18.6.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 160/3


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/986

2019 m. kovo 7 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 510/2011 I ir II priedų nuostatos dėl naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių, kurioms taikomas pakopinis tipo patvirtinimas, išmetamo CO2 kiekio stebėsenos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 510/2011, kuriuo nustatomos naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos pagal Sąjungos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį (1), ypač į jo 8 straipsnio 9 dalies antrą pastraipą ir 13 straipsnio 6 dalies ketvirtą pastraipą,

kadangi:

(1)

nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. visoms lengvosioms transporto priemonėmis bus taikoma Komisijos reglamentu (ES) 2017/1151 (2) nustatyta nauja reglamentuojama bandymo, kuriuo matuojamas lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekis ir degalų sąnaudos, procedūra, vadinamoji pasaulinė suderinta lengvųjų transporto priemonių bandymo procedūra (WLTP), pakeisianti Komisijos reglamentu (EB) Nr. 692/2008 (3) nustatytą naująjį Europos važiavimo ciklą (NEDC). Todėl reikėtų nustatyti naują N1 kategorijos transporto priemonių, kurioms taikomas pakopinis tipo patvirtinimas, išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų nustatymo metodiką;

(2)

pagal Reglamentą (ES) Nr. 510/2011, transporto priemonės, kuriai taikomas pakopinis tipo patvirtinimas, savitasis išmetamo CO2 kiekis turi būti priskiriamas bazinės transporto priemonės gamintojui. Kad bazinės transporto priemonės gamintojas galėtų veiksmingai ir pakankamai užtikrintai planuoti atitiktį savitosioms teršalų išmetimo normoms, turėtų būti sukurta metodika, užtikrinanti, kad tam gamintojui priskirsimas nekomplektinių bazinių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekis ir masė būtų žinomi nekomplektinės bazinės transporto priemonės gamybos ir pardavimo metu, o ne tik tada, kai galutinio etapo gamintojas sukomplektuotą transporto priemonę pateikia rinkai;

(3)

nustatant nekomplektinės transporto priemonės išmetamo CO2 kiekį, tikslinga taikyti Reglamente (ES) 2017/1151 nustatytą interpoliacijos metodą, kai savitosios pradinės vertės turėtų būti nustatomos taip, kad išmetamo CO2 kiekio ir masės vertės kuo labiau atitiktų vėliau nustatytas galutinai sukomplektuotos transporto priemonės vertes. Siekiant užtikrinti nuoseklumą, apskaičiuojant bazinės transporto priemonės gamintojo savitąją teršalų išmetimo normą turėtų būti atsižvelgiama į tuo tikslu nustatytas masės vertes;

(4)

bazinės transporto priemonės gamintojas turėtų pranešti Komisijai pradines vertes, naudojamas taikant interpoliacijos metodą, ir nekomplektinės bazinės transporto priemonės išmetamo CO2 kiekio ir masės vertes. Kartu valstybės narės turėtų toliau pranešti Komisijai galutinai sukomplektuotų transporto priemonių savitąjį išmetamo CO2 kiekį ir masę;

(5)

remdamasi pateiktais duomenimis, Komisija turėtų nuolat vertinti bazinių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio verčių reprezentatyvumą ir informuoti gamintojus apie nustatytus skirtumus. Jei galutinai sukomplektuotos transporto priemonės vidutinis savitasis išmetamo CO2 kiekis nuolat labai skiriasi nuo bazinės transporto priemonės gamintojui nustatytų vidutinių išmetamo CO2 kiekio verčių, nustatant, ar gamintojai laikosi savo savitosios teršalų išmetimo normos, turėtų būti naudojamos galutinai sukomplektuotų transporto priemonių vertės;

(6)

todėl Reglamento (ES) Nr. 510/2011 I ir II priedai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 510/2011 I ir II priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. kovo 7 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 145, 2011 5 31, p. 1.

(2)  2017 m. birželio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1151, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (euro 5 ir euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos, iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008 bei Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1230/2012 ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008 (OL L 175, 2017 7 7, p. 1).

(3)  2008 m. liepos 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008, įgyvendinantis ir iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (euro 5 ir euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (OL L 199, 2008 7 28, p. 1).


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 510/2011 I ir II priedai iš dalies keičiami taip:

1)

I priedo 1 punkto c papunktis papildomas šia pastraipa:

„II priedo A dalies 1a punkte nurodytų nekomplektinių transporto priemonių, kurioms taikomas pakopinis tipo patvirtinimas, atveju vietoje M vertės naudojama stebėsenos masė (Mmon). Stebėsenos masė apskaičiuojama pagal formulę:

 

Mmon = MRObase × B0

 

Čia:

 

MRObase ir B0 apibrėžti II priedo A dalies 1a.1 punkto a papunktyje.“

2)

II priedo A dalis iš dalies keičiama taip:

a)

1.2 punktas 2021 m. sausio 1 d. išbraukiamas;

b)

įterpiami šie 1a, 1a.1, 1b ir 1c punktai:

„1a.   Pagal Reglamentą (ES) 2017/1151 nustatytas N1 kategorijos transporto priemonių, kurioms taikomas pakopinis tipo patvirtinimas, savitasis išmetamo CO2 kiekis

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. gamintojas pagal 1a.1 punkte nustatytą metodiką nustato kiekvienos nekomplektinės N1kategorijos bazinės transporto priemonės, kuriai taikomas pakopinis tipo patvirtinimas pagal Direktyvą 2007/46/EB, savitąjį išmetamo CO2 kiekį (toliau – stebimas išmetamo CO2 kiekis) ir jį praneša Komisijai.

