28.5.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 141/42


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/834

2019 m. gegužės 20 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos, susijusios su tarpuskaitos prievole, tarpuskaitos prievolės taikymo sustabdymu, duomenų teikimo reikalavimais, ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdais, sandorių duomenų saugyklų registracija ir priežiūra bei reikalavimais sandorių duomenų saugykloms

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę (1),

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (3),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (4) įsigaliojo 2012 m. rugpjūčio 16 d. Jo reikalavimais, kaip antai, kad būtų atliekama standartizuotų ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių centrinė tarpuskaita, garantinės įmokos reikalavimais ir ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims, kurių centrinė tarpuskaita neatliekama, taikomais operacinės rizikos mažinimo reikalavimais, išvestinių finansinių priemonių sutartims taikomomis prievolėmis teikti ataskaitas, pagrindinėms sandorio šalims taikomais reikalavimais ir sandorių duomenų saugykloms taikomais reikalavimais, prisidedama prie sisteminės rizikos mažinimo, didinant ne biržos išvestinių finansinių priemonių rinkos skaidrumą ir mažinant sandorio šalies kredito riziką ir su ne biržos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis susijusią operacinę riziką;

(2)

tam tikrų sričių, kurias apima Reglamentas (ES) Nr. 648/2012, supaprastinimas ir proporcingesnis požiūris į tas sritis atitinka Komisijos reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą, kurioje pabrėžiamas sąnaudų mažinimo ir supaprastinimo poreikis, kad Sąjungos politikos tikslų būtų siekiama veiksmingiausiu būdu, ir kuria pirmiausia siekiama sumažinti reguliavimo ir administracinę naštą. Tačiau to supaprastinimo ir proporcingesnio požiūrio turėtų būti siekiama nedarant poveikio svarbiausiems tikslams – skatinti finansinį stabilumą ir mažinti sisteminę riziką – vadovaujantis G 20 vadovų pareiškimu, priimtu 2009 m. rugsėjo 26 d. aukščiausiojo lygio susitikime Pitsburge;

(3)

veiksmingos ir atsparios poprekybinės sistemos ir užtikrinimo įkaitu rinkos yra esminiai tinkamai veikiančios kapitalo rinkų sąjungos elementai; jomis grindžiamos pastangos remti investicijas, ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą, laikantis politinių Komisijos prioritetų;

(4)

2015 m. ir 2016 m. Komisija surengė dvi viešas konsultacijas dėl Reglamento (ES) Nr. 648/2012 taikymo. Komisijai informacijos apie to reglamento taikymą taip pat pateikė Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) (EVPRI), įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1095/2010 (5), Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV), įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1092/2010 (6), ir Europos centrinių bankų sistema (ECBS). Iš tų viešų konsultacijų paaiškėjo, kad suinteresuotieji subjektai pritaria Reglamento (ES) Nr. 648/2012 tikslams ir kad to reglamento nebūtina iš esmės peržiūrėti. 2016 m. lapkričio 23 d. Komisija priėmė bendrą ataskaitą, vadovaudamasi Reglamentu (ES) Nr. 648/2012. Nors ne visos Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos buvo visapusiškai taikomos ir todėl nebuvo galima nuodugniai įvertinti to reglamento, toje ataskaitoje nurodytos sritys, kuriose reikia imtis tikslinių veiksmų, siekiant užtikrinti, kad Reglamento (ES) Nr. 648/2012 tikslų būtų siekiama proporcingiau, veiksmingiau ir rezultatyviau;

(5)

Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 turėtų būti taikomas visoms finansų sandorio šalimis, kurios galėtų kelti didelę sisteminę riziką finansų sistemai. Todėl reikėtų iš dalies pakeisti finansų sandorio šalies apibrėžtį;

(6)

darbuotojų akcijų pirkimo planai yra sistemos, kurias paprastai sudaro įmonė ir pagal kurias asmenys gali tiesiogiai arba netiesiogiai pasirašyti, pirkti, gauti arba nuosavybės teise įgyti tos įmonės arba tai pačiai grupei priklausančios kitos įmonės akcijų, jeigu pagal tą planą naudą gauna bent tos įmonės ar tai pačiai grupei priklausančios kitos įmonės darbuotojai ar buvę darbuotojai arba tos įmonės ar tai pačiai grupei priklausančios kitos įmonės valdybos nariai ar buvę valdybos nariai. 2017 m. birželio 8 d. Komisijos komunikate dėl kapitalo rinkų sąjungos veiksmų plano laikotarpio vidurio peržiūros priemonės, susijusios su darbuotojų akcijų pirkimo planu, nurodomos kaip vienas iš galimų būdų stiprinti kapitalo rinkų sąjungą, siekiant skatinti mažmeninį investavimą. Todėl ir vadovaujantis proporcingumo principu kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas (KIPVPS) arba alternatyvaus investavimo fondas (AIF), įsteigtas išimtinai tik vieno darbuotojų akcijų pirkimo plano ar kelių tokių planų tikslais, neturėtų būti apibrėžiamas kaip finansų sandorio šalis;

(7)

tam tikrų finansų sandorio šalių veiklos, vykdomos ne biržos išvestinių finansinių priemonių rinkose, apimtis yra per maža, kad keltų didelę sisteminę riziką finansų sistemai, ir per maža, kad centrinė tarpuskaita būtų ekonomiškai perspektyvi. Toms sandorio šalims, paprastai vadinamoms mažosiomis finansų sandorio šalimis, neturėtų būti taikoma tarpuskaitos prievolė, tačiau joms turėtų tebegalioti reikalavimas keistis įkaitu, siekiant sumažinti bet kokią sisteminę riziką. Tačiau finansų sandorio šalies pozicijai viršijus, apskaičiuojant grupės lygiu, bent vienos klasės ne biržos išvestinių finansinių priemonių tarpuskaitos ribą, tarpuskaitos prievolė turėtų būti taikoma visoms ne biržos išvestinių finansinių priemonių klasėms, atsižvelgiant į finansų sandorio šalių tarpusavio sąsajas ir galimą sisteminę riziką finansų sistemai, kuri galėtų kilti, jei būtų neatliekama tų ne biržos išvestinių finansinių priemonių centrinė tarpuskaita. Finansų sandorio šalis turėtų turėti galimybę bet kuriuo metu įrodyti, kad jos pozicijos nebeviršija bet kurios ne biržos išvestinių finansinių priemonių klasės tarpuskaitos ribos, ir tokiu atveju tarpuskaitos prievolė turėtų būti nebetaikoma;

