14.10.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 261/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1714

2019 m. rugsėjo 30 d.

kuriuo dėl bendrojo veterinarinio produktų ir gyvūnų įvežimo dokumento pavyzdžio iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 136/2004 ir (EB) Nr. 282/2004, ir dėl bendrojo tam tikrų negyvūninių pašarų ir maisto produktų įvežimo dokumento pavyzdžio iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 669/2009

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/496/EEB, nustatančią gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinio patikrinimo organizavimo principus ir iš dalies pakeičiančią Direktyvas 89/662/EEB, 90/425/EEB ir 90/675/EEB (1), ypač į jos 3 straipsnio 2 dalį ir 7 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvą 97/78/EB, nustatančią principus, reglamentuojančius iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamų produktų veterinarinių patikrinimų organizavimą (2), ypač į jos 3 straipsnio 5 dalį, 4 straipsnio 5 dalį ir 5 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (3), ypač į jos 15 straipsnio 5 dalį,

atsižvelgdama į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (4), ypač į jo 53 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 136/2004 (5) nustatyta produktų, įvežamų į Sąjungą iš trečiųjų šalių, veterinarinių patikrinimų pagal Direktyvą 97/78/EB pasienio veterinarijos postuose tvarka. To reglamento III priede nustatytas Veterinarinio įvežimo dokumento (VID), kurį turi užpildyti ir perduoti už siuntą atsakingas asmuo, kad praneštų pasienio veterinarijos posto veterinarijos darbuotojams apie produktų atvežimą, ir kuris turi būti užpildytas veterinarijos kontrolės posto valstybinio veterinarijos gydytojo atsakomybe, siekiant patvirtinti, kad buvo atlikti veterinariniai patikrinimai, pavyzdys;

(2)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 282/2004 (6) nustatytos taisyklės, kuriomis reglamentuojama gyvūnų, įvežamų į Sąjungą iš trečiųjų šalių, deklaravimo ir veterinarinio patikrinimo pagal Direktyvą 91/496/EEB pasienio kontrolės postuose tvarka. To reglamento I priede nustatytas bendrojo veterinarijos įvežimo dokumento (gyvūnų BVĮD), kurį turi užpildyti ir perduoti už krovinį atsakingas asmuo, kad praneštų pasienio kontrolės posto veterinarijos darbuotojams apie gyvūnų atvežimą, ir kuris turi būti užpildytas pasienio kontrolės posto valstybinio veterinarijos gydytojo atsakomybe, siekiant patvirtinti, kad buvo atlikti veterinariniai patikrinimai, pavyzdys;

(3)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 669/2009 (7) nustatytos taisyklės, kuriomis reglamentuojama sustiprinta tam tikrų negyvūninių pašarų ir maisto produktų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių oficiali kontrolė, kuri pagal Reglamentą (EB) Nr. 882/2004 turi būti atliekama nustatytuose įvežimo į Sąjungą punktuose. Reglamento (EB) Nr. 669/2009 II priede nustatytas tam tikrų pašarų ir maisto produktų, nurodytų Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 884/2014 (8), bendro įvežimo dokumento (BĮD), kurį turi užpildyti ir persiųsti pašarų ir maisto verslo operatoriai, kad praneštų nustatytojo įvežimo punkto (NĮP) arba nustatytojo importo punkto (NIP) kompetentingai institucijai apie siuntų atvežimą, ir kurį turi užpildyti valdžios institucija, patvirtinanti, kad oficiali kontrolė atlikta;

(4)

Komisijos sprendimu 2004/292/EB (9) nustatyta internetinė sistema TRACES, siekiant supaprastinti operatorių ir kompetentingų institucijų darbą ir sudaryti sąlygas muitinėms ir veterinarijos tarnyboms automatiškai keistis informacija. Sprendime 2004/292/EB taip pat reikalaujama, kad valstybės narės naudotų TRACES sistemą produktų ir gyvūnų BVĮD pildymo ir perdavimo tikslais. Nuo 2011 m. TRACES sistemoje operatoriams ir kompetentingoms institucijoms taip pat suteikta galimybė pildyti ir perduoti BĮD, šiuo tikslu valstybės narės šią sistemą naudoja savanoriškai;

(5)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/625 (10) reikalaujama, kad Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, sukurtų ir tvarkytų kompiuterinę oficialios kontrolės informacijos valdymo sistemą (toliau – IMSOC), skirtą su oficialia kontrole susijusiems duomenims, informacijai ir dokumentams valdyti, tvarkyti ir jais automatiškai keistis. IMSOC sistema siekiama integruoti Komisijos valdomas informacines sistemas, įskaitant TRACES sistemą, ir prireikus jas patobulinti, taip pat užtikrinti atitinkamas šių sistemų ir valstybių narių esamų nacionalinių sistemų sąsajas. Tuo reglamentu nuo 2019 m. gruodžio 14 d. panaikinamos ir pakeičiamos direktyvos 91/496/EEB ir 97/78/EB bei Reglamentas (EB) Nr. 882/2004;

(6)

Reglamente (ES) 2017/625 nustatyta, kad už siuntą atsakingi veiklos vykdytojai naudotų bendrąjį sveikatos įvežimo dokumentą (BSĮD), kad iš anksto praneštų pasienio kontrolės posto institucijoms apie kiekvienos to reglamento 47 straipsnio 1 dalyje nurodytų kategorijų gyvūnų ir prekių siuntos atvežimą, o pasienio kontrolės posto institucijos – oficialios kontrolės rezultatams ir jų pagrindu priimtiems sprendimams fiksuoti. Taigi nuo 2019 m. gruodžio 14 d. bendrieji sveikatos įvežimo dokumentai (BSĮD) pakeis BVĮD ir BĮD;

(7)

Reglamente (ES) 2017/625 taip pat nustatyta, kad IMSOC sistemoje turi būti sudarytos sąlygos rengti, tvarkyti ir perduoti BSĮD, o Komisija įgaliota nustatyti taisykles, kuriomis būtų reglamentuojama BSĮD forma, bei BSĮD pateikimo ir naudojimo instrukcijas, atsižvelgiant į tarptautinius standartus, taip pat elektroninių parašų naudojimo taisykles;

(8)

siekdama dar labiau palengvinti ir paspartinti operatorių ir kompetentingų institucijų administracines procedūras, Komisija parengė naują TRACES sistemos versiją, nuo 2019 m. gruodžio 14 d. suteiksiančią galimybę visą BSĮD rengimo procesą atlikti elektroniniu būdu. Joje taikomi tarptautiniai kompiuterizuotų prekybos sistemų standartai, Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 (11) nustatyti kvalifikuotų elektroninių parašų, spaudų ir laiko žymų standartai bei Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2015/1506 (12) priede nustatytos techninės pažangiųjų elektroninių parašų ir spaudų specifikacijos;

(9)

dabartinės TRACES sistemos versijos, naudojamos BVĮD ir BĮD pildyti ir perduoti, iki 2019 m. gruodžio 14 d. bus palaipsniui atsisakyta, o nuo tos dienos operatoriai ir kompetentingos institucijos turės pildyti ir teikti BSĮD, naudodami naująją TRACES sistemos versiją;

(10)

kad būtų galima sklandžiai pereiti prie naujosios TRACES sistemos versijos naudojimo, iki 2019 m. gruodžio 13 d. operatoriams ir kompetentingoms institucijoms turėtų būti suteikta galimybė pildyti ir perduoti BVĮD ir BĮD naudojant dabartinę arba naująją TRACES sistemos versiją. Šiuo tikslu šiame reglamente turėtų būti nustatytas gyvūnų ir produktų BVĮD pavyzdys ir tam tikrų negyvūninių pašarų ir maisto produktų BĮD pavyzdys, kurie būtų suderinami su naująja TRACES sistemos versija;

(11)

reglamentuose (EB) Nr. 136/2004 ir (EB) Nr. 282/2004 nustatyta, kad, kompetentingos institucijos nuožiūra, BVĮD gali būti rengiami, naudojami, perduodami ir saugomi elektroninėmis priemonėmis. Be to, Reglamente (EB) Nr. 882/2004 nustatyta, kad Komisija gali priimti reikalavimus dėl principų, kurių turi būti laikomasi siekiant užtikrinti sertifikavimo, įskaitant elektroninį sertifikavimą, patikimumą. Siekiant supaprastinti BVĮD ir BĮD pavyzdžių pildymą ir perdavimą naujojoje TRACES sistemos versijoje, šiame reglamente turėtų būti nustatyti saugumo reikalavimai, kurių turi būti laikomasi toje sistemoje naudojant elektroninius BVĮD ir BĮD;

(12)

todėl tikslinga iš dalies pakeisti nuostatas dėl pranešimo apie produktų ir gyvūnų atvežimą, kad būtų galima naudoti du skirtingus BVĮD pavyzdžius, ir nustatyti elektroninio BVĮD pildymo pagal reglamentus (EB) Nr. 136/2004 ir (EB) Nr. 282/2004 reikalavimus. Be to, prie šių reglamentų turėtų būti pridėtas priedas, kuriame būtų nustatytas produktų ir gyvūnų BVĮD pavyzdys, skirtas naudoti naujojoje TRACES sistemos versijoje;

(13)

taip pat tikslinga Reglamente (EB) Nr. 669/2009 pateiktą BĮD apibrėžtį pritaikyti taip, kad būtų galima naudoti du skirtingus BĮD pavyzdžius, nustatyti elektroninio BĮD pildymo reikalavimus ir prie to reglamento pridėti priedą, kuriame būtų nustatytas naujojoje TRACES sistemos versijoje naudotino BĮD pavyzdys;

(14)

siekiant nuoseklumo, data, iki kurios turėtų būti taikomas šis reglamentas, turėtų atitikti datą, nuo kurios nustoja galioti direktyvos 91/496/EEB, 97/78/EB ir Reglamentas (EB) Nr. 882/2004;

(15)

reglamentai (EB) Nr. 136/2004, (EB) Nr. 282/2004 ir (EB) Nr. 669/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(16)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 136/2004 pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 136/2004 iš dalies keičiamas taip:

1.

