovų Tarybos susitikimo protokolą buvo įtraukti du kiti Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimai: aiškinamasis pareiškimas dėl Susitarimo dėl išstojimo 184 straipsnio ir pareiškimas dėl teritorinės būsimų susitarimų taikymo srities;

(7)

kai Sąjunga ketina laikytis tam tikros pozicijos Jungtiniame komitete, Taryba ir Komisija turi atsižvelgti į pareiškimus, įtrauktus į 2018 m. lapkričio 25 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo protokolą;

(8)

Europos Parlamentas turi būti nedelsiant ir išsamiai informuojamas, kaip numatyta SESV 218 straipsnio 10 dalyje, laikantis praktinių bendradarbiavimo sąlygų, leidžiančių jam visapusiškai naudotis savo prerogatyvomis pagal Sutartis;

(9)

kiekvienu atveju, kai Sąjunga turi imtis veiksmų, kad laikytųsi Susitarimo nuostatų, tokių veiksmų turi būti imamasi pagal Sutarčių nuostatas, kartu neviršijant kiekvienai institucijai suteiktų įgaliojimų. Todėl būtent Komisija turi teikti Jungtinei Karalystei pagal Susitarimą reikalaujamą informaciją arba pranešimus, išskyrus atvejus, kai Susitarime nurodytos kitos konkrečios Sąjungos institucijos, įstaigos, organai ir agentūros, ji turi konsultuotis su Jungtine Karalyste konkrečiais klausimais ir kviesti Jungtinės Karalystės atstovus dalyvauti tarptautinėms konsultacijoms arba deryboms skirtuose susitikimuose Sąjungos delegacijos sudėtyje. Atstovauti Sąjungai arbitražo kolegijoje, kai pagal Susitarimo 170 straipsnį ginčas perduotas nagrinėti arbitražo tvarka, taip pat turi Komisija. Laikydamasi ES sutarties 4 straipsnio 3 dalyje nurodytos lojalaus bendradarbiavimo pareigos, Komisija turi konsultuotis su Taryba iš anksto, pavyzdžiui, pateikdama jai informacijos, kurią Sąjunga ketina patekti kolegijai, pagrindinius teiginius ir atsižvelgdama į Tarybos pateiktas pastabas. Dėl tos pačios priežasties dėl administracinės tvarkos, kaip nurodyta Susitarimo 134 straipsnyje, su Jungtine Karalyste turėtų susitarti Komisija;

(10)

į 2018 m. sausio 29 d. Tarybos posėdžio protokolą įtrauktiname pareiškime Komisija nurodė, kad ji, pasikonsultavusi su Taryba, paskelbs rekomendacinį dokumentą dėl nuoseklaus Susitarimo 128 straipsnio 5 dalies taikymo;

(11)

vadovaujantis Susitarimo 129 straipsnio 4 dalimi, pereinamuoju laikotarpiu Jungtinė Karalystė gali vesti derybas dėl tarptautinių susitarimų, kuriuos ji ketina savarankiškai sudaryti Sąjungos išimtinės kompetencijos srityse, juos pasirašyti ir ratifikuoti, jei pereinamuoju laikotarpiu tie susitarimai neįsigalioja ar nėra taikomi, išskyrus atvejus, kai Sąjunga tai leidžia. Būtina nustatyti tokio leidimo suteikimo sąlygas ir procedūrą. Atsižvelgiant į sprendimų, kuriais suteikiamas toks leidimas, politinę svarbą, įgaliojimus priimti įgyvendinimo aktus, kuriais būtų patvirtintas toks leidimas, tikslinga suteikti Tarybai, kuri veiktų remdamasi Komisijos pasiūlymu;

(12)

atskiruose Susitarimo protokoluose aptariami ypač specifiniai atvejai, susiję su Airija ir Šiaurės Airija, Jungtinės Karalystės suvereniomis bazių teritorijomis Kipre ir Gibraltaru. Atsižvelgiant į tai, kad atitinkamai Airijai, Kipro Respublikai ir Ispanijos Karalystei gali tekti su Jungtine Karalyste sudaryti tokius dvišalius susitarimus, kurių gali prireikti tinkamam tuose konkrečiuose protokoluose numatytų priemonių veikimui užtikrinti, reikia nustatyti sąlygas ir procedūrą, kurių laikantis atitinkamai valstybei narei būtų leista vesti derybas dėl tokių dvišalių susitarimų ir juos sudaryti, kai pastarieji yra susiję su Sąjungos išimtinės kompetencijos sritimis. Atsižvelgiant į sprendimų, kuriais suteikiamas toks leidimas, politinę svarbą, įgaliojimus priimti įgyvendinimo aktus, kuriais būtų patvirtintas toks leidimas, tikslinga suteikti Tarybai, kuri veiktų remdamasi Komisijos pasiūlymu;