(8)

ne finansų sandorio šalys yra mažiau tarpusavyje susijusios nei finansų sandorio šalys. Be to, dažnai jos daugiausia vykdo tik su vienos klasės ne biržos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis susijusią veiklą. Todėl jų veikla sietina su mažesne sistemine rizika finansų sistemai nei finansų sandorio šalių veikla. Atsižvelgiant į tai, tarpuskaitos prievolės, taikomos ne finansų sandorio šalims, kurios nusprendžia, kad kas 12 mėnesių apskaičiuos savo pozicijas tarpuskaitos ribų atžvilgiu, taikymo sritis turėtų būti susiaurinta. Toms ne finansų sandorio šalims tarpuskaitos prievolė turėtų būti taikoma tik tų ne biržos išvestinių finansinių priemonių klasių, kurių atveju viršyta tarpuskaitos riba, atžvilgiu. Tačiau ne finansų sandorio šalims turėtų tebegalioti reikalavimas keistis įkaitu, kai viršijama bet kuri iš tarpuskaitos ribų. Toms ne finansų sandorio šalims, kurios nusprendžia, kad neapskaičiuos savo pozicijos tarpuskaitos ribų atžvilgiu, tarpuskaitos prievolė turėtų būti taikoma visų ne biržos išvestinių finansinių priemonių klasių atžvilgiu. Ne finansų sandorio šalis turėtų turėti galimybę bet kuriuo metu įrodyti, kad jos pozicijos nebeviršija kuriai nors ne biržos išvestinių finansinių priemonių klasei taikomos tarpuskaitos ribos, ir tokiu atveju tai ne biržos išvestinių finansinių priemonių klasei tarpuskaitos prievolė turėtų būti nebetaikoma;

(9)

siekiant atsižvelgti į bet kokius finansų rinkų pokyčius, EVPRI turėtų periodiškai peržiūrėti tarpuskaitos ribas ir, kai būtina, jas atnaujinti. Atliekant tą periodinę peržiūrą turėtų būti parengiama ataskaita;

(10)

reikalavimas atlikti tam tikrų ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, sudarytų iki tarpuskaitos prievolės įsigaliojimo, tarpuskaitą, sukelia teisinį netikrumą ir apsunkina veiklą, o nauda yra nedidelė. Dėl to reikalavimo tų sutarčių sandorio šalys visų pirma patiria papildomų sąnaudų ir papildomą naštą, taip pat minėtas reikalavimas galėtų paveikti sklandų rinkos veikimą iš esmės teigiamai neprisidėdamas prie to, kad Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 būtų taikomas vienodai ir nuosekliai, arba prie to, kad rinkos dalyviams būtų nustatytos vienodos sąlygos. Todėl tą reikalavimą reikėtų panaikinti;

(11)

sandorio šalims, kurių veiklos, vykdomos ne biržos išvestinių finansinių priemonių rinkose, apimtis yra maža, kyla prieigos prie centrinės tarpuskaitos sunkumų, nesvarbu, ar jos būtų tarpuskaitos nario klientės, ar naudotųsi netiesioginės tarpuskaitos priemonėmis. Todėl turėtų būti reikalaujama, kad tarpuskaitos nariai ir tarpuskaitos narių klientai, kurie arba tiesiogiai teikia tarpuskaitos paslaugas kitoms sandorio šalims arba netiesiogiai leidžia savo pačių klientams teikti tokias paslaugas kitoms sandorio šalims, tai darytų sąžiningomis, pagrįstomis, nediskriminacinėmis ir skaidriomis komercinėmis sąlygomis. Nors šio reikalavimo pasekmė neturėtų būti kainų reguliavimas arba prievolė sudaryti sutartis, tarpuskaitos nariams ir klientams turėtų būti leidžiama kontroliuoti su siūlomomis tarpuskaitos paslaugomis susijusią riziką, pavyzdžiui, sandorio šalies riziką;

(12)

informacijoje apie pagrindinių sandorio šalių leidimuose numatytas finansines priemones gali nebūti nurodomos visos ne biržos išvestinių finansinių priemonių klasės, kurių tarpuskaitą pagrindinei sandorio šaliai leidžiama atlikti. Siekiant užtikrinti, kas EVPRI galėtų vykdyti savo užduotis ir pareigas, susijusias su tarpuskaitos prievole, kompetentingos institucijos turėtų nedelsdamos pranešti EVPRI bet kokią iš pagrindinės sandorio šalies gautą informaciją apie pagrindinės sandorio šalies ketinimą pradėti vykdyti kurios nors ne biržos išvestinių finansinių priemonių klasės, numatytos jos esamame leidime, tarpuskaitą;

(13)

tam tikromis išimtinėmis aplinkybėmis tarpuskaitos prievolės taikymą turėtų būti įmanoma laikinai sustabdyti. Toks sustabdymas turėtų būti įmanomas, kai nebetenkinami kriterijai, kuriais remiantis konkrečioms ne biržos išvestinių finansinių priemonių klasėms buvo taikoma tarpuskaitos prievolė. Tai galėtų būti atvejis, kai tam tikrų klasių ne biržos išvestinės finansinės priemonės tampa netinkamos privalomai centrinei tarpuskaitai arba kai iš esmės pasikeitė vienas iš tų kriterijų, taikomų konkrečių klasių ne biržos išvestinėms finansinėms priemonėms. Sustabdyti tarpuskaitos prievolės taikymą taip pat turėtų būti įmanoma, kai pagrindinė sandorio šalis nustoja teikti tarpuskaitos paslaugą kurių nors konkrečių klasių ne biržos išvestinėms finansinėms priemonėms arba kurios nors konkrečios rūšies sandorio šalims, o kita pagrindinė sandorio šalis negali pakankamai greitai perimti tų tarpuskaitos paslaugų. Be to, sustabdyti tarpuskaitos prievolės taikymą turėtų būti įmanoma, kai laikoma, kad tai būtina siekiant išvengti didelės grėsmės finansiniam Sąjungos stabilumui. Kad būtų užtikrintas finansinis stabilumas ir būtų išvengiama rinkos sutrikdymo, EVPRI turėtų, atsižvelgdama į G 20 tikslus, užtikrinti, kad tais atvejais, kai tarpuskaitos prievolę yra tikslinga panaikinti, toks panaikinimas būtų pradedamas tarpuskaitos prievolės sustabdymo metu ir likus pakankamai laiko, kad būtų galima iš dalies pakeisti atitinkamus techninius reguliavimo standartus;

