26.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 246/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/1582

2019 m. rugsėjo 25 d.

kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios imazalilo liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 91/414/EEB (1), ypač į jo 14 straipsnio 1 dalies a punktą ir 49 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

didžiausia leidžiamoji imazalilo liekanų koncentracija (toliau – DLK) nustatyta Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priede ir III priedo B dalyje;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 (2) 12 straipsnio 1 dalį Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) pateikė pagrįstą nuomonę dėl nustatytos dabartinės imazalilo DLK. Ji rekomendavo sumažinti bulvėms, pomidorams, miežių grūdams, avižų grūdams, rugių grūdams ir paprastųjų kviečių grūdams nustatytą DLK. Tam tikrų kitų produktų atveju ji rekomendavo palikti esamą DLK.

(3)

Tarnyba padarė išvadą, kad trūksta tam tikros informacijos apie kai kurias DLK vertes ir kad rizikos valdytojai turi papildomai tai apsvarstyti. Rizikos valdymo atžvilgiu, citrusiniams vaisiams, braškėms (žemuogėms), gervuogėms, avietėms, cukinijoms, melionams, kiaulių, galvijų ir arklinių šeimos gyvūnų raumenims, riebalų audiniams, kepenims ir inkstams, galvijų pienui ir kumelių pienui Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priede tikslinga nustatyti esamo arba Tarnybos nustatyto dydžio DLK, nes turima mažai informacijos apie šiuos produktus ir Tarnyba nustatė DLK vertes, kurios nekelia vartotojų apsaugos problemų. Šios DLK vertės bus peržiūrėtos; atliekant peržiūrą bus atsižvelgta į informaciją, kuri bus gauta per dvejus metus po šio reglamento paskelbimo. Rizikos valdymo požiūriu, sėklavaisiams, persimonams, bananams ir paprikoms Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priede tikslinga nustatyti tokią DLK, kuri atitiktų konkrečią nustatymo ribą arba numatytąją DLK, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 396/2005 18 straipsnio 1 dalies b punkte, nes apie šiuos produktus neturima informacijos, kurios pagrindu Tarnyba galėtų nustatyti DLK vertes, kurios nekelia vartotojų apsaugos problemų;

(4)

Tarnyba nurodė, kad tokiu pagrindu greipfrutams, apelsinams, obuoliams, kriaušėms, bananams, bulvėms ir galvijų kepenims nustatytos imazalilo DLK vertės ir kodekso didžiausioji leidžiamoji koncentracija, kuri grindžiama šliandroms nustatyta ES DLK, gali kelti vartotojų apsaugos problemų. Atsižvelgiant į turimą papildomą informaciją apie greipfrutus, apelsinus ir bulves, ji nustatė greipfrutams, apelsinams, bulvėms ir galvijų kepenims alternatyvias DLK vertes, kurios tokių problemų nekelia. Dėl obuoliams, kriaušėms, šliandroms ir bananams skirtų DLK verčių, Tarnyba nurodė, kad rizikos valdytojai gali nuspręsti nustatyti tokias vertes, kurios atitiktų konkrečią nustatymo ribą arba numatytąją DLK, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 396/2005 18 straipsnio 1 dalies b punkte;

(5)

Tarnyba pateikė patikslintas liekanų apibrėžtis. Tikslinga atitinkamai pakeisti liekanų apibrėžtis;

(6)

nepriklausomai nuo pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 12 straipsnio 1 dalį atliktos DLK peržiūros, pagal to reglamento 6 straipsnį buvo pateikta paraiška dėl citrusiniams vaisiams, obuoliams, kriaušėms, bananams, bulvėms ir gyvūniniams produktams nustatytos dabartinės imazalilo DLK pakeitimo;

(7)

pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 8 straipsnį atitinkamos valstybės narės įvertino šią paraišką ir vertinimo ataskaitą pateikė Komisijai;

(8)

remdamasi Reglamento (EB) Nr. 396/2005 10 straipsniu, Tarnyba įvertino paraišką ir vertinimo ataskaitą, visų pirma atsižvelgdama į riziką vartotojams ir, tam tikrais atvejais, gyvūnams, ir pateikė pagrįstą nuomonę (3) dėl siūlomos DLK. Tą nuomonę Tarnyba pateikė pareiškėjams, Komisijai, valstybėms narėms ir visuomenei;

(9)

