5.6.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 146/3


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/912

2019 m. gegužės 28 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 650/2014, kuriuo nustatomi informacijos, kompetentingų institucijų atskleistinos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES, formato, struktūros, turinio ir metinio skelbimo datos techniniai įgyvendinimo standartai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (1), ypač į jos 143 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 650/2014 (2) nustatomi informacijos, kompetentingų institucijų skelbtinos pagal Direktyvos 2013/36/ES 143 straipsnį, formatas, struktūra, turinys ir metinio skelbimo data. Pagal tą įgyvendinimo reglamentą kompetentingų institucijų skelbtina informacija dabar turėtų būti atnaujinta siekiant užtikrinti nuoseklumą su riziką ribojančios įstaigų priežiūros sistemos pakeitimais;

(2)

svarbu, kad kompetentingų institucijų skelbiama informacija būtų aukštos kokybės ir lengvai palyginama. Todėl reikėtų iš dalies pakeisti Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 650/2014 5 straipsnį siekiant paaiškinti, kad kompetentingos institucijos turėtų rengti tik tų įstaigų, kurias prižiūri, suvestinius statistinius duomenis, ir patikslinti laikotarpį, kurio duomenys turėtų būti teikiami;

(3)

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 650/2014 I priede pateikiamos formos, naudotinos skelbiant informaciją apie įstatymus ir kitus teisės aktus bei bendrąsias rekomendacijas, priimtus kiekvienoje valstybėje narėje. Tas priedas turėtų būti iš dalies pakeistas siekiant pateikti naudingesnės ir aktualesnės informacijos apie tai, kaip kompetentingos institucijos vykdo priežiūrą savo jurisdikcijose;

(4)

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 650/2014 II priede pateikiamos formos, naudotinos skelbiant informaciją apie Sąjungos teisėje numatytas pasirinkimo galimybes ir teises veikti savo nuožiūra. Tas priedas turėtų būti iš dalies pakeistas siekiant į jį įtraukti papildomas pasirinkimo galimybes ir teises veikti savo nuožiūra, numatytas Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2015/61 (3). Be to, jis turėtų būti iš dalies pakeistas siekiant atskirti pereinamojo laikotarpio ir nuolatines pasirinkimo galimybes ir teises veikti savo nuožiūra, taip pat atskirti šių pasirinkimo galimybių ir teisių veikti savo nuožiūra taikymą, viena vertus, kredito įstaigoms ir, kita vertus, investicinėms įmonėms;

(5)

EBI gairių dėl priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (angl. SREP) (4) įgyvendinimas turėtų būti skaidresnis. Todėl Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 650/2014 III priedas turėtų būti iš dalies pakeistas siekiant į jį įtraukti vidaus likvidumo pakankamumo vertinimo proceso (ILAAP) priežiūros metodo aprašymą;

(6)

reikėtų vengti informacijos kartojimosi, o suvestinių statistinių duomenų, kuriuos skelbia kompetentingos institucijos, palyginamumas turėtų būti pagerintas. Todėl Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 650/2014 IV priedas turėtų būti iš dalies pakeistas siekiant atsižvelgti į rizikos ribojimu pagrįsto konsolidavimo lygį, kurį įstaigos taiko pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 (5) pirmos dalies II antraštinės dalies 2 skyrių;

(7)

siekiant kelti skelbiamos informacijos kokybę ir sudaryti sąlygas prasmingesniam tos informacijos palyginimui, Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 650/2014 priedų formose turėtų būti pateiktos išsamios rekomendacijos ir nurodymai;

(8)

šis reglamentas grindžiamas techninių įgyvendinimo standartų projektais, kuriuos Europos bankininkystės institucija pateikė Komisijai;

(9)

EBI dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 (6) 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę,

(10)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 650/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 650/2014 iš dalies keičiamas taip:

1)

5 straipsnio antra ir trečia pastraipos pakeičiamos taip:

„Kompetentingos institucijos kiekvienais metais iki liepos 31 d. atnaujina tos direktyvos 143 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytą informaciją. Ta informacija apima prieš tai ėjusius kalendorinius metus.

Kompetentingos institucijos tos direktyvos 143 straipsnio 1 dalies a–c punktuose nurodytą informaciją, susijusią su įstaigomis, kurių riziką ribojančią priežiūrą jos vykdo, reguliariai, bet ne vėliau kaip iki kiekvienų metų liepos 31 d., atnaujina, nebent paskutinė paskelbta informacija nepasikeičia.“;

2)

I priedas pakeičiamas šio reglamento I priedo tekstu;

3)

II priedas pakeičiamas šio reglamento II priedo tekstu.

4)

III priedas pakeičiamas šio reglamento III priedo tekstu;

5)

IV priedas pakeičiamas šio reglamento IV priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. gegužės 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 176, 2013 6 27, p. 338.

(2)  2013 m. birželio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 650/2014, kuriuo nustatomi informacijos, kompetentingų institucijų atskleistinos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES, formato, struktūros, turinio ir metinio skelbimo datos techniniai įgyvendinimo standartai (OL L 185, 2014 6 25, p. 1).

(3)  2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/61, kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 (OL L 11, 2015 1 17, p. 1).

(4)  2014 m. gruodžio 19 d. gairės dėl priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) bendros tvarkos ir metodikų, EBA/GL/2014/13.

(5)  2014 m. birželio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 650/2014, kuriuo nustatomi informacijos, kompetentingų institucijų atskleistinos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES, formato, struktūros, turinio ir metinio skelbimo datos techniniai įgyvendinimo standartai (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

(6)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).


I PRIEDAS

TAISYKLĖS IR NURODYMAI

Formų sąrašas

1 dalis

Direktyvos 2013/36/ES perkėlimas į nacionalinę teisę

2 dalis

Modelio patvirtinimas

3 dalis

Specializuoto skolinimo pozicijos

4 dalis

Kredito rizikos mažinimas

5 dalis

Įstaigoms taikomi specialūs informacijos atskleidimo reikalavimai

6 dalis

Rizikos ribojimo reikalavimų netaikymas

7 dalis

Kredito įstaigų kvalifikuotosios akcijų paketų dalys

8 dalis

Reguliavimo ir finansinės ataskaitos

Bendrosios pastabos dėl I priedo formų pildymo

Skelbdamos informaciją apie bendruosius kriterijus ir metodiką kompetentingos institucijos neatskleidžia informacijos apie jokias priežiūros priemones, skirtas konkrečioms įstaigoms, nepriklausomai nuo to, ar šios priemonės taikytos vienai įstaigai, ar jų grupei.

1 DALIS

Direktyvos 2013/36/ES perkėlimas į nacionalinę teisę

 

Direktyvos 2013/36/ES nuostatų perkėlimas į nacionalinę teisę

Direktyvos 2013/36/ES nuostatos

Nuorodos į nacionalinį dokumentą (1)

Nuoroda (-os) į nacionalines nuostatas (2)

Ar yra anglų kalba (TAIP/NE)

010

Paskutinį kartą šioje formoje pateikta informacija atnaujinta

 

(mmmm/mm/dd)

020

I.

Dalykas, taikymo sritis ir apibrėžtys

1–3 straipsniai

 

 

 

030

II.

Kompetentingos institucijos

4–7 straipsniai

 

 

 

040

III.

Reikalavimai kredito įstaigų veiklai pradėti ir tęsti

8–27 straipsniai

 

 

 

050

1.

Bendrieji reikalavimai kredito įstaigų veiklai pradėti ir tęsti

8–21 straipsniai

 

 

 

060

2.

Kredito įstaigos kvalifikuotoji akcijų paketo dalis

22–27 straipsniai

 

 

 

070

IV.

Pradinis investicinių įmonių kapitalas

28–32 straipsniai

 

 

 

080

V.

Nuostatos dėl įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas

33–46 straipsniai

 

 

 

090

1.

Bendrieji principai

33–34 straipsniai

 

 

 

100

2.

Kredito įstaigų įsisteigimo teisė

35–38 straipsniai

 

 

 

110

3.

Naudojimasis laisve teikti paslaugas

39 straipsnis

 

 

 

120

4.

Priimančiosios valstybės narės kompetentingų institucijų įgaliojimai

40–46 straipsniai

 

 

 

130

VI.

Santykiai su trečiosiomis valstybėmis

47–48 straipsniai

 

 

 

140

VII.

Riziką ribojanti priežiūra

49–142 straipsniai

 

 

 

150

1.

Riziką ribojančios priežiūros principai

49–72 straipsniai

 

 

 

160

1.1.

Buveinės ir priimančiosios valstybių narių kompetencija ir pareigos

49–52 straipsniai

 

 

 

170

1.2.

Keitimasis informacija ir profesinė paslaptis

53–62 straipsniai

 

 

 

180

1.3.

Asmenų, atsakingų už metinių ir konsoliduotų ataskaitų teisinę kontrolę, pareigos

63 straipsnis

 

 

 

190

1.4.

Priežiūros įgaliojimai, įgaliojimai taikyti sankcijas ir teisė pateikti skundą

64–72 straipsniai

 

 

 

200

2.

Peržiūros procesai

73–110 straipsniai

 

 

 

210

2.1.

Vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo procesas

73 straipsnis

 

 

 

220

2.2.

Įstaigų tvarka, procesai ir mechanizmai

74–96 straipsniai

 

 

 

230

2.3.

Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesas

97–101 straipsniai

 

 

 

240

2.4.

Priežiūros priemonės ir įgaliojimai

102–107 straipsniai

 

 

 

250

2.5.

Taikymo lygis

108–110 straipsniai

 

 

 

260

3.

Konsoliduota priežiūra

111–127 straipsniai

 

 

 

270

3.1.

Konsoliduotos priežiūros vykdymo principai

111–118 straipsniai

 

 

 

280

3.2.

Finansų kontroliuojančiosios bendrovės, mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios kontroliuojančiosios bendrovės

119–127 straipsniai

 

 

 

290

4.

Kapitalo rezervai

128–142 straipsniai

 

 

 

300

4.1.

Rezervai

128–134 straipsniai

 

 

 

310

4.2.

Anticiklinių kapitalo rezervų nustatymas ir apskaičiavimas

135–140 straipsniai

 

 

 

320

4.3.

Kapitalo apsaugos priemonės

141–142 straipsniai

 

 

 

330

VIII.

Kompetentingų institucijų atskleidžiama informacija

143–144 straipsniai

 

 

 

340

IX.

Direktyvos 2002/87/EB pakeitimai

150 straipsnis

 

 

 

350

X.

Pereinamojo laikotarpio ir baigiamosios nuostatos

151–165 straipsniai

 

 

 

360

1.

Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl įstaigų, kurios naudojasi įsisteigimo laisve ir laisve teikti paslaugas, priežiūros

151–159 straipsniai

 

 

 

370

2.

Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl kapitalo rezervų

160 straipsnis

 

 

 

380

3.

Baigiamosios nuostatos

161–165 straipsniai

 

 

 


2 DALIS

Modelio patvirtinimas

010

Paskutinį kartą šioje formoje pateikta informacija atnaujinta

(mmmm/mm/dd)

 

Metodo aprašymas

 

Vidaus reitingais pagrįsto (IRB) metodo naudojimo būtiniausiems kapitalo, reikalingo kredito rizikai padengti, reikalavimams apskaičiuoti patvirtinimo priežiūros metodas

020

Būtiniausi dokumentai, kuriuos įstaigos turi pateikti, teikdamos prašymą naudoti IRB metodą

[laisvos formos tekstas]

030

Kompetentingos institucijos atliekamo vertinimo proceso aprašymas (savęs įvertinimas, išorės auditorių dalyvavimas ir patikrinimas vietoje) ir pagrindiniai vertinimo kriterijai

[laisvos formos tekstas]

040

Kompetentingos institucijos priimamų sprendimų forma ir pranešimas apie juos prašymą pateikusioms įstaigoms

[laisvos formos tekstas]

 

Vidaus modelio metodo (IMA) naudojimo būtiniausiems kapitalo, reikalingo rinkos rizikai padengti, reikalavimams apskaičiuoti patvirtinimo priežiūros metodas

050

Būtiniausi dokumentai, kuriuos įstaigos turi pateikti, teikdamos prašymą naudoti IMA metodą

[laisvos formos tekstas]

060

Kompetentingos institucijos atliekamo vertinimo proceso aprašymas (savęs įvertinimas, išorės auditorių dalyvavimas ir patikrinimas vietoje) ir pagrindiniai vertinimo kriterijai

[laisvos formos tekstas]

070

Kompetentingos institucijos priimamų sprendimų forma ir pranešimas apie juos prašymą pateikusioms įstaigoms

[laisvos formos tekstas]

 

Vidaus modelio metodo (IMM) naudojimo būtiniausiems kapitalo, reikalingo sandorio šalies kredito rizikai padengti, reikalavimams apskaičiuoti patvirtinimo priežiūros metodas

080

Būtiniausi dokumentai, kuriuos įstaigos turi pateikti, teikdamos prašymą naudoti IMM metodą

[laisvos formos tekstas]

090

Kompetentingos institucijos atliekamo vertinimo proceso aprašymas (savęs įvertinimas, išorės auditorių dalyvavimas ir patikrinimas vietoje) ir pagrindiniai vertinimo kriterijai

[laisvos formos tekstas]

100

Kompetentingos institucijos priimamų sprendimų forma ir pranešimas apie juos prašymą pateikusioms įstaigoms

[laisvos formos tekstas]

 

Pažangiojo vertinimo metodo (AMA) naudojimo būtiniausiems kapitalo, reikalingo operacinei rizikai padengti, reikalavimams apskaičiuoti patvirtinimo priežiūros metodas

110

Būtiniausi dokumentai, kuriuos įstaigos turi pateikti, teikdamos prašymą naudoti AMA metodą

[laisvos formos tekstas]

120

Kompetentingos institucijos atliekamo vertinimo proceso aprašymas (savęs įvertinimas, išorės auditorių dalyvavimas ir patikrinimas vietoje) ir pagrindiniai vertinimo kriterijai

[laisvos formos tekstas]

130

Kompetentingos institucijos priimamų sprendimų forma ir pranešimas apie juos prašymą pateikusioms įstaigoms

[laisvos formos tekstas]


3 DALIS

Specializuoto skolinimo pozicijos

 

Reglamentas (ES) Nr. 575/2013

Nuostatos

Kompetentingos institucijos teikiama informacija

010

Paskutinį kartą šioje formoje pateikta informacija atnaujinta

(mmmm/mm/dd)

020

153 straipsnio 5 dalis

Ar kompetentinga institucija paskelbė nurodymus, kuriuose patikslinta, kaip įstaigos turėtų atsižvelgti į 153 straipsnio 5 dalyje nurodytus veiksnius priskirdamos rizikos koeficientus specializuoto skolinimo pozicijoms?

[Taip / Ne]

030

Jei taip, pateikite nuorodą į nacionalinius nurodymus

[nuoroda į nacionalinį dokumentą]

040

Ar nacionaliniai nurodymai yra anglų kalba?

[Taip / Ne]


4 DALIS

Kredito rizikos mažinimas

 

Reglamentas (ES) Nr. 575/2013

Nuostatos

Aprašymas

Kompetentingos institucijos teikiama informacija

010

Paskutinį kartą šioje formoje pateikta informacija atnaujinta

(mmmm/mm/dd)

020

201 straipsnio 2 dalis

Finansų įstaigų, kurios yra reikalavimus atitinkantys netiesioginio kredito užtikrinimo teikėjai, arba kriterijų, pagal kuriuos nustatomos tokios finansų įstaigos, sąrašo skelbimas

Kompetentingos institucijos paskelbia ir tvarko tų finansų įstaigų, kurios yra reikalavimus atitinkantys netiesioginio kredito užtikrinimo pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 201 straipsnio 1 dalies f punktą teikėjai, arba kriterijų, pagal kuriuos nustatomi tie reikalavimus atitinkantys netiesioginio kredito užtikrinimo teikėjai, sąrašą.

Finansų įstaigų arba kriterijų joms nustatyti sąrašas

[laisvos formos tekstas – galima pateikti internetinę nuorodą į tokį sąrašą ar kriterijus kompetentingos institucijos svetainėje]

030

Taikomų rizikos ribojimo reikalavimų aprašymas

Kartu su reikalavimus atitinkančių finansų įstaigų arba kriterijų, pagal kuriuos nustatomos tokios finansų įstaigos, sąrašu kompetentingos institucijos paskelbia taikytinų rizikos ribojimo reikalavimų aprašymą.

Kompetentingų institucijų taikomų rizikos ribojimo reikalavimų aprašymas

[laisvos formos tekstas]

040

227 straipsnio 2 dalies e punktas

0 % kintamumo koregavimo taikymo sąlyga

Pagal išsamųjį finansinės užtikrinimo priemonės metodą įstaigos gali taikyti 0 % kintamumo koregavimą, jei už sandorį atsiskaitoma tai sandorio rūšiai tinkamoje patikrintoje atsiskaitymo sistemoje.

Išsamus aprašymas, kaip kompetentinga institucija nusprendžia, kad atsiskaitymo sistema yra tinkama patikrinta sistema.

[laisvos formos tekstas]

050

227 straipsnio 2 dalies f punktas

0 % kintamumo koregavimo taikymo sąlyga

Pagal išsamųjį finansinės užtikrinimo priemonės metodą įstaigos gali taikyti 0 % kintamumo koregavimą, jei sutarties arba sandorio dokumentai yra standartiniai dokumentai, rinkoje taikomi atitinkamų vertybinių popierių atpirkimo sandoriams arba tokių vertybinių popierių skolinimo ar skolinimosi sandoriams.

Patikslinimas, kokie dokumentai laikomi rinkoje taikomais standartiniais dokumentais.

