24.2.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 50/18


2019 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/2013, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1369 papildomas elektroninių vaizduoklių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo nuostatomis ir panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1062/2010, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 315, 2019 m. gruodžio 5 d. )

12 puslapis, II priedas, B punktas „Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEIlabel)“, formulė pakeičiama taip:

Image 1