Tarnyba pagrįstoje nuomonėje pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 10 straipsnį padarė išvadą, kad, kol nebus atliktas augalų metabolitų R014821, FK-772 ir FK-284 rizikos vertinimas atsižvelgiant į genotoksiškumą ir bendrą toksiškumą, numatytoms paskirtims skirta DLK negali būti pakeista. Ji taip pat padarė išvadą, kad tam tikra informacija, kuri pagal to reglamento 12 straipsnio 1 dalį atliktoje DLK peržiūroje buvo įvardyta kaip trūkstama, buvo pateikta kartu su paraiška pagal to reglamento 6 straipsnį;

(10)

priėmus pagrįstą nuomonę pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 10 straipsnį po to, kai pagal to reglamento 12 straipsnio 1 dalį priimta pagrįsta nuomonė, ir atsižvelgiant į imazalilo metabolitų R014821, FK-772 ir FK-284 nustatytų toksiškumo problemų horizontalų pobūdį, Komisija paprašė Tarnybos pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 43 straipsnį atnaujinti pagrįstą nuomonę dėl dabartinės imazalilo DLK;

(11)

Tarnyba pateikė pagrįstą nuomonę (4), kurioje, remdamasi nauja toksikologine informacija, atnaujino dabartinės imazalilo DLK peržiūrą;

(12)

toje pagrįstoje nuomonėje Tarnyba pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 12 straipsnį nustatė tokią pačią DLK kaip ir jos pagrįstoje nuomonėje, išskyrus citrusinių vaisių, melionų ir gyvūninių produktų atveju. Ji nepasiūlė šiems produktams nustatyti DLK, nes negalėjo užbaigti metabolito R014821 toksikologinių savybių vertinimo;

(13)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 705/2011 (5) buvo atnaujintas imazalilo patvirtinimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (6) 13 straipsnio 2 dalį. Nors rizikos vertinime, atliktame prieš priimant tą reglamentą, Tarnyba nustatė, kad yra neaiškumų dėl metabolito R014821 toksikologinių savybių (7), tačiau rizikos valdymo etape patvirtinimo sąlygos šiuo atžvilgiu nebuvo apribotos. Šie neaiškumai nebuvo iki galo pašalinti gavus papildomos informacijos apie metabolito R014821 toksikologines savybes, pateiktos kartu su paraiška pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 6 straipsnį, tačiau ši informacija nesukėlė papildomų abejonių. Rizikos valdymo požiūriu yra tikslinga ir tinkama Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priede nustatyti DLK tiems produktams, kuriems Tarnyba pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 12 straipsnį savo pagrįstoje nuomonėje nustatė esamo arba Tarnybos nustatyto dydžio DLK, kuri nekelia vartotojų apsaugos problemų;

(14)

Tarnybos pagrįstose nuomonėse buvo atsižvelgta į esamas CXL vertes. Nustatant DLK buvo atsižvelgta į CXL vertes, kurios yra saugios Sąjungos vartotojams;

(15)

produktams, kuriems apsaugoti nesuteiktas atitinkamo augalų apsaugos produkto naudojimo leidimas ir kuriems leidžiamasis importo nuokrypis ar CXL vertės nenustatyti, turėtų būti nustatyta tokia DLK, kuri atitiktų konkrečią nustatymo ribą arba numatytąją DLK, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 396/2005 18 straipsnio 1 dalies b punkte;

(16)

Komisija konsultavosi su Europos Sąjungos etaloninėmis pesticidų liekanų laboratorijomis dėl būtinybės pakoreguoti tam tikras nustatymo ribas. Šios laboratorijos padarė išvadą, kad dėl su tam tikromis prekėmis susijusios technikos raidos reikia nustatyti konkrečias nustatymo ribas;

(17)

remiantis Tarnybos pagrįstomis nuomonėmis ir atsižvelgiant į su svarstomu klausimu susijusius veiksnius, daroma išvada, kad tam tikri DLK pakeitimai atitinka Reglamento (EB) Nr. 396/2005 14 straipsnio 2 dalies reikalavimus;

(18)

per Pasaulio prekybos organizaciją konsultuotasi dėl naujos DLK su Sąjungos prekybos partneriais ir į jų pastabas atsižvelgta;

(19)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 396/2005 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(20)

kad šiuos produktus būtų galima įprastai parduoti, perdirbti ir vartoti, šiame reglamente reikėtų numatyti pereinamojo laikotarpio priemones produktams, kurie buvo pagaminti prieš pakeičiant DLK ir kuriais, remiantis turima informacija, užtikrinamas aukštas vartotojų apsaugos lygis;

