8.10.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 257/11


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/1676

2019 m. spalio 7 d.

kuriuo ištaisomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų II priedo tam tikrų kalbų redakcijos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (1), ypač į jo 10 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 čekų kalbos redakcijos II priedo A dalies 2 lentelėje ir II priedo E dalies 02.1, 02.2.2, 04.2.5.1, 04.2.5.2, 04.2.5.3, 08.2, 08.3.1, 08.3.2, 08.3.3, 14.1.4, 15.1 ir 15.2 maisto produktų kategorijose yra klaidų. Todėl teksto redakcijoje čekų kalba tose nuostatose numatytos maisto priedų naudojimo sąlygos (apribojimai / išimtys) turėtų būti ištaisytos, kad būtų užtikrintas teisinis aiškumas maisto tvarkymo subjektams ir sklandus vidaus rinkos veikimas;

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 latvių kalbos redakcijos II priedo E dalies 04.1.2 maisto produktų kategorijoje yra klaida. Todėl teksto redakcijoje latvių kalba toje nuostatoje numatytos maisto priedų naudojimo sąlygos (apribojimai / išimtys) turėtų būti ištaisytos, kad būtų užtikrintas teisinis aiškumas maisto tvarkymo subjektams ir sklandus vidaus rinkos veikimas;

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 slovakų kalbos redakcijos II priedo E dalies 07.1 maisto produktų kategorijoje yra klaida. Todėl teksto redakcijoje slovakų kalba toje nuostatoje numatytos maisto priedų naudojimo sąlygos (apribojimai / išimtys) turėtų būti ištaisytos, kad būtų užtikrintas teisinis aiškumas maisto tvarkymo subjektams ir sklandus vidaus rinkos veikimas;

(4)

todėl Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedo redakcijos čekų, latvių ir slovakų kalbomis turėtų būti atitinkamai ištaisytos. Teksto redakcijų kitomis kalbomis taisyti nereikia;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

(netaikoma teksto redakcijai lietuvių kalba)

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. spalio 7 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 354, 2008 12 31, p. 16.