26.7.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 199/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1262

2019 m. liepos 25 d.

kuriuo dėl Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašo atnaujinimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1141

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 ir 2 dalis,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/1141 (2) nustatytas Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašas (toliau – Sąjungos sąrašas), kuris turi būti atitinkamai atnaujinamas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1143/2014 4 straipsnio 2 dalyje;

(2)

remdamasi turimais įrodymais ir pagal Reglamento (ES) Nr. 1143/2014 5 straipsnio 1 dalį atliktais rizikos vertinimais, Komisija padarė išvadą, kad visus to reglamento 4 straipsnio 3 dalyje nustatytus kriterijus atitinka šios invazinės svetimos rūšys: Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl. (Acacia cyanophylla Lindl.), Acridotheres tristis Linnaeus, 1766, Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Andropogon virginicus L., Arthurdendyus triangulatus (Dendy, 1894) Jones & Gerard (1999), Cardiospermum grandiflorum Sw., Cortaderia jubata (Lemoine ex Carrière) Stapf, Ehrharta calycina Sm., Gymnocoronis spilanthoides (D.Don ex Hook. & Arn.) DC., Humulus scandens (Lour.) Merr., Lepomis gibbosus Linnaeus, 1758, Lespedeza cuneata (Dum.Cours.) G.Don (Lespedeza juncea var. sericea (Thunb.) Lace & Hauech), Lygodium japonicum (Thunb.) Sw., Plotosus lineatus (Thunberg, 1787), Prosopis juliflora (Sw.) DC., Salvinia molesta D.S. Mitch. (Salvinia adnata Desv.), Triadica sebifera (L.) Small (Sapium sebiferum (L.) Roxb.);

(3)

Komisija padarė išvadą, kad svarstant visas šias invazines svetimas rūšis buvo tinkamai atsižvelgta į visus Reglamento (ES) Nr. 1143/2014 4 straipsnio 6 dalyje nustatytus elementus;

(4)

nuo tada, kai buvo priimtas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1141, patikslinti kai kurių į Sąjungos sąrašą įtrauktų rūšių moksliniai pavadinimai. Todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1141 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

nuo tada, kai buvo priimtas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1141, Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 (3) nustatyti KN kodai buvo atnaujinti. Todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1141 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Invazinių svetimų rūšių komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1141 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. liepos 25 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 317, 2014 11 4, p. 35.

(2)  2016 m. liepos 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1141, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1143/2014 nustatomas Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašas (OL L 189, 2016 7 14, p. 4).

(3)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1141 priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

į lentelėje pateiktą Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašą abėcėlės tvarka įterpiamos šios rūšys:

Rūšis

(i)

Gyvų egzempliorių KN kodai

(ii)

Galinčių daugintis dalių KN kodai

(iii)

Susijusių prekių kategorijos

(iv)

Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl. (Acacia cyanophylla Lindl.)

ex 0602 90 47

ex 1209 99 99 (sėklos)

 

Acridotheres tristis Linnaeus, 1766

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (apvaisinti kiaušiniai, skirti inkubacijai)

 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

ex 0602 90 48

ex 1209 99 99 (sėklos)

 

Andropogon virginicus L.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sėklos)

(13)

Arthurdendyus triangulatus (Dendy, 1894) Jones & Gerard (1999)

ex 0106 90 00

(5)

Cardiospermum grandiflorum Sw.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sėklos)

 

Cortaderia jubata (Lemoine ex Carrière) Stapf

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sėklos)

 

Ehrharta calycina Sm.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sėklos)

(13)

Gymnocoronis spilanthoides (D.Don ex Hook. & Arn.) DC.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sėklos)

 

Humulus scandens (Lour.) Merr.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sėklos)

 

Lepomis gibbosus Linnaeus, 1758

ex 0301 99 17

ex 0511 91 90 (vaisingi žuvų ikrai, skirti perinimui)

(1), (2), (3), (4)

Lespedeza cuneata (Dum.Cours.) G.Don (Lespedeza juncea var. sericea (Thunb.) Lace & Hauech)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sėklos)

(13)

Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sėklos)

(5)

Plotosus lineatus (Thunberg, 1787)

ex 0301 19 00 ; ex 0301 99 85

ex 0511 91 90 (vaisingi žuvų ikrai, skirti perinimui)

 

Prosopis juliflora (Sw.) DC.

ex 0602 90 47

ex 1209 99 99 (sėklos)

 

Salvinia molesta D.S. Mitch. (Salvinia adnata Desv.)

ex 0602 90 50

 

Triadica sebifera (L.) Small (Sapium sebiferum (L.) Roxb.)

ex 0602 90 48

ex 1209 99 99 (sėklos)“;

 

2)

Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašo lentelėje esantis įrašas „Orconectes limosus Rafinesque, 1817“ pakeičiamas įrašu „Orconectes limosus Rafinesque, 1817 (Faxonius limosus Rafinesque, 1817)“;

3)

Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašo lentelėje esantis įrašas „Orconectes virilis Hagen, 1870“ pakeičiamas įrašu „Orconectes virilis Hagen, 1870 (Faxonius virilis Hagen, 1870)“;

4)

Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašo lentelėje esantis įrašas „Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis“ pakeičiamas įrašu „Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis (Procambarus virginalis Lyko, 2017)“;

5)

Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašo lentelėje įrašui „Eichhornia crassipes(Martius) Solms“ skirtas galinčių daugintis dalių KN kodas „ex 1209 30 00“ pakeičiamas kodu „ex 1209 99 99“;

6)

iv skilčiai skirtų lentelės pastabų 2 punkto tekstas „0301 93 00 – karpiai (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus;)“ pakeičiamas tekstu „0301 93 00 – karpiai (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.);“;

7)

iv skilčiai skirtų lentelės pastabų 6 punkto tekstas „1211 90 86 – kiti augalai ir augalų dalys (įskaitant sėklas ir vaisius), dažniausiai naudojami parfumerijoje, farmacijoje arba kaip insekticidai, fungicidai ar panašiai, švieži arba džiovinti, supjaustyti arba nesupjaustyti, grūsti arba negrūsti, sumalti į miltelius arba nemalti;“ pakeičiamas tekstu „ex 1211 90 86 – šviežios sėklos, nesupjaustytos, negrūstos arba nesumaltos į miltelius;“;

8)

iv skilčiai skirtose lentelės pastabose įrašomas šis punktas:

„13)

ex 1213 – šienas.“