(21)

prieš pradedant taikyti pakeistą DLK turėtų būti skiriamas tinkamas laikotarpis, per kurį valstybės narės, trečiosios šalys ir maisto tvarkymo subjektai galėtų pasirengti laikytis dėl DLK pakeitimo atsiradusių naujų reikalavimų;

(22)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 396/2005 be šiuo reglamentu padarytų pakeitimų toliau taikomas produktams, pagamintiems Sąjungoje arba importuotiems į Sąjungą iki 2020 m. balandžio 16 d., išskyrus greipfrutus, apelsinus, obuolius, kriaušes, šliandras, bananus, bulves ir galvijų kepenis.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2020 m. balandžio 16 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. rugsėjo 25 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 70, 2005 3 16, p. 1.

(2)  European Food SAFEty Authority; Review of the existing maximum residue levels for imazalil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2017;15(9):4977.

(3)  European Food SAFEty Authority; Modification of the existing maximum residue levels for imazalil in various commodities. EFSA Journal 2018;16(6):5329.

(4)  European Food SAFEty Authority; Reasoned Opinion on the updated review of the existing maximum residue levels for imazalil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 following new toxicological information. EFSA Journal 2018;16(10):5453.

(5)  2011 m. liepos 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 705/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką patvirtinama veiklioji medžiaga imazalilas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas (OL L 190, 2011 7 21, p. 43).

(6)  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL L 309, 2009 11 24, p. 1).

(7)  European Food SAFEty Authority; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance imazalil. EFSA Journal 2010;8(3):1526.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai iš dalies keičiami taip:

1)

II priede imazalilui skirta skiltis pakeičiama taip:

Pesticidų liekanos ir didžiausia leidžiamoji koncentracija (mg/kg)

Kodo Nr.

Atskirų produktų, kuriems nustatoma DLK, grupės ir pavyzdžiai (1)

Imazalilas (bet koks sudedamųjų izomerų santykis) (R)

(1)

(2)

(3)

0100000

ŠVIEŽI ARBA ŠALDYTI VAISIAI; MEDŽIŲ RIEŠUTAI

 

0110000

Citrusiniai vaisiai

 

0110010

Greipfrutai

4 (+)

0110020

Apelsinai

4 (+)

0110030

Citrinos

5 (+)

0110040

Žaliosios citrinos

5 (+)

0110050

Mandarinai

5 (+)

0110990

Kita (2)

0,01 (*1)

0120000

Medžių riešutai

0,01 (*1)

0120010

Migdolai

 

0120020

Bertoletijos

 

0120030

Anakardžiai

 

0120040

Kaštainiai

 

0120050

Kokosai

 

0120060

Lazdyno riešutai

 

0120070

Makadamijos

 

0120080

Karijos

 

0120090

Pinijos

 

0120100

Pistacijos

 

0120110

Graikiniai riešutai

 

0120990

Kita (2)

 

0130000

Sėklavaisiai

0,01 (*1)

0130010

Obuoliai

 

0130020

Kriaušės

 

0130030

Svarainiai

 

0130040

Šliandros

 

0130050

Lokvos / japoninės lokvos

 

0130990

Kita (2)

 

0140000

Kaulavaisiai

0,01 (*1)

0140010

Abrikosai

 

0140020

Vyšnios (saldžiosios)

 

0140030

Persikai

 

0140040

Slyvos

 

0140990

Kita (2)

 

0150000

Uogos ir smulkūs vaisiai

 

0151000

a)

vynuogės

0,01 (*1)

0151010

Valgomosios vynuogės

 

0151020

Vynuogės vynui gaminti

 

0152000

b)

braškės ir žemuogės

2

0153000

c)

uogos, augančios ant dvimečių ūglių

 

0153010

Gervuogės

2

0153020

Paprastosios gervuogės

0,01 (*1)

0153030

Avietės (raudonosios ir geltonosios)

2

0153990

Kita (2)

0,01 (*1)

0154000

d)

kiti smulkūs vaisiai ir uogos

0,01 (*1)

0154010

Mėlynės

 

0154020

Spanguolės

 

0154030

Serbentai (juodieji, raudonieji ir baltieji)

 

0154040

Agrastai (žalieji, raudonieji ir geltonieji)

