29.11.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/58


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1978

2019 m. lapkričio 26 d.

kuriuo dėl Bendrijos augalų veislių tarnybai mokamų mokesčių iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1238/95

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1994 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2100/94 dėl augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje (1), ypač į jo 113 straipsnį,

pasikonsultavusi su Bendrijos augalų veislių tarnybos administracine taryba,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1238/95 (2) 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Bendrijos augalų veislių tarnybos (toliau – Tarnyba) pirmininkas gali leisti naudotis alternatyviomis mokesčių ir pridėtinių mokesčių mokėjimo formomis ir sudaro tokių alternatyvių formų sąrašą. Siekiant padidinti lankstumą ir supaprastinti procedūras, tokį alternatyvių mokėjimo formų sąrašą tikslinga įtraukti į Tarnybos administracinės tarybos pagal Reglamento (EB) Nr. 2100/94 36 straipsnio 1 dalies d punktą nustatytas veiklos būdų taisykles;

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1238/95 4 straipsnio 1 dalyje nustatyta data laikoma mokėjimo gavimo data. Remiantis patirtimi, įgyta tvarkant mokėjimus, būtina patikslinti, kad į Tarnybos turimą sąskaitą turi būti pervesta visa mokėjimo suma, siekiant užtikrinti, kad nebūtų likusių neįvykdytų įsipareigojimų Tarnybai;

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1238/95 5 straipsniu reikalaujama, kad mokėjimą Tarnybai atlikęs asmuo raštu nurodytų savo vardą, pavardę ir mokėjimo tikslą. Jeigu negalima nustatyti mokėjimo tikslo, Tarnyba per du mėnesius nusiunčia priminimą. Kad mokėjimai būtų tvarkomi veiksmingiau, šis terminas turėtų būti sutrumpintas nuo dviejų iki vieno mėnesio;

(4)

Reglamento (EB) Nr. 1238/95 7 straipsnio 1 dalyje nustatytas paraiškos mokestis. Siekiant paskatinti naudotis Tarnybos elektronine paraiškų teikimo sistema, paraiškos teikimo kitu būdu, pavyzdžiui, pateikiant popierinę paraišką, mokestis turėtų būti padidintas nuo 650 EUR iki 800 EUR. Be to, iš praktinės patirties matyti, kad elektronine paraiškų teikimo sistema būtų naudojamasi veiksmingiau, jeigu būtų nustatyta prievolė tolesniam susirašinėjimui su Tarnyba naudotis Tarnybos elektronine ryšių palaikymo platforma;

(5)

remiantis Reglamento (EB) Nr. 1238/95 7 straipsnio 7 dalimi Tarnyba pasilieka 150 EUR paraiškos mokesčio, jeigu paraiška nėra galiojanti pagal Reglamento (EB) Nr. 2100/94 50 straipsnį. Siekiant sumažinti administracinę naštą, turėtų būti grąžinama visa paraiškos mokesčio suma;

(6)

dėl metinio mokesčio Reglamento (EB) Nr. 1238/95 9 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad Tarnyba negrąžina jokių mokėjimų, kurie buvo atlikti siekiant augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje galiojimo. Iš patirties matyti, kad siekiant didinti skaidrumą, mokėjimai gali būti grąžinti, jeigu Tarnyba paraišką dėl atsisakymo gauna laikotarpiu po mokėjimo atlikimo datos iki datos, kurią buvo suteikta augalų veislių teisinė apsauga Bendrijoje;

(7)

Reglamento (EB) Nr. 1238/95 I priede nustatytas veislės, kuri yra paraiškos suteikti augalų veislių teisinę apsaugą Bendrijoje objektas, techninės ekspertizės parengimo ir atlikimo mokesčių, mokėtinų Tarnybai (toliau – ekspertizės mokestis), dydis;

(8)

Tarnybos administracinė taryba nusprendė laikytis 100 % išlaidų padengimo principo, kad ekspertizės tarnyboms būtų kompensuojama atsižvelgiant į vidutines faktines ekspertizių išlaidas;

(9)

be to, iš patirties, susijusios su technine ekspertize, matyti, kad laikui bėgant ekspertizės mokesčiai pagal tam tikras išlaidų grupes gali kisti. Todėl Tarnybos imami mokesčiai turėtų atitikti bendrą atitinkamų išlaidų grupėms tenkančią sumą, kurią Tarnyba moka ekspertizės tarnyboms. Todėl Reglamento (EB) Nr. 1238/95 I priede nustatyti visų atitinkamų išlaidų grupių mokesčiai turėtų būti pakeisti;

(10)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1238/95 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(11)

šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2020 m. balandžio 1 d., kad Tarnyba ir suinteresuotieji subjektai turėtų pakankamai laiko prisitaikyti prie tų pakeitimų;

(12)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendrijos augalų veislių teisinės apsaugos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1238/95 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Tarnybos pirmininkas, laikydamasis veiklos būdų taisyklių, nustatomų remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 2100/94 36 straipsnio 1 dalies d punktu, gali leisti alternatyvias mokėjimo formas.“

2)

4 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Data, kurią mokesčių ir pridėtinių mokesčių mokėjimas laikomas gautu Tarnybos, yra data, kurią 3 straipsnio 1 dalyje minimo pervedimo visa suma pervedama į Tarnybos turimą banko sąskaitą.“

3)

5 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jei Tarnyba negali nustatyti mokėjimo tikslo, ji reikalauja, kad mokėjimą atlikęs asmuo per vieną mėnesį raštu praneštų jai mokėjimo tikslą. Jei per šį laikotarpį mokėjimo tikslas nenurodomas, manoma, kad mokėjimas neatliktas, jis grąžinamas sumokėjusiam asmeniui.“

4)

7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Pareiškėjas dėl augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje suteikimo (toliau – pareiškėjas) sumoka 450 EUR paraiškos, pateiktos Tarnybos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje užpildžius internetinę formą, įforminimo mokestį.

Pareiškėjas sutinka su naudojimosi Tarnybos eksploatuojama saugia elektronine ryšių palaikymo platforma sąlygomis ir naudojasi ta platforma pirmoje pastraipoje nurodytoms paraiškoms bei kitiems dokumentams pateikti, Tarnybos siunčiamiems pranešimams ir dokumentams gauti, atsakymams į tokius pranešimus pateikti ir kitiems veiksmams atlikti.

Pareiškėjas sumoka 800 EUR paraiškos, pateiktos kitu būdu nei Tarnybos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje, įforminimo mokestį.“

b)

7 dalis pakeičiama taip:

„7.   Jei paraiškos mokestis gaunamas, bet paraiška nėra galiojanti pagal pagrindinio reglamento 50 straipsnį, Tarnyba grąžina paraiškos mokestį nurodydama pareiškėjui paraiškoje rastus trūkumus.“

5)

9 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Tarnyba negrąžina jokių mokėjimų, susijusių su metiniu mokesčiu, kuris mokamas, siekiant augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje galiojimo, išskyrus atvejus, kai laikotarpiu po mokėjimo atlikimo datos iki datos, kurią buvo suteikta augalų veislių teisinė apsauga Bendrijoje, kaip nurodyta 2 dalies b punkte, Tarnyba gauna paraišką dėl augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje atsisakymo. Tokių mokėjimų atveju į paraiškas dėl atsisakymo, gautas po datos, kurią suteikta augalų veislių teisinė apsauga Bendrijoje, neatsižvelgiama.“

6)

I priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2020 m. balandžio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. lapkričio 26 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 227, 1994 9 1, p. 1.

(2)  1995 m. gegužės 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1238/95, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 2100/94 dėl mokesčių Bendrijos augalų veislių tarnybai taikymo įgyvendinimo taisykles (OL L 121, 1995 6 1, p. 31).


PRIEDAS

„I PRIEDAS

Su technine ekspertize susiję mokesčiai, kaip nurodyta 8 straipsnyje

Už techninę veislės ekspertizę pagal 8 straipsnį mokėtinas mokestis nustatomas remiantis lentele:

(EUR)

 

Išlaidų grupė

Mokestis

Žemės ūkio augalų grupė

1

Valgomosios bulvės

2 050

2

Rapsai

2 150

3

Žolės

2 920

4

Kitos žemės ūkio augalų rūšys

1 900

Vaisių grupė

5

Obuoliai

3 665

6

Daržinės braškės

3 400

7

Kitos vaisių rūšys

3 460

Dekoratyvinių augalų grupė

8

Dekoratyviniai augalai, kurių sukauptas gyvas kontrolinis rinkinys, šiltnamio bandymas

2 425

9

Dekoratyviniai augalai, kurių sukauptas gyvas kontrolinis rinkinys, lauko bandymas

2 420

10

Dekoratyviniai augalai, kurių nesukauptas gyvas kontrolinis rinkinys, šiltnamio bandymas

2 400

11

Dekoratyviniai augalai, kurių nesukauptas gyvas kontrolinis rinkinys, lauko bandymas

2 200

12

Dekoratyviniai augalai, specialios fitosanitarinės sąlygos

3 900

Daržovių grupė

13

Daržovės, šiltnamio bandymas

2 920

14

Daržovės, lauko bandymas

2 660 “