[laisvos formos tekstas]

060

229 straipsnio 1 dalis

Užtikrinimo nekilnojamuoju turtu priemonių vertinimo principai taikant IRB metodą

Nekilnojamąjį turtą nepriklausomas vertintojas gali įvertinti hipotekine arba mažesne verte valstybėse narėse, kurios įstatymais ar kitais teisės aktais yra nustačiusios griežtus tokios hipotekinės vertės vertinimo kriterijus.

Nacionalinės teisės aktuose nustatyti hipotekinės vertės vertinimo kriterijai.

[laisvos formos tekstas]


5 DALIS

Įstaigoms taikomi specialūs informacijos atskleidimo reikalavimai

 

Direktyva 2013/36/ES

Reglamentas (ES) Nr. 575/2013

Nuostata

Kompetentingos institucijos teikiama informacija

 

010

Paskutinį kartą šioje formoje pateikta informacija atnaujinta

(mmmm/mm/dd)

020

106 straipsnio 1 dalies a punktas

 

Kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad įstaigos dažniau nei kartą per metus skelbtų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 aštuntoje dalyje nurodytą informaciją, ir nustatyti galutinius informacijos skelbimo terminus

Įstaigų informacijos skelbimo dažnumas ir terminai

[laisvos formos tekstas]

030

106 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad įstaigos naudotų specialias priemones ir vietas kitokiai nei finansinės ataskaitos informacijai skelbti

Įstaigų naudotinų specialių priemonių rūšys

[laisvos formos tekstas]

040

 

13 straipsnio 1 ir 2 dalys

Sisteminės svarbos patronuojamosios įmonės ir tos patronuojamosios įmonės, kurios turi esminės reikšmės savo vietos rinkai, atskleidžia Reglamento (ES) Nr. 575/2013 aštuntoje dalyje nurodytą informaciją individualiai arba iš dalies konsoliduotai.

Kompetentingos institucijos taikomi kriterijai patronuojamosios įmonės svarbai įvertinti

[laisvos formos tekstas]


6 DALIS

Rizikos ribojimo reikalavimų netaikymas

 

Reglamentas (ES) Nr. 575/2013

Nuostatos

Aprašymas

Kompetentingos institucijos teikiama informacija

 

010

Paskutinį kartą šioje formoje pateikta informacija atnaujinta

(mmmm/mm/dd)

020

7 straipsnio 1 ir 2 dalys

(Reikalavimų netaikymas atskiroms patronuojamosioms įmonėms)

Leidimas individualiai netaikyti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 antroje–penktoje ir aštuntoje dalyse nustatytų rizikos ribojimo reikalavimų

Reikalavimų galima netaikyti bet kuriai patronuojamajai įmonei, jei pagal 7 straipsnio 1 dalies a punktą šiuo metu nėra ir nenumatoma reikšmingų praktinių ar teisinių kliūčių, kurios jos patronuojančiajai įmonei trukdytų greitai pervesti nuosavas lėšas ar padengti įsipareigojimus.

Kompetentingos institucijos taikomi kriterijai siekiant įvertinti, ar nėra kliūčių greitai pervesti nuosavas lėšas ar padengti įsipareigojimus

[laisvos formos tekstas]

030

7 straipsnio 3 dalis

(Reikalavimų netaikymas atskiroms patronuojančiosioms įstaigoms)

Leidimas individualiai netaikyti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 antroje–penktoje ir aštuntoje dalyse nustatytų rizikos ribojimo reikalavimų

Reikalavimų galima netaikyti bet kuriai patronuojančiajai įstaigai, jei pagal 7 straipsnio 3 dalies a punktą šiuo metu nėra ir nenumatoma reikšmingų praktinių ar teisinių kliūčių, kurios trukdytų greitai pervesti nuosavas lėšas ar padengti įsipareigojimus patronuojančiajai įstaigai.

Kompetentingos institucijos taikomi kriterijai siekiant įvertinti, ar nėra kliūčių greitai pervesti nuosavas lėšas ar padengti įsipareigojimus

[laisvos formos tekstas]

040

8 straipsnis

(Likvidumo reikalavimų netaikymas patronuojamosioms įmonėms)

Leidimas individualiai netaikyti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 šeštoje dalyje nustatytų likvidumo reikalavimų

Reikalavimų galima netaikyti vieno pogrupio įstaigoms, jei pagal 8 straipsnio 1 dalies c punktą tos įstaigos yra sudariusios kompetentingoms institucijoms priimtinas sutartis, kuriose numatytas laisvas lėšų judėjimas tarp jų joms suteikiant galimybę suėjus terminui įvykdyti individualias ir bendras prievoles.

Kompetentingos institucijos taikomi kriterijai siekiant įvertinti, ar sutartyse numatytas laisvas lėšų judėjimas tarp vieno likvidumo pogrupio įstaigų

[laisvos formos tekstas]

050

9 straipsnio 1 dalis

(Individualus konsolidavimo metodas)

Patronuojančiosioms įstaigoms suteikiamas leidimas į savo rizikos ribojimo reikalavimų, nustatytų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 antroje–penktoje ir aštuntoje dalyse, apskaičiavimą įtraukti patronuojamąsias įmones

Pagal 9 straipsnio 2 dalį leidimas suteikiamas tik tada, kai patronuojančioji įstaiga kompetentingoms institucijoms visiškai įrodo, kad šiuo metu nėra ir nenumatoma esminių praktinių ar teisinių kliūčių, kurios trukdytų į reikalavimų apskaičiavimą įtrauktai patronuojamajai įmonei greitai pervesti nuosavas lėšas ar suėjus terminui padengti įsipareigojimus savo patronuojančiajai įstaigai.

Kompetentingos institucijos taikomi kriterijai siekiant įvertinti, ar nėra kliūčių greitai pervesti nuosavas lėšas ar padengti įsipareigojimus

[laisvos formos tekstas]

060

10 straipsnis

(Centrinės įstaigos nuolat kontroliuojamos kredito įstaigos)

Leidimas individualiai netaikyti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 antroje–aštuntoje dalyse nustatytų rizikos ribojimo reikalavimų

Valstybės narės gali toliau laikytis galiojančių nacionalinės teisės aktų, susijusių su išimties taikymu, ir juos taikyti tik tuo atveju, jei jie neprieštarauja Reglamentui (ES) Nr. 575/2013 ir Direktyvai 2013/36/ES

Su išimties taikymu susijęs taikomas nacionalinės teisės aktas

[nuoroda į nacionalinį dokumentą]


7 DALIS

Kredito įstaigų kvalifikuotosios akcijų paketų dalys

 

Direktyva 2013/36/ES

Vertinimo kriterijai ir informacija, būtina siekiant įvertinti kredito įstaigą ketinančio įsigyti siūlomo įsigyjančio asmens tinkamumą ir siūlomo įsigijimo finansinį patikimumą

Kompetentingos institucijos teikiama informacija

 

010

Paskutinį kartą šioje formoje pateikta informacija atnaujinta

(mmmm/mm/dd)

020

23 straipsnio 1 dalies a punktas

Siūlomo įsigyjančio asmens reputacija

Aprašymas, kaip kompetentinga institucija vertina siūlomo įsigyjančio asmens sąžiningumą

[laisvos formos tekstas]

030

Aprašymas, kaip kompetentinga institucija vertina siūlomo įsigyjančio asmens profesinę kompetenciją

[laisvos formos tekstas]

040

Praktinė informacija apie kompetentingų institucijų bendradarbiavimo pagal Direktyvos 2013/36/ES 24 straipsnį procesą

[laisvos formos tekstas]

050

23 straipsnio 1 dalies b punktas

Valdymo organo narių arba vyresniosios vadovybės narių, kurie vadovaus kredito įstaigos veiklai, reputacija, žinios, įgūdžiai ir patirtis

Aprašymas, kaip kompetentinga institucija vertina valdymo organo narių ir vyresniosios vadovybės narių reputaciją, žinias, įgūdžius ir patirtį

[laisvos formos tekstas]

060

23 straipsnio 1 dalies c punktas

Siūlomo įsigyjančio asmens finansinis patikimumas

Aprašymas, kaip kompetentinga institucija vertina siūlomo įsigyjančio asmens finansinį patikimumą

[laisvos formos tekstas]

070

Praktinė informacija apie kompetentingų institucijų bendradarbiavimo pagal Direktyvos 2013/36/ES 24 straipsnį procesą

[laisvos formos tekstas]

080

23 straipsnio 1 dalies d punktas

Kredito įstaigos rizikos ribojimo reikalavimų laikymasis

Aprašymas, kaip kompetentinga institucija vertina, ar kredito įstaiga galės laikytis rizikos ribojimo reikalavimų

[laisvos formos tekstas]

090

23 straipsnio 1 dalies e punktas

Įtarimas dėl pinigų plovimo ar teroristų finansavimo

Aprašymas, kaip kompetentinga institucija vertina, ar yra tinkamas pagrindas įtarti pinigų plovimą ar teroristų finansavimą

[laisvos formos tekstas]

100

Praktinė informacija apie kompetentingų institucijų bendradarbiavimo pagal Direktyvos 2013/36/ES 24 straipsnį procesą

[laisvos formos tekstas]

110

23 straipsnio 4 dalis

Informacijos, kompetentingų institucijų pateiktinos teikiant pranešimą, sąrašas

Informacijos, kurią teikdamas pranešimą privalo pateikti siūlomas įsigyjantis asmuo, kad kompetentinga institucija įvertintų siūlomą įsigyjantį asmenį ir siūlomą įsigijimą, sąrašas

[laisvos formos tekstas]


8 DALIS

Reguliavimo ir finansinės ataskaitos

010

Paskutinį kartą šioje formoje pateikta informacija atnaujinta

(mmmm/mm/dd)

020

Finansinės informacijos teikimas pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą Nr. 680/2014

030

Ar Reglamento (ES) Nr. 575/2013 99 straipsnio 2 dalyje nustatytas reikalavimas taikomas įstaigoms, netaikančioms tarptautinių apskaitos standartų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002?

[Taip / Ne]

040

Jei taip, kokios apskaitos sistemos taikomos tokioms įstaigoms?

[laisvos formos tekstas]

050

Jei taip, kokiu lygmeniu taikomi informacijos teikimo reikalavimai (individualiai / konsoliduotai / iš dalies konsoliduotai)?

[laisvos formos tekstas]

060

Ar Reglamento (ES) Nr. 575/2013 99 straipsnio 2 dalyje nustatyti reikalavimai taikomi kitiems finansų subjektams, kurie nėra kredito įstaigos arba investicinės įmonės?

[Taip / Ne]

070

Jei taip, kokių rūšių finansų subjektams (pvz., finansų įmonėms) taikomi tie informacijos teikimo reikalavimai?

[laisvos formos tekstas]

080

Jei taip, kokio dydžio pagal (individualaus) balanso sumą yra tie finansų subjektai?

[laisvos formos tekstas]

090

Ar teikiant informaciją kompetentingai institucijai naudojami XBRL standartai?

[Taip / Ne]

100

Informacijos apie nuosavas lėšas ir nuosavų lėšų reikalavimus teikimas pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą Nr. 680/2014

110

Ar Reglamento (ES) Nr. 575/2013 99 straipsnio 1 dalyje nustatyti reikalavimai taikomi kitiems finansų subjektams, kurie nėra kredito įstaigos arba investicinės įmonės?

[Taip / Ne]

120

Jei taip, kokios apskaitos sistemos taikomos tokiems finansų subjektams?

[laisvos formos tekstas]

130

Jei taip, kokių rūšių finansų subjektams (pvz., finansų įmonėms) taikomi tie informacijos teikimo reikalavimai?

[laisvos formos tekstas]

140

Jei taip, kokio dydžio pagal (individualaus) balanso sumą yra tie finansų subjektai?

[laisvos formos tekstas]

150

Ar teikiant informaciją kompetentingai institucijai naudojami XBRL standartai?

[Taip / Ne]


(1)  Interneto svetainės, kurioje pateikiamas nacionalinis dokumentas, kuriuo į nacionalinę teisę perkelta konkreti Sąjungos nuostata, hipersaitas (-ai).

(2)  Išsamios nuorodos į nacionalines nuostatas, kaip antai atitinkama antraštinė dalis, skyrius, pastraipa ir pan.


II PRIEDAS

PASIRINKIMO GALIMYBĖS IR TEISĖS VEIKTI SAVO NUOŽIŪRA

Formų sąrašas

1 dalis

Direktyvoje 2013/36/ES, Reglamente (ES) Nr. 575/2013 ir LCR deleguotajame reglamente (ES) 2015/61 nustatytos pasirinkimo galimybės ir teisės veikti savo nuožiūra

2 dalis

Direktyvoje 2013/36/ES ir Reglamente (ES) Nr. 575/2013 nustatytos pereinamojo laikotarpio pasirinkimo galimybės ir teisės veikti savo nuožiūra

3 dalis

Kintamosios atlygio dalys (Direktyvos 2013/36/ES 94 straipsnis)

Kompetentingos institucijos informacijos apie konkrečioms įstaigoms skirtus priežiūros veiksmus ar sprendimus neatskleidžia. Skelbdamos informaciją apie bendruosius kriterijus ir metodiką kompetentingos institucijos neatskleidžia informacijos apie jokias priežiūros priemones, skirtas konkrečioms įstaigoms, nepriklausomai nuo to, ar šios priemonės taikytos vienai įstaigai, ar jų grupei.

1 DALIS

Direktyvoje 2013/36/ES, Reglamente (ES) Nr. 575/2013 ir LCR deleguotajame reglamente (ES) 2015/61 nustatytos pasirinkimo galimybės ir teisės veikti savo nuožiūra

 

Direktyva 2013/36/ES

Reglamentas (ES) Nr. 575/2013

LCR deleguotasis reglamentas (ES) 2015/61

Adresatas

Taikymo sritis

Pavadinimas

Pasirinkimo galimybės ar teisės veikti savo nuožiūra aprašymas

Pasinaudota (TAIP / NE / NETAIKOMA) (1)

Nacionalinis dokumentas (2)

Nuoroda (-os) (3)

Ar yra anglų kalba? (TAIP / NE)

Išsami informacija / pastabos

010

Paskutinį kartą šioje formoje pateikta informacija atnaujinta

(mmmm/mm/dd)

 

020

9 straipsnio 2 dalis

 

 

Valstybės narės

Kredito įstaigos

Draudimo asmenims ar įmonėms, kurios nėra kredito įstaigos, verstis indėlių ar kitokių grąžintinų lėšų priėmimu iš visuomenės išimtis

Draudimas asmenims ar įmonėms, kurios nėra kredito įstaigos, verstis indėlių ar kitokių grąžintinų lėšų priėmimu iš visuomenės netaikomas valstybės narės, valstybės narės regioninės ar vietos valdžios institucijos arba tarptautinės viešosios organizacijos, kuriai priklauso viena arba kelios valstybės narės, atveju, taip pat tais atvejais, kurie aiškiai numatyti nacionalinėje arba Sąjungos teisėje, jei tokiai veiklai tais atvejais taikomos reguliavimo ir kontrolės priemonės, skirtos indėlininkams bei investuotojams apsaugoti.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

030

12 straipsnio 3 dalis

 

 

Valstybės narės

Kredito įstaigos

Pradinis kapitalas

Valstybės narės gali nuspręsti, kad kredito įstaigos, kurios neatitinka atskirų nuosavų lėšų turėjimo reikalavimų ir kurios veikė 1979 m. gruodžio 15 d., gali toliau vykdyti savo veiklą.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

040

12 straipsnio 3 dalis

 

 

Valstybės narės

Kredito įstaigos

Pradinis kapitalas

Kredito įstaigas, kurioms pagal Direktyvos 2013/36/ES 12 straipsnio 3 dalį valstybių narių sprendimu leista toliau vykdyti savo veiklą, valstybės narės gali atleisti nuo Direktyvos 2013/36/ES 13 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nustatyto reikalavimo vykdymo.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

050

12 straipsnio 4 dalis

 

 

Valstybės narės

Kredito įstaigos

Pradinis kapitalas

Valstybės narės gali išduoti veiklos leidimą tam tikrų kategorijų kredito įstaigoms, kurių pradinis kapitalas yra mažesnis negu 5 mln. EUR, jeigu pradinis kapitalas yra ne mažesnis kaip 1 mln. EUR ir atitinkama valstybė narė Komisijai ir EBI praneša, dėl kokių priežasčių ji ta galimybe pasinaudojo.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

060

21 straipsnio 1 dalis

 

 

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos

Išimtys, taikomos centrinės įstaigos nuolatos kontroliuojamoms kredito įstaigoms

Kompetentingos institucijos gali netaikyti Direktyvos 2013/36/ES 10, 12 straipsniuose ir 13 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų centrinės įstaigos nuolatos kontroliuojamoms kredito įstaigoms.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

070

29 straipsnio 3 dalis

 

 

Valstybės narės

Investicinės įmonės

Pradinis tam tikrų rūšių investicinių įmonių kapitalas

Valstybės narės gali sumažinti minimalią pradinio kapitalo sumą nuo 125 000 EUR iki 50 000 EUR tais atvejais, kai įmonė neturi leidimo laikyti klientų pinigų arba vertybinių popierių, taip pat neturi leidimo prekiauti savo sąskaita arba platinti emisijų tvirto įsipareigojimo pagrindu.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

080

32 straipsnio 1 dalis

 

 

Valstybės narės

Investicinės įmonės

Investicinių įmonių pradiniam kapitalui taikoma tęstinumo išlyga

Valstybės narės gali ir toliau išduoti leidimus investicinėms įmonėms ir Direktyvos 2013/36/ES 30 straipsnyje nurodytoms įmonėms, veikusioms 1995 m. gruodžio 31 d. arba anksčiau, kurių nuosavų lėšų suma yra mažesnė už tos direktyvos 28 straipsnio 2 dalyje, 29 straipsnio 1 ar 3 dalyje arba 30 straipsnyje nustatytą pradinio kapitalo dydį.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