 

0154050

Erškėtuogės

 

0154060

Šilkmedžio uogos (juodojo ir baltojo)

 

0154070

Gudobelės vaisiai / pietinės gudobelės vaisiai

 

0154080

Šeivamedžio uogos

 

0154990

Kita (2)

 

0160000

Kiti vaisiai su

0,01 (*1)

0161000

a)

valgoma luobele

 

0161010

Datulės

 

0161020

Figos

 

0161030

Valgomosios alyvuogės

 

0161040

Kinkanai

 

0161050

Karambolos

 

0161060

Persimonai / rytiniai persimonai

 

0161070

Gvazdikmedžio vaisiai

 

0161990

Kita (2)

 

0162000

b)

nevalgoma luobele, smulkūs

 

0162010

Kiviai (žalieji, raudonieji, geltonieji)

 

0162020

Ličiai

 

0162030

Valgomosios pasifloros

 

0162040

Opuncijos

 

0162050

Gelčių sėklos

 

0162060

Virgininiai juodmedžiai (virgininiai persimonai)

 

0162990

Kita (2)

 

0163000

c)

nevalgoma luobele, stambūs

 

0163010

Avokadai

 

0163020

Bananai

 

0163030

Mangai

 

0163040

Papajos

 

0163050

Granatai

 

0163060

Peruvinės anonos

 

0163070

Gvajavos

 

0163080

Ananasai

 

0163090

Duonvaisiai

 

0163100

Durijai

 

0163110

Dygliuotosios anonos

 

0163990

Kita (2)

 

0200000

ŠVIEŽIOS ARBA ŠALDYTOS DARŽOVĖS

 

0210000

Šakniavaisiai ir gumbavaisiai

0,01 (*1)

0211000

a)

bulvės

 

0212000

b)

tropiniai šakniavaisiai ir gumbavaisiai

 

0212010

Manijokai

 

0212020

Valgomieji batatai

 

0212030

Dioskorėjos

 

0212040

Bermudinės marantos

 

0212990

Kita (2)

 

0213000

c)

kiti šakniavaisiai ir gumbavaisiai, išskyrus cukrinius runkelius

 

0213010

Burokėliai

 

0213020

Morkos

 

0213030

Gumbiniai salierai

 

0213040

Krienai

 

0213050

Topinambai

 

0213060

Pastarnokai

 

0213070

Petražolių šaknys / šakninės petražolės

 

0213080

Ridikai

 

0213090

Pūteniai

 

0213100

Griežčiai

 

0213110

Ropės

 

0213990

Kita (2)

 

0220000

Svogūninės daržovės

0,01 (*1)

0220010

Valgomieji česnakai

 

0220020

Valgomieji svogūnai

 

0220030

Valgomieji svogūnėliai

 

0220040

Svogūnlaiškiai / žalieji svogūnai ir tuščialaiškiai česnakai

 

0220990

Kita (2)

 

0230000

Vaisinės daržovės

 

0231000

a)

Solanaceae ir Malvaceae

 

0231010

Pomidorai

0,3

0231020

Paprikos

0,01 (*1)

0231030

Baklažanai

0,01 (*1)

0231040

Valgomosios ybiškės

0,01 (*1)

0231990

Kita (2)

0,01 (*1)

0232000

b)

moliūginių šeimos (valgoma luobele)

 

0232010

Agurkai

0,5

0232020

Kornišonai

0,5

0232030

Cukinijos

0,1 (+)

0232990

Kita (2)

0,01 (*1)

0233000

c)

moliūginių šeimos (nevalgoma luobele)

 

0233010

Melionai

2 (+)

0233020

Moliūgai

0,01 (*1)

0233030

Arbūzai

0,01 (*1)

0233990

Kita (2)

0,01 (*1)

0234000

d)

saldieji kukurūzai

0,01 (*1)

0239000

e)

kitos vaisinės daržovės

0,01 (*1)

0240000

Kopūstinės daržovės (išskyrus brassica rūšių šakniavaisius ir brassica rūšių jaunų lapų augalus)

0,01 (*1)

0241000

a)

žiedinės brassica daržovės

 

0241010

Brokoliniai kopūstai

 

0241020

Žiediniai kopūstai

 

0241990

Kita (2)

 

0242000

b)

gūžinės

 

0242010

Briuseliniai kopūstai

 

0242020

Gūžiniai kopūstai

 