2 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Prieš siuntos atvykimą į Bendrijos teritoriją asmuo, atsakingas už siuntą, informuoja pasienio veterinarijos posto, į kurį produktai bus pateikti, veterinarijos darbuotojus apie produktų atvykimą naudodamasis dokumentu, parengtu pagal kurį nors iš Veterinarinio įvežimo dokumento (VID) pavyzdžių, nustatytų III priede ir VI priedo 2 dalyje.“;

2.

įterpiamas 10a straipsnis:

„10a straipsnis

Elektroninio VID pildymo reikalavimai

1.   Jeigu naudojamas elektroninis VID, jis turi būti rengiamas TRACES sistemoje ir atitikti visus šiuos reikalavimus:

a)

jis turi atitikti VI priedo 2 dalyje nustatytą pavyzdį;

b)

jis turi būti pasirašytas už siuntą atsakingo operatoriaus elektroniniu parašu;

c)

jis turi būti pasirašytas pažangiuoju arba kvalifikuotu pasienio kontrolės posto valstybinio veterinarijos gydytojo arba kito, tam valstybiniam veterinarijos gydytojui pavaldaus, valstybinio veterinarijos gydytojo elektroniniu parašu;

d)

jis turi būti patvirtintas pažangiuoju arba kvalifikuotu išduodančiosios kompetentingos institucijos, kuriai priklauso pasienio veterinarijos posto valstybinis veterinarijos gydytojas arba kitas, to valstybinio veterinarijos gydytojo prižiūrimas, valstybinis veterinarijos gydytojas, elektroniniu spaudu;

e)

jis turi būti patvirtintas pažangiuoju arba kvalifikuotu TRACES sistemos elektroniniu spaudu.

2.   Kiekviena 1 dalyje nurodyta operacija pažymima kvalifikuota elektronine laiko žyma.“;

3.

pridedamas naujas, VI, priedas, kurio tekstas pateiktas šio reglamento I priede.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 282/2004 pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 282/2004 iš dalies keičiamas taip:

1.

1 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Kai Direktyvoje 91/496/EEB nurodytas gyvūnas įvežamas į Bendriją iš trečiosios šalies, asmuo, atsakingas už krovinį Direktyvos 97/78/EB 2 straipsnio 2 dalies e punkte apibrėžta prasme, apie šį įvežimą praneša likus mažiausiai vienai darbo dienai iki numatomo gyvūno (-ų) įvežimo į Bendrijos teritoriją. Šis pranešimas turi būti pateikiamas pasienio kontrolės posto veterinarijos darbuotojams dokumentu, sudarytu pagal kurį nors iš bendrojo veterinarijos įvežimo dokumento (BVĮD) pavyzdžių, nustatytų I priede ir III priedo 2 dalyje.“;

2.

įterpiamas 7a straipsnis:

„7a straipsnis

Elektroninio BVĮD pildymo reikalavimai

1.   Jeigu naudojamas elektroninis BVĮD, jis turi būti rengiamas TRACES sistemoje ir atitikti visus šiuos reikalavimus:

a)

jis turi atitikti III priedo 2 dalyje nustatytą pavyzdį;

b)

jis turi būti pasirašytas už krovinį atsakingo operatoriaus elektroniniu parašu;

c)

jis turi būti pasirašytas pažangiuoju arba kvalifikuotu pasienio kontrolės posto valstybinio veterinarijos gydytojo arba kito, tam valstybiniam veterinarijos gydytojui pavaldaus, valstybinio veterinarijos gydytojo elektroniniu parašu;

d)

jis turi būti patvirtintas pažangiuoju arba kvalifikuotu išduodančiosios kompetentingos institucijos, kuriai priklauso pasienio kontrolės posto valstybinis veterinarijos gydytojas arba kitas, to valstybinio veterinarijos gydytojo atsakomybe dirbantis, valstybinis veterinarijos gydytojas, elektroniniu spaudu;

e)

jis turi būti patvirtintas pažangiuoju arba kvalifikuotu TRACES sistemos elektroniniu spaudu.

2.   Kiekviena 1 dalyje nurodyta operacija pažymima kvalifikuota elektronine laiko žyma.“;

3.

pridedamas naujas, III, priedas, kurio tekstas pateiktas šio reglamento II priede.

3 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 669/2009 pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 669/2009 iš dalies keičiamas taip:

1.

3 straipsnio a punktas pakeičiamas taip:

„a)

bendras įvežimo dokumentas (BĮD) – dokumentas, kurį turi pildyti pašarų ir maisto verslo operatorius arba jo (jos) atstovas, kaip nustatyta 6 straipsnyje, ir kompetentinga institucija, patvirtinanti, kad oficiali kontrolė atlikta; dokumento pavyzdžiai pateikti II priede ir III priedo 2 dalyje“;

2.

įterpiamas 7a straipsnis:

„7a straipsnis

Elektroninio BĮD pildymo reikalavimai

1.   Jeigu naudojamas elektroninis BĮD, jis turi būti rengiamas TRACES sistemoje ir atitikti visus šiuos reikalavimus:

a)

jis turi atitikti III priedo 2 dalyje nustatytą pavyzdį;

b)

jis turi būti pasirašytas už siuntą atsakingo operatoriaus elektroniniu parašu;

c)

jis turi būti pasirašytas pažangiuoju arba kvalifikuotu

i)

nustatytojo įvežimo punkto arba

ii)

nustatytojo importo punkto, arba

iii)

19 straipsnio 1 dalyje nustatytu pereinamuoju laikotarpiu, kontrolės punkto valstybinio inspektoriaus elektroniniu parašu;

d)

jis turi būti patvirtintas pažangiuoju arba kvalifikuotu išduodančiosios kompetentingos institucijos, kuriai priklauso valstybinis inspektorius, elektroniniu spaudu;

e)

jis turi būti patvirtintas pažangiuoju arba kvalifikuotu TRACES sistemos elektroniniu spaudu.

2.   Kiekviena 1 dalyje nurodyta operacija pažymima kvalifikuota elektronine laiko žyma.“;

3.

pridedamas naujas, III, priedas, kurio tekstas pateiktas šio reglamento III priede.

4 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas iki 2019 m. gruodžio 13 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. rugsėjo 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 268, 1991 9 24, p. 56.

(2)  OL L 24, 1998 1 30, p. 9.

(3)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1.

(4)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

(5)  2004 m. sausio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 136/2004, nustatantis produktų, importuojamų iš trečiųjų šalių, veterinarinių patikrinimų Bendrijos pasienio veterinarijos postuose tvarką (OL L 21, 2004 1 28, p. 11).

(6)  2004 m. vasario 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 282/2004, nustatantis gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, deklaravimo ir veterinarinio patikrinimo dokumentą (OL L 49, 2004 2 19, p. 11).

(7)  2009 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 669/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 nuostatos dėl sustiprintos tam tikrų negyvūninės kilmės pašarų ir maisto produktų importo oficialios kontrolės ir iš dalies keičiamas Sprendimas 2006/504/EB (OL L 194, 2009 7 25, p. 11).

(8)  2014 m. rugpjūčio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 884/2014, kuriuo nustatomi specialūs reikalavimai iš tam tikrų trečiųjų šalių importuojamiems tam tikriems pašarams ir maisto produktams, kurie gali būti užteršti aflatoksinais, ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1152/2009 (OL L 242, 2014 8 14, p. 4).

(9)  2004 m. kovo 30 d. Komisijos sprendimas 2004/292/EB dėl Traces sistemos įdiegimo ir iš dalies keičiantis Sprendimą 92/486/EEB (OL L 94, 2004 3 31, p. 63).

(10)  2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (OL L 95, 2017 4 7, p. 1).

(11)  2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL L 257, 2014 8 28, p. 73).

(12)  2015 m. rugsėjo 8 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1506, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje 27 straipsnio 5 dalį ir 37 straipsnio 5 dalį nustatomos pažangiųjų elektroninių parašų ir pažangiųjų spaudų formatų, kuriuos turi pripažinti viešojo sektoriaus įstaigos, specifikacijos (OL L 235, 2015 9 9, p. 37).


I PRIEDAS

VI priedas

1 DALIS

Aiškinamosios pastabos dėl produktams skirto Veterinarinio įvežimo dokumento 2 pavyzdžio (VID-P2)

Bendrosios pastabos

I dalį pildo deklarantas arba asmuo, atsakingas už krovinį, kaip apibrėžta Tarybos direktyvos 97/78/EB 2 straipsnio 2 dalies e punkte.

II ir III dalis pildo valstybinis veterinarijos gydytojas ar paskirtas oficialus atstovas (kaip nustatyta Komisijos sprendime 93/352/EEB).

Šioje dalyje nurodyti įrašai sudaro elektroninės VID-P2 versijos duomenų žodynus.

Elektroninio VID-P2 popierinės kopijos turi būti pažymėtos unikalia automatinio nuskaitymo optine etikete su saitu į elektroninę versiją.