(14)

Europos Pralamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 600/2014 (7) sandorio šalims nustatyta pareiga išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurioms taikoma tarpuskaitos pareiga, prekiauti prekybos vietose atsiranda, remiantis tame reglamente išsamiai išdėstyta prekybos pareigos taikymo tvarka, tuomet, kai kurios nors išvestinių finansinių priemonių klasės atžvilgiu paskelbiamas tarpuskaitos prievolės įsigaliojimas. Tarpuskaitos prievolės sustabdymas gali trukdyti sandorio šalims vykdyti prekybos pareigą. Todėl tais atvejais, kai tarpuskaitos prievolę prašoma sustabdyti ir laikoma, kad yra iš esmės pasikeitę prekybos pareigos įsigaliojimui taikomi kriterijai, EVPRI turėtų galėti pasiūlyti tokį pat prekybos pareigos sustabdymą Reglamento (ES) Nr. 648/2012, o ne Reglamento (ES) Nr. 600/2014 pagrindu;

(15)

paaiškėjo, kad pranešti apie ankstesnes sutartis sudėtinga dėl to, kad tam tikrų duomenų, kurių reikalaujama dabar, iki Reglamento (ES) Nr. 648/2012 įsigaliojimo nebuvo reikalaujama pateikti. Dėl to nepateikta itin daug duomenų, o pateiktų duomenų kokybė yra prasta, nors duomenų apie tas sutartis teikimo našta išlieka didelė. Todėl yra didelė tikimybė, kad tie ankstesni duomenys liks nepanaudoti. Be to, iki tol, kol įsigalios pranešimų apie ankstesnes sutartis teikimo terminas, kai kurių tų sutarčių galiojimas jau bus pasibaigęs, o kartu nebeliks ir atitinkamų pozicijų bei rizikos. Dėl tos priežasties reikalavimas pranešti apie ankstesnes sutartis turėtų būti panaikintas;

(16)

grupės vidaus sandoriai, susiję su ne finansų sandorio šalimis, sudaro sąlyginai nedidelę dalį visų ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių ir pirmiausia yra naudojami vidiniam apsidraudimui grupėse. Todėl tie sandoriai labai neprisideda prie sisteminės rizikos ir tarpusavio sąsajų, tačiau dėl pareigos pranešti apie tokius sandorius ne finansų sandorio šalys patiria daug sąnaudų ir joms taip sukuriama didelė našta. Atsižvelgiant į tai, sandorio šalių grupės vidaus tarpusavio sandoriams, kai bent viena iš sandorio šalių yra ne finansų sandorio šalis, prievolė teikti ataskaitas turėtų būti netaikoma, neatsižvelgiant į tai, kur ta ne finansų sandorio šalis yra įsteigta;

(17)

2017 m. Komisija pradėjo viešo bendrovių duomenų teikimo tinkamumo patikrą. Šios patikros tikslas – sukaupti įrodymų, ar Sąjungos duomenų teikimo sistema yra nuosekli, suderinta, veiksminga ir efektyvi. Todėl reikėtų toliau analizuoti galimybę išvengti nereikalingo duomenų teikimo dubliavimo ir mažinti arba paprastinti duomenų apie ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartis teikimą, atsižvelgiant į poreikį užtikrinti duomenų pateikimą laiku bei į priemones, priimtas pagal reglamentus (ES) Nr. 648/2012 ir (ES) Nr. 600/2014. Atliekant tą analizę visų pirma reikėtų apsvarstyti tai, kokius duomenis reikalaujama pateikti, duomenų prieinamumą atitinkamoms institucijoms, taip pat priemones dar labiau supaprastinti duomenų apie ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartis teikimo grandines, ypač ne finansų sandorio šalių, kurioms netaikoma tarpuskaitos prievolė, atžvilgiu, neprarandant pernelyg daug informacijos. Galimybė atlikti bendresnį Reglamentu (ES) Nr. 648/2012 nustatytų priemonių, kuriomis gerinamas pranešimų apie ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartis teikimo veikimas ir mažinama tokio pranešimų teikimo našta, veiksmingumo ir efektyvumo įvertinimą turėtų būti svarstoma tuomet, kai bus įgyta pakankamai to reglamento taikymo patirties ir turima pakankamai duomenų apie jo taikymą, ypač kalbant apie sandorių duomenų saugykloms pateiktų duomenų kokybę ir jų prieinamumą, taip pat apie naudojimosi duomenų teikimo delegavimu mastą ir tokio delegavimo įgyvendinimą;

(18)

siekiant sumažinti ne finansų sandorio šalims, kurioms netaikoma tarpuskaitos prievolė, tenkančią pranešimų apie ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartis teikimo naštą, už duomenų teikimą – ir savo pačios vardu, ir ne finansų sandorio šalių, kurioms netaikoma tarpuskaitos prievolė, vardu – kiek tai susiję su jų tarpusavyje sudarytomis ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartimis, taip pat už teikiamų duomenų teisingumo užtikrinimą, kaip taisyklė, turėtų būti atsakinga, įskaitant teisinę atsakomybę, tik finansų sandorio šalis. Siekiant užtikrinti, kad finansų sandorio šalis turėtų duomenis, reikalingus savo prievolei teikti ataskaitas įvykdyti, ne finansų sandorio šalis turėtų pateikti tuos duomenis apie ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartis, kurių atveju negalima pagrįstai tikėtis, kad finansų sandorio šalis juos turi. Ne finansų sandorio šalys vis dėlto turėtų turėti galimybę nuspręsti teikti pranešimus apie savo ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartis. Tokiais atvejais ne finansų sandorio šalis turėtų atitinkamai informuoti finansų sandorio šalį ir būti atsakinga, įskaitant teisinę atsakomybę, už tų duomenų teikimą ir jų teisingumo užtikrinimą;

