24.5.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 138/74


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/840

2019 m. kovo 12 d.

kuriuo dėl Kanados kilmės vyno importo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2018/273 ir panaikinamas įpareigojimas mažmenininkams pildyti vyno produktų įvežimo ir išvežimo operacijų registrą

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 89 straipsnio a punktą ir 147 straipsnio 3 dalies d punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2018/273 (2) nustatomos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės dėl importuojamiems vyno produktams išleisti į laisvą apyvartą Sąjungoje skirtų lydimųjų dokumentų;

(2)

Europos Sąjungos ir Kanados susitarimo dėl prekybos vynais ir spiritiniais gėrimais (3) (toliau – Susitarimas) 23 straipsnyje nustatyta, kad Kanados kilmės vynas, kurio gamybą prižiūri ir kontroliuoja viena iš VI priede išvardytų kompetentingų įstaigų, gali būti importuojamas laikantis supaprastintų sertifikavimo nuostatų, numatytų pagal Sąjungos taisykles. Pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 26 straipsnį trečiųjų šalių vyno gamintojai gali parengti ir pasirašyti sertifikavimo dokumentą, jei jie yra gavę individualų tų trečiųjų šalių vienos iš kompetentingų įstaigų leidimą ir yra jų tikrinami. Siekiant įgyvendinti Susitarimo 23 straipsnį, Deleguotasis reglamentas (ES) 2018/273 turi būti iš dalies pakeistas įtraukiant nuostatą, kuria Kanados kilmės vynų importui į Sąjungą leidžiama taikyti to reglamento 26 straipsnyje nustatytą supaprastintą procedūrą;

(3)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 147 straipsnio 2 dalį fiziniai arba juridiniai asmenys ar asmenų grupės, kurie vyno sektoriaus produktais disponuoja profesiniais tikslais, pildo tokių produktų įvežimo ir išvežimo operacijų registrą. Deleguotajame reglamente (ES) 2018/273 nustatytos šio įpareigojimo išimtys, taikomos tam tikrų kategorijų ūkio subjektams. Tomis išimtimis siekiama panaikinti neproporcingą administracinę naštą ūkio subjektams, parduodantiems arba laikantiems nedidelius vynų produktų kiekius. Tačiau tiems mažmenininkams, kurių verslo veikla pagal apibrėžtį apima vyno ir misos pardavimą nedideliais kiekiais, išimtys nėra taikomos;

(4)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 436/2009 (4), kuris buvo panaikintas Deleguotuoju reglamentu (ES) 2018/273, mažmenininkai buvo atleisti nuo įpareigojimo pildyti įvežamų ir išvežamų produktų registrą. Įpareigojimas pildyti įvežamų ir išvežamų produktų registrą užkrauna didelę administracinę naštą mažmenininkams, tuo tarpu išimties mažmenininkams atkūrimas neužkerta kelio tinkamam vyno produktų atsekamumui. Todėl reikėtų iš dalies pakeisti Deleguotąjį reglamentą (ES) 2018/273, kad kategoriją būtų galima atleisti nuo įpareigojimo pildyti įvežamų ir išvežamų produktų registrą;

(5)

atsižvelgiant į tai, kad šiuo reglamentu atstatoma anksčiau Reglamentu (EB) Nr. 436/2009 suteikta išimtis, reikėtų siekti, kad laikotarpiu tarp Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 įsigaliojimo ir šio reglamento įsigaliojimo įpareigojimas pildyti įvežamų ir išvežamų produktų registrą mažmenininkams nebūtų taikomas. Todėl, siekiant teisinio tikrumo, išimtis turėtų būti taikoma atgaline data nuo Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 įsigaliojimo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotasis reglamentas (ES) 2018/273 iš dalies keičiamas taip:

1)

28 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo c punktu:

„c)

mažmenininkai.“;

2)

VII priedo IV dalies B skirsnis pakeičiamas taip:

„B.

26 straipsnyje nurodytų trečiųjų šalių sąrašas:

Australija

Kanada

Čilė

Jungtinės Amerikos Valstijos.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

1 straipsnio 1 dalis taikoma nuo 2018 m. kovo 3 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. kovo 12 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671).

(2)  2017 m. gruodžio 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/273, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarkos, vynuogynų registro, lydimųjų dokumentų ir sertifikavimo, įvežimo ir išvežimo operacijų registro, privalomųjų deklaracijų, pranešimų bei praneštos informacijos skelbimo ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl atitinkamų patikrų bei nuobaudų, iš dalies keičiami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 555/2008, (EB) Nr. 606/2009 bei (EB) Nr. 607/2009 ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 436/2009 bei Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/560 (OL L 58, 2018 2 28, p. 1).

(3)  2003 m. rugsėjo 16 d. Europos bendrijos ir Kanados susitarimas dėl prekybos vynais ir spiritiniais gėrimais (toliau – 2003 m. vynų ir spiritinių gėrimų susitarimas) su pakeitimais, įtrauktas į Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamų ekonomikos ir prekybos susitarimą (IEPS) (OL L 11, 2017 1 14, p. 23).

(4)  2009 m. gegužės 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 436/2009, kuriuo nustatoma Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 taikymo vynuogynų registrui, privalomajam deklaravimui ir rinkai stebėti reikalingos informacijos kaupimui, vyno produktų lydraščiams ir vyno sektoriuje privalomiems pildyti žurnalams tvarka (OL L 128, 2009 5 27, p. 15).