6.12.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 316/6


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2074

2019 m. rugsėjo 23 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 papildomas Sąjungos kilmės gyvūnų ir prekių siuntų, grąžinamų į Sąjungą trečiajai šaliai atsisakius leisti jas įvežti į jos teritoriją, konkrečios oficialios kontrolės taisyklėmis

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas) (1), ypač į jo 77 straipsnio 1 dalies h punktą,

KADANGI:

(1)

pagal Reglamentą (ES) 2017/625 Komisija turi priimti to reglamento 47 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytų Sąjungos kilmės gyvūnų ir prekių siuntų, grąžinamų į Sąjungą trečiajai šaliai atsisakius leisti jas įvežti į jos teritoriją, konkrečios oficialios kontrolės vykdymo taisykles;

(2)

atvežimo į Sąjungą pasienio kontrolės poste turėtų būti atliekami Sąjungos kilmės gyvūnų ir prekių, grąžinamų į Sąjungą trečiajai šaliai atsisakius leisti juos įvežti į jos teritoriją, dokumentų, tapatumo ir prireikus fiziniai patikrinimai, siekiant užtikrinti, kad jie atitiktų Sąjungos teisės reikalavimus. Visų pirma tais patikrinimais turėtų būti užtikrinama, kad gyvūnų būklė būtų tinkama toliau juos vežti į paskirties vietą ir kad būtų laikomasi gyvūnų gerovės reikalavimų;

(3)

Tarybos direktyvos 97/78/EB (2) 15 straipsnyje nustatytos į Sąjungą grąžinamų produktų veterinarinių patikrinimų, kurie turi būti atliekami siekiant leisti dar kartą importuoti Sąjungos kilmės produktų siuntą, kurios atsisakė trečioji šalis, taisyklės. Reglamentu (ES) 2017/625 Direktyva 97/78/EB panaikinama ir pakeičiama nuo 2019 m. gruodžio 14 d.;

(4)

siekiant užtikrinti aukštą gyvūnų ir visuomenės sveikatos apsaugos lygį, turėtų būti toliau taikomi Direktyvos 97/78/EB 15 straipsnyje nustatyti reikalavimai, juos šiek tiek pakoregavus atsižvelgiant į patirtį, įgytą taikant tame straipsnyje nustatytus reikalavimus, ir į naują teisinę sistemą, nustatytą Reglamentu (ES) 2017/625;

(5)

visų pirma, siekiant užtikrinti, kad nekiltų rizika įvežti gyvūnų ligų arba augalų kenkėjų ar jiems išplisti, valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų užtikrinti, kad į Sąjungą grąžinamų Sąjungos kilmės prekių siuntos atitiktų pakartotinai įvežant į Sąjungą tokias siuntas taikomus susijusius reikalavimus, kaip nustatyta atitinkamose gyvūnų sveikatos, šalutinių gyvūninių produktų arba augalų sveikatos taisyklėse;

(6)

Sąjungos kilmės gyvūninių produktų ir sudėtinių produktų siuntos, grąžinamos į Sąjungą trečiajai šaliai atsisakius leisti jas įvežti į jos teritoriją, gali kelti riziką visuomenės sveikatai. Siekiant užtikrinti, kad tos siuntos atitiktų Reglamento (ES) 2017/625 1 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytas maisto ir maisto saugos taisykles, tikslinga reikalauti, kad įvežimo į Sąjungą pasienio kontrolės postų kompetentingos institucijos Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/2007 (3) išvardytus gyvūninius produktus ir sudėtinius produktus, kuriems taikomi veterinariniai patikrinimai pasienio kontrolės postuose pagal Komisijos sprendimą 2007/275/EB (4), leistų pakartotinai įvežti tik jei tie produktai atitinka papildomus konkrečius reikalavimus;

(7)

būtina užtikrinti, kad Sąjungos kilmės gyvūninių ir sudėtinių produktų siuntos, grąžinamos į Sąjungą trečiajai šaliai atsisakius leisti jas įvežti į jos teritoriją, pasiektų paskirties vietą. Todėl Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2019/1666 (5) nustatyti procedūriniai reikalavimai turėtų būti taikomi prekių siuntų gabenimo ir įvežimo stebėsenai nuo atvežimo į Sąjungą pasienio kontrolės posto iki įmonės paskirties vietoje;

(8)

Reglamentas (ES) 2017/625 taikomas nuo 2019 m. gruodžio 14 d. Todėl šiame reglamente nustatytos taisyklės taip pat turėtų būti taikomos nuo tos dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatomos Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytų Sąjungos kilmės gyvūnų ir prekių siuntų, grąžinamų į Sąjungą trečiajai šaliai atsisakius leisti jas įvežti į jos teritoriją, konkrečios oficialios kontrolės vykdymo pasienio kontrolės postuose taisyklės.