090

40 straipsnis

 

 

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos

Informacijos teikimo priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms reikalavimai

Informacijos, statistikos ar priežiūros tikslais priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad visos kredito įstaigos, turinčios filialų jų teritorijose, joms periodiškai teiktų informaciją apie savo veiklą tose priimančiosiose valstybėse narėse, kad tos kompetentingos institucijos visų pirma galėtų įvertinti, ar filialas yra svarbus pagal Direktyvos 2013/36/ES 51 straipsnio 1 dalį.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

100

129 straipsnio 2 dalis

 

 

Valstybės narės

Investicinės įmonės

Reikalavimo turėti kapitalo apsaugos rezervą netaikymas mažosioms ir vidutinėms investicinėms įmonėms

Nukrypstant nuo 129 straipsnio 1 dalies, valstybė narė gali netaikyti toje dalyje nustatytų reikalavimų mažosioms ir vidutinėms investicinėms įmonėms, jei dėl tokios išimties nekyla grėsmė tos valstybės narės finansų sistemos stabilumui.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

110

130 straipsnio 2 dalis

 

 

Valstybės narės

Investicinės įmonės

Reikalavimo turėti anticiklinį kapitalo rezervą netaikymas mažosioms ir vidutinėms investicinėms įmonėms

Nukrypstant nuo 130 straipsnio 1 dalies, valstybė narė gali netaikyti toje dalyje nustatytų reikalavimų mažosioms ir vidutinėms investicinėms įmonėms, jei dėl tokios išimties nekyla grėsmė tos valstybės narės finansų sistemos stabilumui.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

120

133 straipsnio 18 dalis

 

 

Valstybės narės

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Reikalavimas turėti sisteminės rizikos rezervą

Valstybės narės gali taikyti sisteminės rizikos rezervą visoms pozicijoms.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

130

134 straipsnio 1 dalis

 

 

Valstybės narės

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Sisteminės rizikos rezervo normos pripažinimas

Kitos valstybės narės gali pripažinti pagal 133 straipsnį nustatytą sisteminės rizikos rezervo normą ir taikyti tą rezervo normą šalyje veiklos leidimą gavusioms įstaigoms tą rezervo normą nustačiusioje valstybėje narėje turimų pozicijų atžvilgiu.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

140

152 straipsnio pirma pastraipa

 

 

Valstybės narės

Kredito įstaigos

Informacijos teikimo priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms reikalavimai

Statistikos tikslais priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad visos kredito įstaigos, turinčios filialų jų teritorijose, joms periodiškai teiktų informaciją apie savo veiklą tose priimančiosiose valstybėse narėse.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

150

152 straipsnio antra pastraipa

 

 

Valstybės narės

Kredito įstaigos

Informacijos teikimo priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms reikalavimai

Priimančiosios valstybės narės gali reikalauti, kad kitų valstybių narių kredito įstaigų filialai teiktų tokią pat informaciją, kokios tuo tikslu jos reikalauja iš nacionalinių kredito įstaigų.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

160

160 straipsnio 6 dalis

 

 

Valstybės narės

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl kapitalo rezervų

Valstybės narės gali nustatyti trumpesnį pereinamąjį laikotarpį dėl kapitalo rezervų nei nustatytasis 160 straipsnio 1–4 dalyse. Kitos valstybės narės gali pripažinti tokį trumpesnį pereinamąjį laikotarpį.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

170

 

4 straipsnio 2 dalis

 

Valstybės narės arba kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Netiesiogiai turimo nekilnojamojo turto vertinimas

Valstybės narės arba jų kompetentingos institucijos gali suteikti leidimą akcijas, kurios yra netiesiogiai turimo nekilnojamojo turto ekvivalentas, laikyti tiesiogiai turimu nekilnojamuoju turtu, jeigu toks netiesioginis turėjimas konkrečiai reglamentuojamas atitinkamos valstybės narės nacionalinėje teisėje ir, jį įkeitus kaip užtikrinimo priemonę, kreditoriams suteikiamas lygiavertis užtikrinimas.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

180

 

6 straipsnio 4 dalis

 

Kompetentingos institucijos

Investicinės įmonės

Individualus reikalavimų taikymas

Kol bus pateikta Komisijos ataskaita pagal 508 straipsnio 3 dalį, kompetentingos institucijos gali leisti investicinėms įmonėms nesilaikyti šeštoje dalyje (Likvidumas) nustatytų prievolių atsižvelgiant į investicinių įmonių veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

190

 

24 straipsnio 2 dalis

 

 

 

Informacijos teikimas ir privalomas TFAS taikymas

Kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad įstaigos turto ir nebalansinių straipsnių vertę ir nuosavas lėšas nustatytų pagal tarptautinius apskaitos standartus, taikytinus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

200

 

89 straipsnio 3 dalis

 

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Ne finansų sektoriaus įmonėse turimų kvalifikuotųjų akcijų paketo dalių rizikos vertinimas ir draudimas jų turėti

Kompetentingos institucijos 1 ir 2 dalyse nurodytų įstaigų kvalifikuotosioms akcijų paketo dalims taiko šiuos reikalavimus:

apskaičiuodamos kapitalo poreikį pagal šio reglamento trečią dalį įstaigos 1 250 % rizikos koeficientą taiko didesnei iš šių sumų:

i)

1 dalyje nurodytai kvalifikuotųjų akcijų paketo dalių sumai, kuri viršija 15 % reikalavimus atitinkančio kapitalo;

ii)

2 dalyje nurodytai kvalifikuotųjų akcijų paketo dalių bendrai sumai, kuri viršija 60 % reikalavimus atitinkančio įstaigos kapitalo.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

201

 

89 straipsnio 3 dalis

 

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Ne finansų sektoriaus įmonėse turimų kvalifikuotųjų akcijų paketo dalių rizikos vertinimas ir draudimas jų turėti

Kompetentingos institucijos 1 ir 2 dalyse nurodytų įstaigų kvalifikuotosioms akcijų paketo dalims taiko šiuos reikalavimus:

kompetentingos institucijos draudžia įstaigoms turėti 1 ir 2 dalyse nurodytų kvalifikuotųjų akcijų paketo dalių, kurių suma viršija tose dalyse nurodytas reikalavimus atitinkančio kapitalo procentines dalis.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

210

 

95 straipsnio 2 dalis

 

Kompetentingos institucijos

Investicinės įmonės

Investicinėms įmonėms, turinčioms ribotą leidimą teikti investicines paslaugas, taikomi reikalavimai

Kompetentingos institucijos investicinėms įmonėms, turinčioms ribotą leidimą teikti investicines paslaugas, gali nustatyti nuosavų lėšų reikalavimus, kurie būtų toms įmonėms privalomi pagal 2013 m. gruodžio 31 d. galiojančias direktyvų 2006/49/EB ir 2006/48/EB perkėlimo į nacionalinę teisę priemones.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

220

 

99 straipsnio 3 dalis

 

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos

Informacijos apie nuosavų lėšų reikalavimą ir finansinės informacijos teikimo reikalavimai

Kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad tos kredito įstaigos, kurios taiko tarptautinius apskaitos standartus, taikytinus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, teikdamos informaciją apie konsoliduotas nuosavas lėšas pagal šio reglamento 24 straipsnio 2 dalį, taip pat pateiktų finansinę informaciją, kaip nustatyta šio straipsnio 2 dalyje.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

230

 

124 straipsnio 2 dalis

 

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Rizikos koeficientai ir kriterijai, taikomi nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintoms pozicijoms

Kompetentingos institucijos gali atitinkamais atvejais nustatyti didesnį rizikos koeficientą arba griežtesnius kriterijus, nei nustatyta 125 straipsnio 2 dalyje ir 126 straipsnio 2 dalyje, atsižvelgdamos į finansinio stabilumo aspektus.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

240

 

129 straipsnio 1 dalis

 

 

 

Padengtųjų obligacijų pozicijos

Kompetentingos institucijos, pasikonsultavusios su EBI, gali iš dalies netaikyti pirmos pastraipos c punkto ir leisti 2 kredito kokybės žingsniui priskirti iki 10 % obligacijas išleidžiančios įstaigos dar neapmokėtų padengtųjų obligacijų bendros nominaliosios vertės pozicijos, jeigu dėl tame punkte nurodyto 1 kredito kokybės žingsnio reikalavimo taikymo dokumentuose galima užfiksuoti reikšmingas galimas koncentracijos problemas atitinkamose valstybėse narėse.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

250

 

164 straipsnio 5 dalis

 

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Nekilnojamuoju turtu užtikrintų pozicijų nuostolio dėl įsipareigojimų neįvykdymo (LGD) svertinio vidurkio mažiausi įverčiai

Remdamosi pagal 101 straipsnį surinktais duomenimis ir atsižvelgdamos į nekilnojamojo turto rinkos raidos perspektyvas bei visus kitus svarbius rodiklius, kompetentingos institucijos reguliariai, bet ne rečiau kaip kartą per metus vertina, ar šio straipsnio 4 dalyje nurodyti mažiausi LGD įverčiai yra tinkami jų teritorijoje esančiu gyvenamosios arba komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu užtikrintoms pozicijoms. Kompetentingos institucijos gali, kai tinkama, remdamosi finansinio stabilumo aspektais, nustatyti didesnius jų teritorijoje esančiu nekilnojamuoju turtu užtikrintų pozicijų svertinio LGD vidurkio mažiausius įverčius.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

260

 

178 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Įsipareigojančiojo asmens įsipareigojimų neįvykdymas

Kompetentingos institucijos 90 dienų laikotarpį gali pakeisti 180 dienų laikotarpiu tuo atveju, jei pozicijos užtikrintos gyvenamosios paskirties arba MVĮ komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu mažmeninių pozicijų klasėje, ir viešojo sektoriaus subjektų pozicijų atveju.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

270

 

284 straipsnio 4 dalis

 

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Pozicijos vertė

Kompetentingos institucijos gali reikalauti aukštesnio nei 1,4 α koeficiento arba leisti įstaigoms naudoti savus įverčius pagal 284 straipsnio 9 dalį.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

280

 

284 straipsnio 9 dalis

 

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Pozicijos vertė

Kompetentingos institucijos gali leisti įstaigoms naudoti savus alfa įverčius.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

290

 

327 straipsnio 2 dalis

 

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Konvertuojamos finansinės priemonės ir pagrindinės ją sudarančios finansinės priemonės priešingų pozicijų tarpusavio užskaita

Kompetentingos institucijos gali vadovautis nuostata, pagal kurią atsižvelgiama į tikimybę, kad tam tikra konvertuojama finansinė priemonė bus konvertuojama, arba nustatyti nuosavų lėšų reikalavimus, kuriais bus padengti bet kokie nuostoliai, galintys atsirasti atliekant konvertavimą.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

300

 

395 straipsnio 1 dalis

 

Kompetentingos institucijos

Kompetentingos institucijos

Įstaigų pozicijoms taikomos didelių pozicijų ribos

Įstaigų pozicijoms kompetentingos institucijos gali nustatyti mažesnę didelės pozicijos ribą negu 150 000 000 EUR.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

310

 

400 straipsnio 2 dalies a punktas ir 493 straipsnio 3 dalies a punktas

 

Kompetentingos institucijos

Kompetentingos institucijos

Didelių pozicijų riboms taikomos išimtys arba dalinės išimtys

Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį padengtosioms obligacijoms, kurioms taikomos 129 straipsnio 1, 3 ir 6 dalių sąlygos.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

320

 

400 straipsnio 2 dalies b punktas ir 493 straipsnio 3 dalies b punktas

 

Kompetentingos institucijos

Kompetentingos institucijos

Didelių pozicijų riboms taikomos išimtys arba dalinės išimtys

Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį turto straipsniams, kuriuos sudaro reikalavimai valstybių narių regioninės ar vietos valdžios institucijoms.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

330

 

400 straipsnio 2 dalies c punktas ir 493 straipsnio 3 dalies c punktas

 

Kompetentingos institucijos

Kompetentingos institucijos

Didelių pozicijų riboms taikomos išimtys arba dalinės išimtys

Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį įstaigos pozicijoms savo patronuojančiajai įmonei arba patronuojamosioms įmonėms.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

340

 

400 straipsnio 2 dalies d punktas ir 493 straipsnio 3 dalies d punktas

 

Kompetentingos institucijos

Kompetentingos institucijos

Didelių pozicijų riboms taikomos išimtys arba dalinės išimtys

Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį regioninėms ar centrinėms kredito įstaigoms, su kuriomis kredito įstaiga sudaro vieną tinklą ir kurios yra atsakingos už grynųjų pinigų tarpuskaitos operacijas tame tinkle.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

350

 

400 straipsnio 2 dalies e punktas ir 493 straipsnio 3 dalies e punktas

 

Kompetentingos institucijos

Kompetentingos institucijos

Didelių pozicijų riboms taikomos išimtys arba dalinės išimtys

Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį kredito įstaigų pozicijoms, atsiradusioms kredito įstaigoms, viena iš kurių veikia ne konkurencijos sąlygomis ir teikia arba garantuoja paskolas pagal teisės aktuose numatytas programas arba savo įstatus konkretiems ekonomikos sektoriams remti, paskolų naudojimui taikant tam tikros formos valstybės priežiūrą ir apribojimus, jeigu atitinkamos pozicijos atsiranda dėl tokių paskolų, kurios perduodamos naudos gavėjams per kredito įstaigas, arba dėl šių paskolų garantijų.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

360

 

400 straipsnio 2 dalies f punktas ir 493 straipsnio 3 dalies f punktas

 

Kompetentingos institucijos

Kompetentingos institucijos

Didelių pozicijų riboms taikomos išimtys arba dalinės išimtys

Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį įstaigų pozicijoms, jeigu tos pozicijos nesudaro šių įstaigų nuosavų lėšų, jų galiojimas netrunka ilgiau nei iki kitos darbo dienos pabaigos ir jos nėra išreikštos pagrindine prekybos valiuta.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

370

 

400 straipsnio 2 dalies g punktas ir 493 straipsnio 3 dalies g punktas

 

Kompetentingos institucijos

Kompetentingos institucijos

Didelių pozicijų riboms taikomos išimtys arba dalinės išimtys

Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį centrinių bankų pozicijoms minimalių privalomųjų atsargų, kurias įstaiga turi laikyti tuose centriniuose bankuose ir kurios yra išreikštos jų nacionaline valiuta, forma.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

380

 

400 straipsnio 2 dalies h punktas ir 493 straipsnio 3 dalies h punktas

 

Kompetentingos institucijos

Kompetentingos institucijos

Didelių pozicijų riboms taikomos išimtys arba dalinės išimtys

Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį centrinės valdžios pozicijoms, atsirandančioms dėl privalomų likvidumo reikalavimų, kurie vykdomi vyriausybės vertybinių popierių, išreikštų jos nacionaline valiuta, forma, jeigu kompetentinga institucija savo nuožiūra nuspręstų, kad tų centrinės valdžios institucijų kredito rizikos vertinimas, kurį priskiria paskirtoji išorinė kredito rizikos vertinimo institucija, yra investicinio lygio.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

390

 

400 straipsnio 2 dalies i punktas ir 493 straipsnio 3 dalies i punktas

 

Kompetentingos institucijos

Kompetentingos institucijos

Didelių pozicijų riboms taikomos išimtys arba dalinės išimtys

Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį 50 % vidutinės arba mažos rizikos nebalansinių dokumentinių akredityvų ir vidutinės arba mažos rizikos nebalansinių nepanaudotų kredito priemonių, nurodytų I priede, ir, kompetentingoms institucijoms pritarus, 80 % garantijų, išskyrus paskolų garantijas, kurios pagrįstos teisinėmis ar priežiūros nuostatomis ir kurios nariams, turintiems kredito įstaigos statusą, suteikiamos pagal abipusės garantijos programas.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

400

 

400 straipsnio 2 dalies j punktas ir 493 straipsnio 3 dalies j punktas

 

Kompetentingos institucijos

Kompetentingos institucijos

Didelių pozicijų riboms taikomos išimtys arba dalinės išimtys

Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį teisiškai reikalaujamoms garantijoms, kai hipotekinė paskola, finansuojama išleidus hipotekines obligacijas, yra išmokėta paskolos gavėjui prieš galutinį hipotekos įrašymą į žemės registrą, jeigu garantija nenaudojama siekiant sumažinti riziką, apskaičiuojant pagal riziką įvertintų pozicijų sumas.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

410

 

400 straipsnio 2 dalies k punktas ir 493 straipsnio 3 dalies k punktas

 

Kompetentingos institucijos

Kompetentingos institucijos

Didelių pozicijų riboms taikomos išimtys arba dalinės išimtys

Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį turto straipsniams, kuriuos sudaro reikalavimai pripažintoms biržoms ir kitos pripažintų biržų pozicijos.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

420

 

412 straipsnio 5 dalis

 

Valstybės narės

Kredito įstaigos

Padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimas

Iki to laiko, kol pagal 460 straipsnį Sąjungoje bus apibrėžti ir visiškai nustatyti privalomi būtiniausi padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimų standartai, valstybės narės gali toliau taikyti arba nustatyti nacionalines likvidumo reikalavimų nuostatas.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

430

 

412 straipsnio 5 dalis

 

Valstybės narės arba kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos

Padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimas

Valstybės narės arba kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad jose veiklos leidimą gavusios įstaigos arba tų įstaigų pogrupis toliau taikytų didesnį padengimo likvidžiuoju turtu iki 100 % reikalavimą iki to laiko, kol pagal 460 straipsnį bus visiškai nustatytas privalomas būtiniausias 100 % standartas.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