0242990

Kita (2)

 

0243000

c)

lapinės

 

0243010

Pekininiai kopūstai

 

0243020

Lapiniai kopūstai

 

0243990

Kita (2)

 

0244000

d)

ropiniai kopūstai

 

0250000

Lapinės daržovės, prieskoninės žolės ir valgomosios gėlės

 

0251000

a)

salotos ir salotiniai augalai

0,01 (*1)

0251010

Sultenės

 

0251020

Sėjamosios salotos

 

0251030

Salotinės trūkažolės / endivijos

 

0251040

Sėjamosios pipirnės, kiti daigai ir ūgliai

 

0251050

Ankstyvosios barborytės

 

0251060

Sėjamosios gražgarstės

 

0251070

Raukšlėtieji bastučiai

 

0251080

Jaunų lapų augalai (įskaitant brassica rūšis)

 

0251990

Kita (2)

 

0252000

b)

špinatai ir panašūs lapai

0,01 (*1)

0252010

Daržiniai špinatai

 

0252020

Paprastosios portulakos

 

0252030

Burokėlių lapai

 

0252990

Kita (2)

 

0253000

c)

vynuogių ir panašių rūšių augalų lapai

0,01 (*1)

0254000

d)

rėžiukai

0,01 (*1)

0255000

e)

paprastosios trūkažolės / cikorijos

0,01 (*1)

0256000

f)

prieskoninės žolės ir valgomosios gėlės

0,02 (*1)

0256010

Daržiniai builiai

 

0256020

Laiškiniai česnakai

 

0256030

Salierų lapai

 

0256040

Petražolės

 

0256050

Vaistiniai šalavijai

 

0256060

Kvapieji rozmarinai

 

0256070

Čiobreliai

 

0256080

Bazilikai ir valgomosios gėlės

 

0256090

Kilniojo lauramedžio lapai

 

0256100

Vaistiniai kiečiai

 

0256990

Kita (2)

 

0260000

Ankštinės daržovės

0,01 (*1)

0260010

Pupelės (su ankštimis)

 

0260020

Pupelės (be ankščių)

 

0260030

Žirniai (su ankštimis)

 

0260040

Žirniai (be ankščių)

 

0260050

Lęšiai

 

0260990

Kita (2)

 

0270000

Stiebinės daržovės

0,01 (*1)

0270010

Smidrai

 

0270020

Dygieji artišokai

 

0270030

Salierai

 

0270040

Paprastojo pankolio azorinis varietetas

 

0270050

Artišokai

 

0270060

Porai

 

0270070

Rabarbarai

 

0270080

Bambukų ūgliai

 

0270090

Palmių šerdys

 

0270990

Kita (2)

 

0280000

Grybai, samanos ir kerpės

0,01 (*1)

0280010

Auginamieji grybai

 

0280020

Miško grybai

 

0280990

Samanos ir kerpės

 

0290000

Dumbliai ir prokariotai

0,01 (*1)

0300000

ANKŠTINIAI AUGALAI

0,01 (*1)

0300010

Pupos

 

0300020

Lęšiai

 

0300030

Žirniai

 

0300040

Lubinai

 

0300990

Kita (2)

 

0400000

ALIEJINIŲ AUGALŲ SĖKLOS IR ALIEJINGI VAISIAI

0,01 (*1)

0401000

Aliejinių augalų sėklos

 

0401010

Sėmenys

 

0401020

Žemės riešutai

 

0401030

Aguonų sėklos

 

0401040

Sezamų sėklos

 

0401050

Saulėgrąžų sėklos

 

0401060

Rapsų sėklos

 

0401070

Sojos

 

0401080

Garstyčių sėklos

 

0401090

Vilnamedžių sėklos

 

0401100

Moliūgų sėklos

 

0401110

Dažiniai dygminai

 

0401120

Agurklės

 

0401130

Sėjamosios judros

 

0401140

Kanapių sėklos

 

0401150

Paprastųjų ricinmedžių sėklos

 

0401990

Kita (2)

 

0402000

Aliejiniai vaisiai

 

0402010

Aliejaus gamybai skirtos alyvuogės

 

0402020

Alyvpalmių branduoliai

 

0402030

Alyvpalmių vaisiai

 

0402040

Tikrųjų kapokmedžių vaisiai

 

0402990

Kita (2)

 

0500000

GRŪDAI

0,01 (*1)

0500010

Miežiai

 