Komisija, remdamasi pagal pirmą pastraipą jai praneštu nekomplektinės bazinės transporto priemonės stebimu išmetamo CO2 kiekiu, apskaičiuoja bazinės transporto priemonės gamintojo vidutinį savitąjį išmetamo CO2 kiekį tais kalendoriniais metais, kuriais užregistruota sukomplektuota transporto priemonė, išskyrus atvejus, kai tenkinamos 1b punkte nurodytos sąlygos.

Komplektinių bazinių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekiui stebėti naudojamas parengtų naudoti tų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekis ir jų masė.

1a.1   Nekomplektinės bazinės transporto priemonės savitojo išmetamo CO2 kiekio apskaičiavimas

Bazinės transporto priemonės gamintojas apskaičiuoja atskiros nekomplektinės bazinės transporto priemonės stebėsenos CO2 kiekio vertę pagal Reglamento (ES) 2017/1151 XXI priedo 7 papildomo priedo 3.2.3.2 ar 3.2.4 punkte nurodytą interpoliacijos metodą, priklausomai nuo metodikos, taikytos tvirtinant bazinės transporto priemonės tipą atsižvelgiant į išmetamų teršalų kiekį, taikydamas tame punkte pateiktas narių apibrėžtis su šiomis išimtimis:

a)

Atskiros transporto priemonės masė

Reglamento (ES) 2017/1151 XXI priedo 7 papildomo priedo 3.2.3.2.2.1 ar 3.2.4.1.1.1 punktuose nurodytas narys TMind pakeičiamas bazinės transporto priemonės standartine mase (DMbase) arba, kai tinka, mažai CO2 išmetančios transporto priemonės bandomąja mase (TML) arba daug CO2 išmetančios transporto priemonės bandomąja mase (TMH).

DMbase apskaičiuojama pagal formulę:

DMbase = MRObase × B0 + 25 kg + MVL

Čia:

MRObase

parengtos naudoti bazinės transporto priemonės masė, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2017/1151 XXI priedo 3.2.5 punkte

B0

kėbulo masės vertė 1,375

MVL

transporto priemonės apkrovą atitinkanti masė, t. y. 28 % didžiausios transporto priemonės apkrovos, kai didžiausia transporto priemonės apkrova apibrėžiama kaip didžiausioji techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė atėmus parengtos naudoti bazinės transporto priemonės masę, padaugintą iš B0, ir atėmus 25 kg.

B0 skaičius apskaičiuojamas kaip visų kalendoriniais metais užregistruotų parengtų naudoti nekomplektinių bazinių transporto priemonių, kurioms taikomas pakopinis tipo patvirtinimas, masės ir pagal Reglamento (EB) Nr. 692/2008 XII priedo 5 skirsnį apskaičiuotos standartinės pridėtosios masės sumos ir visų 2015, 2016 ir 2017 kalendoriniais metais užregistruotų parengtų naudoti bazinių transporto priemonių, kurioms taikomas pakopinis tipo patvirtinimas, masės santykio svertinis vidurkis.

B0 skaičius ne vėliau kaip 2021 m. spalio 31 d. tikslinamas pagal atitinkamas 2018, 2019 ir 2020 kalendoriniais metais užregistruotų transporto priemonių, kurioms taikomas pakopinis tipo patvirtinimas, masės vertes, apskaičiuotas pagal šias formules:

 

1 formulė:

Formula

Čia:

Ay

Mfi ir Mbi santykio svertinis vidurkis

Mfi

parengtos naudoti bazinės transporto priemonės masė, padidinta standartine pridėtąja mase, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 692/2008 XII priedo 5 skirsnyje.

Mbi

parengtos naudoti bazinės transporto priemonės masė

n

visų per kalendorinius metus užregistruotų bazinių transporto priemonių, kurioms taikomas pakopinis tipo patvirtinimas, skaičius

 

2 formulė:

Formula

Čia:

Ai

pagal 1 formulę apskaičiuotas svertinis vidurkis

ni

visų per kalendorinius metus užregistruotų transporto priemonių, kurioms taikomas pakopinis tipo patvirtinimas, bazinių transporto priemonių skaičius.

