25.10.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 272/7


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1780

2019 m. rugsėjo 23 d.

kuriuo nustatomos viešųjų pirkimų skelbimo standartinės formos ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1986 (e. formos)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 89/665/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su peržiūros procedūrų taikymu sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis, derinimo (1), ypač į jos 3a straipsnį,

atsižvelgdama į 1992 m. vasario 25 d. Tarybos direktyvą 92/13/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Bendrijos taisyklių taikymą viešųjų pirkimų tvarkai vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriuose, suderinimo (2), ypač į jos 3a straipsnį,

atsižvelgdama į 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/81/EB dėl darbų, prekių ir paslaugų pirkimo tam tikrų sutarčių, kurias sudaro perkančiosios organizacijos ar subjektai gynybos ir saugumo srityse, sudarymo tvarkos derinimo ir iš dalies keičiančią direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB (3), ypač į jos 32 straipsnio 1 dalį, 52 straipsnio 2 dalį ir 64 straipsnį,

atsižvelgdama į 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių suteikimo (4), ypač į jos 33 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (5), ypač į jos 51 straipsnio 1 dalį, 75 straipsnio 3 dalį ir 79 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB (6), ypač į jos71 straipsnio 1 dalį, 92 straipsnio 3 dalį ir 96 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą,

pasikonsultavusi su Viešųjų pirkimų patariamuoju komitetu,

kadangi:

(1)

direktyvose 89/665/EEB ir 2014/24/ES reikalaujama, kad apie tam tikras darbų, prekių ir paslaugų viešojo pirkimo sutartis būtų skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Tokiuose skelbimuose turėtų būti pateikiama tose direktyvose nurodyta informacija;

(2)

direktyvose 92/13/EEB ir 2014/25/ES reikalaujama, kad apie tam tikras darbų, prekių ir paslaugų viešojo pirkimo sutartis, sudaromas vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, būtų skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Tokiuose skelbimuose turėtų būti pateikiama tose direktyvose nurodyta informacija;

(3)

Direktyvoje 2009/81/EB reikalaujama, kad apie tam tikras darbų, prekių ir paslaugų viešojo pirkimo sutartis, sudaromas gynybos ir saugumo srityse, būtų skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Tokiame skelbime turėtų būti pateikiama toje direktyvoje nurodyta informacija;

(4)

direktyvose 89/665/EEB, 92/13/EEB ir 2014/23/ES reikalaujama, kad apie tam tikras darbų ir paslaugų koncesijos sutartis būtų skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Tokiuose skelbimuose turėtų būti pateikiama tose direktyvose nurodyta informacija;

(5)

Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/1986 (7) nustatytos standartinės formos, numatytos direktyvose 89/665/EEB, 92/13/EEB, 2009/81/EB, 2014/23/ES, 2014/24/ES ir 2014/25/ES;

(6)

šiuo metu viešieji pirkimai yra skaitmeninami, kaip nurodyta Komisijos komunikate „Bendrosios rinkos tobulinimas“ (8) ir Komisijos komunikate „Veiksmingi viešieji pirkimai Europoje ir Europai“ (9). Perėjimui prie skaitmeninės sistemos reikalingos standartinės formos;

(7)

siekiant užtikrinti, kad skaitmeninėje aplinkoje naudojamos standartinės formos būtų veiksmingos, reikia pritaikyti Įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/1986 nustatytas standartines formas. Atsižvelgiant į reikiamų pakeitimų gausą ir mastą, Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1986 turėtų būti pakeistas;

(8)

kaip nustatyta Direktyvos 2014/23/ES 33 straipsnio 2 dalyje, Direktyvos 2014/24/ES 51 straipsnio 2 dalyje, Direktyvos 2014/25/ES 71 straipsnio 2 dalyje, skelbimai yra ne spausdintiniai dokumentai, o elektroninės rinkmenos. Siekiant laikytis e. valdžios vienkartinio duomenų pateikimo principo, tokiu būdu sumažinant administracinę naštą ir padidinant duomenų patikimumą, taip pat siekiant paskatinti savanoriškai skelbti skelbimus apie ES finansinės vertės ribos nesiekiančius pirkimus arba apie pirkimus pagal preliminariąsias sutartis, reikėtų parengti standartines formas, kurios galėtų būti pildomos automatiškai, panaudojant ankstesnių skelbimų, techninių specifikacijų, pasiūlymų, sutarčių, nacionalinių administracinių registrų ir kitų duomenų šaltinių informaciją;-- Galiausiai tokių formų nebereikėtų pildyti rankiniu būdu – programinės įrangos sistemos jas užpildytų automatiškai;

(9)

siekiant išvengti įgyvendinimo problemų, standartinės formos turėtų būti parengtos atsižvelgiant į programinės įrangos sistemas, kuriose jos bus naudojamos. Tai, be kita ko, duomenų mainų sistemos, naudotojo sąsajos, kuriomis patvirtinami rankiniu būdu suvesti duomenys, ir internetinės skelbimų svetainės, kuriose pateikiama skelbimų informacija. Informacija turėtų būti pateikiama taip, kad sudomintų ekonominės veiklos vykdytojus ir kitus naudotojus;

(10)

kad reglamentą būtų galima įgyvendinti atsižvelgiant į nacionalinius ypatumus, valstybėms narėms ir jų institucijoms turėtų būti sudarytos gana lanksčios sąlygos programinės įrangos sistemoms pasirinkti. Visų pirma, šiame reglamente nustatytus laukus turėtų būti galima išdėstyti bet kokia tvarka ir su bet kokiomis žymomis, jei tik žymų reikšmės atitinka šiame reglamente nustatytus aprašymus. Siekiant patenkinti skirtingus nacionalinius, regioninius ar vietos poreikius, laukai, kurie šiame reglamente nurodyti kaip neprivalomi ES lygmeniu, neturi būti rodomi galutiniams naudotojams (pvz., jei pirkėjams nereikia jų matyti arba užpildyti) ir, priešingai, jie gali būti paskelbti privalomais nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmenimis;

(11)

šio reglamento taikymo pradžios data ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1986 panaikinimo data turėtų būti nustatyta atsižvelgiant į tai, kiek laiko užtruks parengti standartinių formų, kurios faktiškai naudojamos duomenų mainams, elektronines versijas;

(12)

siekiant atsižvelgti į valstybių narių poreikių ir technologijų pokyčius viešųjų pirkimų duomenų srityje ir kartu užtikrinti atitiktį Direktyvos 2014/24/ES 52 straipsnio 2 daliai, Direktyvos 2014/25/ES 72 straipsnio 2 daliai ir Direktyvos 2009/81/EB 32 straipsnio 5 daliai, šis reglamentas turėtų būti reguliariai papildomas naujais neprivalomais laukais. Komisija atidžiai stebės šiuos pokyčius, taip pat rinks kitokius naudotojų atsiliepimus ir kasmet peržiūrės, ar reikia atnaujinti šį reglamentą. Dėl tokių atnaujinimų valstybės narės neturėtų būti priverstos keisti savo programinės įrangos sistemų, nebent tai būtų neišvengiama,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

1.   Šiuo reglamentu nustatomos tokios standartinės formos:

1)

„Planuojamas pirkimas“

2)

„Konkursas“

3)

„Išankstinis skelbimas apie tiesioginį sutarties skyrimą“

4)

„Rezultatai“

5)

„Sutarties keitimas“

6)

„Pakeitimas“

2.   1 dalyje nurodytos standartinės formos sudaromos iš priede pateiktų laukų.