0500020

Grikiai ir kitos javams prilyginamos kultūros

 

0500030

Kukurūzai

 

0500040

Tikrosios soros

 

0500050

Sėjamoji aviža

 

0500060

Ryžiai

 

0500070

Rugiai

 

0500080

Dvispalviai sorgai

 

0500090

Paprastieji kviečiai

 

0500990

Kita (2)

 

0600000

ARBATA, KAVA, ŽOLELIŲ UŽPILAI, KAKAVA ir SALDŽIOSIOS CERATONIJOS

0,05 (*1)

0610000

Arbata

 

0620000

Kavos pupelės

 

0630000

Žolelių užpilai (gauti iš

 

0631000

a)

žiedų

 

0631010

Vaistinės ramunės

 

0631020

Jamaikinės kinrožės

 

0631030

Rožės

 

0631040

Jazminai

 

0631050

Liepa

 

0631990

Kita (2)

 

0632000

b)

lapų ir prieskoninių žolių

 

0632010

Daržinės braškės

 

0632020

Siauralapis raibsteglis

 

0632030

Paragvajinis bugienis

 

0632990

Kita (2)

 

0633000

c)

šaknų

 

0633010

Valerijonas

 

0633020

Ženšenis

 

0633990

Kita (2)

 

0639000

d)

bet kurių kitų augalo dalių

 

0640000

Kakavos pupelės

 

0650000

Saldžiosios ceratonijos

 

0700000

APYNIAI

0,05 (*1)

0800000

PRIESKONIAI

 

0810000

Sėklos prieskoniai

0,05 (*1)

0810010

Anyžinė ožiažolė

 

0810020

Persiniai gumbakmyniai

 

0810030

Salierai

 

0810040

Blakinės kalendros

 

0810050

Kmyniniai kuminai

 

0810060

Krapai

 

0810070

Paprastieji pankoliai

 

0810080

Vaistinės ožragės

 

0810090

Muskatai

 

0810990

Kita (2)

 

0820000

Vaisių prieskoniai

0,05 (*1)

0820010

Kvapieji pimentai

 

0820020

Pirulinės uosrūtės (pipirinės uosrūtės)

 

0820030

Kmynai

 

0820040

Kardamonas

 

0820050

Kadagio uogos

 

0820060

Pipirai (juodieji, žalieji ir baltieji)

 

0820070

Vanilė

 

0820080

Tamarindas

 

0820990

Kita (2)

 

0830000

Žievės prieskoniai

0,05 (*1)

0830010

Cinamonas

 

0830990

Kita (2)

 

0840000

Šaknys ir šakniastiebiai prieskoniai

 

0840010

Paprastasis saldymedis

0,05 (*1)

0840020

Imbieras (10)

0,05 (*1)

0840030

Daržinės ciberžolės

0,05 (*1)

0840040

Krienai (11)

 

0840990

Kita (2)

0,05 (*1)

0850000

Pumpurų prieskoniai

0,05 (*1)

0850010

Gvazdikėliai

 

0850020

Kaparėliai

 

0850990

Kita (2)

 

0860000

Žiedų purkų prieskoniai

0,05 (*1)

0860010

Šafranai

 

0860990

Kita (2)

 

0870000

Kevalų prieskoniai

0,05 (*1)

0870010

Muskatmedžio vaisiai

 

0870990

Kita (2)

 

0900000

CUKRINIAI AUGALAI

0,01 (*1)

0900010

Cukriniai runkeliai (šaknys)

 

0900020

Cukranendrės

 

0900030

Paprastosios trūkažolės šaknys

 

0900990

Kita (2)

 

1000000

GYVŪNINIAI PRODUKTAI. SAUSUMOS GYVŪNAI

 

1010000

Prekės iš

 

1011000

a)

kiaulių

0,02 (*1)

1011010

Raumenys

(+)

1011020

Riebalai

(+)

1011030

Kepenys

(+)

1011040

Inkstai

(+)

1011050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

1011990

Kita (2)

 

1012000

b)

galvijų

 

1012010

Raumenys

0,02 (*1) (+)

1012020

Riebalai

0,02 (*1) (+)

1012030

Kepenys

0,03 (+)

1012040

Inkstai

0,02 (*1) (+)

1012050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

0,02 (*1)

1012990

Kita (2)

0,02 (*1)

1013000

c)

avių

0,01 (*1)

1013010

Raumenys

 

