3.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 227/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1382

2019 m. rugsėjo 2 d.

kuriuo iš dalies keičiami tam tikri reglamentai, kuriais tam tikriems plieno produktams, kuriems taikomos apsaugos priemonės, nustatomos antidempingo arba antisubsidinės priemonės

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/477 (1) dėl priemonių, kurių gali imtis Sąjunga, atsižvelgdama į antidempingo ir subsidijų draudimo priemonių bei apsaugos priemonių bendrąjį poveikį,

pasikonsultavusi su Apsaugos priemonių komitetu,

kadangi:

1.   PAGRINDINIAI FAKTAI IR PROCEDŪRA

(1)

Reglamentu (ES) 2019/159 (2) Komisija trejiems metams nustatė apsaugos priemones tam tikriems plieno produktams. Šios priemonės – tai nustatytus laikotarpius taikomos tarifinės kvotos, kurias taikant turi būti mokamas 25 % virškvočio muitas, kai importas viršija tam tikrą nustatytą ribą, atitinkančią vidutinį importo lygį 2015–2017 m.

(2)

Šiuo metu kai kurių kategorijų produktams, kuriems taikomos minėtos apsaugos priemonės, taip pat taikomos antidempingo ir (arba) kompensacinės priemonės. Taigi, viršijus šiems produktams pagal apsaugos priemones nustatytas tarifines kvotas, už tuos pačius importuojamus produktus turėtų būti mokamas tiek virškvočio muitas, tiek antidempingo arba kompensacinis muitas. Kaip pabrėžta Reglamente (ES) 2019/159 (3), dėl tokios antidempingo ir (arba) antisubsidinių priemonių ir tuo reglamentu nustatytų apsaugos priemonių kumuliacijos prekybai daromas poveikis gali būti didesnis, nei pageidautina, todėl būtina atitinkamu laiku atlikti tyrimą.

(3)

Todėl 2019 m. balandžio 24 d. Komisija paskelbė pranešimą (4) dėl atitinkamų kategorijų plieno produktams taikomų antidempingo ir (arba) antisubsidinių priemonių ir apsaugos priemonių galimo bendro poveikio. Kad būtų aiškiau, 1.A priede pateikiamas minėtų produktų kategorijų sąrašas. 2019 m. balandžio 24 d. pranešime Komisija patvirtino, kad esama pagrindo manyti, jog kartu taikomos šios priemonės iš tiesų gali daryti didesnį poveikį, nei numatoma ar tikimasi, atsižvelgiant į Sąjungos prekybos apsaugos politiką ir jos tikslus, nustatytus Reglamente (ES) 2015/477, ir kad, siekiant užtikrinti atitinkamų priemonių proporcingumą, tų kategorijų produktams, kuriems taip pat taikomos apsaugos priemonės, gali būti tikslinga iš dalies pakeisti galiojančias antidempingo ir kompensacines priemones.

(4)

Tame pačiame pranešime Komisija paragino suinteresuotąsias šalis raštu teikti savo nuomonę dėl minėtų klausimų.

2.   SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ PASTABOS

(5)

Komisija gavo 12 suinteresuotųjų šalių pastabas ir tinkamai išnagrinėjo jų argumentus. Pastabų pateikė šios šalys: penki eksportuojantys gamintojai, viena užsienio Vyriausybė, viena Europos plieno gamintojų asociacija, keturi ES plieno naudotojai arba importuotojai, taip pat viena plieno naudotojų asociacija.

(6)

Dauguma suinteresuotųjų šalių sutiko, kad antidempingo arba antisubsidinių priemonių ir apsaugos priemonių taikymas tiems patiems produktams gali turėti didesnį poveikį nei numatoma arba tikimasi, atsižvelgiant į Sąjungos prekybos apsaugos politiką bei jos tikslus. Kai kurios suinteresuotosios šalys pažymi, kad tam tikriems į Sąjungą ketinantiems eksportuoti eksportuojantiems gamintojams toks priemonių derinys galėtų tapti nepageidaujama apsunkinančia našta, galinčia užkirsti jiems kelią patekti į Sąjungos rinką.

(7)

Vienas Lietuvos importuotojas sutiko, kad antidempingo ir (arba) antisubsidinių priemonių taikymas kartu su apsaugos priemonėmis yra nepageidautinas, ir pareikalavo, kad bendras priemonių poveikis būtų ištaisytas atgaline data importuotojui sugrąžinant perteklinę sumokėto muito sumą.

(8)

Atsakydama į šį reikalavimą Komisija pažymėjo, kad Reglamento (ES) 2015/477 2 straipsnyje aiškiai nustatyta, kad visos priemonės, priimtos pagal tą reglamentą, yra taikomos nuo jų įsigaliojimo dienos ir kad jos nesuteikia pagrindo iki tos dienos surinktiems muitams grąžinti, jei Komisija nenustato kitaip. Atitinkamai, kadangi bet koks dėl šios peržiūros atsirasiantis poveikis yra susijęs tik su būsimu atitinkamų vienu metu taikomų priemonių taikymu, šio eksportuojančio gamintojo reikalavimas atmestas.

(9)

Vienas Rusijos eksportuojantis gamintojas tvirtino, kad, siekiant užtikrinti nuspėjamumą ir teisinį tikrumą ir bet kokia kaina išvengti kartu taikomų antidempingo ir (arba) antisubsidinių bei apsaugos priemonių bendro poveikio, Komisija turėtų nedelsdama iš dalies pakeisti galiojančias antidempingo priemones, neatsižvelgdama į tai, ar produktų, kuriems taikoma atitinkama apsaugos priemonė, tarifinės kvotos yra išnaudotos, ar ne.

(10)

Šis eksportuojantis gamintojas konkrečiai paminėjo antidempingo muitus, Komisijos reglamentu (ES) 2017/1795 (5) nustatytus tam tikriems importuojamiems Brazilijos, Irano, Rusijos ir Ukrainos kilmės plokštiems karštojo valcavimo produktams iš geležies, nelegiruotojo plieno ar kito legiruotojo plieno.

(11)

Komisija šiuo atžvilgiu priminė, kad apsaugos priemonių poveikis atsiranda tik tada, kai išnaudojamas atitinkamas tarifinės kvotos kiekis (konkretus arba erga omnes) ir pradedamas taikyti virškvočio muitas. Iki to laiko, kaip mano Komisija, kad būtų ištaisytas poveikis, kurį daro nesąžiningai dempingo kaina vykdomas arba subsidijuojamas importas, tebėra būtinos ir pateisinamos viso dydžio taikytinos antidempingo ir (arba) antisubsidinės priemonės. Todėl bendro poveikio klausimas tampa aktualus tik tada, kai išnaudojama taikytina kiekybinė riba ir taikomi papildomi apsaugos muitai.

(12)

Komisija taip pat pastebėjo, kad iki šiol importuotas Rusijos eksportuojančio gamintojo eksportuojamų kategorijų produktų kiekis tebėra mažesnis už taikomą tarifinę kvotą. Todėl šis tvirtinimas atmestas.

(13)

Kelios suinteresuotosios šalys teigė, kad joms taikomos dvigubos taisomosios priemonės, nes kai kuriems Jungtinių Valstijų kilmės produktams taikomas tiek virškvočio muitas, tiek vadinamosios perbalansavimo priemonės, nustatytos pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/886 (6). Todėl jos tvirtino, kad Komisija šiuo reglamentu turėtų sustabdyti ir šių priemonių taikymą.