Iš I.20–I.25 ir II.9–II.16 langelių reikia pasirinkti vieną langelį; kiekviename langelyje reikia pasirinkti vieną variantą.

Jei langelyje galima pasirinkti vieną arba daugiau variantų, elektroninėje VID-P2 versijoje bus rodomas tik jūsų pasirinktas variantas (-ai).

Jei langelio pildyti neprivaloma, jo turinys bus rodomas kaip perbrauktas tekstas.

VID-P2 pavyzdyje esančių langelių sekos, langelių dydis ir forma yra orientaciniai.

Jei reikalaujama antspaudo, jo elektroninis atitikmuo yra elektroninis spaudas.

I DALIS. SIUNTOS APRAŠAS

Langelis

Aprašymas

I.1

Siuntėjas/eksportuotojas

 

Nurodykite siuntą siunčiančią komercinę organizaciją (trečiojoje šalyje).

I.2

VID nuoroda

 

Tai TRACES sistemos suteiktas unikalus raidinis skaitmeninis kodas (kartojamas II.2 ir III.2 langeliuose).

I.3

Vietinė nuoroda

 

Nurodykite kompetentingos institucijos suteiktą unikalų raidinį skaitmeninį kodą.

I.4

Pasienio veterinarijos postas

 

Pasirinkite pasienio veterinarijos posto (PVP) pavadinimą.

Jei tai paskesnis VID, skirtas reikalavimų neatitinkančiai siuntai, nurodykite TRACES sistemos padalinio, atsakingo už laisvosios zonos, laisvojo sandėlio arba muitinės sandėlio, į kurį bus pristatyta ir kuriame bus saugoma siunta, priežiūrą, pavadinimą.

I.5

Pasienio veterinarijos posto kodas

 

Tai unikalus raidinis skaitmeninis kodas, TRACES sistemos suteiktas PVP.

I.6

Gavėjas/importuotojas

 

Nurodykite asmens arba komercinės organizacijos, įvardytos trečiosios šalies sertifikate, adresą. Jei tokios informacijos sertifikate nėra, galima nurodyti gavėją pagal atitinkamus prekybos dokumentus.

I.7

Paskirties vieta

 

Nurodykite pristatymo adresą Sąjungoje. Tai taikoma ir reikalavimus atitinkančioms, ir reikalavimų neatitinkančioms prekėms (žr. I.19 langelį).

I.8

Už siuntą atsakingas operatorius

 

Tai asmuo, apibrėžtas Direktyvos 97/78/EB 2 straipsnio 2 dalies e punkte (taip pat agentas arba deklarantas), kuris atsako už siuntą, kai ji pateikiama pasienio veterinarijos postui, ir pildo reikiamas deklaracijas kompetentingoms institucijoms importuotojo vardu: nurodykite jo vardą, pavardę, adresą.

I.9

Lydimieji dokumentai

 

Veterinarijos sertifikatas arba dokumentas:

išdavimo data: data, kai sertifikatą arba dokumentą pasirašė valstybinis veterinarijos gydytojas ar kompetentinga institucija.

Numeris: nurodykite unikalų oficialųjį sertifikato numerį. Produktų iš patvirtintų arba registruotų įmonių ar laivų atveju atitinkamai nurodykite jų pavadinimą ir patvirtinimo arba registracijos numerį. Embrionų, kiaušialąsčių ar spermos šiaudelių atveju nurodykite patvirtinto surinkimo centro identifikacijos numerį.

Prekybos dokumento nuoroda: orlaivio važtaraščio numeris, konosamento numeris arba komercinis traukinio arba traukinio ar kelių transporto priemonės numeris.

I.10

Išankstinis pranešimas

 

Nurodykite numatomą siuntos atvykimo į PVP datą ir laiką.

I.11

Kilmės šalis

 

Nurodykite, kur buvo pagamintas ar supakuotas galutinis produktas.

I.12

Netaikoma

I.13

Transporto priemonė

 

Pateikite išsamią informaciją apie atvykstančią transporto priemonę: jei gabenama orlaiviu, nurodykite skrydžio numerį, jei gabenama laivu – laivo pavadinimą, jei gabenama kelių transporto priemone – valstybinį registracijos numerį ir, jei taikytina, priekabos numerį, jei gabenama geležinkeliu – traukinio ir vagono numerius.

I.14

Išsiuntimo šalis

 

Nurodykite šalį, kurioje siunta pakrauta į galutinę transporto priemonę vežti į Sąjungą.

I.15

Kilmės įmonė

 

Šis langelis gali būti naudojamas kilmės įmonės (-ių) pavadinimui (-ams) ir adresui (-ams) (gatvei, miestui ir regionui, provincijai arba valstijai, jei taikytina), šaliai (-ims) ir ISO šalies (-ių) kodui (-ams) nurodyti.

Jei taikytina, nurodykite registracijos arba patvirtinimo numerį.

I.16

Vežimo sąlygos

 

Pasirinkite tinkamą vežimo temperatūrą.

I.17

Konteinerio/plombos numeris

 

Jei taikytina, nurodykite visus plombų ir konteinerių identifikacijos numerius.

Jei naudojama oficiali plomba, nurodykite oficialios plombos numerį, kuris yra nurodytas oficialiame sertifikate, ir varnele pažymėkite langelį „oficiali plomba“ arba nurodykite bet kokią kitą plombą, kuri yra nurodyta lydimuosiuose dokumentuose.

I.18

Sertifikato pobūdis arba paskirtis

 

Varnele pažymėkite kategoriją, kurią ši siunta atitinka: žmonėms vartoti, pašarui, farmacinė paskirtis, techninė paskirtis, kita.

I.19

Prekių atitiktis

 

Visus produktus, skirtus išleisti į laisvą apyvartą vidaus rinkoje, įskaitant tuos, kurie yra tinkami, bet bus laikomi muitinei kontroliuojant, ir tuos, kurie po veterinarinių procedūrų patvirtinti kaip tinkami išleisti į laisvą apyvartą, gali būti saugomi kontroliuojant muitinei ir kurių atžvilgiu muitinės procedūros atliekamos vėliau, muitinės poste, kuriam geografiškai priklauso pasienio veterinarijos postas, arba kitoje vietoje, varnele pažymėkite kaip „atitinkančius reikalavimus“.

Visus produktus, neatitinkančius ES reikalavimų ir siunčiamus į laisvąsias zonas, laisvuosius sandėlius, muitinės sandėlius, tiekėjams laivams ar į laivus, arba tranzitui į trečiąją šalį, varnele pažymėkite kaip „neatitinkančius reikalavimų“ (žr. 22 ir 24 langelius).

I.20

Perkrovimui į

 

Varnele pažymėkite šį langelį, jei šiame pasienio veterinarijos poste siuntos importuoti nenumatoma ir ji siunčiama toliau į kitą laivą ar orlaivį, numatant ją importuoti į ES antrame ar dar tolesniame ES arba EEE PVP arba gabenti į paskirties vietą trečiojoje šalyje.

Nurodykite antrojo ar tolesnio PVP pavadinimą ir jo unikalų raidinį skaitmeninį kodą, kuriuos suteikė TRACES sistema, arba paskirties vietos trečiojoje šalyje pavadinimą ir ISO šalies kodą.

I.21

Netaikoma

I.22

Vežti tranzitu į

 

Varnele pažymėkite šį langelį, jei siunta, kuri neatitinka ES reikalavimų ir yra siunčiama į trečiąją šalį, kertant ES arba atitinkamos EEE šalies teritoriją kelių, geležinkelių ar vandens transportu.

Nurodykite PVP, per kurį produktai išvežami iš ES, pavadinimą (išvežimo PVP) ir jo unikalų raidinį skaitmeninį kodą, kurį suteikė TRACES sistema.

Nurodykite paskirties trečiosios šalies pavadinimą ir ISO šalies kodą.

I.23

Vidaus rinkai

 

Varnele pažymėkite šį langelį, jei siunta skirta paskirstyti bendrojoje rinkoje

Tai galioja ir toms siuntoms, kurios, po veterinarinio patikrinimo pripažintos tinkamomis išleisti į laisvą apyvartą, gali būti saugomos kontroliuojant muitinei ir kurių atžvilgiu muitinės procedūros atliekamos vėliau, muitinės poste, kuriam geografiškai priklauso pasienio veterinarijos postas, arba kitoje vietoje.

I.24

Reikalavimų neatitinkančioms prekėms

 

Pasirinkite paskirties vietų, į kurias siunta bus siunčiama ir kuriose, taikant veterinarijos priežiūrą, ji bus saugoma pobūdį: laisvojoje zonoje, laisvajame sandėlyje, muitinės sandėlyje arba pas tiekėją laivams.

I.25

Pakartotiniam įvežimui

 

Taikoma ES kilmės siuntoms, kurios nebuvo pripažintos tinkamomis arba kurių nebuvo leista įvežti į trečiąją šalį ir kurios grąžinamos į kilmės įmonę ES.

I.26

Netaikoma

I.27

Transporto priemonė, kuria bus vežama atlikus procedūras PVP

 

Pasirinkite tinkamą transporto priemonę prekėms, kurios bus perkraunamos arba pakartotinai įvežamos, ir reikalavimų neatitinkančioms tranzitu gabenamoms prekėms (žr. I.13 pateiktą aiškinamąją pastabą).

I.28

Netaikoma

 

Netaikoma.

I.29

Netaikoma

 

Netaikoma.

