24.2.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 50/21


2019 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/2016, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1369 nuostatos dėl šaldymo aparatų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete ir panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1060/2010, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 315, 2019 m. gruodžio 5 d. )

122 puslapis, IV priedas, 4 punkto a papunktis, formulė pakeičiama taip:

SAE = C × D × Σ n c = 1 Ac × Bc ×[Vc/V] × (Nc + V × rc × Mc)