11.11.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 290/12


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1882

2019 m. lapkričio 8 d.

kuriuo skelbiamas alyvuogių aliejaus privataus sandėliavimo paramos konkursas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 18 straipsnio 2 dalį ir 20 straipsnio pirmos pastraipos m ir o punktus,

kadangi:

(1)

gryno alyvuogių aliejaus kainos Ispanijos, Graikijos ir Portugalijos rinkose jau keli mėnesiai išlieka nuolat žemos ir arti referencinės kainos ribų, nustatytų Tarybos reglamento (ES) Nr. 1370/2013 (2) 1a straipsnio 1 dalies g punkte;

(2)

dėl Sąjungoje numatyto gero kitų metų derliaus, susikaupusių atsargų ir dabartinio netikrumo išorės prekyboje susidarė pasiūlos ir paklausos disbalansas, todėl sumažėjo gryno alyvuogių aliejaus kainos ir smarkiai sutriko didelė dalis Sąjungos rinkos;

(3)

svarbiausia Sąjungos alyvuogių aliejaus gamintoja yra Ispanija, tad jos vaidmuo nustatant kainas yra lemiamas. Todėl ypač didelės gryno alyvuogių aliejaus atsargos Ispanijoje sukelia riziką, kad smarkus šio aliejaus rinkos Sąjungoje sutrikdymas tęsis ilgiau ir bus sudėtingesnis;

(4)

siekiant sumažinti dabartinį pasiūlos ir paklausos disbalansą ir sušvelninti tas sudėtingas rinkos sąlygas, reikėtų suteikti gryno alyvuogių aliejaus privataus sandėliavimo paramą;

(5)

gryno alyvuogių aliejaus privataus sandėliavimo paramai turėtų būti taikomi Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1238 (3) ir Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1240 (4), kuriais nustatomos privataus sandėliavimo programos taikymo taisyklės;

(6)

paramos suma turėtų būti nustatoma konkurso tvarka, nes tai leistų lanksčiai taikyti veiklos sistemą. Tuo tikslu reikėtų numatyti kelis konkurso tarpinius laikotarpius;

(7)

kad šia priemone galėtų pasinaudoti skirtingi ūkio subjektai, kiekvienas ūkio subjektas kiekvienu gryno alyvuogių aliejaus konkurso tarpiniu laikotarpiu turėtų pateikti ne daugiau kaip vieną paraišką;

(8)

kad privataus sandėliavimo parama būtų veiksminga ir turėtų realų poveikį rinkai, ji turėtų būti skiriama neišpilstytam grynam alyvuogių aliejui. Alyvuogių sektoriuje produktą yra įprasta sandėliuoti, todėl turėtų būti priimamos ir paraiškos dėl jau sandėliuose esančio gryno alyvuogių aliejaus;

(9)

gryno alyvuogių aliejaus kiekiai, kuriems teikiama privataus sandėliavimo parama, neturėtų būti parduodami kol nėra pasibaigęs trumpiausias sandėliavimo laikotarpis, kad būtų padarytas realus poveikis einamųjų metų pasiūlos ir paklausos pusiausvyrai. Trumpiausias saugojimo laikotarpis – 180 dienų;

(10)

siekiant administracinio veiksmingumo ir supaprastinimo, priimamos tik paraiškos ne mažesniems kaip 50 tonų kiekiams;

(11)

kad būtų užkirstas kelias nekontroliuojamam kainų kritimui, greitai reaguojama į išskirtinę rinkos padėtį ir užtikrintas veiksmingas šios priemonės valdymas, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(12)

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komitetas nepateikė savo nuomonės per pirmininko nustatytą laikotarpį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Skelbiamas atskiras privataus sandėliavimo paramos konkursas dėl kiekvienos iš toliau išvardytų kategorijų gryno alyvuogių aliejaus, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VII priedo VIII dalies 1 punkte, remiantis to reglamento 17 straipsnio pirmos pastraipos b punktu:

a)

ypač gryno alyvuogių aliejaus;

b)

gryno alyvuogių aliejaus;

c)

klasikinio alyvuogių aliejaus.

2.   Taikomi Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1238 ir Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1240.

2 straipsnis

1.   Paraiškos pateikiamos šiais tarpiniais laikotarpiais, kurių kiekvienas baigiasi 12.00 val. (Briuselio laiku):

a)

nuo 2019 m. lapkričio 21 d. iki 2019 m. lapkričio 26 d.;

b)

nuo 2019 m. gruodžio 12 d. iki 2019 m. gruodžio 17 d.;

c)

nuo 2020 m. sausio 22 d. iki 2020 m. sausio 27 d.;

d)

nuo 2020 m. vasario 20 d. iki 2020 m. vasario 25 d.

Jei paskutinė tarpinio laikotarpio diena yra valstybinė šventė, tas laikotarpis baigiasi prieš tai buvusios darbo dienos 12.00 val. (Briuselio laiku).

2.   Kiekvienu tarpiniu laikotarpiu ūkio subjektai pateikia ne daugiau kaip vieną kiekvienam 1 straipsnio 1 dalyje nurodytam produktui skirtą paraišką.

3.   Minimalus konkursui siūlomas kiekis – 50 tonų.

4.   Įgyvendinimo reglamento (EB) 2016/1240 40 straipsnio b dalyje nurodyto užstato suma – 50 EUR už toną.

5.   Parama teikiama 1 straipsnio 1 dalyje nurodytiems neišpilstytiems produktams.

6.   Paraiškos gali būti pateikiamos dėl jau sandėliuojamų produktų.

7.   Paraiškos gali būti pateikiamos tik Graikijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Kroatijoje, Italijoje, Kipre, Maltoje, Portugalijoje ir Slovėnijoje.

3 straipsnis

Valstybės narės praneša Komisijai apie visas priimtinas paraiškas ne vėliau kaip dienos, einančios po paskutinės kiekvieno tarpinio laikotarpio, nurodyto 2 straipsnio 1 dalyje, dienos, 12.00 val. (Briuselio laiku).

4 straipsnis

Privataus sandėliavimo paramos sutartys apima 180 dienų sandėliavimo laikotarpį.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. lapkričio 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2013 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1370/2013, kuriuo nustatomos su bendru žemės ūkio produktų rinkų organizavimu susijusios tam tikros pagalbos ir grąžinamųjų išmokų nustatymo priemonės (OL L 346, 2013 12 20, p. 12).

(3)  2016 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1238, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui (OL L 206, 2016 7 30, p. 15).

(4)  2016 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1240, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatų dėl valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui taikymo taisyklės (OL L 206, 2016 7 30, p. 71).