(13)

pagal Susitarimo 18 straipsnio 1 ir 4 dalis priimančiosios valstybės narės turi Jungtinės Karalystės piliečiams, atitinkamiems jų šeimos nariams ir kitiems asmenims, kuriems taikoma Susitarimo antros dalies II antraštinė dalis, išduoti jų teisę gyventi šalyje pagal Susitarimą patvirtinantį dokumentą. Pagal Susitarimo 26 straipsnį darbo valstybė narė turi Jungtinės Karalystės piliečiams, turintiems teises pagal Susitarimą kaip pasienio darbuotojams, išduoti jų, kaip pasienio darbuotojų, statusą pagal Susitarimą patvirtinantį dokumentą. Siekiant užtikrinti vienodas tų nuostatų įgyvendinimo Sąjungoje sąlygas, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos pripažinti tokius dokumentus, visų pirma sienų kontrolės institucijoms, ir naudojant aukšto lygio apsaugos priemones būtų užkirstas kelias klastojimui ir padirbinėjimui, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti tokių dokumentų galiojimo terminą, formatą ir technines specifikacijas, taip pat bendrą pareiškimą, kuris privalo būti pateikiamas pagal Susitarimo 18 ir 26 straipsnius išduotuose dokumentuose – būtent, kad jie išduoti pagal Susitarimą. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011 (3). Šiuo tikslu Komisijai turėtų padėti komitetas, įsteigtas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1683/95 (4) 6 straipsnį. Prireikus tokiuose įgyvendinimo aktuose gali būti numatytos atitinkamos priemonės, kuriomis būtų užkirstas kelias tokių dokumentų padirbinėjimui ir klastojimui. Tokiu atveju su jomis turėtų būti supažindinamos tiktai įstaigos, valstybių narių paskirtos atsakingomis už spausdinimą, ir valstybių narių arba Komisijos tinkamai įgalioti asmenys. Tokie įgyvendinimo aktai turėtų nedaryti poveikio jokiems specialiems susitarimams dėl asmenų judėjimo bendroje kelionių erdvėje, kuriuos pagal Susitarimą gali sudaryti Airija ir Jungtinė Karalystė;

(14)

pagal Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį ES sutarties 50 straipsnis taikomas Europos atominės energijos bendrijai;

(15)

kaip numatyta ES sutarties 50 straipsnio 4 dalyje, Jungtinė Karalystė nedalyvavo Taryboje vykusiose diskusijose dėl šio sprendimo ir jį priimant,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos vardu patvirtinamas Susitarimas dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

Laikoma, kad visos šiame sprendime pateikiamos nuorodos į Sąjungą apima Europos atominės energijos bendriją.

2 straipsnis

1.   Komisija atstovauja Sąjungai Jungtiniame komitete ir specializuotuose komitetuose, numatytuose Susitarimo 164 ir 165 straipsniuose, taip pat visuose kituose specializuotuose komitetuose, kurie galėtų būti įsteigti pagal Susitarimo 164 straipsnio 5 dalies b punktą.

Viena arba kelios valstybės narės gali paprašyti, kad Komisijos atstovą Jungtinio komiteto arba specializuoto komiteto posėdyje lydėtų tos arba tų valstybių narių atstovas Sąjungos delegacijos sudėtyje, jeigu ta arba tos valstybės narės yra ypač suinteresuotos konkrečiais tame posėdyje svarstytinais klausimais. Konkrečiai, atitinkamai Airija, Kipro Respublika ir Ispanijos Karalystė gali paprašyti, kad Komisijos atstovą lydėtų:

a)

Airijos atstovas – klausimų, susijusių su Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos įgyvendinimu, komiteto posėdžiuose, jei svarstomi konkrečiai su Airija ir Šiaurės Airija susiję klausimai;

b)

Kipro Respublikos atstovas – klausimų, susijusių su Protokolo dėl suverenių bazių teritorijų Kipre įgyvendinimu, komiteto posėdžiuose;

c)

Ispanijos Karalystės atstovas – klausimų, susijusių su Protokolo dėl Gibraltaro įgyvendinimu, komiteto posėdžiuose.