2 straipsnis

Naudojimas

1 straipsnyje nurodytos standartinės formos naudojamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiant šiuos skelbimus:

1)

Planuojamo pirkimo forma: Direktyvos 2014/24/ES 27 straipsnio 2 dalyje, 28 straipsnio 3 dalyje ir 48 straipsnio 1 dalyje, Direktyvos 2014/25/ES 45 straipsnio 2 dalyje ir 67 straipsnio 1 dalyje ir Direktyvos 2009/81/EB 30 straipsnio 1 dalyje ir 33 straipsnio 3 dalyje nurodytus skelbimus;

2)

Konkurso forma: Direktyvos 2014/24/ES 48 straipsnio 2 dalyje, 49 straipsnyje, 75 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose ir 79 straipsnio 1 dalyje, Direktyvos 2014/25/ES 67 straipsnio 2 dalyje, 68 ir 69 straipsniuose, 92 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose ir 96 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje, Direktyvos 2014/23/ES 31 straipsnio 1 dalyje ir 31 straipsnio 3 dalyje ir Direktyvos 2009/81/EB 30 straipsnio 2 dalyje ir 52 straipsnio 1 dalyje nurodytus skelbimus;

3)

Išankstinio skelbimo apie tiesioginį sutarties skyrimą forma: Direktyvos 89/665/EEB 3a straipsnyje ir Direktyvos 92/13/EEB 3a straipsnyje nurodytą skelbimą;

4)

Skelbimo apie rezultatus forma: Direktyvos 2014/24/ES 50 straipsnyje, 75 straipsnio 2 dalyje ir 79 straipsnio 2 dalyje, Direktyvos 2014/25/ES 70 straipsnyje, 92 straipsnio 2 dalyje ir 96 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje, Direktyvos 2014/23/ES 32 straipsnyje ir Direktyvos 2009/81/EB 30 straipsnio 3 dalyje nurodytus skelbimus;

5)

Sutarties keitimo forma: Direktyvos 2014/24/ES 72 straipsnio 1 dalyje, Direktyvos 2014/25/ES 89 straipsnio 1 dalyje ir Direktyvos 2014/23/ES 43 straipsnio 1 dalyje nurodytus skelbimus;

6)

Pakeitimo forma: dėl pirmiau išvardytų skelbimų pakeitimo arba atšaukimo.

3 straipsnis

Panaikinimas

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1986 panaikinamas nuo 2023 m. spalio 25 d.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2022 m. lapkričio 14 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. rugsėjo 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 395, 1989 12 30, p. 33.

(2)  OL L 76, 1992 3 23, p. 14.

(3)  OL L 216, 2009 8 20, p. 76.

(4)  OL L 94, 2014 3 28, p. 1.

(5)  OL L 94, 2014 3 28, p. 65.

(6)  OL L 94, 2014 3 28, p. 243.

(7)  2015 m. lapkričio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1986, kuriuo nustatomos standartinės formos, naudojamos skelbiant su viešaisiais pirkimais susijusius pranešimus, ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 842/2011 (OL L 296, 2015 11 12, p. 1).

(8)  Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui (COM/2015/0550).

(9)  Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui (COM/2017/0572).


PRIEDAS

Standartinė forma sudaryta iš laukų. Standartinė forma, į kurios laukus įrašyta atitinkama informacija, yra skelbimas.

Standartinės formos ir skelbimai sudaryti iš privalomų ir neprivalomų laukų.

a)

Privalomi laukai į standartines formas ir skelbimus įtraukiami, jeigu juose bus teikiama informacija, išskyrus atvejus, kai tenkinamos tam tikros sąlygos (žr. toliau).

b)

Neprivalomi laukai į standartines formas ir skelbimus gali būti įtraukiami, jei yra informacijos, kuri juose gali būti pateikiama.

Skelbimų siuntimo formatas ir procedūros, kaip nurodyta Direktyvos 2014/24/ES VIII priedo 3 punkte, Direktyvos 2014/25/ES IX priede, Direktyvos 2009/81/EB VI priede ir Direktyvos 2014/23/ES IX priedo 2 punkte, apima sąlygas, kuriomis privalomi laukai nepildomi. Šios sąlygos taikomos tik atsižvelgiant į konkretaus skelbimo ar procedūros aplinkybes (pavyzdžiui, laukai apie preliminariąją sutartį nėra privalomi, jei pagal procedūrą nenumatyta sudaryti preliminariosios sutarties).

Skelbimų siuntimo formatas ir procedūros taip pat lemia, kurie laukai yra privalomi ir neprivalomi skelbimuose, kurie skelbiami laikantis Direktyvos 2014/24/ES 51 straipsnio 6 dalies, Direktyvos 2014/25/ES 71 straipsnio 6 dalies ir Direktyvos 2009/81/EB 31 straipsnio.

Toliau pateiktose 1 ir 2 lentelėse nurodoma, kurie laukai naudojami kiekvienoje standartinėje formoje ir skelbimuose.

1 LENTELĖS TURINIO PAAIŠKINIMAI

1 stulpelyje nurodytas standartines formas, naudojamas skelbiant 3 stulpelyje nurodytus skelbimus, sudaro 2 stulpelyje nurodyti laukai (kurie taip pat išvardyti 2 lentelėje). Dėl aiškumo 4 stulpelyje aprašomas 3 stulpelio turinys. Be to, visose standartinėse formose ir skelbimuose gali būti laukų iš Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento, nustatyto Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7 (1).

1 lentelė

Formos, skelbimai ir laukai

1

2

3

4

Standartinė forma

į kurią įtraukiami laukai, išvardyti:

kai forma naudojama skelbiant skelbimus, nurodytus:

(Skelbimo aprašymas)

Planuojamas pirkimas

2 lentelės 1 stulpelyje

Direktyvos 2014/24/ES 48 str. 1 dalyje

Skelbimas apie išankstinio informacinio skelbimo paskelbimą pirkėjo profilyje; bendroji direktyva

2 lentelės 2 stulpelyje

Direktyvos 2014/25/ES 67 str. 1 dalyje

Skelbimas apie reguliaraus orientacinio skelbimo paskelbimą pirkėjo profilyje; sektoriaus direktyva

2 lentelės 3 stulpelyje

Direktyvos 2009/81/EB 30 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Skelbimas apie išankstinio informacinio skelbimo paskelbimą pirkėjo profilyje; gynybos direktyva

2 lentelės 4 stulpelyje

Direktyvos 2014/24/ES 48 str. 1 dalyje

Išankstinis informacinis skelbimas, naudojamas tik informavimui; bendroji direktyva

2 lentelės 5 stulpelyje

Direktyvos 2014/25/ES 67 str. 1 dalyje

Reguliarus orientacinis skelbimas, naudojamas tik informavimui; sektoriaus direktyva

2 lentelės 6 stulpelyje

Direktyvos 2009/81/EB 30 str. 1 dalyje

Išankstinis informacinis skelbimas, naudojamas tik informavimui; gynybos direktyva

2 lentelės 7 stulpelyje

Direktyvos 2014/24/ES 27 str. 2 dalyje,

Direktyvos 2014/24/ES 28 str. 3 dalyje

Išankstinis informacinis skelbimas, kuriuo sutrumpinamas pasiūlymų priėmimo laikotarpis; bendroji direktyva

2 lentelės 8 stulpelyje

Direktyvos 2014/25/ES 45 str. 2 dalyje

Reguliarus orientacinis skelbimas, kuriuo sutrumpinamas pasiūlymų priėmimo laikotarpis; sektoriaus direktyva

2 lentelės 9 stulpelyje

Direktyvos 2009/81/EB 33 str. 3 dalyje

Išankstinis informacinis skelbimas, kuriuo sutrumpinamas pasiūlymų priėmimo laikotarpis; gynybos direktyva

Konkursas

2 lentelės 10 stulpelyje

Direktyvos 2014/24/ES 48 str. 2 dalyje

Išankstinis informacinis skelbimas, kuriuo kviečiama dalyvauti konkurse; bendroji direktyva, įprasta tvarka

2 lentelės 11 stulpelyje

Direktyvos 2014/25/ES 67 str. 2 dalyje

Reguliarus orientacinis skelbimas, kuriuo kviečiama dalyvauti konkurse; sektoriaus direktyva, įprasta tvarka

2 lentelės 12 stulpelyje

Direktyvos 2014/24/ES 75 str. 1 dalies b punkte

Išankstinis informacinis skelbimas, kuriuo kviečiama dalyvauti konkurse; bendroji direktyva, paprastesnis režimas

2 lentelės 13 stulpelyje

Direktyvos 2014/25/ES 92 str. 1 dalies b punkte

Reguliarus orientacinis skelbimas, kuriuo kviečiama dalyvauti konkurse; sektoriaus direktyva, paprastesnis režimas

2 lentelės 14 stulpelyje

Direktyvos 2014/23/ES 31 str. 3 dalyje

Išankstinis informacinis skelbimas, kuriuo kviečiama dalyvauti konkurse; koncesijų direktyva, paprastesnis režimas