2 straipsnis

Sąjungos kilmės gyvūnų ir prekių siuntų, grąžinamų į Sąjungą trečiajai šaliai atsisakius leisti jas įvežti į jos teritoriją, konkreti oficiali kontrolė

1.   Atvežimo į Sąjungą pasienio kontrolės posto kompetentinga institucija vykdo Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytų Sąjungos kilmės gyvūnų ir prekių siuntų, grąžinamų į Sąjungą trečiajai šaliai atsisakius leisti jas įvežti į jos teritoriją, dokumentų ir tapatumo patikrinimus.

2.   Atvežimo į Sąjungą pasienio kontrolės posto kompetentinga institucija vykdo šių Sąjungos kilmės siuntų, grąžinamų į Sąjungą trečiajai šaliai atsisakius leisti jas įvežti į jos teritoriją, fizinius patikrinimus:

a)

Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų gyvūnų siuntų;

b)

Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies b punkte ir c punkte nurodytų prekių siuntų, kai įtariama, kad tos prekės neatitinka Reglamento (ES) 2017/625 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių, ir siekiama patvirtinti arba paneigti tuos įtarimus.

3.   Atvežimo į Sąjungą pasienio kontrolės posto kompetentinga institucija tikrina, ar gyvūnų ir prekių siuntos atitinka šiuos reikalavimus:

a)

Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyti gyvūnai ir Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti genetinės medžiagos produktai – Reglamento (ES) 2017/625 1 straipsnio 2 dalies d punkte ir f punkte nurodytose taisyklėse nustatytus gyvūnų sveikatos ir atitinkamai gerovės reikalavimus;

b)

Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti gyvūniniai produktai ir sudėtiniai produktai:

i)

Reglamento (ES) 2017/625 1 straipsnio 2 dalies d punkte nurodytose taisyklėse nustatytus gyvūnų sveikatos reikalavimus;

ii)

šio reglamento 3 straipsnyje nustatytas papildomas taisykles;

c)

Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti šalutiniai gyvūniniai produktai ir jų gaminiai – Reglamento (ES) 2017/625 1 straipsnio 2 dalies e punkte nurodytose taisyklėse nustatytus reikalavimus;

d)

Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyti augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai – Reglamento (ES) 2017/625 1 straipsnio 2 dalies g punkte nurodytose taisyklėse nustatytus augalų sveikatos reikalavimus.

4.   Atvežimo į Sąjungą pasienio kontrolės posto kompetentinga institucija per Reglamento (ES) 2017/625 131 straipsnyje nurodytą oficialios kontrolės informacijos valdymo sistemą (toliau – IMSOC) informuoja paskirties vietos kompetentingą instituciją apie tai, kad siuntą buvo leista nuvežti į konkrečią paskirties vietą Sąjungoje, nurodytą bendrajame sveikatos įvežimo dokumente (BSĮD).

3 straipsnis

Papildomos gyvūninių produktų ir sudėtinių produktų siuntų konkrečios oficialios kontrolės taisyklės

1.   Atvežimo į Sąjungą pasienio kontrolės posto kompetentinga institucija leidžia įvežti į Sąjungą šias Sąjungos kilmės siuntas, grąžinamas į Sąjungą trečiajai šaliai atsisakius leisti jas įvežti į jos teritoriją, jei jos atitinka 2 dalyje nustatytus reikalavimus:

a)

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2007 priede išvardytus gyvūninius produktus;

b)

Sprendimo 2007/275/EB I priedo 16–22 skirsniuose išvardytus sudėtinis produktus, kuriems atvežimo į Sąjungą pasienio kontrolės postuose taikomi veterinariniai patikrinimai pagal to sprendimo 4 straipsnį,