1013020

Riebalai

 

1013030

Kepenys

 

1013040

Inkstai

 

1013050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

1013990

Kita (2)

 

1014000

d)

ožkų

0,01 (*1)

1014010

Raumenys

 

1014020

Riebalai

 

1014030

Kepenys

 

1014040

Inkstai

 

1014050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

1014990

Kita (2)

 

1015000

e)

arklinių šeimos gyvūnų

 

1015010

Raumenys

0,02 (*1) (+)

1015020

Riebalai

0,02 (*1) (+)

1015030

Kepenys

0,03 (+)

1015040

Inkstai

0,02 (*1) (+)

1015050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

0,02 (*1)

1015990

Kita (2)

0,02 (*1)

1016000

f)

naminių paukščių

0,01 (*1)

1016010

Raumenys

 

1016020

Riebalai

 

1016030

Kepenys

 

1016040

Inkstai

 

1016050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

1016990

Kita (2)

 

1017000

g)

kitų ūkiuose auginamų sausumos gyvūnų

0,01 (*1)

1017010

Raumenys

 

1017020

Riebalai

 

1017030

Kepenys

 

1017040

Inkstai

 

1017050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

1017990

Kita (2)

 

1020000

Pienas

 

1020010

Galvijai

0,02 (*1) (+)

1020020

Avys

0,01 (*1)

1020030

Ožkos

0,01 (*1)

1020040

Arkliai

0,02 (*1) (+)

1020990

Kita (2)

0,01 (*1)

1030000

Paukščių kiaušiniai

0,01 (*1)

1030010

Višta

 

1030020

Didžioji antis

 

1030030

Pilkoji žąsis

 

1030040

Paprastoji putpelė

 

1030990

Kita (2)

 

1040000

Medus ir kiti bitininkystės produktai (7)

0,05 (*1)

1050000

Varliagyviai ir ropliai

0,01 (*1)

1060000

Sausumos bestuburiai gyvūnai

0,01 (*1)

1070000

Laukiniai sausumos stuburiniai gyvūnai

0,01 (*1)

1100000

ŽUVYS, ŽUVŲ PRODUKTAI IR VISI KITI JŪRŲ BEI GĖLŲJŲ VANDENŲ GYVŪNŲ PRODUKTAI (8)

 

1200000

PRODUKTAI AR JŲ DALYS, NAUDOJAMI TIK GYVŪNŲ PAŠARAMS (8)

 

1300000

PERDIRBTI MAISTO PRODUKTAI (9)

 

(**)

Pesticidų kodo derinys, kuriam taikoma III priedo B dalyje nustatyta DLK.

Imazalilas (bet koks sudedamųjų izomerų santykis) (R)

(R)

=

Skirtingai apibrėžiamos liekanos pesticidų, kurių kodų skaitmenų deriniai nurodomi toliau: imazalilas – kodas 1000000 , išskyrus 1040000 : imazalilo ir metabolito FK-772 suma (bet koks sudedamųjų izomerų santykis), išreikšta kaip imazalilas

(+)

Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie metabolitų toksiškumą. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 2021 m. rugsėjo 26 d., arba, jeigu iki tos datos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

0110010

Greipfrutai

0110020

Apelsinai

0110030

Citrinos

0110040

Žaliosios citrinos

0110050

Mandarinai

(+)

Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie liekanų tyrimus. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 2021 m. rugsėjo 26 d., arba, jeigu iki tos datos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

0232030

Cukinijos

(+)

Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie metabolitų toksiškumą. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 2021 m. rugsėjo 26 d., arba, jeigu iki tos datos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

0233010

Melionai

(+)

Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie metabolitų toksiškumą ir laikymo trukmę. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 2021 m. rugsėjo 26 d., arba, jeigu iki tos datos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

1011010

Raumenys

1011020

Riebalai

1011030

Kepenys

1011040

Inkstai

1012010

Raumenys

1012020

Riebalai

1012030

Kepenys

1012040

Inkstai

1015010

Raumenys

1015020

Riebalai

1015030

Kepenys

1015040

Inkstai

1020010

Galvijai

1020040

Arkliai

2)

III priedo B dalyje imazalilui skirta skiltis išbraukiama.


(*1)  Analitinio nustatymo riba

(1)  Dėl išsamaus augalinių ir gyvūninių produktų, kuriems taikoma DLK, sąrašo žiūrėti I priedą.