2 lentelės 15 stulpelyje

Direktyvos 2014/25/ES 68 straipsnyje

Direktyvos 2014/25/ES 92 str. 1 dalies c punkte

Skelbimas apie kvalifikacijos reikalavimų sistemą; sektoriaus direktyva

2 lentelės 16 stulpelyje

Direktyvos 2014/24/ES 49 straipsnyje

Skelbimas apie viešąjį pirkimą; bendroji direktyva, įprasta tvarka

2 lentelės 17 stulpelyje

Direktyvos 2014/25/ES 69 straipsnyje

Skelbimas apie viešąjį pirkimą; bendroji direktyva, įprasta tvarka

2 lentelės 18 stulpelyje

Direktyvos 2009/81/EB 30 str. 2 dalyje

Skelbimas apie viešąjį pirkimą; gynybos direktyva, įprasta tvarka

2 lentelės 19 stulpelyje

Direktyvos 2014/23/ES 31 str. 1 dalyje

Skelbimas apie koncesiją; koncesijų direktyva, įprasta tvarka

2 lentelės 20 stulpelyje

Direktyvos 2014/24/ES 75 str. 1 dalies a punkte

Skelbimas apie viešąjį pirkimą; bendroji direktyva, paprastesnis režimas

2 lentelės 21 stulpelyje

Direktyvos 2014/25/ES 92 str. 1 dalies a punkte

Skelbimas apie viešąjį pirkimą; sektoriaus direktyva, paprastesnis režimas

2 lentelės 22 stulpelyje

Direktyvos 2009/81/EB 52 str. 1 dalyje

Skelbimas apie subrangos sutartį; gynybos direktyva

2 lentelės 23 stulpelyje

Direktyvos 2014/24/ES 79 str. 1 dalyje

Skelbimas apie projekto konkursą – bendroji direktyva, projektas

2 lentelės 24 stulpelyje

Direktyvos 2014/25/ES 96 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Skelbimas apie projekto konkursą – sektoriaus direktyva, projektas

Išankstinis skelbimas apie tiesioginį sutarties skyrimą

2 lentelės 25 stulpelyje

Direktyvos 89/665/EEB 3a straipsnyje

Savanoriškas ex-ante skelbimas skaidrumo sumetimais; bendroji direktyva

2 lentelės 26 stulpelyje

Direktyvos 92/13/EEB 3a straipsnyje

Savanoriškas ex-ante skelbimas skaidrumo sumetimais; sektoriaus direktyva

2 lentelės 27 stulpelyje

Direktyvos 2009/81/EB 64 straipsnis

Savanoriškas ex-ante skelbimas skaidrumo sumetimais; gynybos direktyva

2 lentelės 28 stulpelyje

Direktyvų 89/665/EEB ir 92/13/EEB 3a straipsniuose

Savanoriškas ex-ante skelbimas skaidrumo sumetimais; koncesijų direktyva

Rezultatai

2 lentelės 29 stulpelyje

Direktyvos 2014/24/ES 50 straipsnyje

Skelbimas apie sutarties skyrimą; bendroji direktyva, įprasta tvarka

2 lentelės 30 stulpelyje

Direktyvos 2014/25/ES 70 straipsnyje

Skelbimas apie sutarties skyrimą; sektoriaus direktyva, įprasta tvarka

2 lentelės 31 stulpelyje

Direktyvos 2009/81/EB 30 str. 3 dalyje

Skelbimas apie sutarties skyrimą; gynybos direktyva, įprasta tvarka

2 lentelės 32 stulpelyje

Direktyvos 2014/23/ES 32 str. 2 dalyje (nuoroda į VII priedą)

Skelbimas apie koncesijos suteikimą; koncesijų direktyva, įprasta tvarka

2 lentelės 33 stulpelyje

Direktyvos 2014/24/ES 75 str. 2 dalyje

Skelbimas apie sutarties skyrimą; bendroji direktyva, paprastesnis režimas

2 lentelės 34 stulpelyje

Direktyvos 2014/25/ES 92 str. 2 dalyje

Skelbimas apie sutarties skyrimą; sektoriaus direktyva, paprastesnis režimas

2 lentelės 35 stulpelyje

Direktyvos 2014/23/ES 32 str. 2 dalyje (nuoroda į VIII priedą)

Skelbimas apie koncesijos suteikimą; koncesijų direktyva, paprastesnis režimas

2 lentelės 36 stulpelyje

Direktyvos 2014/24/ES 79 str. 2 dalyje

Skelbimas apie projekto konkurso rezultatus – bendroji direktyva, projektas

2 lentelės 37 stulpelyje

Direktyvos 2014/25/ES 96 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Skelbimas apie projekto konkurso rezultatus – sektoriaus direktyva, projektas

Sutarties keitimas

2 lentelės 38 stulpelyje

Direktyvos 2014/24/ES 72 str. 1 dalyje

Skelbimas apie sutarties keitimą; bendroji direktyva

2 lentelės 39 stulpelyje

Direktyvos 2014/25/ES 89 str. 1 dalyje

Skelbimas apie sutarties keitimą; sektoriaus direktyva

2 lentelės 40 stulpelyje

Direktyvos 2014/23/ES 43 str. 1 dalyje

Skelbimas apie sutarties keitimą; koncesijų direktyva

Pakeitimas

bet kokioje kitoje standartinėje formoje bei skelbime ir 2 lentelės pakeitimo skirsniuose

keičiant bet kurį iš pirmiau išvardytų skelbimų

Skelbimas apie pakeitimą

2 LENTELĖS TURINIO PAAIŠKINIMAI

Pirmame stulpelyje pateikiama informacija apie lauko arba skirsnio įdėtį. Kiekvienas laukas ar skirsnis, kurio gylis „++“, „+++“ ir „++++“, yra įdėti į artimiausią virš jo esantį skirsnį su mažesniu „+“ skaičiumi.

Antrame ir trečiame stulpeliuose pateikiami laukų (arba skirsnių) pavadinimai ir aprašymai.

Ketvirtame stulpelyje pateikiami tokių tipų duomenys:

„Rodiklis“: šiame lauke įrašoma „Taip“ arba „Ne“.

„Kodas“: šiame lauke nurodomos vertės iš numatyto sąrašo.

„Data“: šiame lauke nurodoma data ir prireikus išsamesnė informacija apie laiką (pvz., laikas ir laiko zona).

„Galiojimas“: šiame lauke nurodomas galiojimas.

„Identifikatorius“: šiame lauke pateikiami duomenys, leidžiantys atlikti tikslų identifikavimą.

„Skaičius“: šiame lauke nurodomas skaičius.

„Tekstas“: šiame lauke pateikiamas tekstas.

„URL“: šiame lauke nurodomas elektroninis adresas, dažniausiai universalusis ištekliaus adresas (pvz., interneto adresas).

„Vertė“: šiame lauke nurodomas piniginę vertę nurodantis skaičius (be pridėtinės vertės mokesčio) ir valiutos kodas iš valiutos kodų sąrašo.

„–“: Ši eilutė yra skirsnis. Laukai yra sugrupuoti į skirsnius.

Skelbimų siuntimo formatais ir procedūromis, kaip nurodyta pirmiau, taip pat nustatomi taikytinų kodų sąrašai ir identifikatoriai.

Tam tikrų tipų duomenys (pvz., data, galiojimas, identifikatorius, tekstas, vertė) gali būti pateikiami keliuose polaukiuose.

Likusiuose stulpeliuose nurodoma, kuriose standartinėse formose šie laukai yra privalomi („M“, angl. mandatory) ir kuriose neprivalomi („O“, angl. optional). 1–40 stulpelio antraštės atitinka šio priedo 1 lentelės antro stulpelio numerius.

2 lentelėje vartojami terminai

Organizacija – juridinis arba fizinis asmuo arba viešasis subjektas.

Pirkėjas – perkančioji organizacija, perkantysis subjektas, gynybos srities rangovas, tarptautinė organizacija arba sutartį, kurią subsidijuoja perkančioji organizacija, skirianti organizacija; išskyrus atvejus, kai tai yra organizacijų asociacija, kuri pati nėra organizacija – tokiu atveju kiekviena atskira organizacija laikoma pirkėju.

Laimėtojas – konkursą laimėjęs dalyvis (įskaitant konkursą laimėjusį dalyvį, kuris yra viena iš preliminariosios sutarties šalių) arba (projekto konkursų atveju) laimėtojas; išskyrus atvejus, kai konkursą laimėjęs dalyvis ar laimėtojas yra organizacijų grupė, kuri pati nėra organizacija – tokiu atveju kiekviena atskira organizacija laikoma laimėtoju.

Pirkimo procedūra – tai viešojo pirkimo procedūra arba projekto konkursas.

Pasiūlymas – pasiūlymas arba (projekto konkurso atveju) projektas.

Dalyvavimo prašymas – dalyvavimo prašymas arba (koncesijų atveju) paraiška.

Išankstinis informacinis skelbimas – išankstinis informacinis skelbimas arba (Direktyvos 2014/25/ES atveju) reguliarus orientacinis skelbimas.

TED (angl. Tenders Electronic Daily – internetinė Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo versija.

Pastaba. Komisijos interneto svetainėje ši lentelė su papildomais duomenimis pateikta lengviau apžvelgiamos lentelės forma.

