25.10.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 272/140


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1787

2019 m. spalio 24 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/6, kuriuo dėl avarijos Fukušimos branduolinėje elektrinėje nustatomi specialūs Japonijos kilmės arba iš jos išsiųstų pašarų ir maisto produktų importo reikalavimai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (1), ypač į jo 53 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 178/2002 53 straipsnyje nustatyta galimybė Sąjungai iš trečiųjų šalių importuojamiems maisto produktams ir pašarams taikyti tinkamas skubias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti žmonių ir gyvūnų sveikatą arba aplinką, jeigu pavienių valstybių narių taikomomis priemonėmis tinkamai išvengti pavojaus neįmanoma;

(2)

po 2011 m. kovo 11 d. avarijos Fukušimos branduolinėje elektrinėje Komisijai pranešta, kad tam tikruose Japonijos kilmės maisto produktuose radionuklidų koncentracija viršija Japonijoje taikomą leidžiamąją maisto produktų taršos koncentraciją. Ši tarša gali būti pavojinga Sąjungos visuomenės ir gyvūnų sveikatai, todėl priimtas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 297/2011 (2). Tas reglamentas pakeistas Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 961/2011 (3), kuris vėliau pakeistas Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 284/2012 (4). Pastarasis reglamentas pakeistas Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 996/2012 (5), kuris vėliau pakeistas Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 322/2014 (6), o šis pakeistas Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/6 (7);

(3)

Įgyvendinimo reglamente (ES) 2016/6, iš dalies pakeistame Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/2058 (8), numatyta, kad juo nustatomos priemonės turi būti peržiūrėtos iki 2019 m. birželio 30 d., todėl, atsižvelgiant į padėties raidą ir gautus 2017 ir 2018 m. pašarų ir maisto produktų radioaktyvumo duomenis, tikslinga iš dalies pakeisti Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/6;

(4)

galiojančios priemonės peržiūrėtos atsižvelgiant į Japonijos valdžios institucijų pateiktus septinto ir aštunto augimo sezono po avarijos (2017 m. sausio – 2018 m. gruodžio mėn.) duomenis apie daugiau kaip 100 000 pašarų ir maisto produktų, išskyrus jautieną, užteršimo radioaktyviomis medžiagomis atvejų ir apie daugiau kaip 534 000 jautienos užteršimo radioaktyviomis medžiagomis atvejų;

(5)

iš Japonijos valdžios institucijų pateiktų 2017 ir 2018 m. duomenų galima spręsti, kad aštuntą augimo sezoną po avarijos Čibos, Točigio ir Ivatės kilmės pašaruose ir maisto produktuose nebuvo nustatyta didžiausio leidžiamo radioaktyvumo lygio viršijimo ir kad nebūtina toliau taikyti reikalavimo prieš eksportuojant į Sąjungą imti Čibos, Točigio ir Ivatės prefektūros kilmės pašarų ir maisto produktų mėginius ir juos tirti dėl radioaktyvumo;

(6)

atsižvelgiant į 2017 ir 2018 m. Japonijos valdžios institucijų pateiktus duomenis dėl Fukušimos prefektūros kilmės pašarų ir maisto produktų, tikslinga panaikinti reikalavimą prieš eksportuojant į Sąjungą imti ir tirti sojų, plačialapių šaukščių (fuki), didžialapių šakių, japoninių osmundų, paupinių jonpaparčių ir jų gaminių mėginius. Kitiems šios prefektūros kilmės pašarams ir maisto produktams tikslinga toliau taikyti mėginių ėmimo ir tyrimo prieš eksportuojant į Sąjungą reikalavimą;

(7)

šiuo metu reikalaujama prieš eksportuojant į Sąjungą imti Miagio, Ibarakio ir Gunmos prefektūrų kilmės grybų, žuvininkystės produktų ir tam tikrų valgomųjų laukinių augalų ir jų gaminių mėginius ir juos tirti. Remiantis aštuntojo augimo sezono duomenimis, nėra tikslinga toliau reikalauti prieš eksportuojant į Sąjungą imti Miagio, Ibarakio ir Gunmos prefektūrų kilmės žuvų ir žuvininkystės produktų, tam tikrų valgomųjų laukinių augalų ir jų gaminių, o taip pat Ibarakio prefektūros grybų mėginius ir juos tirti. Kalbant apie valgomuosius laukinius augalus ir jų gaminius, nebeturėtų būti reikalaujama imti Ibarakio ir Gunmos prefektūrų kilmės bambukų ūglių mėginius ir juos tirti, tačiau šis reikalavimas turėtų būti toliau taikomas Miagio prefektūrai; be to, nebeturėtų būti reikalaujama imti Miagio prefektūros kilmės paupinių jonpaparčių ir japoninių osmundų mėginius ir juos tirti. Tačiau aštuntąjį augimo sezoną buvo nustatyta, kad reikalavimų neatitiko Gunmos prefektūros kilmės Aralia spp., todėl tikslinga reikalauti, kad prieš eksportuojant į Sąjungą būtų imami ir tiriami Aralia spp. ir jų gaminių mėginiai;

