30.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 250/6


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/1602

2019 m. balandžio 23 d.

kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/625 nuostatos dėl bendrojo sveikatos įvežimo dokumento, pridedamo prie gyvūnų ir prekių siuntų, vežamų į paskirties vietą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas) (1), ypač į jo 50 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/625 nustatytos taisyklės, pagal kurias valstybių narių kompetentingos institucijos vykdo į Sąjungą įvežamų gyvūnų ir prekių oficialią kontrolę, kad patikrintų, ar laikomasi Sąjungos žemės ūkio maisto grandinės teisės aktų;

(2)

kadangi taisyklės dėl atvejų ir sąlygų, kada prie tranzitu vežamų siuntų turėtų būti pridedamas bendrasis sveikatos įvežimo dokumentas (toliau – BSĮD), turi būti nustatytos atskirame deleguotajame akte, kuris turi būti priimtas pagal Reglamento (ES) 2017/625 51 straipsnio 1 dalį, šis reglamentas turėtų būti taikomas tik toms siuntoms, kurios yra skirtos pateikti Sąjungos rinkai;

(3)

Reglamentu (ES) 2017/625 nustatyta, kad prie gyvūnų ir prekių siuntų, įvežamų į Sąjungą per paskirtus pasienio kontrolės postus, turi būti pridedamas bendrasis sveikatos įvežimo dokumentas (BSĮD). Atlikus oficialią kontrolę ir užpildžius BSĮD, siuntas galima padalyti į skirtingas dalis, atsižvelgiant į veiklos vykdytojo komercinius poreikius;

(4)

siekiant užtikrinti siuntų atsekamumą ir tinkamą ryšių su paskirties vietos kompetentinga institucija palaikymą, turėtų būti nustatytos taisyklės dėl sąlygų ir praktinės tvarkos, kurių laikantis BSĮD turėtų būti pridedamas prie rinkai pateikti skirtų siuntų, vežamų į paskirties vietą. Visų pirma tikslinga nustatyti išsamias su BSĮD susijusias taisykles, taikomas tais atvejais, kai siuntos yra padalytos;

(5)

siekiant užtikrinti siuntų, padalytų pasienio kontrolės poste kompetentingai institucijai atlikus oficialią kontrolę ir užpildžius BSĮD, atsekamumą, tikslinga reikalauti, kad už siuntą atsakingas veiklos vykdytojas per Reglamento (ES) 2017/625 131 straipsnyje nurodytą oficialios kontrolės informacijos valdymo sistemą (toliau – IMSOC) taip pat pateiktų padalytos siuntos kiekvienos dalies BSĮD, kurį pasienio kontrolės posto kompetentingos institucijos turėtų užpildyti ir kuris turėtų būti pridedamas prie padalytos siuntos kiekvienos dalies, vežamos į tame bendrajame sveikatos įvežimo dokumente (BSĮD) nurodytą paskirties vietą;

(6)

siekiant užkirsti kelią neteisėtam pakartotiniam BSĮD naudojimui, tikslinga reikalauti, kad muitinės IMSOC sistemai pateiktų informaciją apie muitinės deklaracijoje nurodytą siuntos kiekį, ir taip užtikrinti, kad tokioje muitinės deklaracijoje nurodyti kiekiai būtų išskaičiuoti iš bendrajame sveikatos įvežimo dokumente (BSĮD) nurodyto bendro leidžiamo kiekio. Muitinės privalo keistis informacija naudodamosi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 (2) 6 straipsnio 1 dalyje nurodytomis muitinės elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis. Tos elektroninės duomenų apdorojimo priemonės turėtų būti naudojamos šio reglamento tikslais. Siekiant muitinėms suteikti pakankamai laiko toms priemonėms įdiegti, tikslinga nustatyti, kad įpareigojimas IMSOC sistemai pateikti informaciją apie siuntų kiekį kiekvienoje valstybėje narėje taikomas nuo tos dienos, kurią toje valstybėje narėje pradeda veikti minėtos priemonės, arba nuo 2023 m. kovo 1 d., atsižvelgiant į tai, kuri data ankstesnė;

(7)

kadangi Reglamentas (ES) 2017/625 taikomas nuo 2019 m. gruodžio 14 d., šis reglamentas taip pat turėtų būti taikomas nuo tos pačios dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatomi atvejai ir sąlygos, kada prie kiekvienos rinkai pateikti skirtos Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalyje nurodytų gyvūnų ir prekių kategorijų siuntos (toliau – siunta), vežamos į paskirties vietą, turi būti pridedamas Reglamento (ES) 2017/625 56 straipsnyje nurodytas bendrasis sveikatos įvežimo dokumentas (BSĮD).

