31.10.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 279/27


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/1829

2019 m. spalio 30 d.

kuriuo dėl viešojo prekių, paslaugų ir darbų pirkimo ir projektų konkursų vertės ribų iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB (1), ypač į jos 17 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Sprendimu 2014/115/ES (2) Taryba patvirtino Protokolą, kuriuo iš dalies keičiama Sutartis dėl viešųjų pirkimų (3) (toliau – Sutartis), sudaryta Pasaulinėje prekybos organizacijoje. Sutartis yra daugiašalė priemonė ir ja šalys skatinamos atverti vienos kitoms viešojo pirkimo rinkas. Sutartis taikoma visoms pirkimo sutartims, kurių vertė siekia arba viršija joje nurodytas specialiosiomis skolinimosi teisėmis išreikštas sumas (toliau – ribos);

(2)

vienas iš Direktyvos 2014/25/ES tikslų – tą direktyvą taikantiems perkantiesiems subjektams sudaryti sąlygas vienu metu įvykdyti Sutartyje nustatytas prievoles. Pagal Direktyvos 2014/25/ES 17 straipsnio 1 dalį Komisija kas dvejus metus turi patikrinti, ar tos direktyvos 15 straipsnio a ir b punktuose nustatytos viešųjų pirkimų sutarčių ir projektų konkursų vertės ribos atitinka Sutartyje nustatytas vertės ribas. Atsižvelgiant į tai, kad pagal Direktyvos 2014/25/ES 17 straipsnio 1 dalį apskaičiuota vertės riba skiriasi nuo tos direktyvos 15 straipsnio a ir b punktuose nustatytos vertės ribos, šias ribas būtina patikslinti;

(3)

todėl Direktyva 2014/25/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2014/25/ES 15 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1)

a punkte „443 000 EUR“ pakeičiama į „428 000 EUR“;

2)

b punkte „5 548 000 EUR“ pakeičiami į „5 350 000 EUR“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2020 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. spalio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 94, 2014 3 28, p. 243.

(2)  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas 2014/115/ES dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiama Sutartis dėl viešųjų pirkimų, sudarymo (OL L 68, 2014 3 7, p. 1).

(3)  OL L 68, 2014 3 7, p. 2.