I.30

Netaikoma

I.31

Siuntos aprašas

 

Nurodykite gyvūno rūšį, taikytą produktų apdorojimo būdą ir visų siuntoje esančių pakuočių kiekį ir pobūdį, pvz., 50 dėžių po 2 kg, arba konteinerių skaičių.

Nurodykite bent keturis pirmuosius atitinkamo Kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodo, nustatyto Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 su paskutiniais pakeitimais, skaitmenis. Šių kodų sąrašas taip pat pateiktas Komisijos sprendime 2007/275/EB (jie atitinka SS antraštes). Tik žuvininkystės produktų atveju, kai vienai siuntai, kurios turinį sudaro daugiau nei vienas prekės kodas, išduodamas vienas sertifikatas, VID galima pažymėti ir atitinkamus papildomus kodus.

I.32

Bendras pakuočių skaičius

 

Nurodykite bendrą pakuočių skaičių siuntoje, jei taikytina.

I.33

Bendras kiekis

 

Nurodykite bendrą spermos šiaudelių, kiaušialąsčių ir embrionų skaičių siuntoje, jei taikytina.

I.34

Bendras grynasis svoris/bendras bruto svoris (kg)

 

Grynasis svoris: konkretaus produkto svoris kilogramais, neįskaitant pakuotės. Jis nustatomas kaip pačių produktų masė, neįskaitant pirminių ar kitų pakuočių.

Bruto svoris: bendras svoris kilogramais. Nustatomas kaip bendra produktų ir pirminių pakuočių bei visų pakuočių masė, tačiau neįskaitant vežimo pakuočių ir kitos transporto įrangos.

I.35

Deklaracija

 

Deklaraciją turi pasirašyti už siuntą atsakingas fizinis asmuo:

Aš, toliau pasirašęs už išsamiai apibūdintą siuntą atsakingas asmuo, patvirtinu, kad mano žiniomis ir įsitikinimu, šio dokumento I dalyje pateikti pareiškimai yra teisingi ir išsamūs, ir sutinku laikytis Direktyvos 97/78/EB reikalavimų, įskaitant reikalavimus dėl mokesčių už veterinarinius patikrinimus, taip pat už siuntų, atmestų po tranzito per ES į trečiąją šalį, atsiėmimą [11 straipsnio 1 dalies c punktas] arba, kai reikia, dėl sunaikinimo išlaidų apmokėjimo.


II DALIS. KONTROLĖ

Langelis

Aprašymas

II.1

Ankstesnis VID

 

Tai unikalus raidinis skaitmeninis kodas, TRACES sistemos suteiktas VID, naudotam prieš perkrovimą.

II.2

VID nuoroda

 

Tai unikalus raidinis skaitmeninis kodas, nurodytas I.2 langelyje.

II.3

Dokumentų patikrinimas

 

Pildyti visoms siuntoms.

II.4

Atitikties patikrinimas

 

Varnele pažymėkite „Plombų patikrinimas“, jeigu konteineris neatidarytas ir tik patikrinta plomba pagal Direktyvos 97/78/EB 4 straipsnio 4 dalies a punkto i papunktį.

Varnele pažymėkite „Ne“, jei prekės perkraunamos vežti iš vieno PVP į kitą.

II.5

Fizinis patikrinimas

 

„Sumažinti patikrinimai“ – tai tvarka, nustatyta Komisijos sprendime 94/360/EEB ir taikoma siuntoms, kurios neatrenkamos fiziniam patikrinimui, bet manoma, kad pakanka atlikti tik dokumentų ir atitikties patikrinimus.

„Kita“ taikoma reimporto procedūroms, nukreipiamoms prekėms, perkrovimams, tranzitui ar procedūroms, nustatytoms 12 ir 13 straipsniuose. Šios paskirtys gali būti nustatomos remiantis informacija, pateikta kituose langeliuose.

II.6

Laboratorinis tyrimas

 

Pasirinkite medžiagos ar ligos sukėlėjo, dėl kurio atliekama tyrimo procedūra, kategoriją.

„Atsitiktinis pasirinkimas“ reiškia, kad pavyzdžiai patikrinimui atrenkami nesulaikant siuntos, kol paaiškės rezultatai, bet tokiu atveju paskirties vietos kompetentinga institucija turi būti informuota per TRACES sistemą (žr. Direktyvos 97/78/EB 8 straipsnį). „Įtariami atvejai“ – tai atvejai, kai siuntos yra sulaikomos, kol bus gauti teigiami tyrimų rezultatai, arba tikrinamos gavus išankstinį pranešimą iš Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemos (RASFF) arba įgyvendinant apsaugos priemonę.

II.7

Netaikoma

II.8

Netaikoma

II.9

Tinkama perkrauti

 

Varnele pažymėkite šį langelį, jei šiame pasienio veterinarijos poste siuntos importuoti nenumatoma ir ji siunčiama toliau į kitą laivą ar orlaivį, numatant ją importuoti į ES antrame ar dar tolesniame ES arba EEE PVP arba gabenti į paskirties vietą trečiojoje šalyje (žr. Direktyvos 97/78/EB 9 straipsnį ir Komisijos įgyvendinimo sprendimą 2011/215/ES (1).

II.10

Netaikoma

II.11

Tinkama vežti tranzitu

 

Varnele pažymėkite šį langelį, jei siunta, kuri neatitinka ES reikalavimų, gali būti siunčiama į trečiąją šalį, kertant atitinkamos ES arba EEE šalies teritoriją kelių, geležinkelių ar vandens transportu. Tai turi būti atliekama su veterinarijos priežiūra pagal Direktyvos 97/78/EB 11 straipsnio ir Komisijos sprendimo 2000/208/EB reikalavimus.

II.12

Tinkama vidaus rinkai

 

Šis langelis pildomas visoms siuntoms, patvirtintoms išleisti į laisvą apyvartą bendrojoje rinkoje.

Jis taip pat turėtų būti pildomas ES reikalavimus atitinkančioms siuntoms, kurios dėl finansinių priežasčių neišmuitinamos iš karto pasienio veterinarijos poste, o yra saugomos kontroliuojant muitinei muitinės sandėlyje arba bus išmuitintos vėliau ir (arba) kitame geografiniame punkte.

II.13

Tinkama stebėsenai

 

Pildyti, kai siuntos yra tinkamos, bet turi būti nukreipiamos į tam tikrą paskirties vietą, nustatytą Direktyvos 97/78/EB 8 arba 15 straipsnyje.

II.14

Tinkama kaip neatitinkančios prekės

 

Pildyti visoms ES reikalavimų neatitinkančioms siuntoms, skirtoms gabenti į sandėlius, patvirtintus pagal Direktyvos 97/78/EB 12 straipsnio 4 dalį, arba saugoti juose, arba perduoti ūkio subjektams, patvirtintiems pagal tos direktyvos 13 straipsnį.

II.15

Netaikoma

II.16

Netinkamos prekės

 

Jei importuoti neleidžiama, aiškiai nurodykite, kokios tolesnės procedūros turi būti atliktos.

Nurodykite datą, kada turi būti užbaigta siūloma procedūra.

II.18 langelyje reikėtų nurodyti paskirties įmonės adresą.

II.17

Netinkamumo priežastis

 

Varnele pažymėkite tinkamą langelį.

II.18

Duomenys apie kontroliuojamas paskirties vietas

 

Jei taikytina, nurodykite visų paskirties vietų, kuriose vėliau reikės atlikti siuntos veterinarinius patikrinimus, patvirtinimo numerį ir adresą (arba laivo pavadinimą ir uostą).

II.19

Siunta perplombuota

 

Šį langelį pildyti, jei atidarant pakuotę pažeidžiama originali siuntos plomba. Būtina saugoti visų šiuo tikslu naudotų plombų bendrą sąrašą.

II.20

PVP identifikavimo duomenys

 

Čia dedamas oficialus PVP arba, jei siunta neatitinka reikalavimų, kompetentingos institucijos antspaudas.

II.21

Sertifikuojantysis pareigūnas

 

Veterinarijos gydytojo arba – tik žuvimi prekiaujančių uostų atveju – paskirto oficialaus atstovo, kaip nustatyta Komisijos sprendime 93/352/EB, parašas:

Aš, toliau pasirašęs valstybinis veterinarijos gydytojas arba paskirtas oficialus atstovas, patvirtinu, kad šios siuntos veterinariniai patikrinimai buvo atlikti laikantis ES reikalavimų.

II.22

Tikrinimo mokesčiai

 

Vidaus reikmėms.

II.23

Muitinės dokumento numeris

 

Prireikus pildo muitinės tarnybos.

II.24

Paskesnis VID

 

Nurodykite unikalų raidinį skaitmeninį kodą, TRACES sistemos suteiktą VID, naudotam patikrinimams po perkrovimo dokumentuoti.


III DALIS. TOLESNI VEIKSMAI

Langelis

Aprašymas

III.1

Ankstesnis VID

Tai unikalus raidinis skaitmeninis kodas, nurodytas II.1 langelyje.

III.2

VID nuoroda

Tai unikalus raidinis skaitmeninis kodas, nurodytas I.2 langelyje.

III.3

Paskesnis VID

Nurodykite vieno arba daugiau VID, nurodytų II.24 langelyje, raidinį skaitmeninį kodą (-us).

III.4

Duomenys apie persiuntimą

Nurodykite naudojamą transporto priemonę, jos identifikavimo duomenis, išvežimo PVP pavadinimą, paskirties šalį ir persiuntimo datą, kai tik jie sužinomi.