2.   Šis reglamentas netaikomas tranzitu vežamoms siuntoms.

2 straipsnis

Apibrėžtis

Šiame reglamente „paskirties vieta“ – tai bendrajame sveikatos įvežimo dokumente (BSĮD) nurodyta vieta, į kurią siunta pristatoma galutinai iškrauti.

3 straipsnis

Atvejai, kuriais prie siuntų, vežamų į paskirties vietą, pridedamas BSĮD

Prie kiekvienos siuntos, neatsižvelgiant į tai, ar ji padalyta, BSĮD yra pridedamas pasienio kontrolės poste arba ją išvežus iš pasienio kontrolės posto, bet prieš išleidžiant į laisvą apyvartą pagal Reglamento (ES) 2017/625 57 straipsnio 2 dalies b punktą.

4 straipsnis

Sąlygos, kuriomis BSĮD pridedamas prie nepadalytų siuntų

Jeigu siunta nėra padalyta prieš ją išleidžiant į laisvą apyvartą pagal Reglamento (ES) 2017/625 57 straipsnio 2 dalies b punktą, taikomi šie reikalavimai:

a)

už siuntą atsakingas veiklos vykdytojas užtikrina, kad BSĮD popierinė arba elektroninė kopija būtų pridedama prie siuntos, vežamos į paskirties vietą, kol ji bus išleista į laisvą apyvartą pagal Reglamento (ES) 2017/625 57 straipsnio 2 dalies b punktą;

b)

už siuntą atsakingas veiklos vykdytojas nurodo BSĮD registracijos numerį muitinei pateiktoje muitinės deklaracijoje ir pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 163 straipsnį išsaugo šio BSĮD kopiją, kad prireikus galėtų pateikti muitinei;

c)

muitinė IMSOC sistemai pateikia informaciją apie muitinės deklaracijoje nurodytą siuntos kiekį ir siuntos muitinės procedūrą leidžia įforminti tik tuo atveju, jeigu neviršijamas bendrajame sveikatos įvežimo dokumente (BSĮD) nurodytas bendras kiekis. Šis reikalavimas netaikomas, jeigu siunta turi būti įforminta pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 210 straipsnio a ir b punktuose nurodytas muitinės procedūras.

5 straipsnis

Sąlygos, kuriomis BSĮD pridedamas prie pasienio kontrolės poste padalytų siuntų

1.   Jeigu siunta turi būti padalyta pasienio kontrolės poste, taikomi šie reikalavimai:

a)

pateikdamas išankstinį pranešimą pagal Reglamento (ES) 2017/625 56 straipsnio 3 dalį, už siuntą atsakingas veiklos vykdytojas pasienio kontrolės postą nurodo kaip paskirties vietą visos siuntos bendrajame sveikatos įvežimo dokumente (BSĮD);

b)

pasienio kontrolės posto kompetentingai institucijai užpildžius visos siuntos BSĮD pagal Reglamento (ES) 2017/625 56 straipsnio 5 dalį, už siuntą atsakingas veiklos vykdytojas prašo padalyti siuntą ir per IMSOC sistemą pateikia padalytos siuntos kiekvienos dalies BSĮD, kuriame nurodo atitinkamos padalytos siuntos dalies kiekį, transporto priemonę ir paskirties vietą;

c)

pasienio kontrolės posto kompetentinga institucija užpildo atskirų padalytos siuntos dalių bendruosius sveikatos įvežimo dokumentus (BSĮD) pagal Reglamento (ES) 2017/625 56 straipsnio 5 dalį, jeigu tuose bendruosiuose sveikatos įvežimo dokumentuose (BSĮD) nurodytų kiekių suma neviršija bendro visos siuntos bendrajame sveikatos įvežimo dokumente (BSĮD) nurodyto kiekio;

d)

už siuntą atsakingas veiklos vykdytojas užtikrina, kad padalytos siuntos kiekvienos dalies BSĮD popierinė arba elektroninė kopija būtų pridedama prie atitinkamos padalytos siuntos dalies, vežamos į paskirties vietą, kol ji bus išleista į laisvą apyvartą pagal Reglamento (ES) 2017/625 57 straipsnio 2 dalies b punktą;

e)