(19)

taip pat turėtų būti nustatyta, kas atsakingas už pranešimą apie ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartis, kurių atveju viena ar abi sandorio šalys yra KIPVPS arba AIF. Todėl turėtų būti nurodyta, kad KIPVPS valdymo įmonė yra atsakinga, įskaitant teisinę atsakomybę, už duomenų teikimą to KIPVPS vardu, kiek tai susiję su ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartimis, kurias sudarė tas KIPVPS, taip pat už teikiamų duomenų teisingumo užtikrinimą. Panašiai, AIF valdytojas turėtų būti atsakingas, įskaitant teisinę atsakomybę, už duomenų teikimą to AIF vardu, kiek tai susiję su ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartimis, kurias sudarė tas AIF, taip pat už teikiamų duomenų teisingumo užtikrinimą;

(20)

siekiant išvengti nenuoseklumų Sąjungoje taikant rizikos mažinimo būdus, atsižvelgiant į rizikos valdymo procedūrų, pagal kurias reikalaujama, kad sandorio šalys laiku ir tiksliai keistųsi įkaitu laikantis tinkamo atskyrimo principo, ir kuriose pasitelkiami vidaus modeliai, sudėtingą pobūdį, kompetentingos institucijos turėtų patvirtinti tas rizikos valdymo procedūras arba bet kokį reikšmingą tų procedūrų pakeitimą iki jų taikymo;

(21)

dėl poreikio užtikrinti reguliavimo vienodinimą tarptautiniu mastu ir dėl poreikio ne finansų sandorio šalims ir mažosioms finansų sandorio šalims mažinti riziką, susijusią su jų valiutos rizikos pozicijomis, būtina nustatyti specialias rizikos valdymo procedūras išankstiniams užsienio valiutos keitimo sandoriams, už kuriuos atsiskaitoma fiziškai, ir valiutų apsikeitimo sandoriams, už kuriuos atsiskaitoma fiziškai. Atsižvelgiant į specifinį šių sandorių rizikos profilį, tikslinga privalomą pasikeitimą kintamosiomis garantinėmis įmokomis, taikomą išankstiniams užsienio valiutos keitimo sandoriams, už kuriuos atsiskaitoma fiziškai, ir valiutų apsikeitimo sandoriams, už kuriuos atsiskaitoma fiziškai, taikyti tik sandoriams tarp labiausiai sisteminių sandorio šalių, kad būtų apribotas sisteminės rizikos kaupimasis ir būtų išvengta tarptautinio reguliavimo skirtumų. Rizikos valdymo procedūrų reguliavimo vienodinimas tarptautiniu mastu turėtų būti užtikrintas ir kitų išvestinių finansinių priemonių klasių atžvilgiu;

(22)

poprekybinės rizikos mažinimo paslaugos apima įvairias paslaugas, pavyzdžiui, portfelio suspaudimą. Portfelio suspaudimas nepatenka į Reglamente (ES) Nr. 600/2014 nustatytą prekybos pareigos taikymo sritį. Siekiant Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 suderinti, kai būtina ir tikslinga, su Reglamentu (ES) Nr. 600/2014, kartu atsižvelgiant į skirtumus tarp šių dviejų reglamentų, į galimybes apeiti tarpuskaitos prievolę ir į tai, kokiu mastu poprekybinės rizikos mažinimo paslaugos švelnina arba mažina riziką, Komisija, bendradarbiaudama su EVPRI ir ESRV, turėtų įvertinti, kokiems sandoriams, atsirandantiems dėl poprekybinių rizikos mažinimo paslaugų, jei tokių yra, turėtų būti leidžiama netaikyti tarpuskaitos prievolės;

(23)

siekiant padidinti pradinių garantinių įmokų skaidrumą ir nuspėjamumą ir neleisti pagrindinėms sandorio šalims keisti savo pradinių garantinių įmokų modelių tokiais būdais, kurie galėtų būti procikliški, pagrindinės sandorio šalys turėtų suteikti savo tarpuskaitos nariams priemones, kuriomis jie galėtų modeliuoti savo pradinių garantinių įmokų reikalavimus, taip pat jiems pateikti išsamią pagrindinių sandorio šalių naudojamų pradinių garantinių įmokų modelių apžvalgą. Tai atitinka Mokėjimo ir rinkos infrastruktūrų komiteto ir Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos valdybos paskelbtus tarptautinius standartus, visų pirma 2012 m. gruodžio mėn. paskelbtą atskleidimą reglamentuojančią sistemą ir 2015 m. paskelbtus pagrindinėms sandorio šalims skirtus viešus kiekybinių duomenų atskleidimo standartus, kurie padeda tiksliai suprasti su bet kokiu tarpuskaitos narių dalyvavimu pagrindinių sandorio šalių veikloje susijusią riziką ir sąnaudas ir kuriais didinamas pagrindinių sandorio šalių skaidrumas rinkos dalyvių atžvilgiu;

(24)

valstybių narių nacionaliniai nemokumo teisės aktai neturėtų užkirsti kelio pagrindinėms sandorio šalims užtikrinti pakankamą savo veiklos teisinį tikrumą, perduoti kliento pozicijas arba tiesiogiai sumokėti klientams likvidavimo įplaukas tarpuskaitos nario nemokumo atveju, kalbant apie turtą, laikomą bendro atskyrimo kliento sąskaitose ir individualaus atskyrimo kliento sąskaitose. Siekiant skatinti tarpuskaitos taikymą ir gerinti prieigą prie jos, valstybių narių nacionaliniai nemokumo teisės aktai neturėtų užkirsti kelio pagrindinėms sandorio šalims turto ir pozicijų, įrašytų į bendro atskyrimo kliento sąskaitas ir individualaus atskyrimo kliento sąskaitas, laikomas tarpuskaitos nario ir pagrindinės sandorio šalies įstaigose, atžvilgiu laikytis įsipareigojimų neįvykdymo atveju taikomų procedūrų pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012. Kai nustatomos netiesioginės tarpuskaitos priemonės, netiesioginiams klientams vis tiek turėtų būti toliau užtikrinama apsauga, lygiavertė apsaugai, numatytai pagal Reglamente (ES) Nr. 648/2012 nustatytas atskyrimo ir perkeliamumo taisykles bei įsipareigojimų neįvykdymo atveju taikomas procedūras;

(25)

EVPRI skiriamos baudos sandorių duomenų saugykloms, kurias ji tiesiogiai prižiūri, turėtų būti pakankamai veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos, kad būtų užtikrintas EVPRI priežiūros įgaliojimų veiksmingumas ir padidintas išvestinių finansinių priemonių pozicijų ir rizikos pozicijų skaidrumas. Baudų sumos, iš pradžių nustatytos Reglamente (ES) Nr. 648/2012, pasirodė nepakankamai atgrasomos, atsižvelgiant į dabartinę sandorių duomenų saugyklų apyvartą, tai galėtų potencialiai riboti EVPRI priežiūros įgaliojimų pagal tą reglamentą sandorių duomenų saugyklų atžvilgiu veiksmingumą. Todėl baudų bazinių dydžių viršutinę ribą reikėtų padidinti;

(26)

trečiųjų šalių institucijos turėtų turėti prieigą prie Sąjungos sandorių duomenų saugykloms pateikiamų duomenų, jeigu trečioji šalis įvykdo tam tikras sąlygas, kuriomis užtikrinamas tų duomenų tvarkymas, ir jeigu ta trečioji šalis nustato teisiškai privalomą ir vykdytiną pareigą suteikti Sąjungos institucijoms tiesioginę prieigą prie tos trečiosios šalies sandorių duomenų saugykloms pateiktų duomenų;

(27)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/2365 (8) sandorių duomenų saugykloms, kurios jau įregistruotos pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 ir nori išplėsti tą registraciją, kad galėtų teikti su vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandoriais susijusias paslaugas, leidžiama taikyti supaprastintą registracijos procedūrą. Panaši supaprastinta registracijos procedūra turėtų būti taikoma sandorių duomenų saugyklų, kurios jau įregistruotos pagal Reglamentą (ES) 2015/2365 ir nori išplėsti tą registraciją, kad galėtų teikti su išvestinių finansinių priemonių sutartimis susijusias paslaugas, registracijai;

(28)

dėl nepakankamos sandorių duomenų saugyklų teikiamų duomenų kokybės ir skaidrumo subjektams, kuriems suteikta prieiga prie šių duomenų, sudėtinga juos naudoti stebint išvestinių finansinių priemonių rinkas, o reguliavimo ir priežiūros institucijos negali laiku nustatyti su finansiniu stabilumu susijusios rizikos. Siekiant pagerinti duomenų kokybę ir skaidrumą ir suderinti duomenų teikimo reikalavimus pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 ir duomenų teikimo reikalavimus pagal reglamentus (ES) 2015/2365 ir (ES) Nr. 600/2014, reikia dar labiau suderinti duomenų teikimo taisykles ir reikalavimus, visų pirma dar labiau suderinti duomenų standartus, formatus, duomenų teikimo būdus ir tvarką, taip pat dar labiau suderinti procedūras, kurias taikys sandorių duomenų saugyklos ir kurios skirtos pateiktų duomenų išsamumui ir teisingumui patvirtinti, ir procedūras duomenims su kitomis sandorių duomenų saugyklomis suderinti. Be to, sandorių duomenų saugyklos, paprašius, turėtų suteikti duomenų neteikiančioms sandorio šalims prieigą prie visų jų vardu pateiktų duomenų pagrįstomis komercinėmis sąlygomis;

(29)

kiek tai susiję su sandorių duomenų saugyklų teikiamomis paslaugomis, Reglamentu (ES) Nr. 648/2012 nustatyta konkurencinė aplinka. Todėl sandorio šalys turėtų turėti galimybę pasirinkti sandorių duomenų saugyklą, kuriai norėtų teikti duomenis, ir turėtų turėti galimybę pakeisti sandorių duomenų saugyklą, jei taip nuspręstų. Kad būtų lengviau pakeisti sandorių duomenų saugyklą ir užtikrinti nuolatinį duomenų prieinamumą jų nedubliuojant, sandorių duomenų saugyklos turėtų nustatyti tinkamą politiką, kad užtikrintų tvarkingą pateiktų duomenų perdavimą kitoms sandorių duomenų saugykloms, jei to paprašo sandorio šalis, kuriai taikoma prievolė teikti ataskaitas;

(30)

Reglamente (ES) Nr. 648/2012 nustatyta, kad tarpuskaitos prievolė neturi būti taikoma pensijų sistemos įstaigoms tol, kol pagrindinės sandorio šalys parengs atitinkamą techninį sprendimą siekiant perkelti nepiniginį įkaitą kaip kintamąsias garantines įmokas. Kadangi kol kas dar neparengtas perspektyvus sprendimas, kuris sudarytų sąlygas pensijų sistemos įstaigoms atlikti centrinę tarpuskaitą, tas pereinamasis laikotarpis turėtų būti pratęstas dar bent dvejiems metams. Tačiau centrinė tarpuskaita turėtų likti svarbiausiu tikslu, atsižvelgiant į tai, kad dėl dabartinių reguliavimo sistemos ir rinkos pokyčių rinkos dalyviams sudaromos sąlygos per tą laikotarpį parengti atitinkamus techninius sprendimus. Padedama EVPRI, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1093/2010 (9) įsteigtos Europos priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucijos) (EBI), Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1094/2010 (10) įsteigtos Europos priežiūros institucijos (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos) (EDPPI) ir ESRV, Komisija turėtų stebėti pagrindinių sandorio šalių, tarpuskaitos narių ir pensijų sistemos įstaigų daromą pažangą, ieškant perspektyvių sprendimų, kurie sudarytų sąlygas pensijų sistemos įstaigoms dalyvauti atliekant centrinę tarpuskaitą, ir parengti tos pažangos ataskaitą. Ta ataskaita taip pat turėtų apimti sprendimus ir pensijų sistemos įstaigoms tenkančias susijusias sąnaudas, taip atsižvelgiant į reguliavimo sistemos ir rinkos pokyčius, pavyzdžiui, finansų sandorio šalies, kuriai taikoma tarpuskaitos prievolė, rūšies pokyčius. Siekiant atsižvelgti į pokyčius, nenumatytus priimant šį reglamentą, Komisija turėtų būti įgaliota pratęsti tą pereinamąjį laikotarpį dukart vienų metų laikotarpiui, po to, kai atidžiai įvertina tokio pratęsimo poreikį;

(31)

pereinamasis laikotarpis, kurio metu buvo taikomas pensijų sistemos įstaigų atleidimas nuo tarpuskaitos prievolės, baigėsi 2018 m. rugpjūčio 16 d. Siekiant teisinio tikrumo ir siekiant išvengti pertrūkio, būtina atgaline data taikyti to pereinamojo laikotarpio pratęsimą ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims, kurias pensijų sistemos įstaigos sudarė nuo 2018 m. rugpjūčio 17 d. iki 2019 m. birželio 16 d.;

(32)

siekiant supaprastinti reglamentavimo sistemą, turėtų būti apsvarstyta, kokiu mastu būtina ir tinkama suderinti prekybos pareigą pagal Reglamentą (ES) Nr. 600/2014 su pagal šį reglamentą padarytais išvestinių finansinių priemonių tarpuskaitos prievolės pakeitimais, visų pirma tai, kuriems subjektams taikoma tarpuskaitos prievolė. Bendresnis šio reglamento poveikio skirtingų rūšių sandorio šalių tarpuskaitos lygiui ir tarpuskaitos pasiskirstymui kiekvienoje sandorio šalių rūšyje, taip pat tarpuskaitos paslaugų prieinamumui, įskaitant pakeitimų, padarytų šiuo reglamentu, veiksmingumą tarpuskaitos paslaugų teikimo sąžiningomis, pagrįstomis, nediskriminacinėmis ir skaidriomis komercinėmis sąlygomis, sudarant palankesnes sąlygas prieigai prie tarpuskaitos, atžvilgiu, turėtų būti atliktas tuomet, kai bus įgyta pakankamai šio reglamento taikymo patirties ir turima pakankamai duomenų apie jo taikymą;

(33)

siekiant užtikrinti sąlygų, kada tarpuskaitos paslaugų teikimo komercinės sąlygos laikomos sąžiningomis, pagrįstomis, nediskriminacinėmis ir skaidriomis, nuoseklų derinimą ir siekiant rinkos dalyviams suteikti daugiau laiko parengti pensijų sistemos įstaigoms skirtus tarpuskaitos sprendimus tam tikromis sąlygomis, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 straipsnį, kuriais nustatomos sąlygas, kuriomis tarpuskaitos paslaugų teikimo komercinės sąlygos laikomos sąžiningomis, pagrįstomis, nediskriminacinėmis ir skaidriomis, ir kuriais pratęsiamas pereinamasis laikotarpis, per kurį pensijų sistemos įstaigų sudarytoms ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims nereikėtų taikyti tarpuskaitos prievolės. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros (11) nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(34)

siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, visų pirma tarpuskaitos prievolės ir prekybos pareigos taikymo sustabdymo atžvilgiu ir atitinkamų tiesioginės trečiųjų šalių institucijų tiesioginės prieigos prie informacijos, laikomos Sąjungoje įsteigtose sandorių duomenų saugyklose, atžvilgiu, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011 (12). Komisija turėtų priimti nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus, kuriais būtų sustabdomas tarpuskaitos prievolės ir prekybos pareigos taikymas konkrečių klasių ne biržos išvestinėms finansinėms priemonėms, kadangi būtina, kad būtų greitai priimtas sprendimas, kuris užtikrintų teisinį tikrumą dėl sustabdymo procedūros rezultatų, ir todėl būtų tinkamai pagrįstų priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti;

(35)

siekiant užtikrinti nuoseklų rizikos mažinimo metodų taisyklių, sandorių duomenų saugyklų registracijos ir ataskaitų teikimo reikalavimų derinimą, Komisija turėtų būti įgaliota priimti EBI arba EVPRI parengtus techninius reguliavimo standartus, susijusius su: priežiūros procedūromis, kuriomis siekiama užtikrinti pradinį ir nuolatinį rizikos valdymo procedūrų, pagal kurias reikalaujama laiku ir tiksliai keistis įkaitu laikantis tinkamo atskyrimo principo, patvirtinimą; supaprastintos sandorių duomenų saugyklų, kurios jau įregistruotos pagal Reglamentą (ES) 2015/2365, registracijos išplėtimo paraiškos išsamiais duomenimis; sandorių duomenų saugyklų duomenų tarpusavio suderinimo procedūromis, procedūromis, kurias turi taikyti sandorių duomenų saugykla, kad patikrintų, kaip duomenis teikianti sandorio šalis arba subjektas atitinka duomenų teikimo reikalavimus, ir patikrintų pateiktų duomenų išsamumą ir teisingumą; sąlygomis, tvarka ir reikiamais dokumentais, kuriais remiantis tam tikriems subjektams suteikiama prieiga prie sandorių duomenų saugyklų. Komisija turėtų priimti tuos techninius reguliavimo standartus priimdama deleguotuosius aktus, remdamasi SESV 290 straipsniu ir reglamentų (ES) Nr. 1093/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniuose nustatyta tvarka;

(36)

Komisija taip pat turėtų būti įgaliota priimti EVPRI parengtus techninius įgyvendinimo standartus, kiek tai susiję su informacijos, kurią reikia pranešti skirtingų klasių išvestinių finansinių priemonių atveju, duomenų standartais ir duomenų teikimo būdais ir tvarka ir su sandorių duomenų saugyklos, jau įregistruotos pagal Reglamentą (ES) 2015/2365, registracijos išplėtimo paraiškos forma. Komisija turėtų priimti tuos techninius įgyvendinimo standartus pasitelkdama įgyvendinimo aktus pagal SESV 291 straipsnį ir vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsniu;

(37)

kadangi šio reglamento tikslų, t. y. užtikrinti, kad taisyklės būtų proporcingos, kad dėl jų nesusidarytų nereikalinga administracinė našta ar reikalavimų laikymosi sąnaudos, kad jos nesukeltų grėsmės finansiniam stabilumui ir padidintų ne biržos išvestinių finansinių priemonių pozicijų ir rizikos pozicijų skaidrumą, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl veiksmų masto ir poveikio tų tikslų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(38)

siekiant nustatyti visas esmines įgyvendinimo priemones ir leisti rinkos dalyviams imtis reikiamų veiksmų atitikties tikslu, tam tikrų šio reglamento nuostatų taikymas turėtų būti atidėtas;

(39)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio 8 punktas pakeičiamas taip:

„8)   finansų sandorio šalis

a)

investicinė įmonė, gavusi veiklos leidimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES (*1);

b)

kredito įstaiga, gavusi veiklos leidimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES (*2);

c)

draudimo įmonė arba perdraudimo įmonė, gavusi leidimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB (*3);

d)

KIPVPS ir tam tikrais atvejais jo valdymo įmonė, gavęs leidimą pagal Direktyvą 2009/65/EB, išskyrus atvejus, kai tas KIPVPS yra įsteigtas išimtinai tik vieno darbuotojų akcijų pirkimo plano ar kelių tokių planų tikslais;

e)

profesinių pensijų įstaiga (PPĮ), kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/2341 (*4) 6 straipsnio 1 punkte;

f)

alternatyvaus investavimo fondas (AIF), kaip apibrėžta Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies a punkte, kuris yra įsteigtas Sąjungoje arba kurį valdo leidimą pagal tą direktyvą gavęs arba pagal tą direktyvą įregistruotas alternatyvaus investavimo fondo valdytojas (AIFV), išskyrus atvejus, kai tas AIF yra įsteigtas išimtinai tik vieno darbuotojų akcijų pirkimo plano ar kelių tokių planų tikslais, arba, jei AIF yra specialios paskirties pakeitimo vertybiniais popieriais subjektas, kaip nurodyta Direktyvos 2011/61/ES 2 straipsnio 3 dalies g punkte, ir, kai aktualu, jo AIFV, įsteigtas Sąjungoje;

g)

centrinis vertybinių popierių depozitoriumas, gavęs veiklos leidimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 909/2014 (*5);

(*1)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349);"

(*2)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338);"

(*3)  2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 335, 2009 12 17, p. 1);"

(*4)  2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2341 dėl profesinių pensijų įstaigų (PPĮ) veiklos ir priežiūros (OL L 354, 2016 12 23, p. 37);"

(*5)  2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos 98/26/EB ir 2014/65/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 236/2012 (OL L 257, 2014 8 28, p. 1).“;"

2)

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

a punkto i–iv papunkčiai pakeičiami taip:

„i)

tarp dviejų finansų sandorio šalių, kurios tenkina 4a straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nustatytas sąlygas;

ii)

tarp finansų sandorio šalies, kuri tenkina 4a straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nustatytas sąlygas, ir ne finansų sandorio šalies, kuri tenkina 10 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nustatytas sąlygas;

iii)

tarp dviejų ne finansų sandorio šalių, kurios tenkina 10 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nustatytas sąlygas;

iv)

tarp finansų sandorio šalies, kuri tenkina 4a straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nustatytas sąlygas, arba ne finansų sandorio šalies, kuri tenkina 10 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nustatytas sąlygas, ir trečiojoje šalyje įsteigto subjekto, kuriam būtų taikoma tarpuskaitos prievolė, jei jis būtų įsteigtas Sąjungoje;“;

ii)

b punktas pakeičiamas taip:

„b)

yra sudarytos arba pakeistos tarpuskaitos prievolės įsigaliojimo dieną ar vėliau, jeigu sudarytos arba pakeistos tarpuskaitos prievolės įsigaliojimo dieną abi sandorio šalys atitinka a punkte nustatytas sąlygas;“

b)

įterpiama ši dalis:

„3a.   Nors ir neprivalėdami sudaryti sutarčių, tarpuskaitos nariai ir klientai, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai teikia tarpuskaitos paslaugas, tas paslaugas teikia sąžiningomis, pagrįstomis, nediskriminacinėmis ir skaidriomis komercinėmis sąlygomis. Tokie tarpuskaitos nariai ir klientai imasi visų pagrįstų priemonių nustatyti interesų konfliktus, ypač tarp prekybos padalinio ir tarpuskaitos padalinio, užkirsti tiems konfliktams kelią, juos valdyti ir stebėti, jei tie konfliktai gali turėti neigiamą poveikį sąžiningam, pagrįstam, nediskriminaciniam ir skaidriam tarpuskaitos paslaugų teikimui. Tokių priemonių taip pat turi būti imamasi, kai prekybos ir tarpuskaitos paslaugas teikia skirtingi juridiniai subjektai, priklausantys tai pačiai grupei.

Tarpuskaitos nariams ir klientams leidžiama valdyti su siūlomomis tarpuskaitos paslaugomis susijusią riziką.

Komisijai pagal 82 straipsnį suteikiami įgaliojamai priimti deleguotąjį aktą, kad šis reglamentas būtų papildytas konkrečiai nustatant sąlygas, pagal kurias šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytos komercinės sąlygos būtų laikomos sąžiningomis, nediskriminacinėmis ir skaidriomis, remiantis šiais elementais:

a)

sąžiningumo ir skaidrumo reikalavimais, taikomais mokesčiams, kainoms, nuolaidų politikai ir kitoms su kainoraščiu susijusioms bendrosioms sutarčių sąlygoms, nedarant poveikio sutartimi įformintų susitarimų su atskiromis sandorio šalimis konfidencialumui;

b)

aspektais, sudarančiais pagrįstas komercines sąlygas, siekiant užtikrinti, kad sutartimi įforminti susitarimai būtų nešališki ir racionalūs;

c)

reikalavimais užtikrinti palankias sąlygas naudotis tarpuskaitos paslaugomis, atsižvelgiant į susijusias sąnaudas ir riziką, sąžiningomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis, kad bet kokie taikomų kainų skirtumai būtų proporcingi sąnaudoms, rizikai ir naudai, ir

d)

su siūlomomis tarpuskaitos paslaugomis susijusios rizikos valdymo kriterijais, taikomais tarpuskaitos nariams arba klientams.“;

3)

įterpiamas šis straipsnis:

„4a straipsnis

Finansų sandorio šalys, kurioms taikoma tarpuskaitos prievolė

1.   Finansų sandorio šalis, turinti ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių pozicijų, kas 12 mėnesių pagal 3 dalį gali apskaičiuoti savo apibendrintų mėnesio pabaigos pozicijų vidurkį paskutinių 12 mėnesių laikotarpiu.