Kai bazinės transporto priemonės standartinė masė DMbase mažesnė už interpoliacijos šeimos mažai CO2 išmetančios transporto priemonės bandomąją masę TML, TMind pakeičiama į TML.

Kai bazinės transporto priemonės standartinė masė DMbase yra didesnė už interpoliacijos šeimos daug CO2 išmetančios transporto priemonės bandomąją masę, TMind pakeičiama į TMH.

b)

Atskiros transporto priemonės riedėjimo varža

Taikant Reglamento (ES) 2017/1151 XXI priedo 7 papildomo priedo 3.2.3.2.2.2 arba 3.2.4.1.1.2 punktą naudojama bazinės transporto priemonės riedėjimo varža.

c)

Priekinės dalies plotas

Jeigu nekomplektinė bazinė transporto priemonė yra kelio apkrovos matricos šeimos transporto priemonė, gamintojas Reglamento (ES) 2017/1151 XXI priedo 7 papildomo priedo 3.2.3.2.2.3 punkte nurodytą Af narį nustato pagal vieną iš šių variantų:

i)

kelio apkrovos matricos šeimos tipinės transporto priemonės priekinės dalies plotą (m2);

ii)

interpoliacijos šeimos daug CO2 išmetančios transporto priemonės ir mažai CO2 išmetančios transporto priemonės priekinės dalies ploto vidurkį (m2);

iii)

interpoliacijos šeimos daug CO2 išmetančios transporto priemonės priekinės dalies plotą (m2), kai interpoliacijos metodas nenaudojamas.

Jeigu nekomplektinė bazinė transporto priemonė nėra kelio apkrovos matricos šeimos transporto priemonė, naudojama interpoliacijos šeimos daug CO2 išmetančios transporto priemonės priekinės dalies ploto vertė.

1b.   Stebėsenos CO2 vertės reprezentatyvumas

Kiekvienais metais, pradėdama nuo 2020 kalendorinių metų, Komisija vertina bazinės transporto priemonės gamintojo praneštų vidutinių stebėsenos CO2 verčių reprezentatyvumą, palyginti su atitinkamais kalendoriniais metais užregistruotų sukomplektuotų transporto priemonių vidutiniu savituoju išmetamo CO2 kiekiu, ir apie tai informuoja bazinės transporto priemonės gamintoją.

Kai vertinimas rodo, kad dvejus kalendorinius metus paeiliui visų sukomplektuotų transporto priemonių vidutinis savitasis išmetamo CO2 kiekis ir vidutinis visų susijusių gamintojo bazinių transporto priemonių stebimas išmetamo CO2 kiekis skiriasi 4 % ar daugiau, kitų kalendorinių metų bazinės transporto priemonės gamintojo arba bendro fondo vidutinį savitąjį išmetamo CO2 kiekį Komisija skaičiuoja pagal sukomplektuotų transporto priemonių vidutinį savitąjį išmetamo CO2 kiekį. Jei ir toliau yra neatitikimų, tas skaičiavimas kartojamas kas trejus metus.

1c.   Bazinių transporto priemonių gamintojų teikiami duomenys

Bazinių transporto priemonių gamintojai iki kiekvienų metų vasario 28 d. pateikia Komisijai šiuos kiekvienos nekomplektinės ir komplektinės bazinės transporto priemonės, pateiktos patvirtinti pagal kelių etapų patvirtinimo procedūrą ir jų parduotos Sąjungoje praėjusiais kalendoriniais metais, duomenis:

a)

transporto priemonės identifikavimo numerį;

b)

interpoliacijos šeimos identifikatorių;

c)

bazinės transporto priemonės savitąjį išmetamo CO2 kiekį;

d)

priekinės dalies plotą (nurodyti taikytiną variantą);

e)

bazinės transporto priemonės riedėjimo varžą;

f)

stebėsenos masę;

g)

parengtos naudoti bazinės transporto priemonės masę;

h)

transporto priemonės apkrovą atitinkančią masę, apibrėžtą šio priedo 1a.1 punkte.“

c)

2 punktas pakeičiamas taip:

„1 punkte nurodyti duomenys imami iš atitinkamos lengvosios komercinės transporto priemonės gamintojo išduoto atitikties liudijimo arba atitinka jame nurodytus duomenis. Kiti duomenys imami iš tipo patvirtinimo dokumentų arba iš informacijos, kurią bazinės transporto priemonės gamintojas pateikė pagal 1c punktą. Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad būtų užtikrintas tinkamas stebėsenos procedūros tikslumas. Jei atitikties liudijime nurodoma ir mažiausia, ir didžiausia lengvosios komercinės transporto priemonės masė, taikydamos šį reglamentą valstybės narės naudoja tik didžiausiąjį skaičių. Kai dviejų rūšių degalais (benzinu ir dujomis) varomų transporto priemonių atitikties liudijimuose nurodytos abiejų rūšių degalų savitojo išmetamo CO2 kiekio vertės, valstybės narės naudoja tik su dujų matavimu susijusį skaičių.“