už siuntą atsakingas veiklos vykdytojas nurodo padalytos siuntos kiekvienos dalies BSĮD registracijos numerį muitinei pateiktoje muitinės deklaracijoje ir pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 163 straipsnį išsaugo šio BSĮD kopiją, kad prireikus galėtų pateikti muitinei;

f)

muitinė IMSOC sistemoje pateikia informaciją apie muitinės deklaracijoje nurodytą atitinkamos padalytos siuntos dalies kiekį ir tos siuntos dalies muitinės procedūrą leidžia įforminti tik tuo atveju, jeigu neviršijamas tos padalytos siuntos dalies bendrajame sveikatos įvežimo dokumente (BSĮD) nurodytas bendras kiekis. Šis reikalavimas netaikomas, jeigu siunta turi būti įforminta pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 210 straipsnio a ir b punktuose nurodytas muitinės procedūras.

2.   Tais atvejais, kai pasienio kontrolės poste turi būti padalyta reikalavimų neatitinkanti siunta, jeigu pasienio kontrolės posto kompetentinga institucija veiklos vykdytojui nurodo imtis vieno ar daugiau Reglamento (ES) 2017/625 66 straipsnio 4 dalyje nurodytų veiksmų tik dėl vienos siuntos dalies, taikomi šie reikalavimai:

a)

užpildžius visos siuntos BSĮD, už siuntą atsakingas veiklos vykdytojas pateikia padalytos siuntos kiekvienos dalies BSĮD ir jame nurodo tos siuntos dalies kiekį, transporto priemonę ir paskirties vietą;

b)

atsižvelgdama į sprendimą, priimtą dėl padalytos siuntos kiekvienos dalies, pasienio kontrolės posto kompetentinga institucija užpildo atskirų padalytos siuntos dalių bendruosius sveikatos įvežimo dokumentus (BSĮD) pagal Reglamento (ES) 2017/625 56 straipsnio 5 dalį;

c)

1 dalies d, e ir f punktai taikomi kiekvienai padalytos siuntos daliai.

6 straipsnis

Sąlygos, kuriomis BSĮD pridedamas prie muitinės prižiūrimų siuntų, padalytų po jų išvežimo iš pasienio kontrolės posto

Jeigu siunta turi būti padalyta išvežus ją iš pasienio kontrolės posto ir prieš išleidžiant į laisvą apyvartą pagal Reglamento (ES) 2017/625 57 straipsnio 2 dalies b punktą, taikomi šie reikalavimai:

a)

už siuntą atsakingas veiklos vykdytojas užtikrina, kad BSĮD popierinė arba elektroninė kopija būtų pridedama prie padalytos siuntos kiekvienos dalies, kol ji bus išleista į laisvą apyvartą pagal Reglamento (ES) 2017/625 57 straipsnio 2 dalies b punktą;

b)

už siuntą atsakingas veiklos vykdytojas nurodo padalytos siuntos kiekvienos dalies BSĮD registracijos numerį muitinei pateiktoje muitinės deklaracijoje ir pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 163 straipsnį išsaugo šio BSĮD kopiją, kad prireikus galėtų pateikti muitinei;

c)

muitinė IMSOC sistemoje pateikia informaciją apie muitinės deklaracijoje nurodytą padalytos siuntos kiekvienos dalies kiekį ir tos dalies muitinės procedūrą leidžia įforminti tik tuo atveju, jeigu neviršijamas bendrajame sveikatos įvežimo dokumente (BSĮD) nurodytas bendras jos kiekis. Šis reikalavimas netaikomas, jeigu siunta turi būti įforminta pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 210 straipsnio a ir b punktuose nurodytas muitinės procedūras.

7 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. gruodžio 14 d.

Tačiau toliau nurodytos nuostatos kiekvienoje valstybėje narėje taikomos nuo tos dienos, kurią toje valstybėje narėje pradeda veikti Reglamento (ES) Nr. 952/2013 6 straipsnio 1 dalyje nurodytos muitinės elektroninės duomenų apdorojimo priemonės, arba nuo 2023 m. kovo 1 d., atsižvelgiant į tai, kuri data ankstesnė:

a)

4 straipsnio c punktas;

b)

5 straipsnio 1 dalies f punktas;

c)

6 straipsnio c punktas.

Valstybės narės informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares apie tų elektroninių duomenų apdorojimo priemonių veikimo pradžios datą.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. balandžio 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 95, 2017 4 7, p. 1.

(2)  2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).