III.5

Tolesnių veiksmų vykdytojas

Jei taikytina, nurodykite už siuntos, kuriai yra skirtas VID, priėmimo ir atitikties patvirtinimą atsakingą instituciją.

III.6

Sertifikuojantysis pareigūnas

Atsakingo pareigūno, susijusio su siuntų persiuntimu ir tolesniais su jomis susijusiais veiksmais, parašas.

2 DALIS

VID-P2 pavyzdys

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4


(1)  2011 m. balandžio 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo įgyvendinamos Tarybos direktyvos 97/78/EB nuostatos, taikomos pasienio kontrolės postuose perkraunant produktų, skirtų importuoti į Sąjungą, siuntas (OL L 90, 2011 4 6, p. 50).


II PRIEDAS

III PRIEDAS

1 DALIS

Aiškinamosios pastabos dėl gyvūnams skirto bendrojo veterinarijos įvežimo dokumento 2 pavyzdžio (BVĮD-A2)

Bendrosios pastabos

I dalyje nurodyti įrašai sudaro elektroninės BVĮD-A2 versijos duomenų žodynus.

Elektroninio BVĮD-A2 popierinės kopijos turi būti pažymėtos unikalia automatinio nuskaitymo optine etikete su saitu į elektroninę versiją.

Iš I.20–I.26 ir II.9–II.16 langelių reikia pasirinkti vieną langelį; kiekviename langelyje reikia pasirinkti vieną variantą.

Jei langelyje galima pasirinkti vieną arba daugiau variantų, elektroninėje BVĮD-A2 versijoje bus rodomas tik jūsų pasirinktas variantas (-ai).

Jei langelio pildyti neprivaloma, jo turinys bus rodomas kaip perbrauktas tekstas.

BVĮD-A2 pavyzdyje esančių langelių sekos, langelių dydis ir forma yra orientaciniai.

Jei reikalaujama antspaudo, jo elektroninis atitikmuo yra elektroninis spaudas.

I DALIS. SIUNTOS APRAŠAS

Langelis

Aprašymas

I.1

Siuntėjas/eksportuotojas

 

Nurodykite siuntą siunčiančią komercinę organizaciją (trečiojoje šalyje).

I.2

BVĮD nuoroda

 

Tai TRACES sistemos suteiktas unikalus raidinis skaitmeninis kodas (kartojamas II.2 ir III.2 langeliuose).

I.3

Vietinė nuoroda

 

Nurodykite kompetentingos institucijos suteiktą unikalų raidinį skaitmeninį kodą.

I.4

Pasienio kontrolės postas

 

Pasirinkite pasienio kontrolės posto (PKP) pavadinimą.

I.5

Pasienio kontrolės posto kodas

 

Tai unikalus raidinis skaitmeninis kodas, TRACES sistemos suteiktas PKP (skelbiamas Oficialiajame leidinyje).

I.6

Gavėjas/importuotojas

 

Nurodykite asmens arba komercinės organizacijos, įvardytos trečiosios šalies sertifikate, adresą. Visi šie duomenys yra privalomi.

I.7

Paskirties vieta

 

Vieta, į kurią gyvūnai gabenami galutinai iškrauti (neskaitant kontrolės postų) ir laikomi pagal galiojančias taisykles.

Nurodykite pavadinimą, šalį, adresą ir pašto kodą.

Paskirties vieta gali atitikti gavėjo vietą.

I.8

Už krovinį atsakingas operatorius

 

Tai asmuo (įskaitant agentą arba deklarantą), kuris atsako už siuntą, kai ji pateikiama pasienio kontrolės postui, ir pildo reikiamas deklaracijas kompetentingoms institucijoms importuotojo vardu: nurodykite jo vardą, pavardę, adresą.

Šis asmuo privalo pranešti PKP pagal Direktyvos 91/496/EEB 3 straipsnio 1 dalies a punktą.

Už krovinį atsakingas asmuo ir gavėjas gali būti tas pats asmuo.

I.9

Lydimieji dokumentai

 

Numeris: nurodykite unikalų oficialųjį sertifikato numerį.

Išleidimo data: data, kai sertifikatą arba dokumentą pasirašė valstybinis veterinarijos gydytojas ar kompetentinga institucija.

Lydimieji dokumentai: daugiausia tai dokumentai, susiję su tam tikrų rūšių arkliais (arklio pasas), zootechniniai dokumentai arba CITES leidimai.

Prekybos dokumento nuoroda: orlaivio važtaraščio numeris, konosamento numeris arba komercinis traukinio arba traukinio ar kelių transporto priemonės numeris.

I.10

Išankstinis pranešimas

 

Nurodykite numatomą siuntų atvykimo į PKP datą ir laiką.

Importuotojai arba jų atstovai (pagal Direktyvos 91/496/EEB 3 straipsnio 1 dalies a punktą) privalo prieš vieną darbo dieną pranešti PKP veterinarijos darbuotojams, kur numatoma pristatyti gyvūnus, nurodydami gyvūnų skaičių, pobūdį ir numatomą atvežimo laiką.

I.11

Kilmės šalis

 

Tai šalis, kurioje gyvūnai išbuvo reikiamą laikotarpį (galvijai, kiaulės, avys, ožkos ir skerstini arklinių šeimos gyvūnai, veisliniai, laikymui skirti arba registruoti arklinių šeimos gyvūnai, naminiai paukščiai – tris mėnesius; veisliniai ir laikymui skirti galvijai ir kiaulės, veislinės, laikymui arba penėjimui skirtos avys ir ožkos – šešis mėnesius).

Pakartotinio arklių įvežimo atveju tai šalis, į kurią jie paskutinį kartą buvo išsiųsti.

I.12

Kilmės regionas

 

Regionas, kuriame gyvūnai išbuvo tą patį laikotarpį, kaip nurodyta dėl šalies: šis reikalavimas taikomas tik toms šalims, kurios yra padalytos į regionus ir kurių atžvilgiu leidžiama importuoti tik iš vienos ar daugiau tos šalies dalių. Regionų kodai nurodyti atitinkamose taisyklėse.

I.13

Transporto priemonė

 

PKP pateikite transporto priemonės duomenis:

nurodykite transporto rūšį (oro, jūrų, geležinkelių, kelių transportas).

Transporto priemonės identifikavimo duomenys: jei gabenama oro transportu, nurodykite skrydžio numerį, jei gabenama jūrų transportu – laivo pavadinimą, jei gabenama geležinkeliu – traukinio ir vagono numerius, jei gabenama kelių transporto priemone – jos valstybinį registracijos numerį ir priekabos, jei ji naudojama, numerį.

I.14

Netaikoma

I.15

Kilmės įmonė

 

Šis langelis gali būti naudojamas kilmės įmonės (-ių) pavadinimui (-ams) ir adresui (-ams) (gatvei, miestui ir regionui, provincijai arba valstijai, jei taikytina), šaliai (-ims) ir ISO šalies (-ių) kodui (-ams) nurodyti.

Jei taikytina, nurodykite registracijos arba patvirtinimo numerį.

I.16

Netaikoma

I.17

Konteinerio/plombos numeris

 

Jei taikytina, nurodykite visus plombų ir konteinerių identifikacijos numerius.

Jei naudojama oficiali plomba, nurodykite oficialios plombos numerį, kuris yra nurodytas oficialiame sertifikate, ir varnele pažymėkite langelį „oficiali plomba“ arba nurodykite bet kokią kitą plombą, kuri yra nurodyta lydimuosiuose dokumentuose.

I.18

Sertifikato pobūdis arba paskirtis

 

Pagal nustatytas taisykles pateikite sertifikate nurodytą informaciją.

„Pagal Direktyvą 92/65/EEB patvirtinta įstaiga“ – oficialiai pripažinta įstaiga, institucija arba centras. „Karantinui“: taikomas Reglamentas (ES) Nr. 139/2013 (1), kai tai susiję su tam tikrais paukščiais, ir Direktyva 92/65/EB, kai tai susiję su paukščiais, katėmis ir šunimis. „Natūraliam valymuisi“: taikoma moliuskams. „Kita“: skirta šiame kategorijų sąraše kitur neišvardytoms paskirtims.

I.19

Netaikoma

I.20

Perkrovimui

 

Šį langelį pildyti pagal Direktyvos 91/496/EEB 4 straipsnio 3 dalį, jei šiame pasienio kontrolės poste siuntos importuoti nenumatoma ir gyvūnai toliau tuo pačiu laivu arba orlaiviu gabenami jūra arba oru į kitą PKP, numatant juos importuoti į Europos Sąjungą arba Europos ekonominę erdvę. Nurodykite TRACES sistemos suteiktą padalinio numerį – žr. I.5 langelį.

Šis langelis taip pat gali būti pildomas, kai gyvūnai tuo pačiu orlaiviu arba jūrų laivu iš trečiosios šalies atvežami į ES arba EEE, juos gabenant į kitą trečiąją šalį.

I.21

Netaikoma

I.22

Vežti tranzitu į

 

Tai gyvūnų gabenimas tranzitu per ES arba EEE iš trečiosios šalies, juos numatant vežti į kitą trečiąją šalį, kaip nustatyta Direktyvos 91/496/EEB 9 straipsnyje. Nurodykite paskirties trečiosios šalies ISO kodą.

Išvežimo PKP: nurodykite PKP, per kurį gyvūnus numatoma išvežti iš ES, pavadinimą.

I.23

Vidaus rinkai

 

Varnele pažymėkite šį langelį, jei siuntą numatoma pateikti Sąjungos rinkai.