2 lentelė

Standartinių formų ir skelbimų laukai

Gylis

ID

Pavadinimas

Aprašymas

Duomenų tipas

Planuojamas pirkimas

Konkursas

Iš. sk. TSS

Rezultatai

Sutart. keitim.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

+

BG-1

Skelbimas

Pagrindinė informacija apie skelbimą.

-

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-04

Procedūra: identifikatorius

Europos viešųjų pirkimų procedūros identifikatorius – unikalus viešojo pirkimo procedūros identifikatorius. Šio identifikatoriaus naudojimas visose paskelbtose šio skelbimo versijose (pvz., paskelbtose TED, nacionaliniuose skelbimo portaluose, regioniniuose skelbimų portaluose), leidžia tiksliai identifikuoti pirkimo procedūras visoje ES.

Identifikatorius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-701

Skelbimas: identifikatorius

Šio skelbimo identifikatorius Europos viešųjų pirkimų skelbimo sistemoje. Šio identifikatoriaus naudojimas visose paskelbtose šio skelbimo versijose (pvz., paskelbtose TED, nacionaliniuose skelbimo portaluose, regioniniuose skelbimų portaluose) leidžia tiksliai identifikuoti pirkimo skelbimus visoje ES.

Identifikatorius

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-757

Skelbimas: versija

Skelbimo versija. Tai, pavyzdžiui, padeda išvengti klaidų, daromų dėl kelių panašiu metu išsiųstų skelbimų apie pakeitimą.

Identifikatorius

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-01

Procedūra: teisinis pagrindas

Teisinis pagrindas (pvz., Europos Sąjungos direktyva arba reglamentas, nacionalinis įstatymas), kuriuo vadovaujantis vykdoma pirkimo procedūra.

Kodas

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-03

Forma: tipas

Formos tipas pagal pirkimų teisės aktus.

Kodas

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-02

Skelbimas: rūšis

Skelbimo rūšis pagal pirkimų teisės aktus.

Kodas

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-05

Skelbimas: išsiuntimo data

Data ir laikas, kai skelbimas buvo išsiųstas TED.

Data

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-738

Skelbimas: pageidaujama paskelbimo data

Pageidaujama skelbimo paskelbimo TED data (pvz., siekiant išvengti paskelbimo per valstybines šventes).

Data

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-702

Skelbimas: oficialioji kalba

Kalba (-os), kuria (-iomis) šis skelbimas oficialiai skelbiamas. Šių kalbinių versijų teisinė galia yra vienoda.

Kodas

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

+

BG-125

Anksčiau planuotas pirkimas

Informacija apie išankstinį informacinį skelbimą arba kitą panašų skelbimą, susijusį su šiuo skelbimu. Ši informacija gali įvairuoti priklausomai nuo pirkimo dalies. Jeigu išankstinis informacinis skelbimas naudojamas tik informavimui, ši informacija gali įvairuoti priklausomai nuo skelbimo dalies, kuri vėliau gali tapti pirkimo dalimi arba atskira procedūra.

-

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

++

BT-125

Anksčiau planuotas pirkimas: identifikatorius

Išankstinio informacinio skelbimo arba kito panašaus skelbimo, susijusio su šiuo skelbimu, identifikatorius.

Identifikatorius

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

++

BT-1251

Anksčiau planuotas pirkimas: jo dalies identifikatorius

Išankstinio informacinio skelbimo arba kito panašaus skelbimo, susijusio su šiuo skelbimu, dalies identifikatorius.

Identifikatorius

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

+

BG-703

Organizacija

Informacija apie organizaciją. Ši informacija gali įvairuoti priklausomai nuo pirkimo dalies, sutarties, pasiūlymo ir pan. Jeigu išankstinis informacinis skelbimas naudojamas tik informavimui, ši informacija gali įvairuoti priklausomai nuo skelbimo dalies, kuri vėliau gali tapti pirkimo dalimi arba atskira procedūra.

-

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-13720

Organizacija: skelbimo skirsnio identifikatorius

Vieno ar kelių to paties skelbimo skirsnių identifikatorius. Organizacijos skirsnyje pateikiama informacija apie šį arba šiuos skirsnius.

Identifikatorius

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-500

Organizacija: pavadinimas

Oficialus organizacijos pavadinimas.

Tekstas

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-501

Organizacija: identifikatorius

Organizacijos identifikatorius. Nurodomi visi organizacijos identifikatoriai.

Identifikatorius

M

M

O

M

M

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

M

M

O

M

M

M

O

M

M

O

O

O

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-16

Organizacija: jos dalies pavadinimas

Organizacijos dalies (pvz., stambaus pirkėjo padalinio) pavadinimas.

Tekstas

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-510

Organizacija: gatvė

Organizacijos fizinis adresas: gatvės, kelio, prospekto ar pan. pavadinimas ir smulkesnė informacija (pvz., pastato numeris).

Tekstas

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-513

Organizacija: miestas

Organizacijos fizinio adreso vietovės (miesto, miestelio ar kaimo) pavadinimas.

Tekstas

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-512

Organizacija: pašto kodas

Organizacijos fizinio adreso pašto kodas.

Tekstas

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-507

Organizacija: šalies administracinis vienetas

Organizacijos fizinio adreso vietovė pagal bendrą teritorinių statistinių vienetų klasifikatorių (NUTS). Naudojamas NUTS 3 lygio klasifikatoriaus kodas.

Kodas

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-514

Organizacija: šalies kodas

Organizacijos fizinio adreso šalis.

Kodas

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-502

Organizacija: ryšių centras

Padalinio ar kito ryšių centro, per kurį susisiekiama su organizacija, pavadinimas. Siekiant išvengti nereikalingo asmens duomenų tvarkymo, ryšių centras fizinio asmens tapatybę leidžia nustatyti tik kai tai būtina (kaip apibrėžta Reglamente (ES) 2016/679 ir Reglamente (ES) 2018/1725).

Tekstas

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-506

Organizacija: kontaktinio e. pašto adresas

E. pašto adresas, kuriuo galima susisiekti su organizacija. Siekiant išvengti nereikalingo asmens duomenų tvarkymo, pagal e. pašto adresą fizinio asmens tapatybę galima nustatyti tik kai tai būtina (pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą).

Tekstas

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-503

Organizacija: kontaktinis telefono numeris

Telefono numeris, kuriuo galima susisiekti su organizacija. Siekiant išvengti nereikalingo asmens duomenų tvarkymo, pagal telefono numerį fizinio asmens tapatybę galima nustatyti tik kai tai būtina (pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą).

Tekstas

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-739

Organizacija: kontaktinis fakso numeris

Fakso numeris, kuriuo galima susisiekti su organizacija. Siekiant išvengti nereikalingo asmens duomenų tvarkymo, pagal fakso numerį fizinio asmens tapatybę galima nustatyti tik kai tai būtina (pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą).

Tekstas

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-505

Organizacija: interneto adresas

Organizacijos interneto svetainė.

URL

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-509

Organizacija: e. pristatymo vartai

Organizacijos universalusis ištekliaus adresas duomenims ir dokumentams keistis.

URL

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-633

Organizacija – fizinis asmuo

Organizacija yra fizinis asmuo.

Rodiklis

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-08

Organizacija: vaidmuo

Organizacijos vaidmuo pirkimo procedūroje (pvz., pirkėjas, laimėtojas). Skelbime turi būti nurodytos visos procedūroje dalyvaujančios organizacijos, kurios yra pirkėjos; laimėtojos; peržiūros institucijos; pirkėjos, įsigyjančios kitiems pirkėjams skirtas prekes ir (arba) paslaugas; pirkėjos, skiriančios viešojo pirkimo sutartis arba sudarančio preliminariąsias sutartis dėl kitiems pirkėjams skirtų darbų, prekių ar paslaugų.

Kodas

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-770

Organizacija: pagalbinis vaidmuo

Organizacijos pagalbinis vaidmuo vykdant pirkimo procedūrą (pvz., grupės vadovas, organizacija, teikianti papildomą informaciją apie viešųjų pirkimų procedūrą).

Kodas

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BG-3

Pirkėjas

Papildoma informacija apie pirkėją

-

M

M

M

M

M

O

M

M

O

M

M

O

O

M

M

M

M

O

M

O

O

O

M

M

O

O

O

O

M

M

O

M

O

O

M

M

M

 

 

 

+++

BT-508

Pirkėjas: profilio URL

Interneto svetainė, kurioje pirkėjas skelbia informaciją apie pirkimų procedūras (pvz., skelbimus, viešojo pirkimo dokumentus).

URL

M

M

M

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

+++

BT-11

Pirkėjas: teisinė forma

Pirkėjo forma pagal viešųjų pirkimų teisę (pvz., centrinės valdžios institucija, viešosios teisės reglamentuojama įstaiga, valstybinė įmonė).