440

 

413 straipsnio 3 dalis

 

Valstybės narės

Kredito įstaigos

Pastovaus finansavimo reikalavimas

Iki to laiko, kol pagal 510 straipsnį Sąjungoje bus apibrėžti ir nustatyti privalomi būtiniausi grynojo pastovaus finansavimo poreikių standartai, valstybės narės gali toliau taikyti arba nustatyti nacionalines pastovaus finansavimo reikalavimų nuostatas.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

450

 

415 straipsnio 3 dalis

 

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos

Informacijos apie likvidumą teikimo reikalavimai

Iki to laiko, kol bus visiškai nustatyti privalomi likvidumo reikalavimai, kompetentingos institucijos gali toliau rinkti informaciją stebėsenos priemonėmis siekdamos stebėti, kaip laikomasi galiojančių nacionalinių likvidumo standartų.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

460

 

420 straipsnio 2 dalis

 

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos

Netenkamų pinigų srauto koeficientas

Kompetentingos institucijos gali taikyti iki 5 % netenkamų pinigų srauto koeficientą su prekybos finansavimo nebalansiniais straipsniais susijusiems produktams, kaip nurodyta 429 straipsnyje ir 1 priede.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

470

 

467 straipsnio 2 dalis

 

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Tikrąja verte vertinamų nerealizuotų nuostolių vertinimas pereinamuoju laikotarpiu

Nukrypdamos nuo 467 straipsnio 1 dalies, tais atvejais, kai tokia tvarka buvo taikoma iki 2014 m. sausio 1 d., kompetentingos institucijos gali leisti įstaigoms į nuosavų lėšų sudedamąsias dalis neįtraukti ES patvirtinto 39-ojo TAS kategorijoje „parduoti laikomas“ klasifikuojamų centrinės valdžios pozicijų nerealizuoto pelno arba nuostolių.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

480

 

467 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

 

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Tikrąja verte vertinamų nerealizuotų nuostolių vertinimas pereinamuoju laikotarpiu

Kompetentingos institucijos nustato ir paskelbia taikytiną procentinę dalį 467 straipsnio 2 dalies a–d punktuose nurodytuose intervaluose.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

490

 

468 straipsnio 2 dalis

 

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Tikrąja verte vertinamo nerealizuoto pelno vertinimas pereinamuoju laikotarpiu

Jeigu pagal 467 straipsnį reikalaujama, kad įstaigos, apskaičiuodamos bendrą 1 lygio nuosavą kapitalą, įtrauktų savo nerealizuotus nuostolius, įvertintus tikrąja verte, kompetentingos institucijos gali leisti įstaigoms, apskaičiuojant bendrą 1 lygio nuosavą kapitalą, įtraukti 100 % nerealizuoto pelno, įvertinto tikrąja verte.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

500

 

468 straipsnio 3 dalis

 

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Tikrąja verte vertinamo nerealizuoto pelno vertinimas pereinamuoju laikotarpiu

Kompetentingos institucijos nustato ir paskelbia taikytiną nerealizuoto pelno, išbraukiamo iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo, procentinę dalį 468 straipsnio 2 dalies a–c punktuose nurodytuose intervaluose.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

510

 

471 straipsnio 1 dalis

 

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Draudimo bendrovėse turimų nuosavo kapitalo dalių atskaitymo iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo straipsnių išimtis

Nukrypdamos nuo 49 straipsnio 1 dalies, laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. kompetentingos institucijos gali leisti įstaigoms neatskaityti draudimo įmonėse, perdraudimo įmonėse arba draudimo kontroliuojančiosiose bendrovėse turimų kapitalo dalių, jei įvykdomos 471 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

520

 

473 straipsnio 1 dalis

 

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

19-ojo TAS pakeitimų įdiegimas

Nukrypstant nuo 481 straipsnio, laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. kompetentingos institucijos gali leisti įstaigoms, kurios savo ataskaitas rengia laikydamosi tarptautinių apskaitos standartų, priimtų laikantis Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 6 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos, prie savo bendro 1 lygio nuosavo kapitalo pridėti atitinkamai pagal 473 straipsnio 2 arba 3 dalį taikytiną sumą, padaugintą iš pagal 473 straipsnio 4 dalį taikytino koeficiento.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

530

 

478 straipsnio 3 dalis

 

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl atskaitymų iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo, papildomo 1 lygio kapitalo ir 2 lygio kapitalo straipsnių

Kompetentingos institucijos nustato ir paskelbia kiekvienam iš toliau išvardytų atskaitymų taikytiną procentinę dalį 478 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytuose intervaluose:

a)

atskiriems atskaitymams, kurių reikalaujama pagal 36 straipsnio 1 dalies a–h punktus, išskyrus atidėtųjų mokesčių turtą, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro dėl laikinųjų skirtumų;

b)

atidėtųjų mokesčių turto, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro dėl laikinųjų skirtumų, ir 36 straipsnio 1 dalies i punkte nurodytų straipsnių bendrai sumai, kurią reikalaujama atskaityti pagal 48 straipsnį;

c)

kiekvienam atskaitymui, kurio reikalaujama pagal 56 straipsnio b–d punktus;

d)

kiekvienam atskaitymui, kurio reikalaujama pagal 66 straipsnio b–d punktus.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

540

 

479 straipsnio 4 dalis

 

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Priemonių ir straipsnių, nesudarančių mažumos dalies, pripažinimas konsoliduotu bendru 1 lygio nuosavu kapitalu pereinamuoju laikotarpiu

Kompetentingos institucijos nustato ir paskelbia taikytiną procentinę dalį 479 straipsnio 3 dalyje nurodytuose intervaluose.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

550

 

480 straipsnio 3 dalis

 

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Mažumos dalies ir kvalifikuotojo papildomo 1 lygio kapitalo ir 2 lygio kapitalo pripažinimas pereinamuoju laikotarpiu

Kompetentingos institucijos nustato ir paskelbia taikytino koeficiento vertę 480 straipsnio 2 dalyje nurodytuose intervaluose.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

560

 

481 straipsnio 5 dalis

 

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Papildomi filtrai ir atskaitymai pereinamuoju laikotarpiu

Kiekvieno 481 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyto filtro arba atskaitymo atveju kompetentingos institucijos nustato ir paskelbia taikytinas procentines dalis to straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytuose intervaluose.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

570

 

486 straipsnio 6 dalis

 

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Straipsnių, sudarančių bendro 1 lygio nuosavo kapitalo, papildomo 1 lygio kapitalo ir 2 lygio kapitalo straipsnius, tęstinumo apribojimai

Kompetentingos institucijos nustato ir paskelbia taikytinas procentines dalis 486 straipsnio 5 dalyje nurodytuose intervaluose.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

580

 

495 straipsnio 1 dalis

 

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Nuosavybės vertybinių popierių pozicijų vertinimas pagal IRB metodą pereinamuoju laikotarpiu

Nukrypdamos nuo trečios dalies 3 skyriaus, iki 2017 m. gruodžio 31 d. kompetentingos institucijos gali leisti netaikyti IRB metodo tam tikroms įstaigų ir toje valstybėje narėje esančių įstaigų ES patronuojamųjų įmonių 2007 m. gruodžio 31 d. turėtoms nuosavybės vertybinių popierių pozicijoms.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

590

 

496 straipsnio 1 dalis

 

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Pereinamojo laikotarpio nuostata dėl nuosavų lėšų reikalavimų padengtųjų obligacijų pozicijoms apskaičiavimo

Kompetentingos institucijos iki 2017 m. gruodžio 31 d. gali visiškai arba iš dalies netaikyti 10 % ribos Prancūzijos Fonds Communs de Créances arba pakeitimo vertybiniais popieriais subjektų išleistiems didesnio prioriteto vienetams, kurie yra lygiaverčiai 129 straipsnio 1 dalies d ir f punktuose nurodytiems Prancūzijos Fonds Communs de Créances išleistiems didesnio prioriteto vienetams, jeigu tenkinamos 496 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytos sąlygos.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

600

 

 

10 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos

LCR. Likvidusis turtas

Kredito įstaigos centriniame banke laikomas likvidumo rezervas pripažįstamas 1 lygio turtu, jeigu jį galima atsiimti nepalankiausių sąlygų laikotarpiu. Tikslai, kuriais galima atsiimti centriniame banke laikomus rezervus taikant šį straipsnį, turi būti nustatyti kompetentingos institucijos ir ECB arba centrinio banko susitarime.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

610

 

 

10 straipsnio 2 dalis

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos

LCR. Likvidusis turtas

Itin aukštos kokybės padengtųjų obligacijų, nurodytų 1 dalies f punkte, rinkos vertė sumažinama bent 7 %. Išskyrus tai, kas 15 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose nustatyta KIS akcijoms ir investiciniams vienetams, likusio 1 lygio turto vertės mažinti nereikalaujama.

Tie atvejai, kai didesni vertės sumažinimai buvo nustatyti visai turto klasei (visam turtui, kuriam taikomi specialūs ir diferencijuoti vertės sumažinimai pagal LCR deleguotąjį reglamentą) (pvz., visoms 1 lygio padengtosioms obligacijoms ir t. t.).

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

620

 

 

12 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos

LCR. 2B lygio turtas

Akcijos gali būti laikomos 2B lygio turtu, jeigu jos įtrauktos į valstybės narės arba trečiosios valstybės pagrindinį biržos indeksą ir kaip tokios nurodomos valstybės narės kompetentingos institucijos arba trečiosios valstybės atitinkamos valdžios institucijos.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

630

 

 

12 straipsnio 3 dalis

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos

LCR. 2B lygio turtas

Kredito įstaigoms, kurios pagal savo įstatus dėl religinių priežasčių negali turėti palūkaninio turto, kompetentinga institucija gali leisti nukrypti nuo šio straipsnio 1 dalies b punkto ii ir iii papunkčių, jeigu yra įrodymų, kad tuos reikalavimus atitinkančio nepalūkaninio turto yra nepakankamai, ir toks nepalūkaninis turtas yra pakankamai likvidus privačiose rinkose.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

640

 

 

24 straipsnio 6 dalis

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos

LCR. Su trečiojoje valstybėje laikomais stabiliais indėliais, atitinkančiais 3 % koeficiento taikymo sąlygas, susiję netenkamų pinigų srautai

Kredito įstaigoms jų kompetentinga institucija gali leisti mažmeninių indėlių, kuriems taikoma trečiosios valstybės indėlių garantijų sistema, lygiavertė 1 dalyje nurodytai sistemai, sumą dauginti iš 3 %, jeigu trečioji valstybė leidžia taikyti tokią tvarką.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 


2 DALIS

Direktyvoje 2013/36/ES ir Reglamente (ES) Nr. 575/2013 nustatytos pereinamojo laikotarpio pasirinkimo galimybės ir teisės veikti savo nuožiūra

 

Direktyva 2013/36/ES

Reglamentas (ES) Nr. 575/2013

Adresatas

Taikymo sritis

Pavadinimas

Pasirinkimo galimybės ar teisės veikti savo nuožiūra aprašymas

Taikymo metai ir vertė % (jei taikoma)

Pasinaudota (TAIP/NE/NETAIKOMA)

Nacionalinis dokumentas

Nuorodos

Ar yra anglų kalba? (TAIP/NE)

Išsami informacija / pastabos

010

Paskutinį kartą šioje formoje pateikta informacija atnaujinta

(mmmm/mm/dd)

 

011

160 straipsnio 6 dalis

 

Valstybės narės

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl kapitalo rezervų

Valstybės narės gali nustatyti trumpesnį pereinamąjį laikotarpį dėl kapitalo rezervų nei nustatytasis 160 straipsnio 1–4 dalyse. Kitos valstybės narės gali pripažinti tokį trumpesnį pereinamąjį laikotarpį.

[Metai]

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

012

 

493 straipsnio 3 dalies a punktas

Valstybės narės

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Didelių pozicijų riboms taikomos išimtys arba dalinės išimtys

Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį padengtosioms obligacijoms, kurioms taikomos 129 straipsnio 1, 3 ir 6 dalių sąlygos.

[Metai]

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

013

 

493 straipsnio 3 dalies b punktas

Valstybės narės

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Didelių pozicijų riboms taikomos išimtys arba dalinės išimtys

Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį turto straipsniams, kuriuos sudaro reikalavimai valstybių narių regioninės ar vietos valdžios institucijoms.

[Metai]

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

014

 

493 straipsnio 3 dalies c punktas

Valstybės narės

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Didelių pozicijų riboms taikomos išimtys arba dalinės išimtys

Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį įstaigos pozicijoms savo patronuojančiajai įmonei arba patronuojamosioms įmonėms.

[Metai]

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

015

 

493 straipsnio 3 dalies d punktas

Valstybės narės

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Didelių pozicijų riboms taikomos išimtys arba dalinės išimtys

Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį regioninėms ar centrinėms kredito įstaigoms, su kuriomis kredito įstaiga sudaro vieną tinklą ir kurios yra atsakingos už grynųjų pinigų tarpuskaitos operacijas tame tinkle.

[Metai]

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

016

 

493 straipsnio 3 dalies e punktas

Valstybės narės

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Didelių pozicijų riboms taikomos išimtys arba dalinės išimtys

Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį kredito įstaigų pozicijoms, atsiradusioms kredito įstaigoms, viena iš kurių veikia ne konkurencijos sąlygomis ir teikia arba garantuoja paskolas pagal teisės aktuose numatytas programas arba savo įstatus konkretiems ekonomikos sektoriams remti, paskolų naudojimui taikant tam tikros formos valstybės priežiūrą ir apribojimus, jeigu atitinkamos pozicijos atsiranda dėl tokių paskolų, kurios perduodamos naudos gavėjams per kredito įstaigas, arba dėl šių paskolų garantijų.

[Metai]

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

017

 

493 straipsnio 3 dalies f punktas

Valstybės narės

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Didelių pozicijų riboms taikomos išimtys arba dalinės išimtys

Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį įstaigų pozicijoms, jeigu tos pozicijos nesudaro šių įstaigų nuosavų lėšų, jų galiojimas netrunka ilgiau nei iki kitos darbo dienos pabaigos ir jos nėra išreikštos pagrindine prekybos valiuta.

[Metai]

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

018

 

493 straipsnio 3 dalies g punktas

Valstybės narės

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Didelių pozicijų riboms taikomos išimtys arba dalinės išimtys

Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį centrinių bankų pozicijoms minimalių privalomųjų atsargų, kurias įstaiga turi laikyti tuose centriniuose bankuose ir kurios yra išreikštos jų nacionaline valiuta, forma.

[Metai]

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

019

 

493 straipsnio 3 dalies h punktas

Valstybės narės

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Didelių pozicijų riboms taikomos išimtys arba dalinės išimtys

Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį centrinės valdžios pozicijoms, atsirandančioms dėl privalomų likvidumo reikalavimų, kurie vykdomi vyriausybės vertybinių popierių, išreikštų jos nacionaline valiuta, forma, jeigu kompetentinga institucija savo nuožiūra nuspręstų, kad tų centrinės valdžios institucijų kredito rizikos vertinimas, kurį priskiria paskirtoji išorinė kredito rizikos vertinimo institucija, yra investicinio lygio.

[Metai]

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

020

 

493 straipsnio 3 dalies i punktas

Valstybės narės

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Didelių pozicijų riboms taikomos išimtys arba dalinės išimtys

Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį 50 % vidutinės arba mažos rizikos nebalansinių dokumentinių akredityvų ir vidutinės arba mažos rizikos nebalansinių nepanaudotų kredito priemonių, nurodytų I priede, ir, kompetentingoms institucijoms pritarus, 80 % garantijų, išskyrus paskolų garantijas, kurios pagrįstos teisinėmis ar priežiūros nuostatomis ir kurios nariams, turintiems kredito įstaigos statusą, suteikiamos pagal abipusės garantijos programas.

[Metai]

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

021

 

493 straipsnio 3 dalies j punktas

Valstybės narės

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Didelių pozicijų riboms taikomos išimtys arba dalinės išimtys

Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį teisiškai reikalaujamoms garantijoms, kai hipotekinė paskola, finansuojama išleidus hipotekines obligacijas, yra išmokėta paskolos gavėjui prieš galutinį hipotekos įrašymą į žemės registrą, jeigu garantija nenaudojama siekiant sumažinti riziką, apskaičiuojant pagal riziką įvertintų pozicijų sumas.

[Metai]

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

022

 

493 straipsnio 3 dalies k punktas

Valstybės narės

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Didelių pozicijų riboms taikomos išimtys arba dalinės išimtys

Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį turto straipsniams, kuriuos sudaro reikalavimai pripažintoms biržoms ir kitos pripažintų biržų pozicijos.

[Metai]

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

023

 

412 straipsnio 5 dalis

Valstybės narės

Kredito įstaigos

Padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimas

Iki to laiko, kol pagal 460 straipsnį Sąjungoje bus apibrėžti ir visiškai nustatyti privalomi būtiniausi padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimų standartai, valstybės narės gali toliau taikyti arba nustatyti nacionalines likvidumo reikalavimų nuostatas.

[Metai]

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

024

 

412 straipsnio 5 dalis

Valstybės narės arba kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos

Padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimas

Valstybės narės arba kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad jose veiklos leidimą gavusios įstaigos arba tų įstaigų pogrupis toliau taikytų didesnį padengimo likvidžiuoju turtu iki 100 % reikalavimą iki to laiko, kol pagal 460 straipsnį bus visiškai nustatytas privalomas būtiniausias 100 % standartas.