(14)

Komisija pastebėjo, kad perbalansavimo priemonėmis ir antidempingo ir (arba) antisubsidinėmis priemonėmis siekiama iš esmės skirtingų politikos tikslų, todėl jos nepatenka į peržiūros, kuria siekiama įvertinti antidempingo ir (arba) antisubsidinių priemonių, taikomų kartu su apsaugos priemonėmis, nustatytomis Reglamentu (ES) 2019/159, proporcingumą, taikymo sritį. Šiuo atžvilgiu primenama, kad antidempingo ir antisubsidinėmis priemonėmis siekiama kovoti su nesąžiningais prekybos veiksmais, kuriuos vykdo tam tikri veiklos vykdytojai ar šalys. Kitaip nei šiomis priemonėmis, perbalansavimo priemonėmis siekiama atkurti Sąjungos ir kitos PPO narės nuolaidų ir prievolių pusiausvyrą sustabdant iš esmės lygiavertes nuolaidas ar kitas prievoles (7) po to, kai ta PPO narė vienašališkai imasi veiksmų, kuriais sutrikdoma minėta nuolaidų ir prievolių pusiausvyra. Tą patį patvirtina ir tai, kad skiriasi ir pastarųjų priemonių teisinis pagrindas, būtent Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 (8). Tačiau Reglamento (ES) 2015/477, kuris yra šio reglamento teisinis pagrindas, nuostatos yra konkrečiai susijusios tik su bendru poveikiu, kurį daro antidempingo ir (arba) antisubsidinės priemonės bei apsaugos priemonės, kai yra taikomos tų pačių 1.A priede išvardytų kategorijų produktams. Atsižvelgiant į skirtingas pagrindines aplinkybes ir šių skirtingų priemonių tikslus, atitinkamų perbalansavimo priemonių sustabdymas nepatenka į šios peržiūros taikymo sritį. Todėl apsaugos priemonių ir perbalansavimo priemonių bendro poveikio klausimas negali būti sprendžiamas remiantis konkrečia Reglamento (ES) 2015/477 teisine sistema. Todėl minėtas tvirtinimas atmestas.

3.   IŠVADOS

(15)

Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir tinkamai atsižvelgusi į visas suinteresuotųjų šalių pateiktas pastabas, Komisija patvirtina, kad yra pakankamas pagrindas manyti, kad kartu taikomos antidempingo ir (arba) antisubsidinės priemonės ir apsaugos priemonės, Reglamentu (ES) 2019/159 nustatytos 1.A priede išvardytų kategorijų produktams, iš tikrųjų turėtų didesnį poveikį nei numatyta arba pageidaujama, atsižvelgiant į Sąjungos prekybos apsaugos politiką ir tikslus, nustatytus Reglamente (ES) 2015/477. Todėl Komisija mano, kad tikslinga nustatyti prevencines priemones, kad 1.A priede išvardytų kategorijų produktams nebūtų vienu metu taikomos tiek 2 priede išvardytos antidempingo ir (arba) kompensacinės priemonės, tiek virškvočio muitas.

(16)

Todėl, kai 1.A priede išvardytų kategorijų produktams tampa taikytina Reglamento (ES) 2019/159 1 straipsnio 6 dalyje nurodyta virškvočio muito norma ir ši norma yra didesnė už atitinkamą tų pačių kategorijų produktams taikomą antidempingo ir (arba) kompensacinio muito normą (atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė), renkamas tik virškvočio muitas. Kitaip tariant, kai, pavyzdžiui, virškvočio muito norma yra 25 %, o atitinkama tos pačios kategorijos produktams taikytina antidempingo ir (arba) kompensacinio muito norma yra 10 %, renkamas tik virškvočio muitas. Tokiu atveju virškvočio muito taikymo laikotarpiu taikytinos antidempingo ir (arba) antisubsidinės priemonės surinkimas sustabdomas.

(17)

Kai 1.A priede išvardytų kategorijų produktams tampa taikytina Reglamento (ES) 2019/159 1 straipsnio 6 dalyje nurodyta virškvočio muito norma ir ši norma yra mažesnė už atitinkamą tų pačių kategorijų produktams taikomą antidempingo ir (arba) kompensacinio muito normą, turėtų būti mokamas visas virškvočio muitas, prie jo pridėjus skirtumą tarp virškvočio muito ir galiojančio antidempingo ir (arba) antisubsidinio muito (atsižvelgiant į tai, kuris yra didesnis), kaip numatyta 2 priede. Kitaip tariant, kai virškvočio muito norma yra 25 %, o atitinkama didesnioji tų pačių kategorijų produktams taikoma antidempingo ir (arba) kompensacinio muito norma yra 35 %, 25 % virškvočio muitas turėtų būti taikomas pridėjus 10 % skirtumą tarp virškvočio muito ir atitinkamos taikytinos antidempingo ir (arba) kompensacinio muito normos. Tokiu atveju netaikomos taikytinos antidempingo ir (arba) antisubsidinės priemonės dalies surinkimas turėtų būti sustabdytas siekiant užtikrinti, kad abiejų priemonių bendras poveikis neviršytų didesniojo iš šių dydžių – galiojančio antidempingo ir (arba) antisubsidinio muito.

(18)

Siekiant išvengti abejonių, kai tik nustojamas taikyti apsauginis virškvočio muitas, iš karto nustoja galioti ir atitinkamos antidempingo ir (arba) antisubsidinės priemonės surinkimo sustabdymas. Nuo to momento taikytinos antidempingo ir (arba) antisubsidinės priemonės renkamos įprastine tvarka.

(19)

Kai tam pačiam tam tikrų šalių kilmės tam tikrų kategorijų produktui kartu taikomos antidempingo ir antisubsidinės priemonės, siekiant išvengti dvigubo skaičiavimo atitinkamuose 1.B priede išvardytuose reglamentuose yra nustatytos jų taikymo taisyklės. Tais atvejais, kai virškvočio muito norma yra mažesnė už antidempingo ir kompensacinius muitus kartu, pirmenybė teikiama tiems muitams arba jų daliai, o ne tai normai.

(20)

Kai taikomos antidempingo ir (arba) antisubsidinės priemonės yra fiksuoto dydžio muitas, Komisija jį perskaičiavo į muitą ad valorem ir gautą muitą ad valorem palygino su virškvočio muitu. Kai gautas muitas ad valorem buvo didesnis už virškvočio muitą, pagal 16 konstatuojamąją dalį sumažintas antidempingo ir (arba) antisubsidinis muitas buvo vėl perskaičiuotas į fiksuoto dydžio muitą.

(21)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Prekybos apsaugos priemonių komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Kai Reglamento (ES) 2019/159 1 priede nurodytų kategorijų produktams tampa taikytinas Reglamento (ES) 2019/159 1 straipsnio 6 dalyje nurodytas virškvočio muitas ir jis yra didesnis už atitinkamą 2 priede išvardytų antidempingo ir (arba) antisubsidinių muitų ad valorem dydį, renkamas tik Reglamento (ES) 2019/159 1 straipsnio 6 dalyje nurodytas virškvočio muitas.

2.   1 dalies taikymo laikotarpiu muitų, nustatytų pagal šio reglamento 1.B priede išvardytus reglamentus, rinkimas sustabdomas.

3.   Kai Reglamento (ES) 2019/159 1 priede nurodytų kategorijų produktams tampa taikytinas Reglamento (ES) 2019/159 1 straipsnio 6 dalyje nurodytas virškvočio muitas, o jo dydis yra mažesnis už atitinkamą 2 priede išvardytų antidempingo ir (arba) antisubsidinių muitų ad valorem dydį, renkamas Reglamento (ES) 2019/159 1 straipsnio 6 dalyje nurodytas virškvočio muitas ir prie jo pridedamas skirtumas tarp to muito ir didesniojo iš 2 priede išvardytų antidempingo ir (arba) antisubsidinių muitų ad valorem dydžių.

4.   Pagal 2 dalį nerenkamos antidempingo ir (arba) antisubsidinių muitų sumos dalies surinkimas sustabdomas.

5.   2 ir 4 dalyse nurodytas sustabdymas galioja ribotą laiką iki Reglamento (ES) 2019/159 1 straipsnio 6 dalyje nurodyto virškvočio muito taikymo laikotarpio pabaigos.

2 straipsnis

Bet kuri pagal šį reglamentą priimta priemonė taikoma nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos ir netaikoma atgaline data.

Bet kuri pagal šį reglamentą priimta priemonė nesuteikia pagrindo muitams, surinktiems iki šio reglamento įsigaliojimo dienos, grąžinti.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. rugsėjo 2 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 83, 2015 3 27, p. 11.

(2)  OL L 31, 2019 2 1, p. 27.

(3)  OL L 31, 2019 2 1, p. 53, 186 konstatuojamoji dalis.

(4)  OL C 146, 2019 4 26, p. 5.

(5)  OL L 258, 2017 10 6, p. 24.

(6)  OL L 158, 2018 6 21, p. 5.

(7)  Komisijos reglamentai (ES) 2018/724 (OL L 122, 2018 5 17, p. 14) ir (ES) 2018/886.

(8)  OL L 189, 2014 6 27, p. 50.