Kodas

M

O

O

M

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

M

M

O

 

 

 

+++

BT-740

Pirkėjas: perkantysis subjektas

Pirkėjas yra perkantysis subjektas.

Rodiklis

 

 

O

 

 

O

 

 

O

 

 

 

 

M

 

 

 

O

M

 

 

 

 

 

 

 

O

O

 

 

O

M

 

 

M

 

 

 

 

 

+++

BT-10

Institucija: veiklos sritis

Pagrindinė perkančiosios organizacijos veikla.

Kodas

M

M

O

M

M

O

M

M

O

M

M

O

O

M

M

M

M

O

M

O

O

 

M

M

O

O

O

O

M

M

O

M

O

O

M

M

M

 

 

 

+++

BT-610

Subjektas: veiklos sritis

Pagrindinė perkančiojo subjekto veikla.

Kodas

 

M

O

 

M

O

 

M

O

 

M

 

O

M

M

 

M

O

M

 

O

 

 

M

 

O

O

O

 

M

O

M

 

O

M

 

M

 

 

 

++

BG-4

Laimėtojas

Papildoma informacija apie laimėtoją, dalyvį arba subrangovą.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

 

 

 

+++

BT-165

Laimėtojas: dydis

Laimėtojo, dalyvio arba subrangovo dydis (pvz., labai maža įmonė, mažoji įmonė, vidutinė įmonė).

Kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

 

 

 

+++

BT-706

Laimėtojas: savininko pilietybė

Laimėtojo, dalyvio arba subrangovo tikrojo (-ųjų) savininko (-ų) pilietybė (arba pilietybės), paskelbta (-os) registre (-uose), sudarytame (-uose) pagal kovos su pinigų plovimu teisės aktus. Jei tokio registro nėra (pvz., jei dalyvauja ne ES rangovai), pateikiama lygiavertė informacija iš kitų šaltinių.

Kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

+++

BT-746

Laimėtojas: įtrauktas į sąrašą

Laimėtojo, dalyvio arba subrangovo tikrojo (-ųjų) savininko (-ų) pilietybė (arba pilietybės) neskelbiama (-os) registre (-uose), sudarytame (-uose) pagal kovos su pinigų plovimu teisės aktus, nes laimėtojo vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje (pvz., vertybinių popierių biržoje), kurioje užtikrinamas tinkamo lygio skaidrumas pagal kovos su pinigų plovimu teisės aktus.

Rodiklis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

+

BG-2

Tikslas

Informacija apie tikslą. Ši informacija teikiama apie visą pirkimo procedūrą ir, jei ji suskaidyta į pirkimo dalis, taip pat apie kiekvieną jos dalį. Jeigu išankstinis informacinis skelbimas naudojamas tik informavimui, ši informacija gali įvairuoti priklausomai nuo skelbimo dalies, kuri vėliau gali tapti pirkimo dalimi arba atskira procedūra.

-

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-22

Vidaus identifikatorius

Vidaus identifikatorius, naudojamas pirkimo procedūros arba pirkimo dalies rinkmenoms prieš suteikiant procedūros identifikatorių (pvz., suteiktas pirkėjo dokumentų tvarkymo sistemos arba viešojo pirkimo planavimo sistemos).

Tekstas

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-23

Pagrindinis objektas

Pagrindinis viešojo pirkimo objektas (pvz., darbai). Mišraus pirkimo atveju (pvz., kai sutarties objektas yra darbai ir paslaugos) pagrindinis objektas gali būti, pavyzdžiui, ta sutarties objekto dalis, kurios numatoma pirkimo vertė yra didžiausia. Ši informacija turi būti pateikta apie visą procedūrą.

Kodas

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-531

Kiti objektai

Kiti viešojo pirkimo objektai (pvz., paslaugos), papildantys pagrindinį objektą.

Kodas

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-21

Pavadinimas

Pirkimo procedūros arba pirkimo dalies pavadinimas.

Tekstas

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-24

Aprašymas

Pirkimo objekto aprašymas ir perkamas kiekis arba poreikių ir reikalavimų, kurie šia pirkimo procedūra arba pirkimo dalimi turėtų būti patenkinti, aprašymas. Skelbimo apie keitimą atveju viešojo pirkimo procedūros iki ir po pakeitimo aprašymas.

Tekstas

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-27

Numatoma vertė

Pirkimo procedūros ar pirkimo dalies didžiausia numatoma vertė. „Numatoma“ nurodo vertę, kuri buvo apskaičiuota skelbiant kvietimą dalyvauti konkurse. Didžiausia vertė – tai bendra visų sutarčių, kurios bus skiriamos pagal preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą per visą jų galiojimo laikotarpį, įskaitant pasirinkimo galimybes ir atnaujinimą, vertė.

Vertė

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

++

BG-557

Pirkimo dalių grupė: preliminarioji sutartis: didžiausia numatoma vertė

Informacija apie didžiausią numatomą vertę, kurią galima panaudoti pirkimo dalių grupei pagal preliminariąją sutartį. Ši informacija gali būti pateikta, kai pirkimo dalių grupės didžiausia numatoma vertė yra mažesnė už atskirų šios pirkimo dalių grupės numatomų verčių sumą (pvz., kai tas pats biudžetas naudojamas kelioms dalims).

-

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

O

O

 

 

 

 

 

 

+++

BT-557

Pirkimo dalių grupė: preliminarioji sutartis: didžiausia numatoma vertė: identifikatorius

Pirkimo dalių identifikatoriai. Šios dalys sudaro grupę, kurios didžiausia numatoma vertė yra mažesnė už bendrą visų atskirų dalių didžiausių numatomų verčių sumą (pvz., kai tas pats biudžetas naudojamas kelioms dalims).

Identifikatorius

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

O

O

 

 

 

 

 

 

+++

BT-157

Pirkimo dalių grupė: preliminarioji sutartis: didžiausia numatoma vertė

Didžiausia numatoma vertė, kurią galima panaudoti pirkimo dalių grupei pagal preliminariąją sutartį. Ši informacija gali būti pateikta, kai pirkimo dalių grupės didžiausia numatoma vertė yra mažesnė už atskirų šios pirkimo dalių grupės numatomų verčių sumą (pvz., kai tas pats biudžetas naudojamas kelioms dalims). „Numatoma“ nurodo vertę, kuri buvo apskaičiuota skelbiant kvietimą dalyvauti konkurse. Didžiausia vertė – tai bendra visų sutarčių, kurios bus skiriamos pagal preliminariąją sutartį per visą jos galiojimo laikotarpį, įskaitant pasirinkimo galimybes ir atnaujinimą, vertė.

Vertė

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

O

O

 

 

 

 

 

 

++

BG-261

Klasifikacija

Informacija apie klasifikaciją (-as), naudojama aprašant pirkimą. Naudojama Bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) klasifikacijos rūšis. Be to, kitos klasifikacijos sistemos (pvz., Pasaulio sveikatos organizacijos anatominės terapinės cheminės klasifikacija vaistams; medicinos prietaisų nomenklatūra pagal Reglamentą (ES) 2017/745) gali būti naudojamos, jei jas pateikia ES leidinių biuras.)

-

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

+++

BT-26

Klasifikacija: rūšis

Klasifikacijos, pagal kurią aprašomas pirkimo objektas, rūšis (pvz., bendrasis viešųjų pirkimų žodynas).

Kodas

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

+++

BT-262

Klasifikacija: pagrindinis kodas

Klasifikacijos sistemos kodas, geriausiai apibūdinantis pirkimą.

Kodas

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

+++

BT-263

Klasifikacija: kiti kodai

Kiti klasifikacijos sistemos kodai, taip pat apibūdinantys pirkimą.

Kodas

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-25

Kiekis

Reikalingų vienetų skaičius.

Skaičius

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-625

Vienetas

Vienetas, kuriuo matuojama prekė, paslauga arba darbas, pavyzdžiui, valandos arba kilogramai. Jei BVPŽ kodas yra prekė, kurios atveju nereikia nurodyti vienetų (pvz., automobiliai), vieneto nurodyti nereikia, o kiekis išreiškiamas skaičiumi, pvz., „automobilių skaičius“.

Kodas

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-53

Pasirinkimo galimybės

Pirkėjas pasilieka teisę (tačiau neprivalo) iš to paties tiekėjo pirkti papildomai (sutarties galiojimo laikotarpiu).

Rodiklis

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

M

O

O

O

 

M

M

O

M

O

O

O

 

 

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-54

Pasirinkimo galimybės: aprašymas

Pasirinkimo galimybių aprašymas.