[Metai]

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

025

 

413 straipsnio 3 dalis

Valstybės narės

Kredito įstaigos

Pastovaus finansavimo reikalavimas

Iki to laiko, kol pagal 510 straipsnį Sąjungoje bus apibrėžti ir nustatyti privalomi būtiniausi grynojo pastovaus finansavimo poreikių standartai, valstybės narės gali toliau taikyti arba nustatyti nacionalines pastovaus finansavimo reikalavimų nuostatas.

[Metai]

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

026

 

415 straipsnio 3 dalis

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos

Informacijos apie likvidumą teikimo reikalavimai

Iki to laiko, kol bus visiškai nustatyti privalomi likvidumo reikalavimai, kompetentingos institucijos gali toliau rinkti informaciją stebėsenos priemonėmis siekdamos stebėti, kaip laikomasi galiojančių nacionalinių likvidumo standartų.

[Metai]

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

027

 

467 straipsnio 2 dalis

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Tikrąja verte vertinamų nerealizuotų nuostolių vertinimas pereinamuoju laikotarpiu

Nukrypdamos nuo 467 straipsnio 1 dalies, tais atvejais, kai tokia tvarka buvo taikoma iki 2014 m. sausio 1 d., kompetentingos institucijos gali leisti įstaigoms į nuosavų lėšų sudedamąsias dalis neįtraukti ES patvirtinto 39-ojo TAS kategorijoje „parduoti laikomas“ klasifikuojamų centrinės valdžios pozicijų nerealizuoto pelno arba nuostolių.

[Metai]

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

028

 

467 straipsnio 3 dalis

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Tikrąja verte vertinamų nerealizuotų nuostolių vertinimas pereinamuoju laikotarpiu

Taikytina nerealizuotų nuostolių procentinė dalis pagal 467 straipsnio 1 dalį, įtraukiama apskaičiuojant bendro 1 lygio nuosavo kapitalo straipsnius (procentinė dalis to straipsnio 2 dalyje nurodytuose intervaluose)

2014 m. (20–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

029

2015 m. (40–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

030

2016 m. (60–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

031

2017 m. (80–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

032

 

468 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Tikrąja verte vertinamo nerealizuoto pelno vertinimas pereinamuoju laikotarpiu

Jeigu pagal 467 straipsnį reikalaujama, kad įstaigos, apskaičiuodamos bendrą 1 lygio nuosavą kapitalą, įtrauktų savo nerealizuotus nuostolius, įvertintus tikrąja verte, kompetentingos institucijos gali leisti įstaigoms, apskaičiuojant bendrą 1 lygio nuosavą kapitalą, įtraukti 100 % nerealizuoto pelno, įvertinto tikrąja verte.

[Metai]

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

033

 

468 straipsnio 3 dalis

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Tikrąja verte vertinamo nerealizuoto pelno vertinimas pereinamuoju laikotarpiu

Kompetentingos institucijos nustato ir paskelbia taikytiną nerealizuoto pelno, išbraukiamo iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo, procentinę dalį 468 straipsnio 2 dalies a–c punktuose nurodytuose intervaluose.

2015 m. (60–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

034

2016 m. (40–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

035

2017 m. (20–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

036

 

471 straipsnio 1 dalis

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Draudimo bendrovėse turimų nuosavo kapitalo dalių atskaitymo iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo straipsnių išimtis

Nukrypdamos nuo 49 straipsnio 1 dalies, laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. kompetentingos institucijos gali leisti įstaigoms neatskaityti draudimo įmonėse, perdraudimo įmonėse arba draudimo kontroliuojančiosiose bendrovėse turimų kapitalo dalių, jei įvykdomos 471 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos.

[Metai]

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

037

 

473 straipsnio 1 dalis

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

19-ojo TAS pakeitimų įdiegimas

Nukrypstant nuo 481 straipsnio, laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. kompetentingos institucijos gali leisti įstaigoms, kurios savo ataskaitas rengia laikydamosi tarptautinių apskaitos standartų, priimtų laikantis Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 6 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos, prie savo bendro 1 lygio nuosavo kapitalo pridėti atitinkamai pagal 473 straipsnio 2 arba 3 dalį taikytiną sumą, padaugintą iš pagal 473 straipsnio 4 dalį taikytino koeficiento.

[Metai]

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

038

 

478 straipsnio 2 dalis

 

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Atidėtųjų mokesčių turto, kuris egzistavo prieš 2014 m. sausio 1 d., atskaitymai iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo straipsnių

Taikytina procentinė dalis, jeigu taikoma alternatyvi procentinė dalis (procentinė dalis 478 straipsnio 2 dalyje nurodytuose intervaluose).

2014 m. (0–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

039

2015 m. (10–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

040

2016 m. (20–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

041

2017 m. (30–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

042

2018 m. (40–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

043

2019 m. (50–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

044

2020 m. (60–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

045

2021 m. (70–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

046

2022 m. (80–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

047

2023 m. (90–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

048

 

478 straipsnio 3 dalies a punktas

 

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl atskaitymų iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo, papildomo 1 lygio kapitalo ir 2 lygio kapitalo straipsnių

Kompetentingos institucijos nustato ir paskelbia procentinę dalį 478 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytuose intervaluose, taikytiną a) atskiriems atskaitymams, kurių reikalaujama pagal 36 straipsnio 1 dalies a–h punktus, išskyrus atidėtųjų mokesčių turtą, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro dėl laikinųjų skirtumų;

2014 m. (20–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

049

2015 m. (40–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

050

2016 m. (60–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

051

2017 m. (80–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

052

 

478 straipsnio 3 dalies b punktas

 

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl atskaitymų iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo, papildomo 1 lygio kapitalo ir 2 lygio kapitalo straipsnių

Kompetentingos institucijos nustato ir paskelbia procentinę dalį 478 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytuose intervaluose, taikytiną b) atidėtųjų mokesčių turto, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro dėl laikinųjų skirtumų, ir 36 straipsnio 1 dalies i punkte nurodytų straipsnių bendrai sumai, kurią reikalaujama atskaityti pagal 48 straipsnį;

2014 m. (20–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

053

2015 m. (40–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

054

2016 m. (60–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

055

2017 m. (80–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

056

 

478 straipsnio 3 dalies c punktas

 

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl atskaitymų iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo, papildomo 1 lygio kapitalo ir 2 lygio kapitalo straipsnių

Kompetentingos institucijos nustato ir paskelbia procentinę dalį 478 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytuose intervaluose, taikytiną c) kiekvienam atskaitymui, kurio reikalaujama pagal 56 straipsnio b–d punktus;

2014 m. (20–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

057

2015 m. (40–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

058

2016 m. (60–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

059

2017 m. (80–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

060

 

478 straipsnio 3 dalies d punktas

 

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl atskaitymų iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo, papildomo 1 lygio kapitalo ir 2 lygio kapitalo straipsnių

Kompetentingos institucijos nustato ir paskelbia procentinę dalį 478 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytuose intervaluose, taikytiną d) kiekvienam atskaitymui, kurio reikalaujama pagal 66 straipsnio b–d punktus.

2014 m. (20–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

061

2015 m. (40–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

062

2016 m. (60–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

063

2017 m. (80–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

064

 

479 straipsnio 4 dalis

 

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Priemonių ir straipsnių, nesudarančių mažumos dalies, pripažinimas konsoliduotu bendru 1 lygio nuosavu kapitalu pereinamuoju laikotarpiu

Kompetentingos institucijos nustato ir paskelbia taikytiną procentinę dalį 479 straipsnio 3 dalyje nurodytuose intervaluose.

2014 m. (0–80 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

065

2015 m. (0–60 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

066

2016 m. (0–40 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

067

2017 m. (0–20 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

068

 

480 straipsnio 3 dalis

 

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Mažumos dalies ir kvalifikuotojo papildomo 1 lygio kapitalo ir 2 lygio kapitalo pripažinimas pereinamuoju laikotarpiu

Kompetentingos institucijos nustato ir paskelbia taikytino koeficiento vertę 480 straipsnio 2 dalyje nurodytuose intervaluose.

2014 m. (0,2–1,0)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

069

2015 m. (0,4–1,0)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

070

2016 m. (0,6–1,0)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

071

2017 m. (0,8–1,0)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

072

 

481 straipsnio 1 dalis

 

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

 

Taikytina procentinė dalis, jeigu taikoma viena procentinė dalis (procentinė dalis 481 straipsnio 3 dalyje nurodytuose intervaluose).

2014 m. (0–80 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

073

2015 m. (0–60 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

074

2016 m. (0–40 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

075

2017 m. (0–20 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

076

 

481 straipsnio 5 dalis

 

 

Papildomi filtrai ir atskaitymai pereinamuoju laikotarpiu

Kiekvieno 481 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyto filtro arba atskaitymo atveju kompetentingos institucijos nustato ir paskelbia taikytinas procentines dalis to straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytuose intervaluose.

2014 m. (0–80 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

077

2015 m. (0–60 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

078

2016 m. (0–40 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

079

2017 m. (0–20 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

080

 

486 straipsnio 6 dalis

 

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Straipsnių, sudarančių bendro 1 lygio nuosavo kapitalo, papildomo 1 lygio kapitalo ir 2 lygio kapitalo straipsnius, tęstinumo apribojimai

Straipsnių, sudarančių bendro 1 lygio nuosavo kapitalo straipsnius, tęstinumo apribojimų nustatymui pagal 486 straipsnio 2 dalį taikytina procentinė dalis (procentinė dalis to straipsnio 5 dalyje nurodytuose intervaluose)

2014 m. (60–80 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

081

2015 m. (40–70 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

082

2016 m. (20–60 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

083

2017 m. (0–50 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

084

2018 m. (0–40 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

085

2019 m. (0–30 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

086

2020 m. (0–20 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

087

2021 m. (0–10 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

088

Straipsnių, sudarančių papildomo 1 lygio kapitalo straipsnius, tęstinumo apribojimų nustatymui pagal 486 straipsnio 3 dalį taikytina procentinė dalis (procentinė dalis to straipsnio 5 dalyje nurodytuose intervaluose)

2014 m. (60–80 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

089

2015 m. (40–70 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

090

2016 m. (20–60 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

091

2017 m. (0–50 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

092

2018 m. (0–40 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

093

2019 m. (0–30 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

094

2020 m. (0–20 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

095

2021 m. (0–10 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

096

Straipsnių, sudarančių 2 lygio kapitalo straipsnius, tęstinumo apribojimų nustatymui pagal 486 straipsnio 4 dalį taikytina procentinė dalis (procentinė dalis to straipsnio 5 dalyje nurodytuose intervaluose)

2014 m. (60–80 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

097

2015 m. (40–70 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

098

2016 m. (20–60 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

099

2017 m. (0–50 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

100

2018 m. (0–40 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

101

2019 m. (0–30 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

102

2020 m. (0–20 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

103

2021 m. (0–10 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

104

 

495 straipsnio 1 dalis

 

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Nuosavybės vertybinių popierių pozicijų vertinimas pagal IRB metodą pereinamuoju laikotarpiu

Nukrypdamos nuo trečios dalies 3 skyriaus, iki 2017 m. gruodžio 31 d. kompetentingos institucijos gali leisti netaikyti IRB metodo tam tikroms įstaigų ir toje valstybėje narėje esančių įstaigų ES patronuojamųjų įmonių 2007 m. gruodžio 31 d. turėtoms nuosavybės vertybinių popierių pozicijoms.

[Metai]

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

105

 

496 straipsnio 1 dalis

 

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Pereinamojo laikotarpio nuostata dėl nuosavų lėšų reikalavimų padengtųjų obligacijų pozicijoms apskaičiavimo

Kompetentingos institucijos iki 2017 m. gruodžio 31 d. gali visiškai arba iš dalies netaikyti 10 % ribos Prancūzijos Fonds Communs de Créances arba pakeitimo vertybiniais popieriais subjektų išleistiems didesnio prioriteto vienetams, kurie yra lygiaverčiai 129 straipsnio 1 dalies d ir f punktuose nurodytiems Prancūzijos Fonds Communs de Créances išleistiems didesnio prioriteto vienetams, jeigu tenkinamos 496 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytos sąlygos.

[Metai]

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 


3 DALIS

Kintamosios atlygio dalys (Direktyvos 2013/36/ES 94 straipsnis)

 

Direktyva 2013/36/ES

Adresatas

Taikymo sritis

Nuostatos

Atskleistina informacija

Pasinaudota (TAIP/NE/NETAIKOMA)

Nuorodos

Ar yra anglų kalba? (TAIP/NE)

Išsami informacija / pastabos

010

Paskutinį kartą šioje formoje pateikta informacija atnaujinta

(mmmm/mm/dd)

 

020

94 straipsnio 1 dalies g punkto i papunktis

Valstybės narės arba kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Maksimalus kintamosios ir fiksuotosios atlygio dalių santykis (procentinė dalis, nustatyta nacionalinės teisės aktuose ir apskaičiuojama padalijant kintamąją atlygio dalį iš fiksuotosios dalies)

[Vertė %]

[TAIP / NE]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

030

94 straipsnio 1 dalies g punkto ii papunktis

Valstybės narės arba kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Maksimalus kintamosios ir fiksuotosios atlygio dalių santykio lygis, kurį gali patvirtinti įstaigos akcininkai, savininkai ar nariai (procentinė dalis, nustatyta nacionalinės teisės aktuose ir apskaičiuojama padalijant kintamąją atlygio dalį iš fiksuotosios dalies)

[Vertė %]

[TAIP / NE]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

040

94 straipsnio 1 dalies g punkto iii papunktis

Valstybės narės arba kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Maksimali viso kintamojo atlygio dalis, kuriai gali būti taikoma diskonto norma (viso kintamojo atlygio procentinė dalis)

[Vertė %]

[TAIP / NE]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

050

94 straipsnio 1 dalies l punktas

Valstybės narės arba kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Priemonių, kurios gali būti naudojamos skiriant kintamąjį atlygį, rūšių ir struktūros apribojimo arba tų priemonių uždraudimo aprašymas

[Laisvos formos tekstas / vertė]

[TAIP / NE]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 


(1)  TAIP – kompetentinga institucija arba valstybė narė, turinti įgaliojimą pasinaudoti atitinkama pasirinkimo galimybe ar teise veikti savo nuožiūra, ja pasinaudojo.

NE – kompetentinga institucija arba valstybė narė, turinti įgaliojimą pasinaudoti atitinkama pasirinkimo galimybe ar teise veikti savo nuožiūra, ja nepasinaudojo.

NETAIKOMA – pasinaudoti pasirinkimo galimybe neįmanoma arba teisės veikti savo nuožiūra nėra.

(2)  Nacionalinio dokumento nuostatos tekstas.

(3)  Nuoroda į nacionalinį dokumentą ir interneto svetainės, kurioje pateikiamas nacionalinis dokumentas, kuriuo į nacionalinę teisę perkelta konkreti Sąjungos nuostata, hipersaitas (-ai).


III PRIEDAS

Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesas (SREP)  (1)

010

Paskutinį kartą šioje formoje pateikta informacija atnaujinta

(mmmm/mm/dd)

020

SREP taikymo sritis

(KRD 108–110 straipsniai)

Aprašomas kompetentingos institucijos taikomas SREP taikymo srities metodas, įskaitant:

informaciją, kurių rūšių įstaigoms SREP taikomas / netaikomas, ypač jeigu taikymo sritis skiriasi nuo nurodytųjų Reglamente (ES) Nr. 575/2013 ir Direktyvoje 2013/36/ES;

aukšto lygio apžvalgą, kurioje nurodoma, kaip kompetentinga institucija, spręsdama dėl SREP taikymo srities ir įvairių SREP elementų vertinimo periodiškumo, atsižvelgia į proporcingumo principą (2).

[laisvos formos tekstas arba tokių rekomendacijų hipersaitas]

030

SREP elementų vertinimas

(KRD 74–96 straipsniai)

Aprašomas kompetentingos institucijos taikomas atskirų SREP elementų vertinimo (kaip nurodyta EBI gairėse dėl priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) bendros tvarkos ir metodikų, EBA/GL/2014/13) metodas, įskaitant:

SREP elementų vertinimo proceso ir metodikos aukšto lygio apžvalgą, įskaitant: 1) verslo modelio analizę; 2) vidaus valdymo ir visos įstaigos kontrolės priemonių vertinimą; 3) rizikos kapitalui vertinimą; 4) rizikos likvidumui ir finansavimui vertinimą;

aukšto lygio apžvalgą, kurioje nurodoma, kaip kompetentinga institucija, vertindama atskirus SREP elementus, atsižvelgia į proporcingumo principą, taip pat nurodant, kaip laikytasi įstaigų skirstymo į kategorijas (3).

[laisvos formos tekstas arba tokių rekomendacijų hipersaitas]

040

ICAAP ir ILAAP tikrinimas ir vertinimas

(KRD 73, 86, 97, 98 ir 103 straipsniai)

Aprašomas kompetentingos institucijos metodas, pagal kurį atliekant SREP tikrinamas ir vertinamas vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo procesas (ICAAP) ir vidaus likvidumo pakankamumo vertinimo procesas (ILAAP), visų pirma vertinant ICAAP ir ILAAP kapitalo ir likvidumo skaičiavimų, atliekamų nustatant papildomų nuosavų lėšų reikalavimus ir kiekybinius likvidumo reikalavimus, patikimumą, įskaitant (4):

metodikos, kurią kompetentinga institucija taiko, kad patikrintų įstaigų ICAAP ir ILAAP, apžvalgą;

informaciją apie kompetentingos institucijos taikomus su ICAAP ir ILAAP susijusios informacijos pateikimo reikalavimus, visų pirma nurodant, kokią informaciją būtina pateikti, arba nuorodą į šiuos reikalavimus;

informaciją, ar įstaigai reikia atlikti nepriklausomą ICAAP ir ILAAP patikrinimą.