2.   Kad Taryba galėtų visapusiškai vykdyti jai suteiktas politikos formavimo, koordinavimo ir sprendimų priėmimo funkcijas pagal Sutartis, visų pirma nustatydama pozicijas, kurių Sąjungos vardu turi būti laikomasi Jungtiniame komitete ir specializuotuose komitetuose, Komisija užtikrina, kad Tarybai būtų pateikta visa informacija ir dokumentai, susiję su bet kuriuo Jungtinio komiteto posėdžiu, bet kuriuo specializuoto komiteto posėdžiu ir visais taikant rašytinę procedūrą priimtinais aktais, tai padarant pakankamai iš anksto iki konkretaus posėdžio arba tokios rašytinės procedūros pradėjimo.

Be to, Taryba turėtų būti laiku informuojama apie Jungtinio komiteto posėdžiuose, specializuotų komitetų posėdžiuose ir taikant rašytinę procedūrą vykstančias diskusijas ir tokių posėdžių bei procedūros rezultatus, ir jai turėtų būti pateikti su tokiais posėdžiais ar procedūra susiję posėdžių protokolų projektai ir visi dokumentai.

3.   Europos Parlamentui turi būti užtikrintos galimybės pagal Sutartis visapusiškai naudotis savo institucinėmis prerogatyvomis viso proceso metu.

4.   Pirmuosius penkerius metus nuo Susitarimo įsigaliojimo Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai kasmet teikia Susitarimo, visų pirma jo antros dalies, įgyvendinimo ir taikymo ataskaitas.

3 straipsnis

1.   Taryba gali leisti Jungtinei Karalystei savarankiškai išreikšti sutikimą į Sąjungos išimtinės kompetencijos sritį patenkantį tarptautinį susitarimą, kuris turi įsigalioti arba kurį ketinama taikyti pereinamuoju laikotarpiu, laikyti įpareigojančiu. Toks leidimas gali būti suteiktas tik tuo atveju, jei:

a)

Jungtinė Karalystė įrodė, kad yra ypač suinteresuota atitinkamu tarptautiniu susitarimu, kuris jau pradeda galioti arba yra taikomas pereinamuoju laikotarpiu;

b)

atitinkamas tarptautinis susitarimas yra suderinamas su Sąjungos teise, taikytina Jungtinei Karalystei ir Jungtinėje Karalystėje pagal Susitarimo 127 straipsnį, ir su Susitarimo 129 straipsnio 1 dalyje nurodytomis pareigomis ir

c)

atitinkamo tarptautinio susitarimo įsigaliojimas arba taikymas pereinamuoju laikotarpiu netrukdytų siekti Sąjungos išorės veiksmų tikslo atitinkamoje srityje ir kitaip nekenktų Sąjungos interesams.

2.   Leidimas pagal 1 dalį gali būti suteiktas su sąlyga, kad į atitinkamą susitarimą bus įtraukta arba iš jo bus išbraukta tam tikra nuostata, arba su sąlyga, kad tam tikros to susitarimo nuostatos taikymas bus laikinai sustabdytas, jei tai būtina siekiant užtikrinti suderinamumą su 1 dalyje išdėstytomis sąlygomis.

3.   Jungtinė Karalystė praneša Komisijai apie savo ketinimą savarankiškai išreikšti sutikimą į Sąjungos išimtinės kompetencijos sritį patenkantį tarptautinį susitarimą, kuris turi įsigalioti arba kurį ketinama taikyti pereinamuoju laikotarpiu, laikyti įpareigojančiu. Komisija nedelsdama informuoja Tarybą apie bet kokį Jungtinės Karalystės pranešimą apie Jungtinės Karalystės ketinimą savarankiškai išreikšti sutikimą atitinkamą tarptautinį susitarimą laikyti įpareigojančiu.

4.   Remdamasi Komisijos pasiūlymu, Taryba priima įgyvendinimo aktus dėl 1 dalyje nurodytų sprendimų priėmimo. Komisijos pasiūlyme pateikiamas vertinimas, ar tenkinamos 1 dalyje nurodytos sąlygos. Jeigu Jungtinės Karalystės pateiktos informacijos nepakanka vertinimui atlikti, Komisija gali prašyti pateikti papildomos informacijos.