Tekstas

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

M

O

O

O

 

M

M

O

M

O

O

O

 

 

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-94

Pakartojimas

Pirkimas, kurio tikslas, tikėtina, taip pat bus įtrauktas į kitą procedūrą artimiausioje ateityje. (Pavyzdžiui, savivaldybės paslauga, dėl kurios reguliariai skelbiami konkursai. Jis neapima sutarčių skyrimo keliems tiekėjams pagal vieną kvalifikacijos reikalavimų sistemą, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos.)

Rodiklis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-95

Pakartojimas: aprašymas

Papildoma informacija apie pakartojimą (pvz., numatomas laikas).

Tekstas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

+

BG-708

Sutarties vykdymo vieta

Informacija apie pagrindinę darbų vykdymo vietą, jei perkami darbai; pagrindinę prekių tiekimo ir paslaugų teikimo vietą, jei perkamos prekės ar paslaugos. Jei sutarties vykdymo vieta apima kelis NUTS 3 lygio regionus (pvz., greitkelį, nacionalinį įdarbinimo centrų tinklą), nurodomi visi atitinkami kodai. Ši informacija gali įvairuoti priklausomai nuo pirkimo dalies. Jeigu išankstinis informacinis skelbimas naudojamas tik informavimui, ši informacija gali įvairuoti priklausomai nuo skelbimo dalies, kuri vėliau gali tapti pirkimo dalimi arba atskira procedūra.

-

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-5101

Sutarties vykdymo vieta: gatvė

Sutarties vykdymo vieta: gatvės, kelio, prospekto ir pan. pavadinimas ir smulkesnė informacija (pvz., pastato numeris).

Tekstas

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-5131

Sutarties vykdymo vieta: miestas

Sutarties vykdymo vietos adresas: vietovės (miesto, miestelio ar kaimo) pavadinimas.

Tekstas

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-5121

Sutarties vykdymo vieta: pašto kodas

Sutarties vykdymo vietos pašto kodas.

Tekstas

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-5071

Sutarties vykdymo vieta: šalies administracinis vienetas

Vietovė pagal bendrą teritorinių statistinių vienetų klasifikatorių (NUTS). Naudojamas NUTS 3 lygio klasifikatoriaus kodas.

Kodas

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-5141

Sutarties vykdymo vieta: šalies kodas

Sutarties vykdymo vietos šalis.

Kodas

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-727

Paslaugų teikimo vieta: kita

Yra ir kitų apribojimų dėl sutarties vykdymo vietos (pvz., „bet kur Europos ekonominėje erdvėje“, „bet kur nurodytoje šalyje“).

Kodas

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-728

Sutarties vykdymo vieta: papildoma informacija

Papildoma informacija apie sutarties vykdymo vietą.

Tekstas

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

+

BG-36

Galiojimas

Informacija apie sutarties, preliminariosios sutarties, dinaminės pirkimo sistemos ar kvalifikacijos vertinimo sistemos galiojimo trukmę. Galiojimo trukmė turi apimti visas pasirinkimo galimybes ir atnaujinimą. Ši informacija gali įvairuoti priklausomai nuo pirkimo dalies. Jeigu išankstinis informacinis skelbimas naudojamas tik informavimui, ši informacija gali įvairuoti priklausomai nuo skelbimo dalies, kuri vėliau gali tapti pirkimo dalimi arba atskira procedūra.

-

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-536

Galiojimas: pradžios data

Data (numatoma), kai pradės galioti sutartis, preliminarioji sutartis, dinaminė pirkimo sistema arba kvalifikacijos vertinimo sistema.

Data

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-36

Galiojimas: laikotarpis

Laikotarpis (numatomas) nuo sutarties, preliminariosios sutarties, dinaminės pirkimo sistemos arba kvalifikacijų vertinimo sistemos galiojimo pradžios iki pabaigos. Galiojimo trukmė turi apimti visas pasirinkimo galimybes ir atnaujinimą.

Galiojimas

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-537

Galiojimas: pabaigos data

Data (numatoma), kai nustos galioti sutartis, preliminarioji sutartis, dinaminė pirkimo sistema arba kvalifikacijos vertinimo sistema.

Data

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-538

Galiojimas: kita

Galiojimo trukmė nežinoma, neribota ir pan.

Kodas

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-58

Atnaujinimas: didžiausias skaičius

Kiek daugiausiai kartų gali būti atnaujinta sutartis. Atnaujinimas reiškia, kad pirkėjas pasilieka teisę (t. y. tačiau neprivalo) atnaujinti sutartį (t. y. pratęsti jos galiojimą) be naujos pirkimų procedūros. Pavyzdžiui, sutartis gali galioti vienus metus, o pirkėjas gali pasilikti galimybę ją atnaujinti (pvz., vieną ar du kartus) dar trims mėnesiams, jei jį tenkina suteiktų paslaugų kokybė.

Skaičius

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

M

M

O

O

O

O

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-57

Atnaujinimas: aprašymas

Kita informacija apie atnaujinimą (-us).

Tekstas

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

M

O

O

O

O

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

+

BG-61

ES fondai

Informacija apie Europos Sąjungos fondus, naudojamus viešiesiems pirkimams finansuoti. Ši informacija gali įvairuoti priklausomai nuo pirkimo dalies.

-

 

 

 

 

 

 

M

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

++

BT-60

ES fondai

Bent dalis pirkimo yra iš dalies finansuojama iš Europos Sąjungos fondų, tokių kaip Europos struktūriniai ir investicijų fondai arba Europos Sąjungos skiriamos dotacijos.

Rodiklis

 

 

 

 

 

 

M

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

+

BG-6

Procedūra

Informacija apie pirkimo procedūrą

-

 

 

 

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

O

 

M

M

M

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

M

M

M

 

 

 

++

BT-09

Tarpvalstybiniu atveju taikytina teisė

Taikytina teisė, kai įvairių šalių pirkėjai kartu perka atlikdami vieną pirkimo procedūrą.

Tekstas

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

++

BT-105

Pirkimo būdas

Pirkimo būdas (pvz., remiantis viešųjų pirkimų direktyvose nurodytais būdais).

Kodas

 

 

 

 

 

 

O

O

O

M

M

O

O

 

 

M

M

M

 

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

O

O

 

M

M

 

 

 

++

BT-88

Procedūra: ypatumai

Pagrindiniai procedūros ypatumai (pvz., pavienių etapų aprašymas) ir informacija apie tai, kur galima rasti visas procedūros vykdymo taisykles. Ši informacija turi būti pateikta, kai procedūra nėra viena iš viešųjų pirkimų direktyvose nurodytų procedūrų. Taip gali būti, pavyzdžiui, koncesijų, socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų atvejais, taip pat jei pirkimų procedūros, nesiekiančios ES viešųjų pirkimų ribų, skelbiamos savanoriškai.

Tekstas

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

M

M

 

 

O

O

O

O

M

M

O

O

O

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

++

BT-106

Procedūra: pagreitinta

Taikant pagreitintą procedūrą dalyvavimo prašymų arba pasiūlymų priėmimo terminas dėl skubumo gali būti sutrumpintas.

Rodiklis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-1351

Procedūra: pagreitinta: pagrindimas

Pagrindimas, kodėl taikoma pagreitinta procedūra.

Tekstas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

O

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-136

Tiesioginis skyrimas: pagrindimas: kodas

Pagrindimas, kodėl taikoma procedūra, kuria leidžiama tiesiogiai skirti sutartį, t. y. procedūra, pagal kurią kvietimo dalyvauti konkurse nebūtina skelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

 

 

 

++

BT-1252

Tiesioginis skyrimas: pagrindimas: ankstesnė procedūra: identifikatorius

Ankstesnės procedūros, kuria pagrindžiamas procedūros, kuria leidžiama tiesiogiai skirti sutartį, t. y. procedūros, pagal kurią kvietimo dalyvauti konkurse nebūtina skelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, taikymas, identifikatorius.

Identifikatorius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

 

 

 

++

BT-135

Tiesioginis skyrimas: pagrindimas: tekstas

Pagrindimas, kodėl taikoma procedūra, kuria leidžiama tiesiogiai skirti sutartį, t. y. procedūra, pagal kurią kvietimo dalyvauti konkurse nebūtina skelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Tekstas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

 

 

 

++

BT-31

Pirkimo dalys: didžiausias leidžiamas skaičius

Didžiausias pirkimo dalių, dėl kurių vienas dalyvis gali pateikti pasiūlymus, skaičius.

Skaičius

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

M

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-763

Pirkimo dalys: visos privalomos

Dalyvis privalo pateikti pasiūlymus dėl visų pirkimo dalių.