[laisvos formos tekstas arba tokių rekomendacijų hipersaitas]

050

Bendras SREP vertinimas ir priežiūros priemonės

(KRD 102 ir 104 straipsniai)

Aprašomas kompetentingos institucijos taikomas bendro SREP vertinimo (santraukos) ir priežiūros priemonių, kurių imamasi remiantis bendru SREP vertinimu, metodas (5).

Aprašoma, kaip SREP rezultatai siejami su ankstyvosios intervencijos priemonių taikymu pagal Direktyvos 2014/59/ES 27 straipsnį ir naudojami pagal tos direktyvos 32 straipsnį nustatant, ar įstaiga žlunga arba galėtų žlugti (6).

[laisvos formos tekstas arba tokių rekomendacijų hipersaitas]


(1)  Kompetentingos institucijos naudotus kriterijus ir metodikas nurodo 020–040 eilutėse, o susijusius su bendru vertinimu – 050 eilutėje. Antroje skiltyje aprašoma, kokios rūšies informacija atskleistina aiškinamosiose pastabose.

(2)  SREP taikymo sritis vertintina tiek įstaigos lygmeniu, tiek atsižvelgiant į jos nuosavus išteklius.

Kompetentinga institucija paaiškina, kokį metodą taikė skirstydama įstaigas į įvairias kategorijas SREP tikslais, ir aprašo, kaip taikyti kiekybiniai ir kokybiniai kriterijai ir kokį poveikį toks suskirstymas į kategorijas turi finansiniam stabilumui ar kitiems bendriems priežiūros tikslams.

Be to, kompetentinga institucija paaiškina, kaip faktiškai taikomas skirstymas į kategorijas siekiant užtikrinti bent minimalų dalyvavimą SREP vertinimuose, nurodydama periodiškumą, kuriuo atliekamas skirtingų kategorijų įstaigų SREP elementų vertinimas.

(3)  Įskaitant darbo priemones, pvz., vertinimo tikslu atliktus patikrinimus vietoje ir dokumentinius patikrinimus, taikytus kokybinius ir kiekybinius kriterijus, statistinius duomenis. Rekomenduojama pateikti visų rekomendacijų, skelbiamų interneto svetainėje, hipersaitus.

(4)  Kompetentingos institucijos taip pat paaiškina, kaip atliekant ICAAP ir ILAAP vertinimą naudojami minimalaus dalyvavimo modeliai, taikomi proporcingumo tikslu pagal SREP kategorijas, ir kaip taikomas proporcingumo principas nustatant ICAAP ir ILAAP priežiūros lūkesčius, visų pirma nurodant visas kompetentingų institucijų paskelbtas ICAAP ir ILAAP gaires ar būtinuosius reikalavimus.

(5)  Kompetentingų institucijų taikomas bendro SREP vertinimo nustatymo ir jo perdavimo įstaigoms metodas. Kompetentingų institucijų bendras vertinimas yra grindžiamas visų 020–040 eilutėse nurodytų elementų peržiūra ir visa kita kompetentingos institucijos gauta aktualia informacija apie įstaigą.

(6)  Kompetentingos institucijos taip pat gali atskleisti informaciją apie politiką, kuria grindžiami jų sprendimai imtis priežiūros priemonių (kaip apibrėžta KRD 102 ir 104 straipsniuose) ir ankstyvosios intervencijos priemonių (kaip apibrėžta Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvos (BGPD) 27 straipsnyje), kai atliekant įstaigos vertinimą nustatoma trūkumų ar neatitikimų, kurių atžvilgiu būtina imtis priežiūrinės intervencijos. Atskleidžiant šią informaciją gali būti paskelbtos vidaus gairės ar kiti dokumentai, kuriuose aprašoma bendroji priežiūros praktika. Tačiau, laikantis konfidencialumo principo, jokios informacijos apie atskiroms įstaigoms skirtus sprendimus atskleisti nereikalaujama.

Be to, kompetentingos institucijos gali pateikti informaciją apie galimas pasekmes, jei įstaiga nesilaikys atitinkamų teisinių nuostatų arba priežiūros ar ankstyvosios intervencijos priemonių, jai taikomų atsižvelgus į SREP vertinimo rezultatus, pvz., išvardijamos nustatytos vykdymo užtikrinimo procedūros (jei yra).


IV PRIEDAS

SUVESTINIAI STATISTINIAI DUOMENYS

Formų sąrašas

1 dalis

Konsoliduoti duomenys pagal kompetentingas institucijas

2 dalis

Kredito rizikos duomenys

3 dalis

Rinkos rizikos duomenys

4 dalis

Operacinės rizikos duomenys

5 dalis

Priežiūros priemonių ir administracinių sankcijų duomenys

6 dalis

Reikalavimų netaikymo duomenys

Bendrosios pastabos dėl IV priedo formų pildymo

Kompetentingos institucijos konkrečioms įstaigoms skirtų priežiūros veiksmų ar sprendimų neatskleidžia. Skelbdamos informaciją apie bendruosius kriterijus ir metodiką kompetentingos institucijos neatskleidžia jokių priežiūros priemonių, skirtų konkrečioms įstaigoms, nepriklausomai nuo to, ar šios priemonės taikytos vienai įstaigai, ar jų grupei.

Į skaičiams skirtus laukelius įrašomi tik skaičiai. Į nacionalines valiutas nuorodos nepateikiamos. Sumos pateikiamos eurais, o euro zonai nepriklausančios valstybės narės savo nacionaline valiuta išreikštas sumas konvertuoja į eurus, taikydamos ECB valiutos kursą (galiojantį bendrą ataskaitinę datą, t. y. paskutinę konkrečių metų dieną), ir atskleidžia sumas milijonais eurų dešimtųjų tikslumu.

Pinigų sumos atskleidžiamos milijonais eurų (toliau – mln. EUR).

Procentinio dydžio sumos atskleidžiamos šimtųjų tikslumu.

Jei duomenys neatskleidžiami, neatskleidimo priežastis nurodoma pagal EBI nomenklatūrą, t. y. N/A (kai duomenų nėra) arba C (kai konfidencialu).

Pateikiami suvestiniai duomenys, atskirai neišskiriant nei kredito įstaigų, nei investicinių įmonių.

1–4 dalyse, jei yra, pateikiamos nuorodos į COREP formas pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 680/2014.

Kompetentingos institucijos renka XXXX ir vėlesnių metų konsoliduotus duomenis. Taip bus užtikrinamas surinktos informacijos nuoseklumas.

Šio priedo formos skaitomos atsižvelgiant į čia nurodytą atskleidžiamų duomenų konsolidavimo mastą. Siekiant užtikrinti veiksmingą duomenų rinkimą, kredito įstaigų ir investicinių įmonių informacija teikiama atskirai, bet abiem atvejais taikomas to paties lygio konsolidavimas.

Siekdamas užtikrinti teikiamų duomenų nuoseklumą ir palyginamumą, ECB skelbia tik prižiūrimų subjektų, kurių priežiūrą jis tiesiogiai atlieka informacijos atskleidimo ataskaitinę datą, suvestinius statistinius duomenis, o nacionalinės kompetentingos institucijos skelbia tik kredito įstaigų, kurių ECB tiesiogiai neprižiūri, suvestinius statistinius duomenis.

Rengiami tik investicinių įmonių, kurioms taikoma KRD, duomenys. Investicinių įmonių, kurioms KRD tvarka netaikoma, duomenys nerenkami.

1 DALIS

Konsoliduoti duomenys pagal kompetentingas institucijas (XXXX m.)

 

Nuoroda į COREP formą

Duomenys

 

Kredito įstaigų skaičius ir dydis

 

 

010

Kredito įstaigų skaičius

 

[Vertė]

020

Jurisdikcijos bendras turtas (mln. EUR) (1)

 

[Vertė]

030

Jurisdikcijos bendro turto (1) ir BVP santykis (%) (2)

 

[Vertė]

 

Užsienio kredito įstaigų skaičius ir dydis  (3)

 

 

040

Iš trečiųjų valstybių

Filialų skaičius (4)

 

[Vertė]

050

Filialų bendras turtas (mln. EUR)

 

[Vertė]

060

Patronuojamųjų įmonių skaičius (5)

 

[Vertė]

070

Patronuojamųjų įmonių bendras turtas (mln. EUR)

 

[Vertė]

 

Kredito įstaigų bendras kapitalas ir kapitalo reikalavimai

 

 

080

Bendras 1 lygio nuosavas kapitalas, iš viso, palyginti su bendru kapitalu (%) (6)

CA1 (020 eilutė / 010 eilutė)

[Vertė]

090

Papildomas 1 lygio kapitalas, iš viso, palyginti su bendru kapitalu (%) (7)

CA1 (530 eilutė / 010 eilutė)

[Vertė]

100

2 lygio kapitalas, iš viso, palyginti su bendru kapitalu (%) (8)

CA1 (750 eilutė / 010 eilutė)

[Vertė]

110

Bendra kapitalo reikalavimų suma (mln. EUR) (9)

CA2 (010 eilutė) * 8 %

[Vertė]

120

Bendras kapitalo pakankamumo koeficientas (%) (10)

CA3 (050 eilutė)

[Vertė]

 

Investicinių įmonių skaičius ir dydis

 

 

130

Investicinių įmonių skaičius

 

[Vertė]

140

Bendras turtas (mln. EUR) (1)

 

[Vertė]

150

Bendro turto ir BVP santykis (%)

 

[Vertė]

 

Investicinių įmonių bendras kapitalas ir kapitalo reikalavimai

 

 

160

Bendras 1 lygio nuosavas kapitalas, iš viso, palyginti su bendru kapitalu (%) (6)

CA1 (020 eilutė / 010 eilutė)

[Vertė]

170

Papildomas 1 lygio kapitalas, iš viso, palyginti su bendru kapitalu (%) (7)

CA1 (530 eilutė / 010 eilutė)

[Vertė]

180

2 lygio kapitalas, iš viso, palyginti su bendru kapitalu (%) (8)

CA1 (750 eilutė / 010 eilutė)

[Vertė]

190

Bendra kapitalo reikalavimų suma (mln. EUR) (9)

CA2 (010 eilutė) * 8 %

[Vertė]

200

Bendras kapitalo pakankamumo koeficientas (%) (10)

CA3 (050 eilutė)

[Vertė]


2 DALIS

Kredito rizikos duomenys (XXXX m.)

 

Kredito rizikos duomenys

Nuoroda į COREP formą

Duomenys

 

Kredito įstaigos: nuosavų lėšų reikalavimai kredito rizikai padengti

 

 

010

Kredito įstaigos: nuosavų lėšų reikalavimai kredito rizikai padengti

%, palyginti su bendra nuosavų lėšų reikalavimų suma  (11)

CA2 (040 eilutė) / (010 eilutė)

[Vertė]

020

Kredito įstaigos: pasiskirstymas pagal metodą

%, palyginti su bendru kredito įstaigų skaičiumi  (12)

Standartizuotas metodas (SA)

 

[Vertė]

030

IRB metodas, kai nenaudojami nei pačios įstaigos apskaičiuoti LGD įverčiai, nei perskaičiavimo koeficientai

 

[Vertė]

040

IRB metodas, kai naudojami pačios įstaigos apskaičiuoti LGD įverčiai ir (arba) perskaičiavimo koeficientai

 

[Vertė]

050

%, palyginti su bendra nuosavų lėšų reikalavimų kredito rizikai padengti suma

SA

CA2 (050 eilutė) / (040 eilutė)

[Vertė]

060

IRB metodas, kai nenaudojami nei pačios įstaigos apskaičiuoti LGD įverčiai, nei perskaičiavimo koeficientai

CR IRB, FIRB (010 eilutė, 260 skiltis) / CA2 (040 eilutė)

[Vertė]

070

IRB metodas, kai naudojami pačios įstaigos apskaičiuoti LGD įverčiai ir (arba) perskaičiavimo koeficientai

CR IRB, AIRB (010 eilutė, 260 skiltis) / CA2 (040 eilutė)

[Vertė]

080

Kredito įstaigos: pasiskirstymas pagal IRB pozicijų klases

%, palyginti su visa pagal riziką IRB metodu įvertintos pozicijos suma

IRB metodas, kai nenaudojami nei pačios įstaigos apskaičiuoti LGD įverčiai, nei perskaičiavimo koeficientai

CA2 (250 eilutė / 240 eilutė)

[Vertė]

090

Centrinės valdžios ir centrinių bankų pozicijos

CA2 (260 eilutė / 240 eilutė)

[Vertė]

100

Įstaigų pozicijos

CA2 (270 eilutė / 240 eilutė)

[Vertė]

110

Įmonių pozicijos: MVĮ pozicijos

CA2 (280 eilutė / 240 eilutė)

[Vertė]

120

Įmonių pozicijos: specializuoto skolinimo pozicijos

CA2 (290 eilutė / 240 eilutė)

[Vertė]

130

Įmonių pozicijos: kitos pozicijos

CA2 (300 eilutė / 240 eilutė)

[Vertė]

140

IRB metodas, kai naudojami pačios įstaigos apskaičiuoti LGD įverčiai ir (arba) perskaičiavimo koeficientai

CA2 (310 eilutė / 240 eilutė)

[Vertė]

150

Centrinės valdžios ir centrinių bankų pozicijos

CA2 (320 eilutė / 240 eilutė)

[Vertė]

160

Įstaigų pozicijos

CA2 (330 eilutė / 240 eilutė)

[Vertė]

170

Įmonių pozicijos: MVĮ pozicijos

CA2 (340 eilutė / 240 eilutė)

[Vertė]

180

Įmonių pozicijos: specializuoto skolinimo pozicijos

CA2 (350 eilutė / 240 eilutė)

[Vertė]

190

Įmonių pozicijos: kitos pozicijos

CA2 (360 eilutė / 240 eilutė)

[Vertė]

200

Mažmeninės pozicijos: užtikrintos nekilnojamuoju turtu MVĮ pozicijos

CA2 (370 eilutė / 240 eilutė)

[Vertė]

210

Mažmeninės pozicijos: užtikrintos nekilnojamuoju turtu ne MVĮ pozicijos

CA2 (380 eilutė / 240 eilutė)

[Vertė]

220

Mažmeninės pozicijos: reikalavimus atitinkančios atnaujinamosios pozicijos

CA2 (390 eilutė / 240 eilutė)

[Vertė]

230

Mažmeninės pozicijos: kitos MVĮ pozicijos

CA2 (400 eilutė / 240 eilutė)

[Vertė]

240

Mažmeninės pozicijos: kitos ne MVĮ pozicijos

CA2 (410 eilutė / 240 eilutė)

[Vertė]

250

Nuosavybės vertybinių popierių pozicijos pagal IRB metodą

CA2 (420 eilutė / 240 eilutė)

[Vertė]

260

Pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos pagal IRB metodą

CA2 (430 eilutė / 240 eilutė)

[Vertė]

270

Kito nekreditinių įsipareigojimų turto pozicijos

CA2 (450 eilutė / 240 eilutė)

[Vertė]

 

Kredito rizikos duomenys

Nuoroda į COREP formą

Duomenys

280

Kredito įstaigos: nuosavų lėšų reikalavimai kredito rizikai padengti

 

 

290

Kredito įstaigos: pasiskirstymas pagal SA pozicijų klases*

%, palyginti su visa pagal riziką SA metodu įvertintos pozicijos suma

Centrinės valdžios arba centrinių bankų pozicijos

CA2 (070 eilutė / 050 eilutė)

[Vertė]

300

Regioninės arba vietos valdžios institucijų pozicijos

CA2 (080 eilutė / 050 eilutė)

[Vertė]

310

Viešojo sektoriaus subjektų pozicijos

CA2 (090 eilutė / 050 eilutė)

[Vertė]

320

Daugiašalių plėtros bankų pozicijos

CA2 (100 eilutė / 050 eilutė)

[Vertė]

330

Tarptautinių organizacijų pozicijos

CA2 (110 eilutė / 050 eilutė)

[Vertė]

340

Įstaigų pozicijos

CA2 (120 eilutė / 050 eilutė)

[Vertė]

350

Įmonių pozicijos

CA2 (130 eilutė / 050 eilutė)

[Vertė]

360

Mažmeninės pozicijos

CA2 (140 eilutė / 050 eilutė)

[Vertė]

370

Nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintos pozicijos

CA2 (150 eilutė / 050 eilutė)

[Vertė]

380

Pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui

CA2 (160 eilutė / 050 eilutė)

[Vertė]

390

Pozicijos, susijusios su ypač didele rizika

CA2 (170 eilutė / 050 eilutė)

[Vertė]

400

Padengtųjų obligacijų pozicijos

CA2 (180 eilutė / 050 eilutė)

[Vertė]

410

Trumpalaikį kredito vertinimą turinčių įstaigų ir įmonių pozicijos

CA2 (190 eilutė / 050 eilutė)

[Vertė]

420

Pozicijos, kurias sudaro kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) investiciniai vienetai arba akcijos

CA2 (200 eilutė / 050 eilutė)

[Vertė]

430

Nuosavybės vertybinių popierių pozicijos

CA2 (210 eilutė / 050 eilutė)

[Vertė]

440

Kitos pozicijos

CA2 (211 eilutė / 050 eilutė)

[Vertė]

450

Pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos pagal standartizuotą metodą

CA2 (220 eilutė / 050 eilutė)

[Vertė]

460

Kredito įstaigos: pasiskirstymas pagal kredito rizikos mažinimo (KRM) metodą

%, palyginti su bendru kredito įstaigų skaičiumi  (13)

Paprastasis finansinių užtikrinimo priemonių metodas

 

[Vertė]

470

Išsamusis finansinių užtikrinimo priemonių metodas

 

[Vertė]

 