5.   Apie bet kokį sprendimą, priimtą pagal 1 dalį, Taryba informuoja Europos Parlamentą.

4 straipsnis

1.   Tinkamai motyvuotu atitinkamai Airijos, Kipro Respublikos arba Ispanijos Karalystės prašymu Taryba gali leisti šioms valstybėms narėms vesti derybas dėl dvišalių susitarimų su Jungtine Karalyste Sąjungos išimtinės kompetencijos srityse. Toks leidimas gali būti suteiktas tik tuo atveju, jei:

a)

atitinkama valstybė narė pateikė informacijos, įrodančios, kad atitinkamas susitarimas yra būtinas tinkamam atitinkamai Protokole dėl Airijos ir Šiaurės Airijos, Protokole dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės suverenių bazių teritorijų Kipre ir Protokole dėl Gibraltaro nustatytų priemonių veikimui užtikrinti ir kad atitinkamas susitarimas atitinka Susitarimo principus bei tikslus;

b)

iš valstybės narės pateiktos informacijos matyti, kad numatomas susitarimas yra suderinamas su Sąjungos teise, ir

c)

numatomas susitarimas netrukdytų siekti Sąjungos išorės veiksmų tikslo atitinkamoje srityje ir kitaip nekenktų Sąjungos interesams.

2.   Leidimas pagal 1 dalį gali būti suteiktas su sąlyga, kad į atitinkamą susitarimą bus įtraukta arba iš jo bus išbraukta tam tikra nuostata, arba su sąlyga, kad tam tikros to susitarimo nuostatos taikymas bus laikinai sustabdytas, jei tai būtina siekiant užtikrinti suderinamumą su 1 dalyje išdėstytomis sąlygomis.

3.   Atitinkama valstybė narė praneša Komisijai apie savo ketinimą pradėti derybas su Jungtine Karalyste. Apie tai Komisija nedelsdama informuoja Tarybą. Atitinkama valstybė narė pateikia Komisijai visą informaciją, būtiną siekiant įvertinti, ar tenkinamos 1 dalyje išdėstytos sąlygos.

4.   Atitinkama valstybė narė paprašo Komisijos atidžiai stebėti derybas.

5.   Prieš pasirašydama dvišalį susitarimą, atitinkama valstybė narė praneša Komisijai apie derybų rezultatus ir pateikia Komisijai numatomo susitarimo tekstą; apie tai Komisija nedelsdama informuoja Tarybą. Atitinkama valstybė narė gali išreikšti savo sutikimą atitinkamą dvišalį susitarimą laikyti įpareigojančiu tik tuo atveju, jei Taryba suteikė jai leidimą tai daryti.

6.   Remdamasi Komisijos pasiūlymu, Taryba priima įgyvendinimo aktus dėl 1 ir 5 dalyse nurodytų sprendimų priėmimo.

Komisijos pasiūlyme pateikiamas vertinimas, ar tenkinamos 1 dalyje išdėstytos ir 2 dalyje nurodytos sąlygos. Jeigu atitinkamos valstybės narės pateiktos informacijos nepakanka vertinimui atlikti, Komisija gali prašyti pateikti papildomos informacijos.

7.   Tais atvejais, kai Taryba suteikia leidimą pagal 1 ir 5 dalis, atitinkama valstybė narė praneša Komisijai apie atitinkamo dvišalio susitarimo įsigaliojimą ir apie visus vėlesnius to susitarimo statuso pasikeitimus.

8.   Apie visus sprendimus, priimtus pagal 1 ir 5 dalis, Taryba informuoja Europos Parlamentą.

5 straipsnis

Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato dokumentų, kuriuos valstybės narės turi išduoti pagal Susitarimo 18 straipsnio 1 bei 4 dalis ir 26 straipsnį, galiojimo terminą, formatą ir apsaugos priemones, taip pat tokiuose dokumentuose pateiktiną bendrą pareiškimą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis šio sprendimo 6 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

6 straipsnis

1.   Komisijai padeda pagal Reglamento (EB) Nr. 1683/95 6 straipsnį įsteigtas komitetas, kiek tai susiję su šio sprendimo 5 straipsnyje nurodytų įgyvendinimo aktų priėmimu.

Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

7 straipsnis

Tarybos pirmininkas Sąjungos vardu pateikia Susitarimo 185 straipsnyje numatytą pranešimą.

8 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2020 m. sausio 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  2019 m. spalio 21 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/1750, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas (ES) 2019/274 dėl Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos pasirašymo Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos vardu (OL L 274 I, 2019 10 28, p. 1).

(2)  2019 m. sausio 11 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/274 dėl Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos pasirašymo Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos vardu (OL L 47 I, 2019 2 19, p. 1).

(3)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

(4)  1995 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1683/95, nustatantis vienodą vizų formą (OL L 164, 1995 7 14, p. 1).