(8)

šiuo metu taip pat reikalaujama prieš eksportuojant į Sąjungą imti Nagano ir Nijigatos prefektūrų kilmės grybų ir tam tikrų valgomųjų laukinių augalų bei iš jų pagamintų perdirbtų produktų ar jų gaminių mėginius ir juos tirti. Remiantis aštunto augimo sezono duomenimis, nėra tikslinga toliau reikalauti prieš eksportuojant į Sąjungą imti šių abiejų prefektūrų kilmės grybų ir Nagano prefektūros kilmės valgomųjų laukinių augalų paupinių jonpaparčių, japoninių osmundų ir Aralia spp. ir jų gaminių mėginius ir juos tirti;

(9)

remiantis pateiktais septinto ir aštunto augimo sezono duomenimis, tikslinga toliau taikyti reikalavimą prieš eksportuojant į Sąjungą imti Šidzuokos, Jamanašio ir Jamagatos prefektūrų kilmės grybų ir gležnalapių eleuterokokų ir jų gaminių mėginius ir juos tirti;

(10)

atsižvelgiant į septinto ir aštunto augimo sezono duomenis, tikslinga Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/6 nuostatų struktūrą pakeisti taip, kad prefektūros, kurių kilmės tiems patiems pašarams ir maisto produktams prieš eksportuojant į Sąjungą taikomas mėginių ėmimo ir jų tyrimo reikalavimas, būtų priskirtos prie tų pačių grupių;

(11)

iš importuojamų produktų patikrinimų rezultatų matyti, kad Japonijos valdžios institucijos tinkamai įgyvendina Sąjungos teisės aktuose nustatytas specialias sąlygas, o šių sąlygų nesilaikymo atvejų per importo patikrinimus nenustatyta ilgiau nei septynerius metus. Todėl importuojamų produktų patikrinimus ir toliau reikėtų atlikti retai;

(12)

tikslinga numatyti peržiūrėti Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/6 nuostatas, kai bus gauti devinto ir dešimto augimo sezono po avarijos (2019 ir 2020 m.) pašarų ir maisto produktų mėginių ėmimo ir tyrimo dėl radioaktyvumo lygio rezultatai, t. y. iki 2021 m. birželio 30 d.;

(13)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/6 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(14)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/6 iš dalies keičiamas taip:

1)

5 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.

Prie Fukušimos prefektūros pakrančių vandenyse pagautų ar gautų II priede nurodytų žuvų ir žuvininkystės produktų, neatsižvelgiant į tai, kur tie produktai iškelti į sausumą, būtina pridėti 1 dalyje nurodytą deklaraciją ir mėginių ėmimo bei tyrimų rezultatų ataskaitą.“;

2)

14 straipsnis pakeičiamas taip:

14 straipsnis

Peržiūra

Šis reglamentas peržiūrimas iki 2021 m. birželio 30 d.“;

3)

II priedas pakeičiamas šio reglamento I priedo tekstu;

4)

III priedas pakeičiamas šio reglamento II priedo tekstu.

2 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostata

Pašarų ir maisto produktų siuntos, kurioms taikomas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/6, iš Japonijos išvežtos iki įsigaliojant šiam reglamentui, į Sąjungą importuojamos laikantis sąlygų, nustatytų Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/6 iki įsigaliojant šiam reglamentui.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. spalio 24 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

(2)  2011 m. kovo 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 297/2011, kuriuo dėl avarijos Fukušimos branduolinėje elektrinėje nustatomi specialūs Japonijos kilmės arba iš jos išsiųstų pašarų ir maisto produktų importo reikalavimai (OL L 80, 2011 3 26, p. 5).

(3)  2011 m. rugsėjo 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 961/2011 kuriuo dėl avarijos Fukušimos branduolinėje elektrinėje nustatomi specialūs Japonijos kilmės arba iš jos išsiųstų pašarų ir maisto produktų importo reikalavimai ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 297/2011 (OL L 252, 2011 9 28, p. 10).