Rodiklis

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-33

Pirkimo dalys: didžiausias skiriamų sutarčių skaičius

Didžiausias dalių, dėl kurių vienam dalyviui gali būti skirta (-os) sutartis (-ys), skaičius.

Skaičius

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-330

Pirkimo dalių grupė: skyrimas

Dalyviai pasiūlymus gali pateikti ne tik dėl atskirų pirkimo dalių, bet ir dėl čia nurodytų dalių grupių. Tada pirkėjas gali palyginti dėl pirkimo dalių grupių pateiktus pasiūlymus su dėl atskirų pirkimo dalių pateiktais pasiūlymais ir įvertinti, kuri galimybė geriausiai atitinka sutarties skyrimo kriterijus. Kiekviena pirkimo dalių grupė turi turėti aiškius sutarties skyrimo kriterijus.

-

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-330

Grupė: identifikatorius

Procedūros pirkimo dalių grupės identifikatorius.

Identifikatorius

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-1375

Pirkimo dalių grupė: identifikatorius

Kelių pirkimo dalių pagal šią procedūrą identifikatorius. Šios pirkimo dalys sudaro dalių grupę, dėl kurios galima pateikti vieną pasiūlymą ir jį įvertinti.

Identifikatorius

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-709

Antrasis etapas

Informacija apie dviejų etapų procedūros antrąjį etapą. Ši informacija gali įvairuoti priklausomai nuo pirkimo dalies.

-

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-50

Kandidatų skaičius: mažiausias

Mažiausias į antrąjį procedūros etapą kviečiamų kandidatų skaičius.

Skaičius

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-661

Didžiausias kandidatų skaičius: rodiklis

Nustatytas didžiausias į antrąjį procedūros etapą kviečiamų kandidatų skaičius.

Rodiklis

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-51

Didžiausias kandidatų skaičius: skaičius

Didžiausias į antrąjį procedūros etapą kviečiamų kandidatų skaičius.

Skaičius

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-52

Tolesnis mažinimas

Procedūra vyks nuosekliais etapais. Kiekviename etape kai kurie dalyviai gali būti pašalinti.

Rodiklis

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-120

Derybos nebūtinos

Pirkėjas pasilieka teisę skirti sutartį remdamasis pirminiais pasiūlymais ir be derybų.

Rodiklis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-704

Apdovanojimas ir vertinimo komisija

Projekto konkurso apdovanojimas ir vertinimo komisija. Ši informacija gali įvairuoti priklausomai nuo pirkimo dalies.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-44

Prizas

Informacija apie projekto konkurso laimėtojui skirto prizo vertę ir skalę (pvz., „1-oji vieta – 10 000 EUR“, „2oji vieta – 5 000 EUR“).

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-644

Prizo vertė

Projekto konkurso laimėtojo prizo, jei skiriamas, vertė.

Vertė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-44

Prizas: skalė

Už kokią vietą projekto konkurse (pvz., pirmąją, antrąją vietą) skiriamas prizas.

Skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-41

Tolesnė sutartis

Po konkurso paslaugų pirkimo sutartis bus sudaryta su vienu iš konkurso laimėtojų.

Rodiklis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-45

Apdovanojimai: kita

Išsamesnė informacija apie tolesnes sutartis, prizus ir pinigines išmokas (pavyzdžiui, nepiniginius prizus, pinigines išmokas dalyviams).

Tekstas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-42

Vertinimo komisijos sprendimas: privalomas

Vertinimo komisijos sprendimas pirkėjui yra privalomas.

Rodiklis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-46

Vertinimo komisijos narys: vardas ir pavardė

Vertinimo komisijos nario vardas ir pavardė.

Tekstas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-47

Dalyvis: vardas ir pavardė, pavadinimas

Jau atrinkto dalyvio vardas ir pavardė arba pavadinimas. Dalyvis galėjo būti atrinktas dar tuomet, kai buvo skelbiamas skelbimas apie projekto konkursą, nes, pavyzdžiui, informacija apie pasaulinio garso architekto dalyvavimą padeda viešinti konkursą tarp kitų potencialių dalyvių.

Tekstas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-701

Pašalinimo pagrindai

Trumpas su dalyvių asmenine padėtimi susijusių kriterijų, dėl kurių jie gali būti pašalinti iš konkurso, aprašymas. Į jį įtraukiamas visų tokių kriterijų sąrašas ir pateiktina informacija (pvz., savideklaracija, dokumentai). Jame taip pat nurodomi konkretūs nacionaliniai pašalinimo pagrindai.

-

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-67

Pašalinimo pagrindai

Trumpas su dalyvių asmenine padėtimi susijusių kriterijų, dėl kurių jie gali būti pašalinti iš konkurso, aprašymas. Į jį įtraukiamas visų tokių kriterijų sąrašas ir pateiktina informacija (pvz., savideklaracija, dokumentai). Jame taip pat nurodomi konkretūs nacionaliniai pašalinimo pagrindai.

Tekstas

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-702

Atrankos kriterijai

Informacija apie atrankos kriterijus (arba kriterijų). Išvardijami visi kriterijai. Ši informacija gali įvairuoti priklausomai nuo pirkimo dalies.

-

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-747

Atrankos kriterijai: rūšys

Kriterijai (arba kriterijus) yra susiję (-ęs) su, pavyzdžiui, ekonomine ir finansine būkle arba techniniu ir profesiniu pajėgumu.

Kodas

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-748

Atrankos kriterijai: taikytieji

Tam tikros rūšies kriterijai (arba kriterijus) yra taikomi (-as), netaikomi (-as) arba (kai išankstinis informacinis skelbimas skelbiamas kaip kvietimas dalyvauti konkurse arba siekiant sutrumpinti terminus) dar nežinoma, ar jie (jis) bus taikomi (-as).

Kodas

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-749

Atrankos kriterijai: pavadinimas

Atrankos kriterijų (arba kriterijaus) pavadinimas.

Tekstas

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-750

Atrankos kriterijai: aprašymas

Trumpas atrankos kriterijų (arba kriterijaus) aprašymas, apimantis minimalius reikalavimus, pateiktiną informaciją (pvz., savideklaraciją, dokumentus) ir tai, kaip kriterijai arba kriterijus bus taikomas atrenkant kandidatus į antrąjį procedūros etapą, (jei nustatytas didžiausias kandidatų skaičius).

Tekstas

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-40

Atrankos kriterijai: kvietimas į antrąjį etapą

Kriterijai (arba kriterijus) bus taikomi (-as) (tik) atrenkant kandidatus į antrąjį procedūros etapą (jei nustatytas didžiausias kandidatų skaičius).

Rodiklis

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

O

M

M

M

 

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-72

Atrankos kriterijai: kvietimas į antrąjį etapą: skaičius

Informacija apie atrankos kriterijų (arba kriterijaus), kurie (-is) taikomi (-as) atrenkant kandidatus į antrąjį procedūros etapą, skaičių.

-

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-752

Atrankos kriterijai: kvietimas į antrąjį etapą: skaičius

Atrankos kriterijų (arba kriterijaus) skaičius.

Skaičius

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-7531

Atrankos kriterijai: kvietimas į antrąjį etapą: lyginamasis svoris

Ar atrankos kriterijaus (ar atrankos kriterijų) skaičius yra tam tikras lyginamasis svoris (pvz., procentinė dalis).

Kodas

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-7532

Atrankos kriterijai: kvietimas į antrąjį etapą: ribinė vertė

Ar atrankos kriterijaus (ar atrankos kriterijų) skaičius yra tam tikra vertės riba (pvz., mažiausias balas, didžiausias atrinktų pasiūlymų (surinkusių daugiausia reikalaujamų konkursinių balų) skaičius).

Kodas

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-705

Kiti reikalavimai

Informacija apie visus kitus dalyvavimo procedūroje reikalavimus ir būsimos sutarties sąlygas. Į reikalavimus turi būti įtrauktas metodų, pagal kuriuos bus tikrinamas jų įvykdymas, aprašymas. Ši informacija gali įvairuoti priklausomai nuo pirkimo dalies. Jeigu išankstinis informacinis skelbimas naudojamas tik informavimui, ši informacija gali įvairuoti priklausomai nuo skelbimo dalies, kuri vėliau gali tapti pirkimo dalimi arba atskira procedūra.

-

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-71

Rezervuota dalyvavimo teisė

Ar pirkimuose gali dalyvauti tik tam tikros organizacijos (pvz., globojamos darbo grupės, organizacijos, kurių tikslas yra vykdyti viešųjų paslaugų misiją).