Investicinės įmonės: nuosavų lėšų reikalavimai kredito rizikai padengti

 

 

480

Investicinės įmonės: nuosavų lėšų reikalavimai kredito rizikai padengti

%, palyginti su bendra nuosavų lėšų reikalavimų suma  (14)

CA2 (040 eilutė) / (010 eilutė)

[Vertė]

490

Investicinės įmonės: pasiskirstymas pagal metodą

%, palyginti su bendru investicinių įmonių skaičiumi  (12)

SA

 

[Vertė]

500

IRB

 

[Vertė]

510

%, palyginti su bendra nuosavų lėšų reikalavimų kredito rizikai padengti suma  (15)

SA

CA2 (050 eilutė) / (040 eilutė)

[Vertė]

520

IRB

CA2 (240 eilutė) / (040 eilutė)

[Vertė]

 

 

 

 

 

 

 

Papildoma informacija apie pakeitimą vertybiniais popieriais (mln. EUR)

Nuoroda į COREP formą

Duomenys

 

Kredito įstaigos: įstaiga iniciatorė

 

 

530

Bendra inicijuotų pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų suma: balansiniai ir nebalansiniai straipsniai

CR SEC SA (030 eilutė, 010 skiltis) + CR SEC IRB (030 eilutė, 010 skiltis)

[Vertė]

540

Bendra išlaikytų pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų suma (pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos - pradinė pozicija iki perskaičiavimo koeficientų taikymo): balansiniai ir nebalansiniai straipsniai

CR SEC SA (030 eilutė, 050 skiltis) + CR SEC IRB (030 eilutė, 050 skiltis)

[Vertė]

 

 

 

 

 

 

 

Pozicijos ir nuostoliai dėl skolinimo, užtikrinto nekilnojamuoju turtu (mln. EUR) (16)

Nuoroda į COREP formą

Duomenys

550

Gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto naudojimas kaip užtikrinimo priemonių

Gyvenamosios paskirties nekilnojamuoju turtu užtikrintų pozicijų suma  (17)

CR IP Losses (010 eilutė, 050 skiltis)

[Vertė]

560

Nuostolių dėl skolinimo iki orientacinės procentinės dalies suma  (18)

CR IP Losses (010 eilutė, 010 skiltis)

[Vertė]

570

Iš jų: nekilnojamasis turtas, vertinamas hipotekine verte  (19)

CR IP Losses (010 eilutė, 020 skiltis)

[Vertė]

580

Visų nuostolių suma  (20)

CR IP Losses (010 eilutė, 030 skiltis)

[Vertė]

590

Iš jų: nekilnojamasis turtas, vertinamas hipotekine verte  (19)

CR IP Losses (010 eilutė, 040 skiltis)

[Vertė]

600

Komercinės paskirties nekilnojamojo turto naudojimas kaip užtikrinimo priemonių

Komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu užtikrintų pozicijų suma  (17)

CR IP Losses (020 eilutė, 050 skiltis)

[Vertė]

610

Nuostolių dėl skolinimo iki orientacinės procentinės dalies suma  (18)

CR IP Losses (020 eilutė, 010 skiltis)

[Vertė]

620

Iš jų: nekilnojamasis turtas, vertinamas hipotekine verte  (19)

CR IP Losses (020 eilutė, 020 skiltis)

[Vertė]

630

Visų nuostolių suma  (20)

CR IP Losses (020 eilutė, 030 skiltis)

[Vertė]

640

Iš jų: nekilnojamasis turtas, vertinamas hipotekine verte  (19)

CR IP Losses (020 eilutė, 040 skiltis)

[Vertė]


3 DALIS

Rinkos rizikos duomenys  (21) (XXXX m.)

 

Rinkos rizikos duomenys

Nuoroda į COREP formą

Duomenys

 

Kredito įstaigos: nuosavų lėšų reikalavimai rinkos rizikai padengti

 

 

010

Kredito įstaigos: nuosavų lėšų reikalavimai rinkos rizikai padengti

%, palyginti su bendra nuosavų lėšų reikalavimų suma  (22)

CA2 (520 eilutė) / (010 eilutė)

[Vertė]

020

Kredito įstaigos: pasiskirstymas pagal metodą

%, palyginti su bendru kredito įstaigų skaičiumi  (23)

Standartizuotas metodas

 

[Vertė]

030

Vidaus modeliai

 

[Vertė]

040

%, palyginti su bendra nuosavų lėšų reikalavimų rinkos rizikai padengti suma

Standartizuotas metodas

CA2 (530 eilutė) / (520 eilutė)

[Vertė]

050

Vidaus modeliai

CA2 (580 eilutė) / (520 eilutė)

[Vertė]

 

Investicinės įmonės: nuosavų lėšų reikalavimai rinkos rizikai padengti

 

 

060

Investicinės įmonės: nuosavų lėšų reikalavimai rinkos rizikai padengti

%, palyginti su bendra nuosavų lėšų reikalavimų suma  (22)

CA2 (520 eilutė) / (010 eilutė)

[Vertė]

070

Investicinės įmonės: pasiskirstymas pagal metodą

%, palyginti su bendru investicinių įmonių skaičiumi  (23)

Standartizuotas metodas

 

[Vertė]

080

Vidaus modeliai

 

[Vertė]

090

%, palyginti su bendra nuosavų lėšų reikalavimų rinkos rizikai padengti suma

Standartizuotas metodas

CA2 (530 eilutė) / (520 eilutė)

[Vertė]

100

Vidaus modeliai

CA2 (580 eilutė) / (520 eilutė)

[Vertė]


4 DALIS

Operacinės rizikos duomenys (XXXX m.)

 

Operacinės rizikos duomenys

Nuoroda į COREP formą

Duomenys

 

Kredito įstaigos: nuosavų lėšų reikalavimai operacinei rizikai padengti

 

 

010

Kredito įstaigos: nuosavų lėšų reikalavimai operacinei rizikai padengti

%, palyginti su bendra nuosavų lėšų reikalavimų suma  (24)

CA2 (590 eilutė) / (010 eilutė)

[Vertė]

020

Kredito įstaigos: pasiskirstymas pagal metodą

%, palyginti su bendru kredito įstaigų skaičiumi  (25)

Bazinio indikatoriaus metodas (BIA)

 

[Vertė]

030

Standartizuotas metodas (TSA) /

Alternatyvus standartizuotas metodas (ASA)

 

[Vertė]

040

Pažangusis vertinimo metodas (AMA)

 

[Vertė]

050

%, palyginti su bendra nuosavų lėšų reikalavimų operacinei rizikai padengti suma

BIA

CA2 (600 eilutė) / (590 eilutė)

[Vertė]

060

TSA / ASA

CA2 (610 eilutė) / (590 eilutė)

[Vertė]

070

AMA

CA2 (620 eilutė) / (590 eilutė)

[Vertė]

 

Kredito įstaigos: nuostoliai dėl operacinės rizikos

 

 

080

Kredito įstaigos: visa bendroji nuostolių suma

Visos bendrosios nuostolių sumos ir visos bendrosios pajamų sumos santykis (%)  (26)

OPR Details (920 eilutė, 080 skiltis) / OPR ((suma (010–130 eilutės), 030 skiltis)

[Vertė]

 

Investicinės įmonės: nuosavų lėšų reikalavimai operacinei rizikai padengti

 

 

090

Investicinės įmonės: nuosavų lėšų reikalavimai operacinei rizikai padengti

%, palyginti su bendra nuosavų lėšų reikalavimų suma  (24)

CA2 (590 eilutė) / (010 eilutė)

[Vertė]

100

Investicinės įmonės: pasiskirstymas pagal metodą

%, palyginti su bendru investicinių įmonių skaičiumi  (25)

BIA

 

[Vertė]

110

TSA / ASA

 

[Vertė]

120

AMA

 

[Vertė]

130

%, palyginti su bendra nuosavų lėšų reikalavimų operacinei rizikai padengti suma

BIA

CA2 (600 eilutė) / (590 eilutė)

[Vertė]

140

TSA / ASA

CA2 (610 eilutė) / (590 eilutė)

[Vertė]

150

AMA

CA2 (620 eilutė) / (590 eilutė)

[Vertė]

 

Investicinės įmonės: nuostoliai dėl operacinės rizikos

 

 

160

Investicinės įmonės: visa bendroji nuostolių suma

Visos bendrosios nuostolių sumos ir visos bendrosios pajamų sumos santykis (%)  (26)

OPR Details (920 eilutė, 080 skiltis) / OPR ((suma (010–130 eilutės), 030 skiltis)

[Vertė]


5 DALIS

Priežiūros priemonių ir administracinių sankcijų duomenys  (27) (XXXX m.)

 

Priežiūros priemonės

Duomenys

 

Kredito įstaigos

 

010

Priežiūros priemonės, kurių imtasi pagal 102 straipsnio 1 dalies a punktą

Priežiūros priemonių pagal Direktyvos 2013/36/ES 104 straipsnio 1 dalį taikymo atvejų iš viso:

[Vertė]

011

padidinti turimas nuosavas lėšas, kad jos viršytų būtiniausius kapitalo reikalavimus [104 straipsnio 1 dalies a punktas]

[Vertė]

012

sustiprinti valdymo tvarką ir vidaus kapitalo valdymą [104 straipsnio 1 dalies b punktas]

[Vertė]

013

pateikti priežiūros reikalavimų įvykdymo planą [104 straipsnio 1 dalies c punktas]

[Vertė]

014

taikyti specialią atidėjinių politiką arba turto valdymo tvarką [104 straipsnio 1 dalies d punktas]

[Vertė]

015

uždrausti arba apriboti veiklą [104 straipsnio 1 dalies e punktas]

[Vertė]

016

sumažinti veiklai, produktams ir sistemoms būdingą riziką [104 straipsnio 1 dalies f punktas]

[Vertė]

017

riboti kintamąją atlygio dalį [104 straipsnio 1 dalies g punktas]

[Vertė]

018

naudoti grynąjį pelną nuosavoms lėšoms sustiprinti [104 straipsnio 1 dalies h punktas]

[Vertė]

019

apriboti arba uždrausti paskirstymą ar palūkanų mokėjimą [104 straipsnio 1 dalies i punktas]

[Vertė]

020

nustatyti reikalavimus teikti papildomą informaciją arba ją teikti dažniau [104 straipsnio 1 dalies j punktas]

[Vertė]

021

nustatyti specialius likvidumo reikalavimus [104 straipsnio 1 dalies k punktas]

[Vertė]

022

reikalauti atskleisti papildomą informaciją [104 straipsnio 1 dalies l punktas]

[Vertė]

023

Kitų priežiūros priemonių (nenurodytų Direktyvos 2013/36/ES 104 straipsnio 1 dalyje) pobūdis ir taikymo atvejų skaičius

[Vertė]

024

Priežiūros priemonės, kurių imtasi pagal 102 straipsnio 1 dalies b punktą ir kitas Direktyvos 2013/36/ES nuostatas arba Reglamentą (ES) Nr. 575/2013

Priežiūros priemonių pagal Direktyvos 2013/36/ES 104 straipsnio 1 dalį taikymo atvejų iš viso:

[Vertė]

025

padidinti turimas nuosavas lėšas, kad jos viršytų būtiniausius kapitalo reikalavimus [104 straipsnio 1 dalies a punktas]

[Vertė]

026

sustiprinti valdymo tvarką ir vidaus kapitalo valdymą [104 straipsnio 1 dalies b punktas]

[Vertė]

027

pateikti priežiūros reikalavimų įvykdymo planą [104 straipsnio 1 dalies c punktas]

[Vertė]

028

taikyti specialią atidėjinių politiką arba turto valdymo tvarką [104 straipsnio 1 dalies d punktas]

[Vertė]

029

uždrausti arba apriboti veiklą [104 straipsnio 1 dalies e punktas]

[Vertė]

030

sumažinti veiklai, produktams ir sistemoms būdingą riziką [104 straipsnio 1 dalies f punktas]

[Vertė]

031

riboti kintamąją atlygio dalį [104 straipsnio 1 dalies g punktas]

[Vertė]

032

naudoti grynąjį pelną nuosavoms lėšoms sustiprinti [104 straipsnio 1 dalies h punktas]

[Vertė]

033

apriboti arba uždrausti paskirstymą ar palūkanų mokėjimą [104 straipsnio 1 dalies i punktas]

[Vertė]

034

nustatyti reikalavimus teikti papildomą informaciją arba ją teikti dažniau [104 straipsnio 1 dalies j punktas]

[Vertė]

035

nustatyti specialius likvidumo reikalavimus [104 straipsnio 1 dalies k punktas]

[Vertė]

036

reikalauti atskleisti papildomą informaciją [104 straipsnio 1 dalies l punktas]

[Vertė]

037

Kitų priežiūros priemonių (nenurodytų Direktyvos 2013/36/ES 104 straipsnio 1 dalyje) pobūdis ir taikymo atvejų skaičius

[Vertė]

 

 

 

 

 

Priežiūros priemonės

Duomenys

 

Investicinės įmonės

 

037

Priežiūros priemonės, kurių imtasi pagal 102 straipsnio 1 dalies a punktą

Priežiūros priemonių pagal Direktyvos 2013/36/ES 104 straipsnio 1 dalį taikymo atvejų iš viso:

[Vertė]

038

padidinti turimas nuosavas lėšas, kad jos viršytų būtiniausius kapitalo reikalavimus [104 straipsnio 1 dalies a punktas]

[Vertė]

039

sustiprinti valdymo tvarką ir vidaus kapitalo valdymą [104 straipsnio 1 dalies b punktas]

[Vertė]

040

pateikti priežiūros reikalavimų įvykdymo planą [104 straipsnio 1 dalies c punktas]

[Vertė]

041

taikyti specialią atidėjinių politiką arba turto valdymo tvarką [104 straipsnio 1 dalies d punktas]

[Vertė]

042

uždrausti arba apriboti veiklą [104 straipsnio 1 dalies e punktas]

[Vertė]

043

sumažinti veiklai, produktams ir sistemoms būdingą riziką [104 straipsnio 1 dalies f punktas]

[Vertė]

044

riboti kintamąją atlygio dalį [104 straipsnio 1 dalies g punktas]

[Vertė]

045

naudoti grynąjį pelną nuosavoms lėšoms sustiprinti [104 straipsnio 1 dalies h punktas]

[Vertė]

046

apriboti arba uždrausti paskirstymą ar palūkanų mokėjimą [104 straipsnio 1 dalies i punktas]

[Vertė]

047

nustatyti reikalavimus teikti papildomą informaciją arba ją teikti dažniau [104 straipsnio 1 dalies j punktas]

[Vertė]

048

nustatyti specialius likvidumo reikalavimus [104 straipsnio 1 dalies k punktas]

[Vertė]

049

reikalauti atskleisti papildomą informaciją [104 straipsnio 1 dalies l punktas]

[Vertė]

050

Kitų priežiūros priemonių (nenurodytų Direktyvos 2013/36/ES 104 straipsnio 1 dalyje) pobūdis ir taikymo atvejų skaičius

[Vertė]

051

Priežiūros priemonės, kurių imtasi pagal 102 straipsnio 1 dalies b punktą ir kitas Direktyvos 2013/36/ES nuostatas arba Reglamentą (ES) Nr. 575/2013

Priežiūros priemonių pagal Direktyvos 2013/36/ES 104 straipsnio 1 dalį taikymo atvejų iš viso:

[Vertė]

052

padidinti turimas nuosavas lėšas, kad jos viršytų būtiniausius kapitalo reikalavimus [104 straipsnio 1 dalies a punktas]

[Vertė]

053

sustiprinti valdymo tvarką ir vidaus kapitalo valdymą [104 straipsnio 1 dalies b punktas]

[Vertė]

054

pateikti priežiūros reikalavimų įvykdymo planą [104 straipsnio 1 dalies c punktas]

[Vertė]

055

taikyti specialią atidėjinių politiką arba turto valdymo tvarką [104 straipsnio 1 dalies d punktas]

[Vertė]

056

uždrausti arba apriboti veiklą [104 straipsnio 1 dalies e punktas]

[Vertė]

057

sumažinti veiklai, produktams ir sistemoms būdingą riziką [104 straipsnio 1 dalies f punktas]

[Vertė]

058

riboti kintamąją atlygio dalį [104 straipsnio 1 dalies g punktas]

[Vertė]

059

naudoti grynąjį pelną nuosavoms lėšoms sustiprinti [104 straipsnio 1 dalies h punktas]

[Vertė]

060

apriboti arba uždrausti paskirstymą ar palūkanų mokėjimą [104 straipsnio 1 dalies i punktas]

[Vertė]

061

nustatyti reikalavimus teikti papildomą informaciją arba ją teikti dažniau [104 straipsnio 1 dalies j punktas]

[Vertė]

062

nustatyti specialius likvidumo reikalavimus [104 straipsnio 1 dalies k punktas]

[Vertė]

063

reikalauti atskleisti papildomą informaciją [104 straipsnio 1 dalies l punktas]

[Vertė]

064

Kitų priežiūros priemonių (nenurodytų Direktyvos 2013/36/ES 104 straipsnio 1 dalyje) pobūdis ir taikymo atvejų skaičius

[Vertė]

 

 

 

 

 

Administracinės sankcijos (28)

Duomenys

 

Kredito įstaigos

 

065

Administracinės sankcijos (už veiklos leidimų išdavimo reikalavimų ir kvalifikuotosios akcijų paketo dalies įsigijimo reikalavimų pažeidimus)

Administracinių sankcijų pagal Direktyvos 2013/36/ES 66 straipsnio 2 dalį taikymo atvejų iš viso:

[Vertė]

066

vieši pranešimai, kuriuose nurodomas atsakingas fizinis arba juridinis asmuo ir pažeidimo pobūdis [66 straipsnio 2 dalies a punktas]