(4)  2012 m. kovo 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 284/2012, kuriuo dėl avarijos Fukušimos branduolinėje elektrinėje nustatomi specialūs Japonijos kilmės arba iš jos išsiųstų pašarų ir maisto produktų importo reikalavimai ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 961/2011 (OL L 92, 2012 3 30, p. 16).

(5)  2012 m. spalio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 996/2012, kuriuo dėl avarijos Fukušimos branduolinėje elektrinėje nustatomi specialūs Japonijos kilmės arba iš jos išsiųstų pašarų ir maisto produktų importo reikalavimai ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 284/2012 (OL L 299, 2012 10 27, p. 31).

(6)  2014 m. kovo 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 322/2014, kuriuo dėl avarijos Fukušimos branduolinėje elektrinėje nustatomi specialūs Japonijos kilmės arba iš jos išsiųstų pašarų ir maisto produktų importo reikalavimai (OL L 95, 2014 3 29, p. 1).

(7)  2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/6, kuriuo dėl avarijos Fukušimos branduolinėje elektrinėje nustatomi specialūs Japonijos kilmės arba iš jos išsiųstų pašarų ir maisto produktų importo reikalavimai ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 322/2014.

(OL L 3, 2016 1 6, p. 5).

(8)  2017 m. lapkričio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2058, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/6, kuriuo dėl avarijos Fukušimos branduolinėje elektrinėje nustatomi specialūs Japonijos kilmės arba iš jos išsiųstų pašarų ir maisto produktų importo reikalavimai (OL L 294, 2017 11 11, p. 29).


I PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/6 II priedas pakeičiamas taip:

„II PRIEDAS

Maisto produktai ir pašarai, kuriems taikomas reikalavimas prieš eksportuojant į Sąjungą imti mėginius ir juos tirti dėl cezio-134 ir cezio-137

a)   Fukušimos prefektūros kilmės produktai:

grybai ir jų gaminiai, kurių KN kodai yra 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 ir ex 2005 99 80,

žuvys ir žuvininkystės produktai, kurių KN kodai yra 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604, išskyrus:

japonines serioles (Seriola quinqueradiata) ir kalifornines serioles (Seriola lalandi), kurių KN kodai yra ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ir ex 1604 20 90,

kinines geltonuodeges (Seriola dumerili), kurių KN kodai yra ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ir ex 1604 20 90,

raudonuosius pagrus (Pagrus major), kurių KN kodai yra 0302 85 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ir ex 1604 20 90,

dantytąsias karanges (Pseudocaranx dentex), kurių KN kodai yra ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ir ex 1604 20 90,

Ramiojo vandenyno tunus (Thunnus orientalis), kurių KN kodai yra ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 14 41, ex 1604 14 48 ir ex 1604 20 70,

japonines skumbres (Scomber japonicus), kurių KN kodai yra ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 ir ex 1604 20 50,

Aralia spp. ir jų gaminiai, kurių KN kodai yra ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ir ex 0712 90,

bambukų ūgliai (Phyllostacys pubescens) ir jų gaminiai, kurių KN kodai yra ex 07 09 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 ir 2005 91 00,

gležnalapiai eleuterokokai (Eleuterococcus sciadophylloides ūgliai) ir jų gaminiai, kurių KN kodai yra ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ir ex 0712 90,

(rytiniai) persimonai (Diospyros sp.) ir jų gaminiai, kurių KN kodai yra 0810 70 00, ex 0811 90, ex 0812 90 ir ex 0813 50;

b)   Miagio prefektūros kilmės produktai:

grybai ir jų gaminiai, kurių KN kodai yra 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 ir ex 2005 99 80,

Aralia spp. ir jų gaminiai, kurių KN kodai yra ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ir ex 0712 90,

bambukų ūgliai (Phyllostacys pubescens) ir jų gaminiai, kurių KN kodai yra ex 07 09 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 ir 2005 91 00,

didžialapiai šakiai (Pteridium aquilinum) ir jų gaminiai, kurių KN kodai yra ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ir ex 0712 90,

gležnalapiai eleuterokokai (Eleuterococcus sciadophylloides ūgliai) ir jų gaminiai, kurių KN kodai yra ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ir ex 0712 90;

c)   Gunmos prefektūros kilmės produktai:

grybai ir jų gaminiai, kurių KN kodai yra 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 ir ex 2005 99 80,