I.24

Netaikoma

I.25

Pakartotiniam įvežimui

 

Pakartotinis įvežimas taikomas tik registruotiems arkliams, skirtiems naudoti lenktynėse, varžybose ir kultūros renginiuose, po jų laikinojo eksporto (Reglamentas (ES) 2018/659 (2)).

I.26

Laikinajam įvežimui

 

Laikinasis įvežimas taikomas tik registruotiems arkliams. Nurodykite išvežimo punktą ir datą (ji turi būti ne vėlesnė kaip 90 dienų nuo įvežimo).

I.27

Transporto priemonė, kuria bus vežama atlikus procedūras PVP

 

Nurodykite transporto priemonės, kuria siunta bus vežama atlikus procedūras PKP, rūšį ir pateikite jos duomenis (žr. I.13 langelyje pateiktą aiškinamąją pastabą).

„Kita“ – tai transporto rūšys, kurioms netaikomas Reglamentas (EB) Nr. 1/2005 (3) dėl gyvūnų apsaugos juos vežant.

I.28

Vežėjas

 

Pagal gyvūnų gerovės taisykles nurodykite vežėjo patvirtinimo numerį ir, jei vežama oro transportu, įsitikinkite, kad įmonė yra IATA narė.

I.29

Išvežimo data

 

Šis langelis gali būti naudojamas numatomai išvežimo iš PKP datai ir laikui nurodyti.

I.30

Kelionės žurnalas

 

Nurodykite, ar pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2005 reikalavimus pateiktas lydimasis gyvūnų gabenimo maršruto planas.

I.31

Siuntos aprašas

 

Rūšis: nurodykite gyvūno rūšį – bendrinį pavadinimą ir, jei taikytina, veislę.

Jei tai ne naminiai gyvūnai (visų pirma, jei tai gyvūnai, skirti zoologijos sodams, parodoms arba mokslo tiriamosioms institucijoms), nurodykite jų mokslinį pavadinimą.

I.32

Bendras pakuočių skaičius

 

Nurodykite dėžių, narvų arba gardų, kuriuose gabenami gyvūnai, skaičių.

I.33

Bendras kiekis

 

Nurodykite skaičių arba svorį kilogramais, nurodytą veterinarijos sertifikate arba kituose dokumentuose.

I.34

Bendras grynasis svoris/bendras bruto svoris (kg)

 

Šiame langelyje gali būti nurodomas:

bendras grynasis svoris (t. y. pačių gyvūnų masė, neįskaitant pirminių ar kitų pakuočių);

bendras bruto svoris (t. y. bendra gyvūnų ir pirminių bei visų kitų pakuočių masė, neįskaitant vežimo pakuočių ir kitos transporto įrangos).

I.35

Deklaracija

 

Aš, toliau pasirašęs už išsamiai apibūdintą krovinį atsakingas asmuo, patvirtinu, kad mano žiniomis ir įsitikinimu, šio dokumento I dalyje pateikti pareiškimai yra teisingi ir išsamūs, ir sutinku laikytis Direktyvoje 91/496/EEB nustatytų teisinių reikalavimų, įskaitant reikalavimus dėl mokesčių už veterinarinius patikrinimus, taip pat už siuntų persiuntimą, gyvūnų karantiną arba izoliavimą, arba, kai reikia, dėl eutanazijos ir sunaikinimo išlaidų apmokėjimo.

Pasirašantysis asmuo taip pat įsipareigoja atgal priimti tranzitu gabenamas siuntas, kurioms trečioji šalis nesuteikia leidimo įvežti.


II DALIS. KONTROLĖ

Langelis

Aprašymas

II.1

Ankstesnis BVĮD

 

Tai unikalus raidinis skaitmeninis kodas, TRACES sistemos suteiktas BVĮD, naudojamam, kai siunta padalijama į dalis arba perkraunama (vykdant oficialią kontrolę), pakeičiama arba atšaukiama.

II.2

BVĮD nuoroda

 

Tai unikalus raidinis skaitmeninis kodas, nurodytas I.2 langelyje.

II.3

Dokumentų patikrinimas

 

Pildyti visoms siuntoms. Nepaisant galutinės paskirties vietos, tikrinama ir atitiktis nacionaliniams reikalavimams. Šiam patikrinimui reikalingus dokumentus pateiks importuotojas arba importuotojo atstovas.

II.4

Atitikties patikrinimas

 

Palyginkite su originaliais sertifikatais ir dokumentais.

Nukrypimas nuo reikalavimo: varnele pažymėkite šį langelį, jei gyvūnai perkraunami gabenti iš vieno PKP į kitą ir pagal Direktyvos 91/496/EEB 4 straipsnio 3 dalį jų atitikties patikrinimas nebus atliktas.

II.5

Fizinis patikrinimas

 

Tikrinami gyvūnų klinikinio tyrimo rezultatai, gyvūnų mirtingumas ir sergamumas.

Nukrypimas nuo reikalavimo: varnele pažymėkite šį langelį, jei gyvūnai perkraunami gabenti iš vieno PKP į kitą ir pagal Direktyvos 91/496/EEB 4 straipsnio 3 dalį jų fizinis patikrinimas nebus atliktas. Šis langelis taip pat turi būti pildomas, jei į Direktyvos 90/425/EEB A priedą neįtrauktos rūšies gyvūnai importuojami valstybės narės, kuri nėra galutinė paskirties vieta, o fiziniai patikrinimai pagal Direktyvos 91/496/EEB 8 straipsnio A skirsnio 1 dalies b punkto ii papunktį turi būti atlikti galutinėje paskirties vietoje, pasienio kontrolės poste.

II.6

Laboratorinis tyrimas

 

Tikrinta: nurodykite medžiagos ar ligos sukėlėjo, dėl kurio atliekama tyrimo procedūra, kategoriją.

„Atsitiktinis pasirinkimas“ reiškia, kad taikoma mėnesinė atranka pagal Sprendimą 97/794/EB.

„Remiantis įtarimais“ apima atvejus, kai įtariama, kad gyvūnai serga, arba kai matyti jų ligos požymių, arba kai jie tiriami pagal galiojančias apsaugos sąlygas.

Laukiama rezultatų: varnele pažymėkite šį langelį, jei gyvūnai nesiunčiami, kol nebus gauti rezultatai.

II.7

Gerovės patikrinimas

 

Apibūdinamos vežimo sąlygos ir gyvūnų gerovė atvykus.

Nukrypimas nuo reikalavimo: varnele pažymėkite šį langelį, jei gyvūnai perkraunami gabenti iš vieno PKP į kitą ir jų gerovės patikrinimas nebus atliktas.

II.8

Pervežimo poveikis gyvūnams

 

Nurodykite, kiek gyvūnų nugaišo, kiek jų nėra tinkami gabenti ir kiek patelių atsivedė jauniklių arba patyrė savaiminį abortą. Jei tai dideliais kiekiais siunčiami gyvūnai (vienadieniai paukščių jaunikliai, žuvys, moliuskai ir t. t.), jei taikytina, nurodykite apytikslį nugaišusių arba netinkamų gyvūnų skaičių.

II.9

Tinkama perkrauti

 

Pildyti, jei svarbu nurodyti perkrovimo tinkamumą, kaip nustatyta langelyje. I.20

II.10

Netaikoma

II.11

Tinkama vežti tranzitu

 

Jei taikytina, nurodyti tranzito valstybes nares, numatytas maršruto plane.

II.12

Tinkama vidaus rinkai

 

Prireikus pildyti, jei gyvūnai siunčiami į kontroliuojamą paskirties vietą (skerdyklą, oficialiai patvirtintą įstaigą arba karantino vietą, nurodytą I.18 langelyje), dėl kurios suteiktas leidimas importuoti specialiomis sąlygomis.

II.13

Netaikoma

II.14

Netaikoma

II.15

Tinkama laikinajam įvežimui

 

Šis langelis skirtas tik registruotiems arkliams. Jiems leidžiama būti ES arba EEE teritorijoje tik iki I.26 langelyje nurodytos datos, buvimo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 90 dienų.

II.16

Netinkamos prekės

 

Šis langelis pildomas, jei siunta neatitinka ES reikalavimų arba jei dėl jos kyla įtarimų.

Jei atsisakoma leisti importuoti siuntą, aiškiai nurodykite, kokios procedūros turi būti laikomasi. „Skerdimas“ reiškia, kad, gavus teigiamus patikrinimo rezultatus, gyvūnų mėsa galėtų būti panaudota žmonėms vartoti. „Eutanazija“ reiškia gyvūnų sunaikinimą arba pašalinimą, jų mėsos negalima leisti naudoti žmonėms vartoti.

II.17

Netinkamumo priežastis

 

Pildyti, jei reikia pateikti atitinkamą informaciją. Varnele pažymėkite tinkamą langelį.

„Nėra sertifikato/netinkamas sertifikatas“ taikoma trečiųjų šalių arba valstybių narių reikalaujamiems importo leidimams arba tranzito dokumentams.

II.18

Kontroliuojamos paskirties vietos duomenys

 

Nurodykite visų paskirties vietų, kuriose reikia atlikti papildomus veterinarinius patikrinimus, patvirtinimo numerius ir adresus, įskaitant pašto kodą. Tai taikoma II.9, II.11, II.12 ir II.15 langeliams. Dėl II.15 langelio nurodykite tik pirmosios įmonės adresą. Jei tai įslaptintas subjektas, kuris turi likti anonimiškas, nurodykite jam suteiktą numerį, o adreso nenurodykite.