Kodas

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-79

Vykdančių darbuotojų kvalifikacija

Ar turi būti nurodyti sutarčiai vykdyti paskirtų darbuotojų vardai, pavardės ir profesinė kvalifikacija.

Kodas

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-578

Patikimumo pažymėjimas

Reikia pateikti patikimumo pažymėjimą.

Rodiklis

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-78

Patikimumo pažymėjimas: pateikimo terminas

Terminas, iki kurio dalyviai, neturintys patikimumo pažymėjimo, gali jį gauti.

Data

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-732

Patikimumo pažymėjimas: aprašymas

Papildoma informacija apie patikimumo pažymėjimą (pvz., kokio patikimumo užtikrinimo reikia, kuris grupės narys jį turi turėti, ar būtina jį turėti ir tam, kad būtų galima susipažinti su pirkimo dokumentais, ar tik vykdant sutartį).

Tekstas

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-711

Sutarties sąlygos

Informacija apie būsimos sutarties sąlygas. Ši informacija gali įvairuoti priklausomai nuo pirkimo dalies. Jeigu išankstinis informacinis skelbimas naudojamas tik informavimui, ši informacija gali įvairuoti priklausomai nuo skelbimo dalies, kuri vėliau gali tapti pirkimo dalimi arba atskira procedūra.

-

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-736

Rezervuota vykdymo teisė

Ar sutartis turi būti vykdoma pagal globojamų darbo grupių užimtumo programas.

Kodas

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-761

Dalyvis: teisinė forma

Dalyvių grupė, kuriai skiriama sutartis, turi būti tam tikros teisinės formos.

Rodiklis

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-76

Dalyvis: teisinės formos aprašymas

Dalyvių grupė, kuriai skiriama sutartis, turi būti tam tikros teisinės formos.

Tekstas

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-70

Vykdymo sąlygos

Pagrindinė informacija apie sutarties vykdymą (pvz., tarpiniai produktai, žalos atlyginimas, intelektinės nuosavybės teisės).

Tekstas

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

O

O

O

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-92

Elektroniniai užsakymai

Bus naudojami elektroniniai užsakymai.

Rodiklis

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-77

Finansinės sąlygos

Pagrindinė informacija apie finansavimą ir mokėjimą ir (arba) nuoroda į visas jiems taikomas nuostatas.

Tekstas

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

O

O

O

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-743

Elektroninės sąskaitos faktūros

Ar pirkėjas reikalaus naudoti elektronines sąskaitas faktūras, leis jas naudoti, ar neleis jų naudoti.

Kodas

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-93

Elektroniniai mokėjimai

Bus naudojami elektroniniai mokėjimai.

Rodiklis

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-65

Subrangos prievolė

Dalyviui nustatoma subrangos prievolė.

Kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-64

Subrangos prievolė: mažiausia vertė

Mažiausia visos sutarties vertės procentinė dalis, dėl kurios rangovas turi sudaryti subrangos sutartį, paskelbdamas Direktyvos 2009/81/EB III antraštinėje dalyje aprašytą konkurso procedūrą.

Skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-729

Subrangos prievolė: didžiausia vertė

Didžiausia visos sutarties vertės procentinė dalis, dėl kurios rangovas turi sudaryti subrangos sutartį, paskelbdamas Direktyvos 2009/81/EB III antraštinėje dalyje aprašytą konkurso procedūrą.

Skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-707

Skyrimo kriterijai

Informacija apie sutarties skyrimo kriterijus. Ši informacija gali įvairuoti priklausomai nuo pirkimo dalies.

-

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

M

M

O

O

O

O

O

 

 

 

++

BG-38

Skyrimo kriterijus

Informacija apie sutarties skyrimo kriterijų.

-

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

M

M

O

O

O

O

O

 

 

 

+++

BT-539

Skyrimo kriterijus: rūšis

Ar kriterijus yra pagrįstas pasiūlymo kaina, sąnaudomis, ar kita pasiūlymo savybe, nesusijusia su kaina ar sąnaudomis. (Kaina reiškia įsigijimo kainą; sąnaudos reiškia bet kokį kitą nei kaina piniginį kriterijų.)

Kodas

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

M

M

O

O

O

O

O

 

 

 

+++

BT-734

Skyrimo kriterijus: pavadinimas

Sutarties skyrimo kriterijaus pavadinimas.

Tekstas

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

+++

BT-540

Skyrimo kriterijus: aprašymas

Sutarties skyrimo kriterijaus aprašymas.

Tekstas

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

M

M

O

O

O

O

O

 

 

 

+++

BG-541

Skyrimo kriterijus: skaičius

Informacija apie sutarties skyrimo kriterijų skaičių.

-

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

M

M

O

O

O

O

O

 

 

 

++++

BT-541

Skyrimo kriterijus: skaičius

Sutarties skyrimo kriterijų skaičius.

Skaičius

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

M

M

O

O

O

O

O

 

 

 

++++

BT-5421

Skyrimo kriterijus: skaičius: lyginamasis svoris

Ar sutarties skyrimo kriterijaus skaičius yra tam tikras lyginamasis svoris (pvz., procentinė dalis).

Kodas

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

M

M

O

O

O

O

O

 

 

 

++++

BT-5422

Skyrimo kriterijus: skaičius: fiksuotoji vertė

Ar sutarties skyrimo kriterijaus skaičius yra fiksuotoji vertė (pvz., fiksuotoji kaina, fiksuotosios sąnaudos).

Kodas

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

M

M

O

O

O

O

O

 

 

 

++++

BT-5423

Skyrimo kriterijus: skaičius: vertės ribos

Ar sutarties skyrimo kriterijaus skaičius yra tam tikra vertės riba (pvz., mažiausias balas, didžiausias atrinktų pasiūlymų (surinkusių daugiausia reikalaujamų konkursinių balų) skaičius).

Kodas

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

M

M

O

O

O

O

O

 

 

 

++

BT-543

Skyrimo kriterijai: sudėtingas lyginamasis svoris

Matematinė formulė arba bet koks kitas aprašymas, skirtas sudėtingam lyginamajam svoriui nustatyti (pvz., nelinijinis lyginamasis svoris, analitinės hierarchijos metodas), kai kiekvieno atskiro kriterijaus negalima išreikšti lyginamuoju svoriu.

Tekstas

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

M

M

O

O

O

O

O

 

 

 

++

BT-733

Skyrimo kriterijai: eiliškumas: pagrindimas

Pagrindimas, kodėl nurodomas tik sutarties skyrimo kriterijų svarbos eiliškumas, o ne jų lyginamasis svoris.

Tekstas

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

+

BG-706

Metodai

Informacija apie tokių metodų rinkinių kaip preliminariosios sutartys neskelbiant naujo konkurso, preliminariosios sutartys skelbiant naują konkursą, dinaminės pirkimo sistemos ir elektroniniai aukcionai naudojimą. Ši informacija gali įvairuoti priklausomai nuo pirkimo dalies. Jeigu išankstinis informacinis skelbimas naudojamas tik informavimui, ši informacija gali įvairuoti priklausomai nuo skelbimo dalies, kuri vėliau gali tapti pirkimo dalimi arba atskira procedūra.

-

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

 

M

M

M

O

O

O

M

 

 

O

O

O

 

M

M

M

O

O

O

O

 

 

 

 

 

++

BT-765

Preliminarioji sutartis

Ar dėl preliminariosios sutarties bus skelbiamas naujas konkursas, ar ne.

Kodas

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

 

 

M

M

M

 

O

O

M

 

 

O

O

O

 

M

M

M

 

O

O

 

 

 

 

 

 

++

BT-778

Preliminarioji sutartis: didžiausias dalyvių skaičius

Preliminariojoje sutartyje yra numatytas didžiausias dalyvių skaičius.

Rodiklis

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

 

M

O

M

 

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-113

Preliminarioji sutartis: didžiausias dalyvių skaičius

Preliminariojoje sutartyje numatytas didžiausias dalyvių skaičius.

Skaičius

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

 

M

O

M

 

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-109

Preliminarioji sutartis: galiojimas: pagrindimas

Pagrindimas dėl išimtinių atvejų, kai preliminariosios sutarties galiojimas viršija teisės aktuose nustatytas ribas (ketveri metai bendrosios viešųjų pirkimų direktyvos atveju, septyneri metai – gynybos direktyvos atveju, ir aštuoneri metai – sektoriaus direktyvos atveju).

Tekstas

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

 

M

M

M

 

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-111

Preliminarioji sutartis: pirkėjas: kategorijos

Kitos pirkėjų, kurie dalyvauja preliminariojoje sutartyje ir kurių pavadinimai nenurodomi (pvz., „visos ligoninės Toskanos regione“), kategorijos.

Tekstas

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O