27.6.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 173/36


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/1089

2019 m. birželio 6 d.

dėl žvejybos galimybių paskirstymo pagal Europos bendrijos ir Bisau Gvinėjos Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolą (2019–2024 m.)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2008 m. kovo 17 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 241/2008 (1), kuriuo sudarė Europos bendrijos ir Bisau Gvinėjos Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimą (2) (toliau – Susitarimas). Susitarimas įsigaliojo 2008 m. balandžio 15 d., buvo automatiškai pratęstas ir tebegalioja;

(2)

ankstesnis Susitarimo protokolas baigė galioti 2017 m. lapkričio 23 d.;

(3)

Komisija Sąjungos vardu derėjosi dėl naujo protokolo. Tos derybos baigėsi naujo protokolo parafavimu 2018 m. lapkričio 15 d.;

(4)

pagal Tarybos sprendimą (ES) 2019/1088 (3) Europos bendrijos ir Bisau Gvinėjos Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolas (2019–2024) (toliau – Protokolas) buvo pasirašytas 2019 m. birželio 15 d.;

(5)

Protokole numatytos žvejybos galimybės valstybėms narėms turėtų būti paskirstytos visam Protokolo taikymo laikotarpiui;

(6)

Protokolas bus taikomas laikinai nuo jo pasirašymo, siekiant užtikrinti, kad Sąjungos laivai galėtų greitai pradėti žvejybos veiklą. Todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo tos pačios dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente „toli migruojančios rūšys“ yra 1982 m. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos I priede išvardytos rūšys, išskyrus Alopiidae ir Sphyrnidae šeimas, ir šios rūšys: Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus.

2 straipsnis

Žvejybos galimybės

Europos bendrijos ir Bisau Gvinėjos Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolu (2019–2024 m.) nustatytos žvejybos galimybės valstybėms narėms paskirstomos kaip nurodyta šio reglamento 3 ir 4 straipsniuose.

3 straipsnis

Demersinės ir smulkiosios pelaginės rūšys

Demersinių ir smulkiųjų pelaginių rūšių žvejybos galimybės valstybėms narėms paskirstomos taip:

1.

pirmaisiais ir antraisiais Protokolo taikymo metais – taikant žvejybos pastangų sistemą (bendroji registrinė talpa, GRT):

a)

krevečių traleriai šaldikliai:

Ispanija

2 500 GRT;

Graikija

140 GRT;

Portugalija

1 060 GRT;

b)

žuvų ir galvakojų moliuskų traleriai šaldikliai:

Ispanija

2 900 GRT;

Graikija

225 GRT;

Italija

375 GRT;

c)

smulkiųjų pelaginių žvejybos traleriai:

Ispanija

3 500 GRT;

Portugalija

500 GRT;

Lietuva

5 000 GRT;

Latvija

5 000 GRT;

Lenkija

1 000 GRT;

2.

nuo trečiųjų Protokolo taikymo metų – taikant laimikio limitų sistemą (bendras leidžiamas sužvejoti kiekis, BLSK):

a)

krevečių traleriai šaldikliai:

Ispanija

1 650 tonų;

Graikija

100 tonų;

Portugalija

750 tonų;

b)

žuvų traleriai šaldikliai:

Ispanija

9 500 tonų;

Graikija

500 tonų;

Italija

1 000 tonų;

c)

galvakojų moliuskų traleriai šaldikliai:

Ispanija

1 200 tonų;

Graikija

150 tonų;

Italija

150 tonų;

d)

smulkiųjų pelaginių žvejybos traleriai:

Ispanija

3 900 tonų;

Portugalija

700 tonų;

Lietuva

6 000 tonų;

Latvija

6 000 tonų;

Lenkija

1 400 tonų.

4 straipsnis

Toli migruojančios rūšys

Toli migruojančių rūšių žvejybos galimybės paskirstomos taip:

a)

tunų seineriai šaldikliai ir dreifuojančiosiomis ūdomis žvejojantys laivai:

Ispanija

14 laivų;

Prancūzija

12 laivų;

Portugalija

2 laivai;

b)

tunus kartinėmis ūdomis žvejojantys laivai:

Ispanija

10 laivų;

Prancūzija

3 laivai.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. birželio 15 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge 2019 m. birželio 6 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

A. BIRCHALL


(1)  2008 m. kovo 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 241/2008 dėl Europos bendrijos ir Bisau Gvinėjos Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo sudarymo (OL L 75, 2008 3 18, p. 49).

(2)  OL L 342, 2007 12 27, p. 5.

(3)  2019 m. birželio 6 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/1088 dėl Europos bendrijos ir Bisau Gvinėjos Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo (2019–2024 m.) pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1).