II.19

Siunta perplombuota

 

Šį langelį pildyti, jei atidarant pakuotę pažeidžiama originali siuntos plomba. Reikėtų saugoti visų šiuo tikslu naudotų plombų bendrą sąrašą.

II.20

PKP identifikavimo duomenys

 

PKP arba kompetentingos institucijos oficialus antspaudas.

II.21

Sertifikuojantysis pareigūnas

 

Valstybinio veterinarijos gydytojo vardas, pavardė ir parašas.

II.22

Tikrinimo mokesčiai

 

Vidaus reikmėms.

II.23

Muitinės dokumento numeris

 

Pildo muitinės tarnybos, norėdamos pateikti svarbią informaciją (pvz., nurodyti T1 arba T5 muitinės sertifikato numerį), kai siuntos tam tikrą laikotarpį lieka muitinės prižiūrimos. Ši informacija paprastai pateikiama po veterinaro parašu.

II.24

Paskesnis BVĮD

 

Nurodykite vieno arba daugiau antrinių BVĮD raidinį skaitmeninį kodą (-us).


III DALIS. TOLESNI VEIKSMAI

Langelis

Aprašymas

III.1

Ankstesnis BVĮD

Tai unikalus raidinis skaitmeninis kodas, nurodytas II.1 langelyje.

III.2

BVĮD nuoroda

Tai unikalus raidinis skaitmeninis kodas, nurodytas I.2 langelyje.

III.3

Paskesnis BVĮD

Nurodykite vieno arba daugiau BVĮD, nurodytų II.24 langelyje, raidinį skaitmeninį kodą (-us).

III.4

Duomenys apie persiuntimą

Nurodykite naudojamą transporto priemonę, jos identifikavimo duomenis, šalį ir ISO šalies kodą.

Nurodykite persiuntimo datą ir išvežimo PKP pavadinimą, kai tik jie sužinomi.

III.5

Tolesnių veiksmų vykdytojas

Nurodykite už siuntos, kuriai yra skirtas BVĮD, priėmimo ir atitikties patvirtinimą atsakingą instituciją – išvežimo PKP, paskirties vietos PKP arba kontrolės padalinį.

Nurodykite kitą paskirties vietą ir (arba) priežastis, dėl kurių nesilaikoma reikalavimų arba keičiamas gyvūnų statusas (pvz., netinkama paskirties vieta, nėra sertifikato arba jis yra netinkamas, netinkami tyrimai, įtartinas gyvūnas (-ai), nugaišęs gyvūnas (-ai), dingęs gyvūnas (-ai) arba įvežimas keičiamas į nuolatinį įvežimą.

III.6

Sertifikuojantysis pareigūnas

Kompetentingos institucijos sertifikuojančiojo pareigūno, susijusio su siuntų persiuntimu ir tolesniais su jomis susijusiais veiksmais, parašas.

2 DALIS

BVĮD-A2 pavyzdys

Image 5 Image 6 Image 7 Image 8 Image 9


(1)  2013 m. sausio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 139/2013, nustatantis gyvūnų sveikatos reikalavimus tam tikriems į Sąjungą įvežamiems paukščiams ir jų karantino sąlygas (OL L 47, 2013 2 20, p. 1).

(2)  2018 m. balandžio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/659 dėl arklinių šeimos gyvūnų ir arklinių šeimos gyvūnų spermos, kiaušialąsčių ir embrionų įvežimo į Sąjungą sąlygų (OL L 110, 2018 4 30, p. 1).

(3)  2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas ir iš dalies keičiantis Direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1255/97 (OL L 3, 2005 1 5, p. 1).


III PRIEDAS

III PRIEDAS

1 DALIS

Aiškinamosios pastabos dėl bendro įvežimo dokumento 2 pavyzdžio (BĮD2)

Bendrosios pastabos

I dalį pildo pašarų ir maisto verslo operatorius arba jo atstovas, išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip.

II ir III dalis pildo kompetentinga institucija.

Šioje dalyje nurodyti įrašai sudaro elektroninės BĮD2 versijos duomenų žodynus.

Elektroninio BĮD2 popierinės kopijos turi būti pažymėtos unikalia automatinio nuskaitymo optine etikete su saitu į elektroninę versiją.

Jei langelyje galima pasirinkti vieną arba daugiau variantų, elektroninėje BĮD2 versijoje bus rodomas tik jūsų pasirinktas variantas (-ai).

Jei langelio pildyti neprivaloma, jo turinys bus rodomas kaip perbrauktas tekstas.

BĮD2 pavyzdyje esančių langelių sekos, langelių dydis ir forma yra orientaciniai.

Jei reikalaujama antspaudo, jo elektroninis atitikmuo yra elektroninis spaudas.

I DALIS. SIUNTOS APRAŠAS

Langelis

Aprašymas

I.1

Siuntėjas/eksportuotojas

 

Nurodykite siuntą išsiunčiančio fizinio arba juridinio asmens (pašarų ir maisto verslo operatoriaus) pavadinimą ir tikslų adresą. Rekomenduojama nurodyti telefono ir fakso numerius arba e. pašto adresą.

I.2

BĮD nuoroda

 

Tai TRACES sistemos suteiktas unikalus raidinis skaitmeninis kodas (kartojamas II.2 ir III.2 langeliuose).

I.3

Vietinė nuoroda

 

Nurodykite kompetentingos institucijos suteiktą unikalų raidinį skaitmeninį kodą.

I.4

Nustatytasis įvežimo punktas

 

Pasirinkite nustatytojo įvežimo punkto (NĮP) arba, jei taikytina, kontrolės punkto pavadinimą.

I.5

Nustatytojo įvežimo punkto kodas

 

Tai unikalus raidinis skaitmeninis kodas, TRACES sistemos suteiktas NĮP arba, jei taikytina, kontrolės punktui.

I.6

Gavėjas/importuotojas

 

Nurodykite pavadinimą ir tikslų adresą. Rekomenduojama nurodyti telefono ir fakso numerius arba e. pašto adresą.

I.7

Paskirties vieta

 

Nurodykite pristatymo adresą Sąjungoje. Rekomenduojama nurodyti telefono ir fakso numerius arba e. pašto adresą.

I.8

Už siuntą atsakingas operatorius

 

Tai asmuo (pašarų ir maisto verslo operatorius arba jo atstovas, arba jų vardu deklaraciją teikiantis asmuo), kuris atsako už siuntą, kai ji pristatoma į NĮP, ir importuotojo vardu pateikia būtinas deklaracijas NĮP kompetentingai institucijai. Nurodyti pavadinimą ir tikslų adresą. Rekomenduojama nurodyti telefono ir fakso numerius arba e. pašto adresą.

I.9

Lydimieji dokumentai

 

Jei taikytina, nurodykite prie siuntos pridėtų oficialių dokumentų išdavimo datą ir numerį.

Prekybos dokumento nuoroda: orlaivio važtaraščio numeris, konosamento numeris arba komercinis traukinio arba traukinio ar kelių transporto priemonės numeris.

I.10

Išankstinis pranešimas

 

Nurodykite numatomą siuntos atvežimo į NĮP arba, jei taikytina, kontrolės punktą datą ir laiką.

I.11

Kilmės šalis

 

Tai trečioji šalis, iš kurios prekė kilusi, kurioje ji išauginta, kurioje nuimtas jos derlius arba kurioje ji pagaminta.

I.12

Netaikoma

I.13

Transporto priemonė

 

Pateikite išsamią informaciją apie atvykstančią transporto priemonę: jei gabenama orlaiviu, nurodykite skrydžio numerį, jei gabenama laivu – laivo pavadinimą, jei gabenama kelių transporto priemone – valstybinį registracijos numerį ir, jei taikytina, priekabos numerį, jei gabenama geležinkelių riedmenimis – traukinio ir vagono numerius.

I.14

Išsiuntimo šalis

 

Nurodykite šalį, kurioje siunta pakrauta į galutinę transporto priemonę vežti į Sąjungą.

I.15

Netaikoma

I.16

Vežimo sąlygos

 

Pasirinkite tinkamą laikymo temperatūrą vežant.

I.17

Konteinerio/plombos numeris

 

Jei taikytina, nurodykite visus plombų ir konteinerių identifikacijos numerius.

Jei naudojama oficiali plomba, nurodykite oficialios plombos numerį, kuris yra nurodytas oficialiame sertifikate, ir varnele pažymėkite langelį „oficiali plomba“ arba nurodykite bet kokią kitą plombą, kuri yra nurodyta lydimuosiuose dokumentuose.

I.18

Sertifikato pobūdis arba paskirtis

 

Pasirinkite prekės paskirtį, kaip nurodyta oficialiame sertifikate (jei jo reikalaujama) arba prekybos dokumente.

Varnele pažymėkite tinkamą langelį, atsižvelgdami į tai, ar prekė skirta žmonėms vartoti be išankstinio rūšiavimo ar fizinio apdorojimo (tokiu atveju varnele pažymėkite „žmonėms vartoti“), skirta žmonėms vartoti po tokio apdorojimo (tokiu atveju pažymėkite „toliau perdirbti“), ar skirta naudoti „pašarams“ (tokiu atveju varnele pažymėkite „pašarams“) ar kitais tikslais.

I.19

Netaikoma

I.20

Pervežimui į

 

19 straipsnio 1 dalyje nustatytu pereinamuoju laikotarpiu NĮP turėtų pažymėti šį langelį, kad po to, kai NĮP bus sėkmingai atliktas dokumentų tikrinimas, siuntą būtų galima pervežti į kitą kontrolės punktą.

I.21

Tolesniam vežimui

 

Nurodykite pageidaujamą vietą, į kurią, jei bus gautas NĮP leidimas, bus vežama atitikties ir fiziniams tikrinimams pasirinkta siunta, kol bus laukiama fizinių tikrinimų rezultatų, kaip nustatyta 8 straipsnyje.

I.22

Netaikoma

I.23

Vidaus rinkai

 

Varnele pažymėkite šį langelį, jei siuntą numatoma importuoti į Sąjungą (8 straipsnis).

I.24

Netaikoma

I.25

Netaikoma

I.26

Netaikoma

I.27

Transporto priemonė, kuria bus vežama atlikus procedūras NĮP

 

Pasirinkite tinkamą transporto priemonę, jei siunta bus pervežama į kontrolės punktą arba vežama toliau (žr. I.13 pateiktą aiškinamąją pastabą).

I.28

Netaikoma

 

 

I.29

Netaikoma

 

 

I.30

Netaikoma

I.31

Siuntos aprašas

 

Pateikite išsamų prekių aprašymą (taip pat nurodydami pašarų rūšį).

Naudokite prekių kodą, nurodytą I priede (įskaitant, kai taikoma, TARIC poskyrį).

Nurodykite pakuotės rūšį,

I.32

Bendras pakuočių skaičius

 

Nurodykite bendrą pakuočių skaičių siuntoje, jei taikytina.

I.33

Bendras kiekis

 

Nurodykite kiekį vienetais arba tūrį, jei taikytina.

I.34

Bendras grynasis svoris/bendras bruto svoris (kg)

 

Grynasis svoris: konkretaus produkto svoris kilogramais, neįskaitant pakuotės. Jis nustatomas kaip pačių produktų masė, neįskaitant pirminių ar kitų pakuočių.

Bruto svoris: bendras svoris kilogramais. Nustatomas kaip bendra produktų ir pirminių pakuočių bei visų pakuočių masė, tačiau neįskaitant vežimo pakuočių ir kitos transporto įrangos.

I.35

Deklaracija

 

Deklaraciją turi pasirašyti už siuntą atsakingas fizinis asmuo:

Aš, toliau pasirašęs už pirmiau nurodytą siuntą atsakingas operatorius, patvirtinu, kad mano žiniomis ir įsitikinimu, šio dokumento I dalyje pateikti teiginiai yra teisingi bei išsamūs, ir sutinku laikytis Reglamento (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės reikalavimų, įskaitant reikalavimus dėl mokesčių už oficialią kontrolę ir tolesnes oficialias priemones, taikomas, jei nesilaikoma pašarus ir maisto produktus reglamentuojančių teisės aktų.


II DALIS. KONTROLĖ

Langelis

Aprašymas

II.1

Ankstesnis BĮD

 

Šiame langelyje nurodykite unikalų raidinį skaitmeninį kodą, TRACES sistemos suteiktą BĮD, naudotam prieš pervežimą į kontrolės punktą arba tolesnį vežimą.

II.2

BĮD nuoroda

 

Tai unikalus raidinis skaitmeninis kodas, nurodytas I.2 langelyje.

II.3

Dokumentų tikrinimas

 

Pildyti visoms siuntoms.

II.4

Atitikties tikrinimas

 

Kompetentinga NĮP institucija arba 19 straipsnio 1 dalyje nustatytu pereinamuoju laikotarpiu kompetentinga kontrolės punkto institucija nurodo atitikties tikrinimų rezultatus.

II.5

Fizinis tikrinimas

 

Kompetentinga NĮP institucija nurodo, ar pasirinkta atlikti siuntos fizinį tikrinimą, kuris 19 straipsnio 1 dalyje nustatytu pereinamuoju laikotarpiu gali būti atliktas kitame kontrolės punkte.

Kompetentinga NĮP institucija arba 19 straipsnio 1 dalyje nustatytu pereinamuoju laikotarpiu kompetentinga kontrolės punkto institucija nurodo fizinių tikrinimų rezultatus.

II.6

Laboratorinis tyrimas

 

Kompetentinga NĮP institucija arba 19 straipsnio 1 dalyje nustatytu pereinamuoju laikotarpiu kompetentinga kontrolės punkto institucija čia nurodo laboratorinių tyrimų rezultatus. Šiame langelyje nurodyti laboratorijoje tirtos medžiagos ar patogeno kategoriją.

II.7

Netaikoma

II.8

Netaikoma

II.9

Tinkama pervežti į

 

Kompetentinga NĮP institucija nurodo, į kurį kontrolės punktą 19 straipsnio 1 dalyje nurodytu pereinamuoju laikotarpiu po patenkinamo dokumentų patikrinimo siunta gali būti vežama atitikties ir fiziniam tikrinimui.

II.10

Tinkama tolesniam vežimui į

 

Kompetentinga NĮP institucija nurodo, ar siuntą leidžiama toliau vežti, kaip nustatyta 8 straipsnyje. Toliau vežti gali būti leidžiama tik tokiu atveju, jei NĮP buvo atlikti atitikties tikrinimai ir jei jų rezultatai yra patenkinami. Todėl II.4 langelis pildomas tuo pačiu metu, kai suteikiamas leidimas toliau vežti, o II.5 langelis pildomas, kai gaunami laboratorinių tyrimų rezultatai.

II.11

Netaikoma

II.12

Tinkama vidaus rinkai

 

Šis langelis turi būti pildomas visoms siuntoms, skirtoms išleisti į laisvą apyvartą Sąjungoje.

II.13

Netaikoma

II.14

Netaikoma

II.15

Netaikoma

II.16

Netinkamos prekės

 

Aiškiai nurodykite datą, iki kurios turi būti imamasi veiksmų, jei siunta atmetama dėl nepatenkinamų tikrinimo rezultatų.

II.17

Netinkamumo priežastis

 

Varnele pažymėkite tinkamą langelį.

II.18

Duomenys apie kontroliuojamas paskirties vietas (II.9, II.10 ir II.16 langeliai)

 

Jei taikytina, nurodykite visų paskirties vietų, kuriose vėliau reikės vykdyti tolesnę siuntos kontrolę, patvirtinimo numerį ir adresą (arba laivo pavadinimą ir uostą).

II.19

Siunta perplombuota

 

Šį langelį pildyti, jei atidarant pakuotę pažeidžiama originali siuntos plomba. Būtina saugoti visų šiuo tikslu naudotų plombų bendrą sąrašą.

II.20

NĮP arba kontrolės punkto identifikavimo duomenys

 

Čia uždėkite oficialų kompetentingos NĮP institucijos arba 19 straipsnio 1 dalyje nustatytu pereinamuoju laikotarpiu kompetentingos kontrolės punkto institucijos antspaudą.

II.21

Sertifikuojantysis pareigūnas

 

Kompetentingos NĮP institucijos atsakingo pareigūno arba 19 straipsnio 1 dalyje nustatytu pereinamuoju laikotarpiu kompetentingos kontrolės punkto institucijos atsakingo pareigūno parašas:

Aš, toliau pasirašęs NĮP arba kontrolės punkto valstybinis inspektorius, patvirtinu, kad šios siuntos patikrinimai buvo atlikti laikantis Sąjungos reikalavimų.

II.22

Tikrinimo mokesčiai

 

Šis langelis gali būti naudojamas tikrinimo mokesčiams nurodyti.

II.23

Muitinės dokumento numeris

 

Prireikus pildo muitinės tarnybos.

II.24

Paskesnis BĮD

 

Nurodykite unikalų raidinį skaitmeninį kodą, TRACES sistemos suteiktą BĮD, naudotam po pervežimo į kontrolės punktą arba po tolesnio vežimo.


III DALIS. TOLESNI VEIKSMAI

Langelis

Aprašymas

III.1

Ankstesnis BĮD

Tai unikalus raidinis skaitmeninis kodas, nurodytas II.1 langelyje.

III.2

BĮD nuoroda

Tai unikalus raidinis skaitmeninis kodas, nurodytas I.2 langelyje.

III.3

Paskesnis BĮD

Nurodykite vieno arba daugiau BĮD, nurodytų II.24 langelyje, raidinį skaitmeninį kodą (-us).

III.4

Duomenys apie persiuntimą

Kompetentinga NĮP institucija arba 19 straipsnio 1 dalyje nustatytu pereinamuoju laikotarpiu kompetentinga kontrolės punkto institucija nurodo naudojamą transporto priemonę, jos identifikavimo duomenis, paskirties šalį ir persiuntimo datą, kai tik juos sužino. Išvežimo PKP arba NĮP pavadinimo nurodyti nebūtina.

III.5

Tolesni veiksmai

Jei taikytina, nurodykite vietos kompetentingos institucijos skyrių, atsakingą už siuntos sunaikinimo, perdirbimo arba naudojimo kitais tikslais priežiūrą. Šiame langelyje ši kompetentinga institucija nurodo, ar siunta pristatyta ir ar ji atitinka nurodytus duomenis.

III.6

Sertifikuojantysis pareigūnas

Persiuntimo atveju čia dedamas kompetentingos NĮP institucijos atsakingo pareigūno arba 19 straipsnio 1 dalyje nustatytu pereinamuoju laikotarpiu kontrolės punkto atsakingo pareigūno parašas.

Sunaikinimo, perdirbimo arba naudojimo kitais tikslais atveju čia dedamas vietos kompetentingos institucijos atsakingo pareigūno parašas.

2 DALIS

BĮD2 pavyzdys

Image 10

Image 11

Image 12

Image 13