Aralia spp. ir jų gaminiai, kurių KN kodai yra ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ir ex 0712 90,

gležnalapiai eleuterokokai (Eleuterococcus sciadophylloides ūgliai) ir jų gaminiai, kurių KN kodai yra ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ir ex 0712 90;

d)   Jamanašio, Jamagatos ar Šidzuokos prefektūrų kilmės produktai:

grybai ir jų gaminiai, kurių KN kodai yra 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 ir ex 2005 99 80,

gležnalapiai eleuterokokai (Eleuterococcus sciadophylloides ūgliai) ir jų gaminiai, kurių KN kodai yra ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ir ex 0712 90;

e)   Jamanašio, Ibarakio, Nagano ar Nijigatos prefektūrų kilmės produktai:

gležnalapiai eleuterokokai (Eleuterococcus sciadophylloides ūgliai) ir jų gaminiai, kurių KN kodai yra ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ir ex 0712 90;

f)   sudėtiniai produktai, kurių daugiau kaip 50 % sudaro šio priedo a–e punktuose nurodyti produktai.


II PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/6 III priedas pakeičiamas taip:

„III PRIEDAS

Deklaracija, išduodama į Sąjungą importuojant

… (produktas ir kilmės šalis)

Partijos identifikavimo kodas …Deklaracijos numeris…

Pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/6, kuriuo dėl avarijos Fukušimos branduolinėje elektrinėje nustatomi specialūs Japonijos kilmės arba iš jos išsiųstų pašarų ir maisto produktų importo reikalavimai

……(Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/6 6 straipsnio 2 ar 3 dalyje nurodytas įgaliotas atstovas)

PATVIRTINA, kad……(Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/6 5 straipsnio 1 dalyje nurodyti produktai) iš šios siuntos, sudarytos iš: ……… (siuntos aprašas, produktai, pakuočių skaičius ir rūšis, bruto arba neto svoris), Pakrautos …(pakrovimo vieta)…(pakrovimo data)…(vežėjo identifikavimas) vežamos į …(paskirties vieta ir šalis) iš įmonės: …… (įmonės pavadinimas ir adresas),

dėl didžiausios bendros cezio-134 ir cezio-137 leidžiamosios koncentracijos atitinka galiojančius Japonijos teisės aktus.

PATVIRTINA, kad siunta susijusi su:

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/6 su pakeitimais, padarytais Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/1787, II priede nurodytais produktais, kurie gauti ir (arba) perdirbti iki 2011 m. kovo 11 d.;

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/6 su pakeitimais, padarytais Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/1787, II priede nurodytais produktais, kurie nėra Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/6 su pakeitimais, padarytais Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/1787, II priede išvardytų prefektūrų, kurioms taikomas šio produkto mėginių ėmimo ir tyrimo reikalavimas, kilmės ar iš jų išsiųstais produktais;

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/6 su pakeitimais, padarytais Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/1787, II priede nurodytais produktais, kurie yra išsiųsti iš Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/6 su pakeitimais, padarytais Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/1787, II priede išvardytų prefektūrų, kurioms taikomas šio produkto mėginių ėmimo ir tyrimo reikalavimas, tačiau nėra tų prefektūrų kilmės ir tranzito ar tvarkymo metu nepaveikti radioaktyvios spinduliuotės;

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/6 su pakeitimais, padarytais Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/1787, II priede nurodytais produktais, kurie yra Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/6 su pakeitimais, padarytais Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/1787, II priede išvardytų prefektūrų, kurioms taikomas šio produkto mėginių ėmimo ir tyrimo reikalavimas, kilmės, ir jų mėginiai paimti …data), o laboratoriniai tyrimai atlikti …(data) …(laboratorijos pavadinimas), siekiant nustatyti radionuklidų cezio-134 ir cezio-137 lygį. Tyrimų ataskaita pridedama;

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/6 su pakeitimais, padarytais Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/1787, II priede nurodytais nežinomos kilmės produktais arba jų gaminiais arba kombinuotaisiais pašarais ar sudėtiniais maisto produktais, kurių sudėtyje tokių nežinomos kilmės produktų sudedamųjų dalių yra daugiau kaip 50 %, kurių mėginiai paimti …(data), o laboratoriniai tyrimai atlikti …(data) …(laboratorijos pavadinimas), siekiant nustatyti radionuklidų cezio-134 ir cezio-137 koncentraciją. Tyrimų ataskaita pridedama.

Išduota…

Antspaudas ir parašas (Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/6 6 straipsnio 2 ar 3 dalyje nurodytas įgaliotas atstovas)