[Vertė]

067

nurodymai atsakingam fiziniam arba juridiniam asmeniui nutraukti pažeidimą ir nekartoti tokių veiksmų [66 straipsnio 2 dalies b punktas]

[Vertė]

068

administracinės piniginės sankcijos juridiniam arba fiziniam asmeniui [66 straipsnio 2 dalies c–e punktai]

[Vertė]

069

akcininkų naudojimosi balsavimo teisėmis sustabdymas [66 straipsnio 2 dalies f punktas]

[Vertė]

070

Kitų administracinių sankcijų (nenurodytų Direktyvos 2013/36/ES 66 straipsnio 2 dalyje) pobūdis ir taikymo atvejų skaičius

[laisvos formos tekstas]

071

Administracinės sankcijos (už kitus Direktyva 2013/36/ES arba Reglamentu (ES) Nr. 575/2013 nustatytų reikalavimų pažeidimus)

Administracinių sankcijų pagal Direktyvos 2013/36/ES 67 straipsnio 2 dalį taikymo atvejų iš viso:

[Vertė]

072

vieši pranešimai, kuriuose nurodomas atsakingas fizinis arba juridinis asmuo ir pažeidimo pobūdis [67 straipsnio 2 dalies a punktas]

[Vertė]

073

nurodymai atsakingam fiziniam arba juridiniam asmeniui nutraukti pažeidimą ir nekartoti tokių veiksmų [67 straipsnio 2 dalies b punktas]

[Vertė]

074

kredito įstaigos veiklos leidimo panaikinimas [67 straipsnio 2 dalies c punktas]

[Vertė]

075

laikini draudimai fiziniam asmeniui vykdyti pareigas kredito įstaigose [67 straipsnio 2 dalies d punktas]

[Vertė]

076

administracinės piniginės sankcijos juridiniam arba fiziniam asmeniui [67 straipsnio 2 dalies e–g punktai]

[Vertė]

077

Kitų administracinių sankcijų (nenurodytų Direktyvos 2013/36/ES 67 straipsnio 2 dalyje) pobūdis ir taikymo atvejų skaičius

[laisvos formos tekstas]

 

Investicinės įmonės

 

078

Administracinės sankcijos (už veiklos leidimų išdavimo reikalavimų ir kvalifikuotosios akcijų paketo dalies įsigijimo reikalavimų pažeidimus)

Administracinių sankcijų pagal Direktyvos 2013/36/ES 66 straipsnio 2 dalį taikymo atvejų iš viso:

[Vertė]

079

vieši pranešimai, kuriuose nurodomas atsakingas fizinis arba juridinis asmuo ir pažeidimo pobūdis [66 straipsnio 2 dalies a punktas]

[Vertė]

080

nurodymai atsakingam fiziniam arba juridiniam asmeniui nutraukti pažeidimą ir nekartoti tokių veiksmų [66 straipsnio 2 dalies b punktas]

[Vertė]

081

administracinės piniginės sankcijos juridiniam asmeniui [66 straipsnio 2 dalies c–e punktai]

[Vertė]

082

akcininkų naudojimosi balsavimo teisėmis sustabdymas [66 straipsnio 2 dalies f punktas]

[Vertė]

083

Kitų administracinių sankcijų (nenurodytų Direktyvos 2013/36/ES 66 straipsnio 2 dalyje) pobūdis ir taikymo atvejų skaičius

[Vertė]

084

Administracinės sankcijos (už kitus Direktyva 2013/36/ES arba Reglamentu (ES) Nr. 575/2013 nustatytų reikalavimų pažeidimus)

Administracinių sankcijų pagal Direktyvos 2013/36/ES 66 straipsnio 2 dalį taikymo atvejų iš viso:

[Vertė]

085

vieši pranešimai, kuriuose nurodomas atsakingas fizinis arba juridinis asmuo ir pažeidimo pobūdis [67 straipsnio 2 dalies a punktas]

[Vertė]

086

nurodymai atsakingam fiziniam arba juridiniam asmeniui nutraukti pažeidimą ir nekartoti tokių veiksmų [67 straipsnio 2 dalies b punktas]

[Vertė]

087

investicinių įmonių veiklos leidimo panaikinimas [67 straipsnio 2 dalies c punktas]

[Vertė]

088

laikini draudimai fiziniam asmeniui vykdyti pareigas investicinėse įmonėse [67 straipsnio 2 dalies d punktas]

[Vertė]

089

administracinės piniginės sankcijos juridiniam arba fiziniam asmeniui [67 straipsnio 2 dalies e–g punktai]

[Vertė]

090

Kitų administracinių sankcijų (nenurodytų Direktyvos 2013/36/ES 67 straipsnio 2 dalyje) pobūdis ir taikymo atvejų skaičius

[laisvos formos tekstas]

Kompetentingos institucijos konkrečioms įstaigoms skirtų priežiūros veiksmų ar sprendimų neatskleidžia. Skelbdamos informaciją apie bendruosius kriterijus ir metodiką kompetentingos institucijos neatskleidžia jokių priežiūros priemonių, skirtų konkrečioms įstaigoms, nepriklausomai nuo to, ar šios priemonės taikytos vienai įstaigai, ar jų grupei.


6 DALIS

Reikalavimų netaikymo duomenys  (29) (XXXX m.)

 

Leidimas individualiai netaikyti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 antroje–penktoje, septintoje ir aštuntoje dalyse nustatytų rizikos ribojimo reikalavimų

 

Teisinė nuoroda Reglamente (ES) Nr. 575/2013

7 straipsnio 1 ir 2 dalys

(reikalavimų netaikymas patronuojamosioms įmonėms) (30)

7 straipsnio 3 dalis

(reikalavimų netaikymas patronuojančiosioms įstaigoms)

010

Reikalavimų netaikymo atvejų iš viso

[Vertė]

[Vertė]

011

Reikalavimų netaikymo patronuojančiosioms įstaigoms, turinčioms trečiosiose valstybėse įsteigtų patronuojamųjų įmonių arba dalyvaujančioms valdant tokių įmonių kapitalą, atvejų skaičius

N/A

[Vertė]

012

Trečiosiose valstybėse įsteigtose patronuojamosiose įmonėse turimų konsoliduotų nuosavų lėšų bendra suma (mln. EUR)

N/A

[Vertė]

013

Trečiosiose valstybėse įsteigtose patronuojamosiose įmonėse turimų visų konsoliduotų nuosavų lėšų procentinė dalis (%)

N/A

[Vertė]

014

Trečiosiose valstybėse įsteigtoms patronuojamosioms įmonėms priskirtų konsoliduotų nuosavų lėšų reikalavimų procentinė dalis (%)

N/A

[Vertė]

 

Patronuojančiosioms įstaigoms suteikiamas leidimas į savo rizikos ribojimo reikalavimų, nustatytų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 antroje–penktoje ir aštuntoje dalyse, apskaičiavimą įtraukti patronuojamąsias įmones

 

Teisinė nuoroda Reglamente (ES) Nr. 575/2013

9 straipsnio 1 dalis

(Individualus konsolidavimo metodas)

015

Leidimo suteikimo atvejų iš viso

[Vertė]

016

Patronuojančiosioms įstaigoms suteiktų leidimų į savo reikalavimų apskaičiavimą įtraukti trečiosiose valstybėse įsteigtas patronuojamąsias įmones skaičius

[Vertė]

017

Trečiosiose valstybėse įsteigtose patronuojamosiose įmonėse turimų konsoliduotų nuosavų lėšų bendra suma (mln. EUR)

[Vertė]

018

Trečiosiose valstybėse įsteigtose patronuojamosiose įmonėse turimų visų konsoliduotų nuosavų lėšų procentinė dalis (%)

[Vertė]

019

Trečiosiose valstybėse įsteigtoms patronuojamosioms įmonėms priskirtų konsoliduotų nuosavų lėšų reikalavimų procentinė dalis (%)

[Vertė]

 

Leidimas individualiai netaikyti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 šeštoje dalyje nustatytų likvidumo reikalavimų

 

Teisinė nuoroda Reglamente (ES) Nr. 575/2013

8 straipsnis

(Likvidumo reikalavimų netaikymas patronuojamosioms įmonėms)

020

Reikalavimų netaikymo atvejų iš viso

[Vertė]

021

Reikalavimų netaikymo pagal 8 straipsnio 2 dalį, kai visos vieno likvidumo pogrupio įstaigos turi veiklos leidimus toje pačioje valstybėje narėje, atvejų skaičius

[Vertė]

022

Reikalavimų netaikymo pagal 8 straipsnio 1 dalį, kai visos vieno likvidumo pogrupio įstaigos turi veiklos leidimus keliose valstybėse narėse, atvejų skaičius

[Vertė]

023

Reikalavimų netaikymo pagal 8 straipsnio 3 dalį įstaigoms, kurios priklauso tai pačiai institucinei užtikrinimo sistemai, atvejų skaičius

[Vertė]

 

Leidimas individualiai netaikyti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 antroje–aštuntoje dalyse nustatytų rizikos ribojimo reikalavimų

 

Teisinė nuoroda Reglamente (ES) Nr. 575/2013

10 straipsnis

(Centrinės įstaigos nuolat kontroliuojamos kredito įstaigos)

024

Reikalavimų netaikymo atvejų iš viso

[Vertė]

025

Reikalavimų netaikymo centrinės įstaigos nuolat kontroliuojamoms kredito įstaigoms atvejų skaičius

[Vertė]

026

Reikalavimų netaikymo centrinėms įstaigoms atvejų skaičius

[Vertė]


(1)  Bendro turto vertė nacionalinių kompetentingų institucijų atveju lygi šalies bendro turto vertei (tik 020 ir 030 eilutėse), o ECB atveju – viso BPM svarbių įstaigų bendro turto vertei.

(2)  Bendrasis vidaus produktas rinkos kainomis; siūlomas šaltinis: Eurostatas / ECB.

(3)  EEE šalys neįtraukiamos.

(4)  Filialų, kaip apibrėžta KRR 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, skaičius. Kredito įstaigos, kurios pagrindinė buveinė yra trečiojoje valstybėje, veiklos vietos, įsteigtos toje pačioje šalyje, nepriklausomai nuo jų skaičiaus, turėtų būti skaičiuojamos kaip vienas filialas.

(5)  Patronuojamųjų įmonių, kaip apibrėžta KRR 4 straipsnio 1 dalies 16 punkte, skaičius. Bet kuri patronuojamosios įmonės patronuojamoji įmonė taip pat laikoma tos įmonės, kuri yra galutinė šių įmonių patronuojančioji įmonė, patronuojamąja įmone.

(6)  Bendro 1 lygio nuosavo kapitalo, kaip apibrėžta KRR 50 straipsnyje, ir nuosavų lėšų, kaip apibrėžta KRR 4 straipsnio 1 dalies 118 punkte ir 72 straipsnyje, santykis, išreikštas procentais (%).

(7)  Papildomo 1 lygio kapitalo, kaip apibrėžta KRR 61 straipsnyje, ir nuosavų lėšų, kaip apibrėžta KRR 4 straipsnio 1 dalies 118 punkte ir 72 straipsnyje, santykis, išreikštas procentais (%).

(8)  2 lygio kapitalo, kaip apibrėžta KRR 71 straipsnyje, ir nuosavų lėšų, kaip apibrėžta KRR 4 straipsnio 1 dalies 118 punkte ir 72 straipsnyje, santykis, išreikštas procentais (%).

(9)  Bendros rizikos pozicijos sumos, kaip apibrėžta KRR 92 straipsnio 3 dalyje, 95, 96 ir 98 straipsniuose, 8 %.

(10)  Nuosavų lėšų ir bendros rizikos pozicijos sumos, kaip apibrėžta KRR 92 straipsnio 2 dalies c punkte, santykis, išreikštas procentais (%).

(11)  Nuosavų lėšų reikalavimų kredito rizikai padengti, kaip apibrėžta KRR 92 straipsnio 3 dalies a ir f punktuose, ir bendros nuosavų lėšų sumos, kaip apibrėžta KRR 92 straipsnio 3 dalyje, 95, 96 ir 98 straipsniuose, santykis.

(12)  Jei įstaiga taiko ne vieną metodą, tai turi būti apskaičiuota pagal kiekvieną iš jų. Taigi procentinių dydžių, nurodytų pagal tris metodus, suma gali viršyti 100 %.

(13)  Išskirtiniais atvejais, kai įstaiga taiko ne vieną metodą, tai turi būti apskaičiuota pagal kiekvieną iš jų. Taigi nurodytų procentinių dydžių suma gali viršyti 100 %.

(14)  Nuosavų lėšų reikalavimų kredito rizikai padengti, kaip apibrėžta KRR 92 straipsnio 3 dalies a ir f punktuose, ir bendros nuosavų lėšų sumos, kaip apibrėžta KRR 92 straipsnio 3 dalyje, 95, 96 ir 98 straipsniuose, santykis.

(15)  Investicinių įmonių, kurios apskaičiuodamos bendrą nuosavų lėšų reikalavimų kredito rizikai padengti sumą, kaip apibrėžta KRR 92 straipsnio 3 dalies a ir f punktuose, atitinkamai taiko SA ir IRB metodus, nuosavų lėšų reikalavimų procentinis dydis.

(16)  Nurodoma ataskaitinės datos apskaičiuotų nuostolių suma.

(17)  Kaip apibrėžta atitinkamai KRR 101 straipsnio 1 dalies c ir f punktuose; rinkos vertė ir hipotekinė vertė pagal 4 straipsnio 1 dalies 74 ir 76 punktus; tik pozicijos daliai, kuri laikoma visiškai ir visapusiškai užtikrinta pagal KRR 124 straipsnio 1 dalį.

(18)  Kaip apibrėžta atitinkamai KRR 101 straipsnio 1 dalies a ir d punktuose; rinkos vertė ir hipotekinė vertė pagal 4 straipsnio 1 dalies 74 ir 76 punktus.

(19)  Kai užtikrinimo priemonės vertė yra apskaičiuota kaip hipotekinė vertė.

(20)  Kaip apibrėžta atitinkamai KRR 101 straipsnio 1 dalies b ir e punktuose; rinkos vertė ir hipotekinė vertė pagal 4 straipsnio 1 dalies 74 ir 76 punktus.

(21)  Formoje pateikiama ne vien įstaigų, turinčių rinkos rizikos pozicijų, bet visų įstaigų informacija.

(22)  Bendros rizikos pozicijos sumos, apimančios pozicijų, valiutų kursų ir biržos prekių kainos riziką, kaip apibrėžta KRR 92 straipsnio 3 dalies b punkto i papunktyje, c punkto i ir iii papunkčiuose ir 4 dalies b punkte, ir bendros rizikos pozicijos sumos, kaip apibrėžta KRR 92 straipsnio 3 dalyje, 95, 96 ir 98 straipsniuose, santykis (%).

(23)  Jei įstaiga taiko ne vieną metodą, tai turi būti apskaičiuota pagal kiekvieną iš jų. Taigi nurodytų procentinių dydžių suma gali viršyti 100 %, bet gali ir nesiekti 100 %, nes mažus prekybos portfelius turintys subjektai neprivalo nustatyti rinkos rizikos.

(24)  Bendros rizikos pozicijos sumos, apimančios operacinę riziką, kaip apibrėžta KRR 92 straipsnio 3 dalyje, ir bendros rizikos pozicijos sumos, kaip apibrėžta KRR 92 straipsnio 3 dalyje, 95, 96 ir 98 straipsniuose, santykis (%).

(25)  Jei įstaiga taiko ne vieną metodą, tai turi būti apskaičiuota pagal kiekvieną iš jų. Taigi nurodytų procentinių dydžių suma gali viršyti 100 %, bet gali ir nesiekti 100 %, nes kai kurios investicinės įmonės neprivalo apskaičiuoti operacinės rizikos kapitalo poreikio koeficiento.

(26)  Taikoma tik subjektams, taikantiems AMA arba TSA / ASA metodą; visų verslo linijų bendros nuostolių sumos ir atitinkamo paskutinių metų bankininkystės veiklos, kuriai taikyti TSA / ASA ir AMA metodai, rodiklio sumos santykis (%).

(27)  Informacija pateikiama pagal sprendimo datą.

Dėl nacionalinių taisyklių ir kompetentingų institucijų priežiūros praktikos bei metodų skirtumų šioje lentelėje pateiktų atskirų jurisdikcijų duomenų gali nepavykti prasmingai palyginti. Išvados, padarytos atidžiai neapsvarsčius tų skirtumų, gali būti klaidinančios.

(28)  Kompetentingų institucijų taikytos administracinės sankcijos. Kompetentingos institucijos nurodo visus administracinių sankcijų taikymo atvejus, dėl kurių nepateikta skundų jų jurisdikcijoje, pagal atskleidimo ataskaitinę datą. Valstybių narių, kuriose leidžiama skelbti administracines sankcijas, dėl kurių pateiktas skundas, kompetentingos institucijos nurodo ir tų administracinių sankcijų taikymo atvejus, nebent priimtas sprendimas skundą patenkinti ir administracinę sankciją panaikinti.

(29)  Informaciją apie reikalavimų netaikymo praktiką kompetentingos institucijos pateikia nurodydamos atvejų, kai kompetentingos institucijos nusprendė netaikyti reikalavimų ir tas sprendimas dar taikomas ir galioja, skaičių iš viso. Pateikiama informacija tik apie tuos subjektus, kuriems leista netaikyti reikalavimų. Kai informacijos nėra, t. y. ji nėra reguliariai teikiama, įrašoma „N/A“.

(30)  Apskaičiuojant reikalavimų netaikymo atvejus, remiamasi įstaigų, kurioms leista netaikyti reikalavimų, skaičiumi.