1.A PRIEDAS

Produktų, kuriems taikomos galutinės apsaugos priemonės, kategorijų sąrašas

Produkto numeris

Produkto kategorija

KN kodai

1

Lakštai ir juostelės iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno, karštai valcuoti

7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 10 , 7208 52 99 , 7208 53 10 , 7208 53 90 , 7208 54 00 , 7211 13 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , 7212 60 00 , 7225 19 10 , 7225 30 10 , 7225 30 30 , 7225 30 90 , 7225 40 15 , 7225 40 90 , 7226 19 10 , 7226 91 20 , 7226 91 91 , 7226 91 99

2

Lakštai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno, šaltai valcuoti

7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7209 90 20 , 7209 90 80 , 7211 23 20 , 7211 23 30 , 7211 23 80 , 7211 29 00 , 7211 90 20 , 7211 90 80 , 7225 50 20 , 7225 50 80 , 7226 20 00 , 7226 92 00

3

Lakštai iš elektrotechninio plieno (išskyrus orientuoto grūdėtumo lakštus iš elektrotechninio plieno)

7209 16 10 , 7209 17 10 , 7209 18 10 , 7209 26 10 , 7209 27 10 , 7209 28 10 , 7225 19 90 , 7226 19 80

4

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7210 20 00 , 7210 30 00 , 7210 41 00 , 7210 49 00 , 7210 61 00 , 7210 69 00 , 7210 90 80 , 7212 20 00 , 7212 30 00 , 7212 50 20 , 7212 50 30 , 7212 50 40 , 7212 50 61 , 7212 50 69 , 7212 50 90 , 7225 91 00 , 7225 92 00 , 7225 99 00 , 7226 99 10 , 7226 99 30 , 7226 99 70

5

Lakštai, padengti organinėmis medžiagomis

7210 70 80 , 7212 40 80

6

Plokšti valcavimo produktai

7209 18 99 , 7210 11 00 , 7210 12 20 , 7210 12 80 , 7210 50 00 , 7210 70 10 , 7210 90 40 , 7212 10 10 , 7212 10 90 , 7212 40 20

7

Kvadrato formos lakštai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60

8

Lakštai ir juostelės iš nerūdijančiojo plieno, karštai valcuoti

7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00

9

Lakštai ir juostelės iš nerūdijančiojo plieno, šaltai valcuoti

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

10

Kvadrato formos lakštai iš nerūdijančiojo plieno, karštai valcuoti

7219 21 10 , 7219 21 90

12

Juostos ir lengvi profiliuočiai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7214 30 00 , 7214 91 10 , 7214 91 90 , 7214 99 31 , 7214 99 39 , 7214 99 50 , 7214 99 71 , 7214 99 79 , 7214 99 95 , 7215 90 00 , 7216 10 00 , 7216 21 00 , 7216 22 00 , 7216 40 10 , 7216 40 90 , 7216 50 10 , 7216 50 91 , 7216 50 99 , 7216 99 00 , 7228 10 20 , 7228 20 10 , 7228 20 91 , 7228 30 20 , 7228 30 41 , 7228 30 49 , 7228 30 61 , 7228 30 69 , 7228 30 70 , 7228 30 89 , 7228 60 20 , 7228 60 80 , 7228 70 10 , 7228 70 90 , 7228 80 00

13

Strypai

7214 20 00 , 7214 99 10

14

Virbai ir lengvi profiliuočiai iš nerūdijančiojo plieno

7222 11 11 , 7222 11 19 , 7222 11 81 , 7222 11 89 , 7222 19 10 , 7222 19 90 , 7222 20 11 , 7222 20 19 , 7222 20 21 , 7222 20 29 , 7222 20 31 , 7222 20 39 , 7222 20 81 , 7222 20 89 , 7222 30 51 , 7222 30 91 , 7222 30 97 , 7222 40 10 , 7222 40 50 , 7222 40 90

15

Vielos gamybai skirti strypai iš nerūdijančiojo plieno

7221 00 10 , 7221 00 90

16

Vielos gamybai skirti strypai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7213 10 00 , 7213 20 00 , 7213 91 10 , 7213 91 20 , 7213 91 41 , 7213 91 49 , 7213 91 70 , 7213 91 90 , 7213 99 10 , 7213 99 90 , 7227 10 00 , 7227 20 00 , 7227 90 10 , 7227 90 50 , 7227 90 95

17

Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno

7216 31 10 , 7216 31 90 , 7216 32 11 , 7216 32 19 , 7216 32 91 , 7216 32 99 , 7216 33 10 , 7216 33 90

18

Lakštinės atraminės konstrukcijos

7301 10 00

19

Geležinkelių sudedamosios dalys

7302 10 22 , 7302 10 28 , 7302 10 40 , 7302 10 50 , 7302 40 00

20

Dujų vamzdžiai

7306 30 41 , 7306 30 49 , 7306 30 72 , 7306 30 77

21

Tuščiaviduriai profiliai

7306 61 10 , 7306 61 92 , 7306 61 99

22

Besiūliai vamzdžiai ir vamzdeliai iš nerūdijančiojo plieno

7304 11 00 , 7304 22 00 , 7304 24 00 , 7304 41 00 , 7304 49 10 , 7304 49 93 , 7304 49 95 , 7304 49 99

24

Kiti besiūliai vamzdžiai

7304 19 10 , 7304 19 30 , 7304 19 90 , 7304 23 00 , 7304 29 10 , 7304 29 30 , 7304 29 90 , 7304 31 20 , 7304 31 80 , 7304 39 10 , 7304 39 52 , 7304 39 58 , 7304 39 92 , 7304 39 93 , 7304 39 98 , 7304 51 81 , 7304 51 89 , 7304 59 10 , 7304 59 92 , 7304 59 93 , 7304 59 99 , 7304 90 00

25

Dideli suvirinti vamzdžiai

7305 11 00 , 7305 12 00 , 7305 19 00 , 7305 20 00 , 7305 31 00 , 7305 39 00 , 7305 90 00

26

Kiti suvirinti vamzdeliai

7306 11 10 , 7306 11 90 , 7306 19 10 , 7306 19 90 , 7306 21 00 , 7306 29 00 , 7306 30 11 , 7306 30 19 , 7306 30 80 , 7306 40 20 , 7306 40 80 , 7306 50 20 , 7306 50 80 , 7306 69 10 , 7306 69 90 , 7306 90 00

27

Nelegiruotojo plieno ir kito legiruotojo plieno šaltojo formavimo strypai

7215 10 00 , 7215 50 11 , 7215 50 19 , 7215 50 80 , 7228 10 90 , 7228 20 99 , 7228 50 20 , 7228 50 40 , 7228 50 61 , 7228 50 69 , 7228 50 80

28

Nelegiruotojo plieno viela

7217 10 10 , 7217 10 31 , 7217 10 39 , 7217 10 50 , 7217 10 90 , 7217 20 10 , 7217 20 30 , 7217 20 50 , 7217 20 90 , 7217 30 41 , 7217 30 49 , 7217 30 50 , 7217 30 90 , 7217 90 20 , 7217 90 50 , 7217 90 90


1.B PRIEDAS

Reglamentų, kuriais nustatomos antidempingo ir antisubsidinės priemonės produktams, kuriems taikoma apsaugos priemonė, sąrašas

1)

2017 m. spalio 5 d. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/1795, kuriuo tam tikriems importuojamiems Brazilijos, Irano, Rusijos ir Ukrainos kilmės plokštiems karštojo valcavimo produktams iš geležies, nelegiruotojo plieno ar kito legiruotojo plieno nustatomas galutinis antidempingo muitas ir baigiamas tyrimas dėl tam tikrų importuojamų Serbijos kilmės plokščių karštojo valcavimo produktų iš geležies, nelegiruotojo plieno ar kito legiruotojo plieno (OL L 258, 2017 10 6, p. 24);

2)

2017 m. birželio 8 d. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/969, kuriuo tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės plokštiems karštojo valcavimo produktams iš geležies, nelegiruotojo plieno ar kito legiruotojo plieno nustatomi galutiniai kompensaciniai muitai ir kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/649, kuriuo tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės plokštiems karštojo valcavimo produktams iš geležies, nelegiruotojo plieno ar kito legiruotojo plieno nustatomas galutinis antidempingo muitas (OL L 146, 2017 6 9, p. 17);

3)

2016 m. liepos 29 d. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1328, kuriuo tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos ir Rusijos Federacijos kilmės plokštiems šaltai valcuotiems plieno produktams nustatomas galutinis antidempingo muitas ir galutinai surenkamas laikinasis muitas (OL L 210, 2016 8 4, p. 1);

4)

2018 m. vasario 7 d. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/186, kuriuo tam tikrų rūšių importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos kilmės korozijai atspariam plienui nustatomas galutinis antidempingo muitas ir jam nustatyto laikinojo muito galutinis surinkimas (OL L 34, 2018 2 8, p. 16);

5)

2019 m. gegužės 2 d. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/687, kuriuo, atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 2 dalį, tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės organinėmis medžiagomis dengtiems plieno produktams nustatomas galutinis antidempingo muitas (OL L 116, 2019 5 3, p. 5);

6)

2019 m. gegužės 2 d. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/688, kuriuo, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1037 18 straipsnį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą, tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės organinėmis medžiagomis dengtiems plieno produktams nustatomas galutinis kompensacinis muitas (OL L 116, 2019 5 3, p. 39);

7)

2017 m. vasario 27 d. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/336, kuriuo tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės nelegiruotojo plieno arba kito legiruotojo plieno sunkiosioms plokštėms nustatomas galutinis antidempingo muitas ir galutinis laikinojo muito surinkimas (OL L 50, 2017 2 28, p. 18);

8)

2015 m. rugpjūčio 26 d. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1429, kuriuo importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos ir Taivano kilmės plokštiems šaltai valcuotiems nerūdijančiojo plieno produktams nustatomas galutinis antidempingo muitas (OL L 224, 2015 8 27, p. 10);

9)

2016 m. liepos 28 d. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1246, kuriuo importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės labai atsparaus nuovargiui plieno strypams, naudojamiems kaip gelžbetonio armatūra, nustatomas galutinis antidempingo muitas (OL L 204, 2016 7 29, p. 70);

10)

2017 m. birželio 16 d. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/1019, kuriuo nustatomas galutinis antidempingo muitas ir laikinojo muito, nustatyto tam tikriems importuojamiems Baltarusijos Respublikos kilmės strypams ir juostoms, naudojamiems kaip gelžbetonio armatūra, galutinis surinkimas (OL L 155, 2017 6 17, p. 6);

11)

2017 m. birželio 27 d. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/1141, kuriuo, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1037 18 straipsnį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą, tam tikriems importuojamiems Indijos kilmės nerūdijančio plieno strypams ir juostoms nustatomas galutinis kompensacinis muitas (OL L 165, 2017 6 28, p. 2);

12)

2015 m. spalio 14 d. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1846, kuriuo, atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį, importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės vielos strypams nustatomas galutinis antidempingo muitas (OL L 268, 2015 10 15, p. 9);

13)

2015 m. sausio 26 d. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/110, kuriuo, atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį, tam tikriems importuojamiems Baltarusijos, Kinijos Liaudies Respublikos ir Rusijos kilmės suvirintiems vamzdžiams ir vamzdeliams iš geležies arba nelegiruotojo plieno nustatomas galutinis antidempingo muitas ir baigiamas tam tikrų Ukrainos kilmės suvirintų vamzdžių ir vamzdelių iš geležies arba nelegiruotojo plieno importo tyrimas (OL L 20, 2015 1 27, p. 6);

14)

2018 m. kovo 5 d. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/330, kuriuo, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą, tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės besiūliams vamzdžiams ir vamzdeliams iš nerūdijančio plieno nustatomas galutinis antidempingo muitas (OL L 63, 2018 3 6, p. 15);

15)

2018 m. spalio 1 d. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1469, kuriuo, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą, tam tikriems importuojamiems Rusijos ir Ukrainos kilmės besiūliams vamzdžiams ir vamzdeliams iš geležies arba plieno nustatomas galutinis antidempingo muitas (OL L 246, 2018 10 2, p. 20);

16)

2017 m. gegužės 11 d. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/804, kuriuo tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės besiūliams vamzdžiams ir vamzdeliams iš geležies (išskyrus ketų) arba plieno (išskyrus nerūdijantįjį plieną), apskritimo formos skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, nustatomas galutinis antidempingo muitas (OL L 121, 2017 5 12, p. 3);

17)

2019 m. vasario 12 d. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/251 dėl importui iš bendrovės „Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd“ nustatytų galutinių antidempingo muitų, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2272, kuriuo tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės besiūliams vamzdžiams ir vamzdeliams iš geležies arba plieno nustatomas galutinis antidempingo muitas (OL L 42, 2019 2 13, p. 25) ir

18)

2015 m. birželio 4 d. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/865, kuriuo, atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį, tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės nelegiruotojo plieno išankstinio įtempio ir vėliau įtempiamoms vieloms ir vielapluoščiams (iš anksto įtemptojo gelžbetonio vieloms ir pluoštams) nustatomas galutinis antidempingo muitas (OL L 139, 2015 6 5, p. 12).


2 PRIEDAS

Antidempingo ir (arba) kompensacinių muitų normos, taikomos, kai tam pačiam produktui taikomas apsaugos muitas

2.1 PRIEDAS

2017 m. spalio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1795, kuriuo tam tikriems importuojamiems Brazilijos, Irano, Rusijos ir Ukrainos kilmės plokštiems karštojo valcavimo produktams iš geležies, nelegiruotojo plieno ar kito legiruotojo plieno nustatomas galutinis antidempingo muitas ir baigiamas tyrimas dėl tam tikrų importuojamų Serbijos kilmės plokščių karštojo valcavimo produktų iš geležies, nelegiruotojo plieno ar kito legiruotojo plieno (OL L 258, 2017 10 6, p. 24).

Šalis

Bendrovė

Papildomas TARIC kodas

Galutinė muito norma (eurais už neto toną)

Muito normos ekvivalentas muitais ad valorem

Antidempingo muitas, kai taikoma apsaugos priemonė (eurais už neto toną)

Brazilija

ArcelorMittal Brasil S.A.

C210

54,5

16,3 %

0,00

Brazilija

Aperam Inox América do Sul S.A.

C211

54,5

16,3 %

0,00

Brazilija

Companhia Siderúrgica Nacional

C212

53,4

15,70 %

0,00

Brazilija

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (USIMINAS)

C213

63

17,50 %

0,00

Brazilija

Gerdau Açominas S.A.

C214

55,8

0,00

Brazilija

Visos kitos Brazilijos bendrovės

C999

63

17,50 %

0,00

Iranas

Mobarakeh Steel Company

C215

57,5

17,90 %

0,00

Iranas

Visos kitos Irano bendrovės

C999

57,5

17,90 %

0,00

Rusija

Novolipetsk Steel

C216

53,3

15 %

0,00

Rusija

Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron & Steel Works (PJSC MMK)

C217

96,5

33 %

23,39

Rusija

PAO Severstal

C218

17,6

5,30 %

0,00

Rusija

Visos kitos Rusijos bendrovės

C999

96,5

33 %

23,39

Ukraina

Metinvest Group

C219

60,5

19,40 %

0,00

Ukraina

Visos kitos Ukrainos bendrovės

C999

60,5

19,40 %

0,00

2.2 PRIEDAS

2017 m. birželio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/969, kuriuo tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės plokštiems karštojo valcavimo produktams iš geležies, nelegiruotojo plieno ar kito legiruotojo plieno nustatomi galutiniai kompensaciniai muitai ir kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/649, kuriuo tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės plokštiems karštojo valcavimo produktams iš geležies, nelegiruotojo plieno ar kito legiruotojo plieno nustatomas galutinis antidempingo muitas (OL L 146, 2017 6 9, p. 17).

Šalis

Bendrovė

Papildomas TARIC kodas

Pradinis galutinis kompensacinis muitas

Pradinis galutinis antidempingo muitas

Kompensacinis muitas, kai taikoma apsaugos priemonė

Antidempingo muitas, kai taikoma apsaugos priemonė

Kinijos Liaudies Respublika

Bengang Steel Plates Co., Ltd.

C157

28,10 %

0,00 %

3,10 %

0,00 %

Kinijos Liaudies Respublika

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd.

C158

7,80 %

10,30 %

0,00 %

0,00 %

Kinijos Liaudies Respublika

Hesteel Co., Ltd. Tangshan Branch

C159

7,80 %

10,30 %

0,00 %

0,00 %

Kinijos Liaudies Respublika

Hesteel Co., Ltd. Chengde Branch

C160

7,80 %

10,30 %

0,00 %

0,00 %

Kinijos Liaudies Respublika

Zhangjiagang Hongchang Plate Co., Ltd.

C161

4,60 %

31,30 %

4,60 %

6,30 %

Kinijos Liaudies Respublika

Zhangjiagang GTA Plate Co., Ltd.

C162

4,60 %

31,30 %

4,60 %

6,30 %

Kinijos Liaudies Respublika

Shougang Jingtang United Iron and Steel Co. Ltd.

C164

31,50 %

0,00 %

6,50 %

0,00 %

Kinijos Liaudies Respublika

Beijing Shougang Co. Ltd., Qian'an Iron & Steel branch

C208

31,50 %

0,00 %

6,50 %

0,00 %

Kinijos Liaudies Respublika

Angang Steel Company Limited

C150

17,10 %

10,80 %

2,90 %

0,00 %

Kinijos Liaudies Respublika

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.

C151

35,90 %

0,00 %

10,90 %

0,00 %

Kinijos Liaudies Respublika

Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd.

C147

35,90 %

0,00 %

10,90 %

0,00 %

Kinijos Liaudies Respublika

Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.

C163

35,90 %

0,00 %

10,90 %

0,00 %

Kinijos Liaudies Respublika

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd

C165

17,10 %

10,80 %

2,90 %

0,00 %

Kinijos Liaudies Respublika

Rizhao Steel Wire Co., Ltd.

C166

17,10 %

10,80 %

2,90 %

0,00 %

Kinijos Liaudies Respublika

Rizhao Baohua New Material Co.,

C167

17,10 %

10,80 %

2,90 %

0,00 %

Kinijos Liaudies Respublika

Tangshan Yanshan Iron and Steel Co., Ltd.

C168

35,90 %

0,00 %

10,90 %

0,00 %

Kinijos Liaudies Respublika

Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.

C156

17,10 %

10,80 %

2,90 %

0,00 %

Kinijos Liaudies Respublika

Visos kitos bendrovės

C999

35,90 %

0,00 %

10,90 %

0,00 %

2.3 PRIEDAS

2016 m. liepos 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1328, kuriuo tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos ir Rusijos Federacijos kilmės plokštiems šaltai valcuotiems plieno produktams nustatomas galutinis antidempingo muitas ir galutinai surenkamas laikinasis muitas (OL L 210, 2016 8 4, p. 1).

Šalis

Bendrovė

Papildomas TARIC kodas

Pradinis galutinis antidempingo muitas

Antidempingo muitas, kai taikoma apsaugos priemonė

Kinijos Liaudies Respublika

Angang Steel Company Limited, Anšanas

C097

19,70 %

0,00 %

Kinijos Liaudies Respublika

Tianjin Angang Tiantie Cold Rolled Sheets Co. Ltd., Tiandzinas

C098

19,70 %

0,00 %

Kinijos Liaudies Respublika

Hebei Iron and Steel Co., Ltd., Šidziadžuangas

C103

20,50 %

0,00 %

Kinijos Liaudies Respublika

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd., Handanas

C104

20,50 %

0,00 %

Kinijos Liaudies Respublika

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Šanchajus

C105

20,50 %

0,00 %

Kinijos Liaudies Respublika

Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd., Nankinas

C106

20,50 %

0,00 %

Kinijos Liaudies Respublika

BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd., Bensi

C107

20,50 %

0,00 %

Kinijos Liaudies Respublika

Bengang Steel Plates Co., Ltd, Bensi

C108

20,50 %

0,00 %

Kinijos Liaudies Respublika

WISCO International Economic & Trading Co. Ltd., Uhanas

C109

20,50 %

0,00 %

Kinijos Liaudies Respublika

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd., Maanšanas

C110

20,50 %

0,00 %

Kinijos Liaudies Respublika

Tianjin Rolling-one Steel Co., Ltd., Tiandzinas

C111

20,50 %

0,00 %

Kinijos Liaudies Respublika

Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd., Džangdziagangas

C112

20,50 %

0,00 %

Kinijos Liaudies Respublika

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd., Baotou

C113

20,50 %

0,00 %

Kinijos Liaudies Respublika

Visos kitos bendrovės

C999

22,10 %

0,00 %

Rusija

Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC, Magnitogorskas

C099

18,70 %

0,00 %

Rusija

PAO Severstal, Čerepovecas

C100

34 %

9,00 %

Rusija

Visos kitos bendrovės

C999

36,10 %

11,10 %

2.4 PRIEDAS

2018 m. vasario 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/186, kuriuo tam tikrų rūšių importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos kilmės korozijai atspariam plienui nustatomas galutinis antidempingo muitas ir jam nustatyto laikinojo muito galutinis surinkimas (OL L 34, 2018 2 8, p. 16).

Šalis

Bendrovė

Papildomas TARIC kodas

Pradinis galutinis antidempingo muitas

Antidempingo muitas, kai taikoma apsaugos priemonė

Kinijos Liaudies Respublika

Hesteel Co., Ltd Handan Branch

C227

27,8 %

2,80 %

Kinijos Liaudies Respublika

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd

C158

27,8 %

2,80 %

Kinijos Liaudies Respublika

Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch

C159

27,8 %

2,80 %

Kinijos Liaudies Respublika

Tangshan Iron & Steel Group High Strength Automotive Strip Co., Ltd

C228

27,8 %

2,80 %

Kinijos Liaudies Respublika

Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd

C229

17,2 %

0,00 %

Kinijos Liaudies Respublika

Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd

C164

17,2 %

0,00 %

Kinijos Liaudies Respublika

Zhangjiagang Shagang Dongshin Galvanized Steel Sheet Co., Ltd

C230

27,9 %

2,90 %

Kinijos Liaudies Respublika

Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd

C112

27,9 %

2,90 %

Kinijos Liaudies Respublika

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd.

C312

26,1 %

1,10 %

Kinijos Liaudies Respublika

Angang Steel Company Limited

C313

26,1 %

1,10 %

Kinijos Liaudies Respublika

TKAS Auto Steel Company Ltd.

C314

26,1 %

1,10 %

Kinijos Liaudies Respublika

JiangYin ZongCheng Steel CO., Ltd.

C315

26,1 %

1,10 %

Kinijos Liaudies Respublika

Bengang Steel Plates Co., Ltd.

C316

26,1 %

1,10 %

Kinijos Liaudies Respublika

BX STEEL POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd.

C317

26,1 %

1,10 %

Kinijos Liaudies Respublika

Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.

C318

26,1 %

1,10 %

Kinijos Liaudies Respublika

Shandong Kerui Steel Plate Co., Ltd.

C319

26,1 %

1,10 %

Kinijos Liaudies Respublika

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co. Ltd.

C320

26,1 %

1,10 %

Kinijos Liaudies Respublika

Hunan Valin Liangang Steel Sheet Co., Ltd.

C321

26,1 %

1,10 %

Kinijos Liaudies Respublika

Shandong Huifu Color Steel Co., Ltd.

C322

26,1 %

1,10 %

Kinijos Liaudies Respublika

Fujian Kaijing Greentech Material Co., Ltd.

C323

26,1 %

1,10 %

Kinijos Liaudies Respublika

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.

C324

26,1 %

1,10 %

Kinijos Liaudies Respublika

Baosteel Zhanjiang Iron & Steel Co., Ltd.

C325

26,1 %

1,10 %

Kinijos Liaudies Respublika

Yieh Phui (China) Technomaterial Co.

C326

26,1 %

1,10 %

Kinijos Liaudies Respublika

Rizhao Baohua New Materials Co., Ltd.

C327

26,1 %

1,10 %

Kinijos Liaudies Respublika

Jiangsu Gangzheng Steel Sheet Science and Technology Co., Ltd.

C328

26,1 %

1,10 %

Kinijos Liaudies Respublika

Visos kitos bendrovės

C999

27,9 %

2,90 %

2.5 PRIEDAS

2019 m. gegužės 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/687, kuriuo, atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 2 dalį, tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės organinėmis medžiagomis dengtiems plieno produktams nustatomas galutinis antidempingo muitas (OL L 116, 2019 5 3, p. 5–38)

2019 m. gegužės 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/688, kuriuo, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1037 18 straipsnį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą, tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės organinėmis medžiagomis dengtiems plieno produktams nustatomas galutinis kompensacinis muitas (OL L 116, 2019 5 3, p. 39).

Šalis

Bendrovė

Papildomas TARIC kodas

Pradinis galutinis kompensacinis muitas

Pradinis galutinis antidempingo muitas

Kompensacinis muitas, kai taikoma apsaugos priemonė

Antidempingo muitas, kai taikoma apsaugos priemonė

Kinijos Liaudies Respublika

Union Steel China

B311

13,7 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Kinijos Liaudies Respublika

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd, Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd, and Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd

B312

29,7 %

26,1 %

29,7 %

1,1 %

Kinijos Liaudies Respublika

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd ir Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd

B313

23,8 %

5,9 %

4,7 %

0,0 %

Kinijos Liaudies Respublika

Angang Steel Company Limited

B314

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Kinijos Liaudies Respublika

Anyang Iron Steel Co. Ltd

B315

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Kinijos Liaudies Respublika

Baoshan Iron & Steel Co. Ltd

B316

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Kinijos Liaudies Respublika

Baoutou City Jialong Metal Works Co. Ltd.

B317

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Kinijos Liaudies Respublika

Changshu Everbright Material Technology Co.Ltd.

B318

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Kinijos Liaudies Respublika

Changzhou Changsong Metal Composite Material Co.Ltd.

B319

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Kinijos Liaudies Respublika

Cibao Modern Steel Sheet Jiangsu Co Ltd.

B320

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Kinijos Liaudies Respublika

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd.

B321

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Kinijos Liaudies Respublika

Jiangyin Ninesky Technology Co.Ltd.

B322

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Kinijos Liaudies Respublika

Jiangyin Zhongjiang Prepainted Steel Mfg Co.Ltd.

B323

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Kinijos Liaudies Respublika

Jigang Group Co., Ltd.

B324

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Kinijos Liaudies Respublika

Maanshan Iron&Steel Company Limited

B325

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Kinijos Liaudies Respublika

Qingdao Hangang Color Coated Sheet Co. Ltd.

B326

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Kinijos Liaudies Respublika

Shandong Guanzhou Co. Ltd.

B327

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Kinijos Liaudies Respublika

Shenzen Sino Master Steel Sheet Co.Ltd.

B328

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Kinijos Liaudies Respublika

Tangshan Iron And Steel Group Co.Ltd.

B329

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Kinijos Liaudies Respublika

Tianjin Xinyu Color Plate Co.Ltd.

B330

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Kinijos Liaudies Respublika

Wuhan Iron And Steel Company Limited

B331

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Kinijos Liaudies Respublika

Wuxi Zhongcai New Materials Co.Ltd.

B332

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Kinijos Liaudies Respublika

Xinyu Iron And Steel Co.Ltd.

B333

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Kinijos Liaudies Respublika

Zhejiang Tiannu Color Steel Co. Ltd.

B334

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Kinijos Liaudies Respublika

Visos kitos bendrovės

B999

44,7 %

13,6 %

33,3 %

0,0 %

2.6 PRIEDAS

2017 m. vasario 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/336, kuriuo tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės nelegiruotojo plieno arba kito legiruotojo plieno sunkiosioms plokštėms nustatomas galutinis antidempingo muitas ir galutinis laikinojo muito surinkimas (OL L 50, 2017 2 28, p. 18).

Šalis

Bendrovė

Papildomas TARIC kodas

Pradinis galutinis antidempingo muitas

Antidempingo muitas, kai taikoma apsaugos priemonė

Kinijos Liaudies Respublika

Nanjing Iron and Steel Co., Ltd.

C143

73,1 %

48,10 %

Kinijos Liaudies Respublika

Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd

C144

65,1 %

40,10 %

Kinijos Liaudies Respublika

Wuyang Iron and Steel Co., Ltd ir Wuyang New Heavy & Wide Steel Plate Co., Ltd

C145

73,7 %

48,70 %

Kinijos Liaudies Respublika

Angang Steel Company Limited

C150

70,6 %

45,60 %

Kinijos Liaudies Respublika

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.

C151

70,6 %

45,60 %

Kinijos Liaudies Respublika

Zhangjiagang Shajing Heavy Plate Co., Ltd.

C146

70,6 %

45,60 %

Kinijos Liaudies Respublika

Jiangsu Tiangong Tools Company Limited

C155

70,6 %

45,60 %

Kinijos Liaudies Respublika

Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd.

C147

70,6 %

45,60 %

Kinijos Liaudies Respublika

Laiwu Steel Yinshan Section Co., Ltd.

C154

70,6 %

45,60 %

Kinijos Liaudies Respublika

Nanyang Hanye Special Steel Co., Ltd.

C152

70,6 %

45,60 %

Kinijos Liaudies Respublika

Qinhuangdao Shouqin Metal Materials Co., Ltd.

C153

70,6 %

45,60 %

Kinijos Liaudies Respublika

Shandong Iron & Steel Co., Ltd., Jinan Company

C149

70,6 %

45,60 %

Kinijos Liaudies Respublika

Wuhan Iron and Steel Co., Ltd.

C156

70,6 %

45,60 %

Kinijos Liaudies Respublika

Xinyu Iron & Steel Co., Ltd.

C148

70,6 %

45,60 %

Kinijos Liaudies Respublika

Visos kitos bendrovės

C999

73,7 %

48,70 %

2.7 PRIEDAS

2015 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1429, kuriuo importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos ir Taivano kilmės plokštiems šaltai valcuotiems nerūdijančiojo plieno produktams nustatomas galutinis antidempingo muitas (OL L 224, 2015 8 27, p. 10).

Šalis

Bendrovė

Papildomas TARIC kodas

Pradinis galutinis antidempingo muitas

Antidempingo muitas, kai taikoma apsaugos priemonė

Kinijos Liaudies Respublika

Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd., Tajuanas

C024

24,4 %

0,0 %

Kinijos Liaudies Respublika

Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel Co Ltd., Tiandzinas

C025

24,4 %

0,0 %

Kinijos Liaudies Respublika

Lianzhong Stainless Steel Corporation, Guangdžou

C026

24,6 %

0,0 %

Kinijos Liaudies Respublika

Ningbo Qi Yi Precision Metals Co., Ltd., Ningbo

C027

24,6 %

0,0 %

Kinijos Liaudies Respublika

Tianjin Lianfa Precision Steel Corporation, Tiandzinas

C028

24,6 %

0,0 %

Kinijos Liaudies Respublika

Zhangjiagang Pohang Stainless Steel Co., Ltd., Džangdziagangas

C029

24,6 %

0,0 %

Kinijos Liaudies Respublika

Visos kitos bendrovės

C999

25,3 %

0,3 %

Taivanas

Chia Far Industrial Factory Co., Ltd., Taibėjus

C030

0,0 %

0,0 %

Taivanas

Visos kitos bendrovės

C999

6,8 %

0,0 %

2.8 PRIEDAS

2016 m. liepos 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1246, kuriuo importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės labai atsparaus nuovargiui plieno strypams, naudojamiems kaip gelžbetonio armatūra, nustatomas galutinis antidempingo muitas (OL L 204, 2016 7 29, p. 70).

Šalis

Bendrovė

Papildomas TARIC kodas

Pradinis galutinis antidempingo muitas

Antidempingo muitas, kai taikoma apsaugos priemonė

Kinijos Liaudies Respublika

Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd., Dzianginas

C060

18,4 %

0,0 %

Kinijos Liaudies Respublika

Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd., Dzianginas

C061

18,4 %

0,0 %

Kinijos Liaudies Respublika

Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd., Džangdziagangas

C062

22,5 %

0,0 %

Kinijos Liaudies Respublika

Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd., Džangdziagangas

C063

22,5 %

0,0 %

Kinijos Liaudies Respublika

Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd., Džangdziagangas

C064

22,5 %

0,0 %

Kinijos Liaudies Respublika

Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd., Džangdziagangas

C065

22,5 %

0,0 %

Kinijos Liaudies Respublika

Visos kitos bendrovės

C999

22,5 %

0,0 %

2.9 PRIEDAS

2017 m. birželio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1019, kuriuo nustatomas galutinis antidempingo muitas ir laikinojo muito, nustatyto tam tikriems importuojamiems Baltarusijos Respublikos kilmės strypams ir juostoms, naudojamiems kaip gelžbetonio armatūra, galutinis surinkimas (OL L 155, 2017 6 17, p. 6).

Šalis

Bendrovė

Pradinis galutinis antidempingo muitas

Antidempingo muitas, kai taikoma apsaugos priemonė

Baltarusija

Visos bendrovės

10,60 %

0,0 %

2.10 PRIEDAS

2017 m. birželio 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1141, kuriuo, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1037 18 straipsnį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą, tam tikriems importuojamiems Indijos kilmės nerūdijančio plieno strypams ir juostoms nustatomas galutinis kompensacinis muitas (OL L 165, 2017 6 28, p. 2).

Šalis

Bendrovė

Miestas

Papildomas TARIC kodas

Pradinis galutinis kompensacinis muitas

Kompensacinis muitas, kai taikoma apsaugos priemonė

Indija

Chandan Steel Ltd., Mumbajus

 

B002

3,4 %

0,0 %

Indija

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbajus; Precision Metals, Mumbajus; Hindustan Inox Ltd., Mumbajus; Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd., Mumbajus

 

B003

3,3 %

0,0 %

Indija

Viraj Profiles Limited, Palgaras, Maharaštra ir Mumbajus, Maharaštra

 

B004

0,0 %

0,0 %

Indija

Ambica Steel Ltd.

Naujasis Delis

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd.

Naujasis Mumbajus

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

Chase Bright Steel Ltd.

Naujasis Mumbajus

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

D.H. Exports Pvt. Ltd.

Mumbajus

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

Facor Steels Ltd.

Nagpuras

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

Global Smelters Ltd.

Kanpuras

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

Indian Steel Works Ltd.

Naujasis Mumbajus

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

Jyoti Steel Industries Ltd.

Mumbajus

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

Laxcon Steels Ltd.

Ahmedabadas

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

Meltroll Engineering Pvt. Ltd.

Mumbajus

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

Mukand Ltd.

Tanė

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

Nevatia Steel & Alloys Pvt. Ltd.

Mumbajus

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

Panchmahal Steel Ltd.

Kalolas

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

Raajratna Metal Industries Ltd.

Ahmedabadas

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

Rimjhim Ispat Ltd.

Kanpuras

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

Sindia Steels Ltd.

Mumbajus

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

SKM Steels Ltd.

Mumbajus

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

Parekh Bright Bars Pvt. Ltd.

Tanė

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

Shah Alloys Ltd.

Gandynagaras

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

Visos kitos bendrovės

 

B999

4,0 %

0,0 %

2.11 PRIEDAS

2015 m. spalio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1846, kuriuo, atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį, importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės vielos strypams nustatomas galutinis antidempingo muitas (OL L 268, 2015 10 15, p. 9).

Šalis

Bendrovė

Papildomas TARIC kodas

Pradinis galutinis antidempingo muitas

Antidempingo muitas, kai taikoma apsaugos priemonė

Kinijos Liaudies Respublika

Valin Group

A930

7,9 %

0 %

Kinijos Liaudies Respublika

Visos kitos bendrovės

A999

24,0 %

0 %

2.12 PRIEDAS

2015 m. sausio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/110, kuriuo, atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį, tam tikriems importuojamiems Baltarusijos, Kinijos Liaudies Respublikos ir Rusijos kilmės suvirintiems vamzdžiams ir vamzdeliams iš geležies arba nelegiruotojo plieno nustatomas galutinis antidempingo muitas ir baigiamas tam tikrų Ukrainos kilmės suvirintų vamzdžių ir vamzdelių iš geležies arba nelegiruotojo plieno importo tyrimas (OL L 20, 2015 1 27, p. 6).

Šalis

Bendrovė

Papildomas TARIC kodas

Pradinis galutinis antidempingo muitas

Antidempingo muitas, kai taikoma apsaugos priemonė

Kinijos Liaudies Respublika

Visos bendrovės

90,60 %

65,6 %

Rusija

TMK Group (Seversky Pipe Plant Open Joint Stock Company ir Joint Stock Company Taganrog Metallurgical Works)

A892

16,80 %

0,0 %

Rusija

OMK Group (Open Joint Stock Company Vyksa Steel Works ir Joint Stock Company Almetjvesk Pipe Plant)

A893

10,10 %

0,0 %

Rusija

Visos kitos bendrovės

A999

20,50 %

0,0 %

Baltarusija

Visos bendrovės

38,10 %

13,1 %

2.13 PRIEDAS

2018 m. kovo 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/330, kuriuo, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą, tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės besiūliams vamzdžiams ir vamzdeliams iš nerūdijančio plieno nustatomas galutinis antidempingo muitas (OL L 63, 2018 3 6, p. 15).

Šalis

Bendrovė (-ės)

Papildomas TARIC kodas

Pradinis galutinis antidempingo muitas

Antidempingo muitas, kai taikoma apsaugos priemonė

Kinijos Liaudies Respublika

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd, Hajuanas

B120

71,9 %

46,9 %

Kinijos Liaudies Respublika

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd, Situan

B118

48,3 %

23,3 %

Kinijos Liaudies Respublika

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacuring, Co. Ltd, Jongdžongas

B119

48,6 %

23,6 %

Kinijos Liaudies Respublika

Baofeng Steel Group, Co. Ltd., Lišujus

B 236

56,9 %

31,9 %

Kinijos Liaudies Respublika

Changzhou City Lianyi Special Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Čangdžou

B 237

56,9 %

31,9 %

Kinijos Liaudies Respublika

Huadi Steel Group, Co. Ltd., Vendžou

B 238

56,9 %

31,9 %

Kinijos Liaudies Respublika

Huzhou Fengtai Stainless Steel Pipes, Co. Ltd., Hudžou

B 239

56,9 %

31,9 %

Kinijos Liaudies Respublika

Huzhou Gaolin Stainless Steel Tube Manufacture, Co. Ltd., Hudžou

B 240

56,9 %

31,9 %

Kinijos Liaudies Respublika

Huzhou Zhongli Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Hudžou

B 241

56,9 %

31,9 %

Kinijos Liaudies Respublika

Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group, Co. Ltd., Pekinas

B 242

56,9 %

31,9 %

Kinijos Liaudies Respublika

Jiangyin Huachang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Dzianginas

B 243

56,9 %

31,9 %

Kinijos Liaudies Respublika

Lixue Group, Co. Ltd., Žuianas

B 244

56,9 %

31,9 %

Kinijos Liaudies Respublika

Shanghai Crystal Palace Pipe, Co. Ltd., Šanchajus

B 245

56,9 %

31,9 %

Kinijos Liaudies Respublika

Shanghai Baoluo Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Šanchajus

B 246

56,9 %

31,9 %

Kinijos Liaudies Respublika

Shanghai Shangshang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Šanchajus

B 247

56,9 %

31,9 %

Kinijos Liaudies Respublika

Shanghai Tianbao Stainless Steel, Co. Ltd., Šanchajus

B 248

56,9 %

31,9 %

Kinijos Liaudies Respublika

Shanghai Tianyang Steel Tube, Co. Ltd., Šanchajus

B 249

56,9 %

31,9 %

Kinijos Liaudies Respublika

Wenzhou Xindeda Stainless Steel Material, Co. Ltd., Vendžou

B 250

56,9 %

31,9 %

Kinijos Liaudies Respublika

Wenzhou Baorui Steel, Co. Ltd., Vendžou

B 251

56,9 %

31,9 %

Kinijos Liaudies Respublika

Zhejiang Conform Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Dziasingas

B 252

56,9 %

31,9 %

Kinijos Liaudies Respublika

Zhejiang Easter Steel Pipe, Co. Ltd., Dziasingas

B 253

56,9 %

31,9 %

Kinijos Liaudies Respublika

Zhejiang Five - Star Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Vendžou

B 254

56,9 %

31,9 %

Kinijos Liaudies Respublika

Zhejiang Guobang Steel, Co. Ltd., Lišujus

B 255

56,9 %

31,9 %

Kinijos Liaudies Respublika

Zhejiang Hengyuan Steel, Co. Ltd., Lišujus

B 256

56,9 %

31,9 %

Kinijos Liaudies Respublika

Zhejiang Jiashang Stainless Steel, Co. Ltd., Dziasingas

B 257

56,9 %

31,9 %

Kinijos Liaudies Respublika

Zhejiang Jinxin Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd., Sipingas

B 258

56,9 %

31,9 %

Kinijos Liaudies Respublika

Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals, Co. Ltd., Hudžou

B 259

56,9 %

31,9 %

Kinijos Liaudies Respublika

Zhejiang Kanglong Steel, Co. Ltd., Lišujus

B 260

56,9 %

31,9 %

Kinijos Liaudies Respublika

Zhejiang Qiangli Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd., Sipingas

B 261

56,9 %

31,9 %

Kinijos Liaudies Respublika

Zhejiang Tianbao Industrial, Co. Ltd., Vendžou

B 262

56,9 %

31,9 %

Kinijos Liaudies Respublika

Zhejiang Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd., Lišujus

B 263

56,9 %

31,9 %

Kinijos Liaudies Respublika

Zhejiang Yida Special Steel, Co. Ltd., Sipingas

B 264

56,9 %

31,9 %

Kinijos Liaudies Respublika

Visos kitos bendrovės

B999

71,9 %

46,9 %

2.14 PRIEDAS

2018 m. spalio 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1469, kuriuo, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą, tam tikriems importuojamiems Rusijos ir Ukrainos kilmės besiūliams vamzdžiams ir vamzdeliams iš geležies arba plieno nustatomas galutinis antidempingo muitas (OL L 246, 2018 10 2, p. 20).

Šalis

Bendrovė (-ės)

Papildomas TARIC kodas

Pradinis galutinis antidempingo muitas

Antidempingo muitas, kai taikoma apsaugos priemonė

Rusija

Joint Stock Company Chelyabinsk Tube Rolling Plant ir Joint Stock Company Pervouralsky Novotrubny Works

A741

24,1 %

0,0 %

Rusija

OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works,

OAO Sinarsky Pipe

Plant and OAO Seversky Tube Works

A859

28,7 %

3,7 %

Rusija

Visos kitos bendrovės

A999

35,8 %

10,8 %

Ukraina

OJSC Dnepropetrovsk Tube Works

A742

12,3 %

0,0 %

Ukraina

LLC Interpipe Niko Tube ir OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky

Tube Rolling Plant (Interpipe NTRP)

A743

13,8 %

0,0 %

Ukraina

CJSC Nikopol Steel Pipe Plant Yutist

A744

25,7 %

0,7 %

Ukraina

Visos kitos bendrovės

A999

25,7 %

0,7 %

2.15 PRIEDAS

2017 m. gegužės 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/804, kuriuo tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės besiūliams vamzdžiams ir vamzdeliams iš geležies (išskyrus ketų) arba plieno (išskyrus nerūdijantįjį plieną), apskritimo formos skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, nustatomas galutinis antidempingo muitas (OL L 121, 2017 5 12, p. 3).

Šalis

Bendrovė

Papildomas TARIC kodas

Pradinis galutinis antidempingo muitas

Antidempingo muitas, kai taikoma apsaugos priemonė

Kinijos Liaudies Respublika

Yangzhou Chengde Steel Pipe Co., Ltd.

C171

29,2 %

4,2 %

Kinijos Liaudies Respublika

Hubei Xinyegang Special Tube Co., Ltd.

C172

54,9 %

29,9 %

Kinijos Liaudies Respublika

Yangzhou Lontrin Steel Tube Co., Ltd.

C173

39,9 %

14,9 %

Kinijos Liaudies Respublika

Hengyang Valin MPM Co., Ltd.

C174

48,2 %

23,2 %

Kinijos Liaudies Respublika

Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co., Ltd.

C204

41,4 %

16,4 %

Kinijos Liaudies Respublika

Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd.

C998

45,6 %

20,6 %

Kinijos Liaudies Respublika

Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd.

C998

45,6 %

20,6 %

Kinijos Liaudies Respublika

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd

C998

45,6 %

20,6 %

Kinijos Liaudies Respublika

Wuxi SP. Steel Tube Manufacturing Co., Ltd

C998

45,6 %

20,6 %

Kinijos Liaudies Respublika

Zhangjiagang Tubes China Co., Ltd.

C998

45,6 %

20,6 %

Kinijos Liaudies Respublika

TianJin TianGang Special Petroleum Pipe Manufacture Co., Ltd

C998

45,6 %

20,6 %

Kinijos Liaudies Respublika

Shandong Zhongzheng Steel Pipe Manufacturing Co., Ltd.

C998

45,6 %

20,6 %

Kinijos Liaudies Respublika

Visi kiti gamintojai

C999

54,9 %

29,9 %

2.16 PRIEDAS

2019 m. vasario 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/251 dėl importui iš bendrovės „Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd“ nustatytų galutinių antidempingo muitų, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2272, kuriuo tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės besiūliams vamzdžiams ir vamzdeliams iš geležies arba plieno nustatomas galutinis antidempingo muitas (OL L 42, 2019 2 13, p. 25).

Šalis

Bendrovė

Miestas

Papildomas TARIC kodas

Pradinis galutinis antidempingo muitas

Antidempingo muitas, kai taikoma apsaugos priemonė

Kinijos Liaudies Respublika

Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd, Qingzhou City, the KLR

 

A949

17,7 %

0,0 %

Kinijos Liaudies Respublika

Hebei Hongling Seamless Steel Pipes Manufacturing Co., Ltd

Handanas

A950

27,2 %

2,2 %

Kinijos Liaudies Respublika

Hengyang Valin MPM Co., Ltd

Hengjangas

A950

27,2 %

2,2 %

Kinijos Liaudies Respublika

Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd

Hengjangas

A950

27,2 %

2,2 %

Kinijos Liaudies Respublika

Jiangsu Huacheng Industry Group Co., Ltd

Džangdziagangas

A950

27,2 %

2,2 %

Kinijos Liaudies Respublika

Jiangyin City Seamless Steel Tube Factory

Dzianginas

A950

27,2 %

2,2 %

Kinijos Liaudies Respublika

Jiangyin Metal Tube Making Factory

Dzianginas

A950

27,2 %

2,2 %

Kinijos Liaudies Respublika

Pangang Group Chengdu Iron & Steel Co., Ltd

Čengdu

A950

27,2 %

2,2 %

Kinijos Liaudies Respublika

Shenyang Xinda Co., Ltd

Šenjangas

A950

27,2 %

2,2 %

Kinijos Liaudies Respublika

Suzhou Seamless Steel Tube Works

Sudžou

A950

27,2 %

2,2 %

Kinijos Liaudies Respublika

Tianjin Pipe (Group) Corporation (TPCO)

Tiandzinas

A950

27,2 %

2,2 %

Kinijos Liaudies Respublika

Wuxi Dexin Steel Tube Co., Ltd

Usi

A950

27,2 %

2,2 %

Kinijos Liaudies Respublika

Wuxi Dongwu Pipe Industry Co., Ltd

Usi

A950

27,2 %

2,2 %

Kinijos Liaudies Respublika

Wuxi Seamless Oil Pipe Co., Ltd

Usi

A950

27,2 %

2,2 %

Kinijos Liaudies Respublika

Zhangjiagang City Yiyang Pipe Producing Co., Ltd

Džangdziagangas

A950

27,2 %

2,2 %

Kinijos Liaudies Respublika

Zhangjiagang Yichen Steel Tube Co., Ltd

Džangdziagangas

A950

27,2 %

2,2 %

Kinijos Liaudies Respublika

Visos kitos bendrovės

 

A999

39,2 %

14,2 %

2.17 PRIEDAS

2015 m. birželio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/865, kuriuo, atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį, tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės nelegiruotojo plieno išankstinio įtempio ir vėliau įtempiamoms vieloms ir vielapluoščiams (iš anksto įtemptojo gelžbetonio vieloms ir pluoštams) nustatomas galutinis antidempingo muitas (OL L 139, 2015 6 5, p. 12).

Šalis

Bendrovė

Papildomas TARIC kodas

Pradinis galutinis antidempingo muitas

Antidempingo muitas, kai taikoma apsaugos priemonė

Kinijos Liaudies Respublika

Kiswire Qingdao, Ltd, Qingdao

A899

0,00 %

0,00 %

Kinijos Liaudies Respublika

Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd, Maanšanas, ir Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Dziudziangas

A952

31,10 %

6,10 %

Kinijos Liaudies Respublika

Visos kitos bendrovės

A999

46,20 %

21,20 %