24.10.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 270/57


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1756

2019 m. spalio 23 d.

kuriuo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės įtraukimo į trečiųjų šalių, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti šieno ir šiaudų siuntas, sąrašą iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 136/2004 V priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvą 97/78/EB, nustatančią principus, reglamentuojančius iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamų produktų veterinarinių patikrinimų organizavimą (1), ypač į jos 19 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos pagal Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 50 straipsnį. 2019 m. balandžio 11 d. Europos Vadovų Taryba, susitarus su Jungtine Karalyste, priėmė Sprendimą (ES) 2019/584 (2), kuriuo, susitarus su Jungtine Karalyste, pratęsiamas terminas pagal ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį. Remiantis tuo sprendimu ES sutarties 50 straipsnio 3 dalyje numatytas terminas dar kartą pratęstas iki 2019 m. spalio 31 d. Todėl Sąjungos teisė Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje nebebus taikoma nuo 2019 m. lapkričio 1 d. (toliau – išstojimo iš ES diena);

(2)

Direktyvoje 97/78/EB nustatyti principai, reglamentuojantys iš trečiųjų šalių į Sąjungą įvežamų produktų veterinarinių patikrinimų organizavimą. Šios direktyvos 19 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Komisija turi sudaryti augalinių produktų, kuriems turi būti taikomi veterinariniai patikrinimai pasienyje, sąrašą, nes jie gali kelti užkrėtimo infekcinėmis ar užkrečiamosiomis gyvūnų ligomis pavojų Sąjungoje, ir trečiųjų šalių, kurioms gali būti leidžiama tuos augalinius produktus eksportuoti į Sąjungą, sąrašą;

(3)

atitinkamai Komisijos reglamento (EB) Nr. 136/2004 (3) IV priede šienas ir šiaudai išvardyti kaip augaliniai produktai, kuriems taikomi veterinariniai patikrinimai pasienyje, o to reglamento V priede išvardytos šalys, iš kurių valstybėms narėms leidžiama importuoti šieną ir šiaudus;

(4)

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė pateikė būtinas garantijas, kad ši šalis nuo išstojimo iš ES dienos atitiks Reglamente (EB) Nr. 136/2004 nustatytus reikalavimus, taikomus į Sąjungą įvežant šieno ir šiaudų prekių siuntas, nes ne trumpesniu kaip devynių mėnesių pradiniu laikotarpiu toliau laikysis Sąjungos teisės aktų;

(5)

todėl, atsižvelgiant į Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės pateiktas konkrečias garantijas ir siekiant išvengti nereikalingo prekybos trikdymo po išstojimo iš ES dienos, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė turėtų būti įtraukta į Reglamento (EB) Nr. 136/2004 V priede pateiktą šalių, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti šieno ir šiaudų siuntas, sąrašą;

(6)

todėl Reglamento (EB) Nr. 136/2004 V priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2019 m. lapkričio 1 d., jeigu tą dieną Sąjungos teisė nebebus taikoma Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei ir jos teritorijoje;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 136/2004 V priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. lapkričio 1 d.

Tačiau jis netaikomas, jeigu tą dieną Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei ir jos teritorijoje toliau taikoma Sąjungos teisė.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. spalio 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 24, 1998 1 30, p. 9.

(2)  2019 m. balandžio 11 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimas (ES) 2019/584, priimtas susitarus su Jungtine Karalyste, kuriuo pratęsiamas terminas pagal ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį (OL L 101, 2019 4 11, p. 1).

(3)  2004 m. sausio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 136/2004, nustatantis produktų, importuojamų iš trečiųjų šalių, veterinarinių patikrinimų Bendrijos pasienio veterinarijos postuose tvarką (OL L 21, 2004 1 28, p. 11).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 136/2004 V priede po Čilei skirto įrašo įterpiama ši eilutė:

„GB

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė“