27.8.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 223/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1374

2019 m. rugpjūčio 26 d.

kuriuo, atsižvelgiant į 2019 m. liepos 3 d. Sprendimą byloje C-644/17 Eurobolt, atnaujinamas tyrimas dėl 2011 m. liepos 18 d. Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 723/2011, kuriuo išplečiamas galutinio antidempingo muito, nustatyto Reglamentu (EB) Nr. 91/2009 tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės geležinėms arba plieninėms tvirtinimo detalėms, taikymas tam tikroms iš Malaizijos siunčiamoms importuojamoms geležinėms arba plieninėms tvirtinimo detalėms, deklaruojamoms arba nedeklaruojamoms kaip Malaizijos kilmės

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 266 straipsnį,

atsižvelgdama į 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (1), ypač į jo 14 straipsnį,

kadangi:

1.   PROCEDŪRA

(1)

2007 m. lapkričio 9 d. Komisija inicijavo antidempingo tyrimą dėl tam tikrų importuojamų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės geležinių arba plieninių tvirtinimo detalių (2) pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 384/96 (3) (toliau – pagrindinis reglamentas) 5 straipsnį.

(2)

2009 m. sausio 31 d. Taryba Reglamentu (EB) Nr. 91/2009 (4) nustatė galutinį antidempingo muitą tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – KLR) kilmės geležinėms arba plieninėms tvirtinimo detalėms.

(3)

Nustačius galutinį antidempingo muitą Komisija gavo įrodymų, kad šių priemonių buvo vengiama perkraunant produktus Malaizijoje.

(4)

Todėl 2010 m. lapkričio 28 d. Komisija Reglamentu (ES) Nr. 966/2010 (5) inicijavo tyrimą dėl galimo antidempingo priemonių, nustatytų Reglamentu (EB) Nr. 91/2009, vengimo.

(5)

2011 m. liepos 26 d. Taryba 2011 m. liepos 18 d. Reglamentu (ES) Nr. 723/2011 (toliau – priemonių vengimo reglamentas) (6) išplėtė Reglamentu (EB) Nr. 91/2009 nustatyto antidempingo muito taikymą tam tikroms iš Malaizijos siunčiamoms geležinėms arba plieninėms tvirtinimo detalėms, deklaruojamoms arba nedeklaruojamoms kaip Malaizijos kilmės.

(6)

2016 m. vasario 27 d. Komisija panaikino Reglamentu (EB) Nr. 91/2009 nustatytą galutinį antidempingo muitą, kurio taikymas išplėstas Reglamentu (ES) Nr. 723/2011 (7).

(7)

2017 m. lapkričio 17 d. Nyderlandų Aukščiausiasis Teismas pateikė prašymą priimti prejudicinį sprendimą dėl nacionalinės bylos, kurią iškėlė Nyderlandų tvirtinimo detalių iš Malaizijos importuotojas „Eurobolt BV“ (toliau – „Eurobolt“), nagrinėjimo. Bendrovė „Eurobolt“ užginčijo vengimo priemonių galiojimą remdamasi tuo, kad Komisija komitetui nepateikė visos susijusios informacijos likus bent 10 darbo dienų iki komiteto posėdžio, kaip nustatyta tuo metu taikyto Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 (8) 15 straipsnio 2 dalyje.

(8)

Šiomis aplinkybėmis prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikiantis teismas paprašė Teisingumo Teismo nustatyti, ar Reglamentas (ES) Nr. 723/2011 yra negaliojantis atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 15 straipsnio 2 dalį, nes „Eurobolt“ pastabos, pateiktos atsakant į Komisijos išvadas, nebuvo kaip susijusi informacija, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, perduotos minėtoje nuostatoje numatytam Patariamajam komitetui ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki šio komiteto posėdžio (9).

(9)

Savo sprendime Teisingumo Teismas pažymėjo, kad šiuo atveju „Eurobolt“ pateikė nagrinėjamas pastabas kaip suinteresuotoji šalis vykdant Komisijos pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 13 straipsnio 3 dalį pradėtą tyrimą. Šiomis pastabomis siekta atsakyti į Komisijos patvirtintas preliminarias išvadas (10). Atitinkamai pastabos turėjo būti laikomos susijusia informacija, kaip ji suprantama pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 (11) 15 straipsnio 2 dalį, ta nuostata buvo pažeista, nes apie tas pastabas valstybėms narėms nebuvo pranešta ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki Patariamojo komiteto posėdžio (12).

(10)

Teisingumo Teismo nuomone, Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 15 straipsnio 2 dalyje nustatytas reikalavimas Patariamajam komitetui pateikti visą susijusią informaciją ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki jo posėdžio pradžios yra vienas iš esminių procedūros teisėtumo reikalavimų, kurių pažeidimas lemia atitinkamo akto panaikinimą (13).

(11)

Pagal SESV 266 straipsnį Sąjungos institucijos privalo imtis būtinų priemonių Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimui įvykdyti.

(12)

Iš teismų praktikos matyti, kad tais atvejais, kai Teismo sprendimu panaikinamas reglamentas, kuriuo nustatomi antidempingo muitai, arba paskelbiama, kad toks reglamentas negalioja, institucija, kuriai nurodoma imtis tokių priemonių tam sprendimui įgyvendinti, turi galimybę atnaujinti procedūrą, dėl kurios minėtas reglamentas priimtas, net jei ši galimybė taikomuose teisės aktuose aiškiai nenumatyta (14).

(13)

Be to, išskyrus atvejus, kai dėl nustatyto pažeidimo visas tyrimas yra neteisėtas, atitinkama institucija, siekdama pakeisti ankstesnį aktą, kuris buvo panaikintas arba paskelbtas negaliojančiu, gali atnaujinti tą tyrimą tik tuo etapu, kai buvo padarytas pažeidimas (15). Tiksliau tai reiškia, kad tokiu atveju, kai panaikinamas administracinę procedūrą užbaigiantis aktas, panaikinimas nebūtinai turi įtakos parengiamiesiems aktams, pvz., priemonių vengimo tyrimo inicijavimui Reglamentu (ES) Nr. 966/2010.

(14)

Šiuo atveju Teisingumo Teismas paskelbė Reglamentą (ES) Nr. 723/2011 negaliojančiu tiek, kiek jis buvo priimtas pažeidžiant konsultavimo procedūrą, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 15 straipsnio 2 dalyje. Taigi Komisija turi galimybę ištaisyti Reglamento (ES) Nr. 723/2011 aspektus, dėl kurių jis buvo panaikintas, ir palikti tas dalis, kurioms Teismo sprendimas neturėjo poveikio (16).

(15)

Todėl Komisija nusprendė atnaujinti priemonių vengimo tyrimą, kad ištaisytų Teisingumo Teismo nustatytą pažeidimą.

2.   TYRIMO ATNAUJINIMAS

2.1.   Atnaujinimas

(16)

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija atnaujina priemonių vengimo tyrimą dėl tam tikrų iš Malaizijos siunčiamų importuojamų geležinių arba plieninių tvirtinimo detalių, deklaruojamų arba nedeklaruojamų kaip Malaizijos kilmės, dėl kurio buvo priimtas 2011 m. liepos 18 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 723/2011, kuriuo išplečiamas galutinio antidempingo muito, nustatyto Reglamentu (EB) Nr. 91/2009, taikymas.

(17)

Tyrimas atnaujinamas tiek, kiek tai susiję su Teisingumo Teismo sprendimo byloje C-644/17 Eurobolt vykdymu. Šiame sprendime Teisingumo Teismo nustatytas pažeidimas yra susijęs su įsipareigojimais, kylančiais dėl tuo metu taikyto Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos Patariamojo komiteto procedūros. Per tą laiką ta procedūra buvo pakeista nagrinėjimo procedūra komitete, nustatyta Reglamento (ES) Nr. 182/2011 (17) 5 straipsnyje (18).

(18)

Šiuo klausimu Komisija pažymi, kad iš esmės Europos Sąjungos teisės aktai priimami pagal jų priėmimo metu galiojančias procedūrines taisykles. Tačiau būtent dėl to, kad buvo panaikinta Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 15 straipsnio 2 dalis, kuri buvo taikyta atliekant pagrindinį tyrimą, procedūra, t. y. dabartinis atnaujinamas priemonių vengimo tyrimas, kuris buvo inicijuotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 13 straipsnio 3 dalį, gali nuo Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 15 straipsnio 2 dalies panaikinimo, kai buvo priimtas Reglamentas (ES) Nr. 723/2011, būti baigtas remiantis tik šiuo metu galiojančia komiteto procedūra, skirta vengimo priemonėms nustatyti (19). Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1225/2009, iš dalies pakeisto ir kodifikuoto Reglamentu (ES) 2016/1036 (20), 15 straipsnio 3 dalimi, atnaujinant tyrimą taikoma Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnyje nustatyta procedūra.

(19)

Kadangi šiuo konkrečiu atveju apie „Eurobolt“, kaip suinteresuotosios šalies, pastabas, susijusias su pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 13 straipsnio 3 dalį Komisijos inicijuotu tyrimu, nebuvo tinkamai pranešta Patariamajam komitetui, Komisija ketina išnagrinėti tas pastabas (taip pat bet kokią suinteresuotųjų šalių pateiktą papildomą informaciją, kaip nurodyta 2.2 skirsnyje) ir pateikti tos analizės rezultatus pasiūlyme, kuris bus pateiktas komitetui.

(20)

Vėliau Komisija, laikydamasi Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnyje nustatytos nagrinėjimo procedūros, konsultuosis su komitetu, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/1036 15 straipsnio 3 dalyje, ne vėliau kaip likus 14 dienų iki to komiteto posėdžio. Tokiu būdu valstybių narių vyriausybės galės susipažinti su visa svarbia su tomis pastabomis susijusia informacija, kad rengdamos vidaus ir išorės konsultacijas galėtų nustatyti poziciją, kad būtų apsaugoti konkretūs kiekvienos iš jų interesai.

2.2.   Rašytinė informacija

(21)

Suinteresuotosios šalys raginamos per 20 dienų nuo šio reglamento paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos pranešti apie save, pareikšti savo nuomonę, pateikti informaciją ir patvirtinamuosius dokumentus dėl klausimų, susijusių su tyrimo atnaujinimu.

2.3.   Galimybė būti išklausytiems Komisijos tyrimo tarnybų

(22)

Suinteresuotosios šalys gali prašyti būti išklausytos Komisijos tyrimo tarnybų. Visi prašymai išklausyti turėtų būti pateikiami raštu, o juose nurodomos prašymo priežastys. Prašymus išklausyti dėl klausimų, susijusių su tyrimo atnaujinimu, privaloma pateikti per 15 dienų nuo šio reglamento paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos. Vėliau prašymai išklausyti teikiami laikantis konkrečių terminų, kuriuos Komisija nustato savo raštuose šioms šalims.

2.4.   Rašytinės informacijos teikimo ir susirašinėjimo tvarka

(23)

Prekybos apsaugos tyrimams atlikti Komisijai pateikiama informacija neturėtų būti saugoma autorių teisių. Prieš pateikdamos Komisijai informaciją ir (arba) duomenis, kurių autorių teisės priklauso trečiajai šaliai, suinteresuotosios šalys turi paprašyti autorių teisių subjekto specialaus leidimo, kuriuo būtų aiškiai leidžiama: a) Komisijai naudoti informaciją ir duomenis atliekant šį prekybos apsaugos tyrimą ir b) pateikti informaciją ir (arba) duomenis šio tyrimo suinteresuotosioms šalims taip, kad jos galėtų pasinaudoti savo teisėmis į gynybą.

(24)

Laikyti konfidencialia prašoma visa rašytinė informacija ir suinteresuotųjų šalių susirašinėjimas ženklinami „riboto naudojimo“ grifu (21).

(25)

Suinteresuotosios šalys, teikiančios „riboto naudojimo“ informaciją, pagal 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (22) 19 straipsnio 2 dalį privalo kartu pateikti nekonfidencialią tokios informacijos santrauką, paženklintą grifu „suinteresuotosioms šalims susipažinti“. Santrauka turėtų būti pakankamai išsami, kad būtų galima tinkamai suprasti konfidencialios informacijos esmę. Jei konfidencialią informaciją teikianti suinteresuotoji šalis nepateikia reikiamos formos ir kokybės nekonfidencialios tokios informacijos santraukos, į tokią informaciją gali būti neatsižvelgta.

(26)

Visą informaciją ir prašymus, įskaitant nuskenuotus įgaliojimus ir sertifikatus, suinteresuotosios šalys raginamos teikti e. paštu arba per TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI) (23). Naudodamos e. paštą arba TRON.tdi suinteresuotosios šalys sutinka su elektroninio informacijos teikimo taisyklėmis, nustatytomis dokumente „Susirašinėjimas su Europos Komisija nagrinėjant prekybos apsaugos bylas“, paskelbtame Prekybos generalinio direktorato svetainėje http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Suinteresuotosios šalys turi nurodyti savo pavadinimą, adresą, telefono numerį ir galiojantį e. pašto adresą, be to, jos turėtų užtikrinti, jog nurodytas e. pašto adresas būtų oficialios darbinės dėžutės, kuri kasdien tikrinama. Kai bus pateikti kontaktiniai duomenys, Komisija bendraus su suinteresuotosiomis šalimis tik e. paštu, nebent šios aiškiai nurodytų pageidaujančios visus dokumentus iš Komisijos gauti kitomis ryšio priemonėmis arba dokumentus dėl jų pobūdžio tektų siųsti registruotu paštu. Išsamesnių taisyklių ir informacijos dėl susirašinėjimo su Komisija, įskaitant informacijos teikimo e. paštu principus, suinteresuotosios šalys gali rasti minėtose susirašinėjimo su suinteresuotosiomis šalimis gairėse.

Komisijos adresas susirašinėjimui:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Brussels

BELGIJA

E. paštas TRADE-AD-FASTENERS-MALAYSIA@ec.europa.eu

2.5.   Nebendradarbiavimas

(27)

Tais atvejais, kai suinteresuotoji šalis atsisako leisti susipažinti su būtina informacija, jos nepateikia per nustatytą terminą arba akivaizdžiai trukdo tyrimui, pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį išvados (teigiamos arba neigiamos) gali būti daromos remiantis turimais faktais.

(28)

Nustačius, kad suinteresuotoji šalis pateikė melagingą ar klaidinančią informaciją, į ją gali būti neatsižvelgiama ir remiamasi turimais faktais.

(29)

Jei suinteresuotoji šalis nebendradarbiauja arba bendradarbiauja tik iš dalies ir todėl išvados grindžiamos turimais faktais pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį, rezultatas gali būti mažiau palankus suinteresuotajai šaliai nei bendradarbiavimo atveju.

(30)

Atsakymo pateikimas ne kompiuterine forma nebus laikomas nebendradarbiavimu, jeigu suinteresuotoji šalis įrodo, kad atsakymo pateikimas reikalaujamu būdu sudarytų pernelyg didelių sunkumų ar nepagrįstų papildomų išlaidų. Suinteresuotoji šalis turėtų nedelsdama susisiekti su Komisija.

2.6.   Bylas nagrinėjantis pareigūnas

(31)

Suinteresuotosios šalys gali prašyti, kad nagrinėjant bylą dalyvautų prekybos bylas nagrinėjantis pareigūnas. Bylas nagrinėjantis pareigūnas atlieka suinteresuotųjų šalių ir Komisijos tyrimo tarnybų tarpininko funkciją. Bylas nagrinėjantis pareigūnas tikrina prašymus susipažinti su byla, ginčus dėl dokumentų konfidencialumo, prašymus pratęsti terminą ir trečiųjų šalių prašymus būti išklausytoms. Bylas nagrinėjantis pareigūnas gali surengti atskiros suinteresuotosios šalies klausymą ir veikti kaip tarpininkas, kad būtų visapusiškai užtikrintos suinteresuotųjų šalių teisės į gynybą.

(32)

Prašymai išklausyti dalyvaujant bylas nagrinėjančiam pareigūnui turėtų būti teikiami raštu, o juose nurodomos prašymo priežastys. Bylas nagrinėjantis pareigūnas išnagrinės prašymo priežastis. Šie klausymai turėtų vykti tik tuo atveju, jei klausimai per tinkamą laiką nebuvo išspręsti su Komisijos tarnybomis.

(33)

Visi prašymai turi būti pateikti pakankamai iš anksto, kad nebūtų sutrukdyta sklandžiai vykdyti tyrimus. Todėl prašyti, kad nagrinėjant bylą dalyvautų bylas nagrinėjantis pareigūnas, suinteresuotosios šalys turėtų kuo greičiau po tokio įvykio, dėl kurio toks dalyvavimas yra pagrįstas. Jeigu prašymai išklausyti pateikiami nesilaikant atitinkamų tvarkaraščių, bylas nagrinėjantis pareigūnas taip pat išnagrinės tokių pavėluotai pateiktų prašymų priežastis, iškeltų klausimų pobūdį ir šių klausimų poveikį teisėms į gynybą, tinkamai atsižvelgdamas į poreikį užtikrinti gerą administravimą ir laiku baigti tyrimą.

(34)

Daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis suinteresuotosios šalys gali rasti bylas nagrinėjančio pareigūno tinklalapiuose Prekybos GD svetainėje http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

2.7.   Asmens duomenų tvarkymas

(35)

Visi per šį tyrimą surinkti asmens duomenys bus tvarkomi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1725 (24).

(36)

Pranešimą apie duomenų apsaugą, kuriuo visi asmenys informuojami apie asmens duomenų tvarkymą vykdant Komisijos prekybos apsaugos veiklą, galima rasti Prekybos GD svetainėje http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm.

2.8.   Informacija muitinėms

(37)

Prieš priimant sprendimą dėl prašymo grąžinti arba atsisakyti išieškoti su šiuo reglamentu susijusius muitus, nacionalinėms muitinėms nurodoma sulaukti atnaujinto tyrimo rezultatų paskelbimo. Paprastai jie turėtų būti paskelbti per devynis mėnesius nuo šio reglamento paskelbimo dienos.

2.9.   Atskleidimas

(38)

Suinteresuotosioms šalims bus vėliau pranešta apie esminius faktus ir aplinkybes, kuriais remiantis ketinama įgyvendinti sprendimą, ir bus suteikta galimybė pareikšti pastabas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Komisija atnaujina priemonių vengimo tyrimą dėl tam tikrų iš Malaizijos siunčiamų importuojamų geležinių arba plieninių tvirtinimo detalių, deklaruojamų arba nedeklaruojamų kaip Malaizijos kilmės, dėl kurio buvo priimtas 2011 m. liepos 18 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 723/2011, kuriuo išplečiamas galutinio antidempingo muito, nustatyto Reglamentu (EB) Nr. 91/2009, taikymas.

2 straipsnis

Prieš priimdamos sprendimą dėl prašymo grąžinti arba atsisakyti išieškoti su šiuo reglamentu susijusius muitus, nacionalinės muitinės turi sulaukti atnaujinto tyrimo rezultatų paskelbimo.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. rugpjūčio 26 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 176, 2016 6 30, p. 21.

(2)  Pranešimas apie antidempingo tyrimo dėl tam tikrų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės geležinių arba plieninių tvirtinimo detalių importo inicijavimą (OL C 267, 2007 11 9, p. 31).

(3)  1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (OL L 56, 1996 3 6, p. 1). Naujausia pagrindinio reglamento konsoliduota versija šiuo metu pateikiama 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (OL L 176, 2016 6 30, p. 21).

(4)  2009 m. sausio 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 91/2009, kuriuo tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės geležinėms arba plieninėms tvirtinimo detalėms nustatomas galutinis antidempingo muitas (OL L 29, 2009 1 31, p. 1).

(5)  2010 m. spalio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 966/2010 dėl galimo antidempingo priemonių, nustatytų Tarybos reglamentu (EB) Nr. 91/2009 tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos geležinėms arba plieninėms tvirtinimo detalėms, vengimo importuojant tam tikras iš Malaizijos siunčiamas geležines arba plienines tvirtinimo detales, deklaruojamas arba nedeklaruojamas kaip Malaizijos kilmės, tyrimo inicijavimo ir įpareigojimo registruoti tokius importuojamus produktus (OL L 282, 2010 10 28, p. 29).

(6)  2011 m. liepos 18 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 723/2011, kuriuo išplečiamas galutinio antidempingo muito, nustatyto Reglamentu (EB) Nr. 91/2009 tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės geležinėms arba plieninėms tvirtinimo detalėms, taikymas tam tikroms iš Malaizijos siunčiamoms importuojamoms geležinėms arba plieninėms tvirtinimo detalėms, deklaruojamoms arba nedeklaruojamoms kaip Malaizijos kilmės (OL L 194, 2011 7 26, p. 6).

(7)  2016 m. vasario 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/278, kuriuo panaikinamas galutinis antidempingo muitas, kuris buvo nustatytas tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės geležinėms arba plieninėms tvirtinimo detalėms ir kurio taikymas buvo išplėstas tam tikroms iš Malaizijos siunčiamoms importuojamoms geležinėms arba plieninėms tvirtinimo detalėms, deklaruojamoms arba nedeklaruojamoms kaip Malaizijos kilmės (OL L 52, 2016 2 27, p. 24).

(8)  2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (OL L 343, 2009 12 22, p. 51).

(9)  2019 m. liepos 3 d. Sprendimas byloje C-644/17 Eurobolt, ECLI:EU:C:2019:555, 33 punktas.

(10)  ten pat, 40 punktas.

(11)  ten pat, 42 punktas.

(12)  ten pat, 43 punktas.

(13)  ten pat, 51 punktas.

(14)  2018 m. kovo 15 d. Teismo sprendimas byloje C-256/16, Deichmann, ECLI:EU:C:2018:187, 73 punktas; taip pat žr.2019 m. birželio 19 d. Teismo sprendimo byloje C-612/16, P&J Clark International, ECLI:EU:C:2019:508, 43 punktą.

(15)  ten pat, 74 punktas. taip pat žr.2019 m. birželio 19 d. Teismo sprendimo byloje C-612/16, P&J Clark International, EU:C:2019:508, 43 punktą.

(16)  2000 m. spalio 3 d. Sprendimas byloje C-458/98 P Industrie des Poudres Sphériques v Council, ECLI:EU:C:2000:531, 80–85 punktai.

(17)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

(18)  Šiuo klausimu žr. 2014 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 37/2014, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri su bendra prekybos politika susiję reglamentai dėl tam tikrų priemonių priėmimo procedūrų (OL L 18, 2014 1 21, p. 1).

(19)  2018 m. kovo 15 d. Teismo sprendimo byloje C-256/16, Deichmann, ECLI:EU:C:2018:187, 44–55 punktai.

(20)  2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (OL L 176, 2016 6 30, p. 21).

(21)  „Riboto naudojimo“ dokumentas yra konfidencialus dokumentas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 (OL L 176, 2016 6 30, p. 21) 19 straipsnį ir PPO susitarimo dėl GATT 1994 VI straipsnio įgyvendinimo (Antidempingo susitarimo) 6 straipsnį. Toks dokumentas taip pat saugomas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 (OL L 145, 2001 5 31, p. 43) 4 straipsnį.

(22)  OL L 176, 2016 6 30, p. 21.

(23)  Kad galėtų naudotis TRON.tdi, suinteresuotosios šalys turi turėti „EU Login“ paskyrą. Išsamios instrukcijos, kaip registruotis ir naudoti TRON.tdi, pateikiamos adresu https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf.

(24)  2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).