2.   Prie 1 dalyje nurodytų produktų siuntų pridedami šie dokumentai:

a)

valstybės narės, kuri yra prekių kilmės vieta ir iš kurios jos išsiųstos į trečiąją šalį (toliau – kilmės valstybės narės), kompetentingos institucijos išduoto oficialaus sertifikato originalas arba jo elektroninis atitikmuo, pateiktas per IMSOC, ar jo patvirtinta kopija;

b)

trečiosios šalies kompetentingos institucijos arba kitos valdžios institucijos oficialus pareiškimas, kuriame nurodoma atsisakymo leisti įvežti priežastis, iškrovimo ir pakartotinio pakrovimo trečiojoje šalyje vieta bei data ir patvirtinamas, kad:

i)

siunta nebuvo tvarkoma, išskyrus iškrovimą, sandėliavimą ir pakartotinį pakrovimą;

ii)

gyvūniniai produktai ir sudėtiniai produktai iškrauti ir pakartotinai pakrauti laikantis higienos reikalavimų, siekiant išvengti kryžminės taršos;

iii)

gyvūniniai produktai ir sudėtiniai produktai buvo laikomi higienos sąlygomis ir laikantis atitinkamų rūšių prekėms taikomų temperatūros reikalavimų;

c)

paskirties vietos Sąjungoje kompetentingos institucijos pareiškimas, kad ji sutinka priimti siuntą; tačiau tokio pareiškimo nereikalaujama, jei siunta grąžinama į jos kilmės įmonę, kuri yra toje pačioje valstybėje narėje, kaip ir atvežimo į Sąjungą pasienio kontrolės postas.

3.   Nukrypstant nuo 2 dalies a punkto, jei neįmanoma pateikti toje nuostatoje nurodytų dokumentų, siuntos kilmė gali būti patvirtinta kitu būdu, remiantis dokumentais pagrįstais įrodymais, kuriuos pateikia už siuntą atsakingas veiklos vykdytojas.

4.   Atvežimo į Sąjungą pasienio kontrolės posto kompetentinga institucija gali taikyti dalies 2 dalies b punkte nustatytų reikalavimų išimtis, jei siuntos yra užplombuotos, nepažeistomis pirminėmis plombomis, su sąlyga, kad už siuntą atsakingas veiklos vykdytojas pateikia pareiškimą, kuriame nurodoma atsisakymo leisti įvežti ją į trečiosios šalies teritoriją priežastis ir patvirtinama, kad ji buvo vežama laikantis atitinkamų rūšių gyvūniniams produktams ir sudėtiniams produktams taikomų sąlygų.

5.   Jeigu paskirties vietos kompetentinga institucija pateikė 2 dalies c punkte nurodytą pareiškimą, atvežimo pasienio kontrolės posto kompetentinga institucija atlieka siuntos vežimo ir atvežimo į paskirties vietą stebėseną pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/1666.

4 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymo data

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. gruodžio 14 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. rugsėjo 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 95, 2017 4 7, p. 1.

(2)  1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva 97/78/EB, nustatanti principus, reglamentuojančius iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamų produktų veterinarinių patikrinimų organizavimą (OL L 24, 1998 1 30, p. 9).

(3)  2019 m. lapkričio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/2007, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/625 taikymo taisyklės, susijusios su gyvūnų, gyvūninių produktų, genetinės medžiagos produktų ir šalutinių gyvūninių produktų bei jų gaminių, šieno ir šiaudų, kuriems pasienio kontrolės postuose atliekama oficiali kontrolė, sąrašais, ir iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/275/EB (OL L 312, 2019 12 3, p. 1).

(4)  2007 m. balandžio 17 d. Komisijos sprendimas 2007/275/EB dėl gyvūnų ir produktų, kurie pagal Tarybos direktyvas 91/496/EEB ir 97/78/EB turi būti patikrinti pasienio kontrolės postuose, sąrašų (OL L 116, 2007 5 4, p. 9).

(5)  2019 m. birželio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/1666, kuriuo dėl tam tikrų prekių siuntų gabenimo ir įvežimo stebėsenos nuo atvežimo pasienio kontrolės posto iki paskirties vietoje esančios įmonės Sąjungoje sąlygų papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 (OL L 255, 2019 10 4, p. 1).