9.3.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 72/28


2019 m. spalio 17 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/2199, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 338, 2019 m. gruodžio 30 d. )

163 puslapis, 6A002.b–6A002.f punktai pakeičiami taip:

„b.

„vienspektriai vizualizavimo jutikliai“ ir „daugiaspektriai vizualizavimo jutikliai“, suprojektuoti nuotoliniam zondavimui atlikti ir turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

1.

mažesnę kaip 200 μrad (mikroradianų) akimirkinę žvalgos zoną (IFOV) arba

2.

skirti veikti bangos ilgių srityje, viršijančioje 400 nm, bet neviršijančioje 30 000 nm, ir turintys visas šias charakteristikas:

a.

pateikia išvadinius vizualizavimo duomenis skaitmeniniu pavidalu ir

b.

turi bet kurią iš šių charakteristikų:

1.

„tinkami naudoti kosmose“; arba

2.

suprojektuoti veikti orlaiviuose, naudojant kitokius nei silicio detektorius, ir kurių akimirkinė žvalgos zona (IFOV) yra mažesnė kaip 2,5 mrad (miliradianai);

Pastaba.

6A002.b.1 netaikomas „vienspektriams vizualizavimo jutikliams“, kurių didžiausias fotoatsakas atitinka bangų ilgių sritį, viršijančią 300 nm, bet neviršijančią 900 nm ir kurie turi tik vieną iš toliau nurodytų „netinkamų naudoti kosmose“ detektorių arba „netinkamų naudoti kosmose“„židinio plokštumos matricų“:

1.

krūvio sąsajos įtaisai (KSĮ), nesuprojektuoti ar nemodifikuoti „krūvio dauginimui“ sukelti, arba

2.

papildomi metalo oksido puslaidininkio (PMOP) įtaisai, nesuprojektuoti ar nemodifikuoti „krūvio dauginimui“ sukelti.

c.

„tiesioginio matymo“ vizualizavimo įranga, turinti bet kurią iš šių charakteristikų:

1.

vaizdo skaisčio stiprintuvus, nurodytus 6A002.a.2.a arba 6A002.a.2.b;

2.

„židinio plokštumos matricas“, nurodytas 6A002.a.3, arba

3.

kietojo kūno detektorius, nurodytus 6A002.a.1;

Techninė pastaba.

„Tiesioginio matymo“ vizualizavimo įranga, pateikianti regimąjį vaizdą stebėtojui, jo nekeisdama elektroniniu signalu, skirtu televiziniam vaizduokliui; ji negali vaizdo įrašyti arba fotografiniu, elektroniniu ar kitokiu būdu jo išsaugoti.

Pastaba.

6A002.c netaikomas toliau nurodytai įrangai, turinčiai kitokius nei GaAs ar GaInAs fotokatodus:

a.

pramoninio ar civilinio įsiskverbimo pavojaus, transporto ar technologinio vyksmo kontrolės bei skaičiavimo sistemoms;

b.

medicininei įrangai;

c.

pramoninei įrangai, kuri naudojama medžiagų savybėms tikrinti, rūšiuoti ar analizuoti;

d.

pramoninių krosnių liepsnos detektoriams;

e.

įrangai, specialiai suprojektuotai naudoti laboratorijose.

d.

specialieji pagalbiniai optinių jutiklių komponentai, išvardyti toliau:

1.

kriostatiniai šaldikliai, „tinkami naudoti kosmose“;

2.

kriostatiniai šaldikliai, „netinkami naudoti kosmose“, turintys šaldymo šaltinių temperatūrą, žemesnę kaip 218 K (– 55 °C), išvardyti toliau:

a.

uždarojo ciklo šaldikliai, kurių vidutinė veikimo trukmė iki gedimo (MTTF) arba vidutinė veikimo trukmė tarp gedimų (MTBF) viršija 2 500 h;

b.

savaiminio reguliavimo Džaulio ir Tomsono (JT) minišaldikliai, kurių (išoriniai) kiaurymių skersmenys yra mažesni kaip 8 mm;

3.

optinės matavimo skaidulos, specialiai pagamintos keičiant jų sudėtį ar sandarą arba modifikuojant jų dangą taip, kad jos būtų jautrios akustiniam, šiluminiam, inerciniam ar elektromagnetiniam poveikiui arba branduolinei spinduliuotei;

Pastaba.

6A002.d.3 netaikomas aplietomis optinėms matavimo skaiduloms, specialiai suprojektuotoms išgręžtų kiaurymių zondavimo įrangai.

e.

nenaudojama.

f.

„nuskaitymo integriniai grandynai“ (ROIC), specialiai suprojektuoti 6A002.a.3 nurodytoms „židinio plokštumos matricoms“.

Pastaba.

6A002.f netaikomas „nuskaitymo integriniams grandynams“, specialiai suprojektuotiems civilinių automobilių tikslais.

Techninė pastaba.

„Nuskaitymo integrinis grandynas“ (ROIC) – integrinis grandynas, suprojektuotas sudaryti pagrindą „židinio plokštumos matricai“ (FPA) arba būti susietas su ja ir naudojamas nuskaityti (t. y. išgauti ir registruoti) signalus, kuriuos skleidžia detektoriniai elementai. ROIC nuskaito krūvį iš detektorinių elementų išgaudamas krūvį ir pritaikydamas tankinimo funkciją taip, kad išlaikytų detektorinių elementų pozicijos erdvėje ir pasirinktos krypties santykinę informaciją apdorojimui ROIC viduje ar išorėje.“