Jei finansų sandorio šalis neapskaičiuoja savo pozicijų arba jei apskaičiuotas rezultatas viršija bet kurią iš tarpuskaitos ribų, nurodytų pagal 10 straipsnio 4 dalies b punktą, finansų sandorio šalis:

a)

nedelsdama apie tai praneša EVPRI ir atitinkamai kompetentingai institucijai ir, kai aktualu, nurodo apskaičiavimui naudotą laikotarpį;

b)

per keturis mėnesius nuo šios pastraipos a punkte nurodyto pranešimo nustato tarpuskaitos priemones, ir

c)

jai pradedama taikyti 4 straipsnyje nurodyta tarpuskaitos prievolė visų ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, susijusių su visų klasių ne biržos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurioms taikoma tarpuskaitos prievolė, sudarytų arba pakeistų praėjus daugiau nei keturiems mėnesiams po šios pastraipos a punkte nurodyto pranešimo, atžvilgiu.

2.   Finansų sandorio šaliai, kuriai 2019 m. birželio 17 d. taikoma 4 straipsnyje nurodyta tarpuskaitos prievolė arba kuriai pradedama taikyti tarpuskaitos prievolė pagal 1 dalies antrą pastraipą, toliau taikoma tokia prievolė ir ji toliau vykdo tarpuskaitą, kol ta finansų sandorio šalis atitinkamai kompetentingai institucijai įrodo, kad jos apibendrintos mėnesio pabaigos pozicijos vidurkis paskutinių 12 mėnesių laikotarpiu neviršijo 10 straipsnio 4 dalies b punkte nustatytos tarpuskaitos ribos.

Finansų sandorio šalis turi sugebėti atitinkamai kompetentingai institucijai įrodyti, kad apskaičiuojant apibendrintos mėnesio pabaigos pozicijos vidurkį paskutinių 12 mėnesių laikotarpiu ta pozicija nėra sistemingai per mažai įvertinama.

3.   Apskaičiuodama 1 dalyje nurodytas pozicijas, finansų sandorio šalis įtraukia visas ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartis, kurias sudarė ta finansų sandorio šalis arba kiti subjektai grupėje, kuriai priklauso ta finansų sandorio šalis.

Nepaisant pirmos pastraipos, KIPVPS ir AIF atveju 1 dalyje nurodytos pozicijos apskaičiuojamos fondo lygiu.

KIPVPS valdymo įmonės, kurios valdo daugiau nei vieną KIPVPS, ir AIFV, kurie valdo daugiau nei vieną AIF, turi sugebėti atitinkamai kompetentingai institucijai įrodyti, kad apskaičiuojant pozicijas fondo lygmeniu nėra:

a)

sistemingai per mažai įvertinamos bet kurio iš jų valdomų fondų pozicijos arba valdytojo pozicijos; ir

b)

apeinama tarpuskaitos prievolė.

Finansų sandorio šalies ir kitų grupės subjektų atitinkamos kompetentingos institucijos nustato bendradarbiavimo procedūras, kad būtų užtikrintas veiksmingas pozicijų apskaičiavimas grupės lygiu.“;

4)

5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Jeigu kompetentinga institucija pagrindinei sandorio šaliai suteikia leidimą atlikti tam tikros ne biržos išvestinių finansinių priemonių klasės tarpuskaitą pagal 14 ar 15 straipsnius arba jeigu kuriai nors ne biržos išvestinių finansinių priemonių klasei, kurios atžvilgiu pagrindinė sandorio šalis ketina pradėti vykdyti tarpuskaitą, taikomas pagal 14 ar 15 straipsnius suteiktas galiojantis leidimas, kompetentinga institucija nedelsdama praneša EVPRI apie to leidimo suteikimą arba apie tą ne biržos išvestinių finansinių priemonių klasę, kurios tarpuskaitą pagrindinė sandorio šalis ketina pradėti vykdyti.“;

b)

2 dalies c punktas išbraukiamas;

5)

6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalies e punktas išbraukiamas;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Kai pagrindinei sandorio šaliai daugiau nebesuteikiamas leidimas arba ji nebepripažįstama vykdyti konkrečios ne biržos išvestinių finansinių priemonių klasės tarpuskaitą pagal šį reglamentą, EVPRI nedelsiant pašalina pagrindinę sandorio šalį iš viešo registro dėl tos ne biržos išvestinių finansinių priemonių klasės.“;

6)

įterpiamas šis straipsnis:

„6a straipsnis

Tarpuskaitos prievolės taikymo sustabdymas

1.   EVPRI gali paprašyti, kad Komisija sustabdytų 4 straipsnio 1 dalyje nurodytos tarpuskaitos prievolės taikymą kurių nors konkrečių klasių ne biržos išvestinėms finansinėms priemonėms arba kurios nors konkrečios rūšies sandorio šalims, jei tenkinama viena iš šių sąlygų:

a)

tų konkrečių klasių ne biržos išvestinės finansinės priemonės yra nebetinkamos centrinei tarpuskaitai, remiantis 5 straipsnio 4 dalies pirmoje pastraipoje ir 5 straipsnio 5 dalyje nurodytais kriterijais;

b)

tikėtina, kad pagrindinė sandorio šalis nebevykdys tų konkrečių klasių ne biržos išvestinių finansinių priemonių tarpuskaitos, ir jokia kita pagrindinė sandorio šalis negali nepertraukiamai vykdyti tų konkrečių klasių ne biržos išvestinių finansinių priemonių tarpuskaitos;

c)

tarpuskaitos prievolės taikymą tų konkrečių klasių ne biržos išvestinėms finansinėms priemonėms arba kurios nors konkrečios rūšies sandorio šalims būtina sustabdyti, siekiant išvengti didelės grėsmės Sąjungos finansiniam stabilumui ar tinkamam finansinių rinkų veikimui Sąjungoje arba siekiant tą grėsmę panaikinti, o sustabdymo priemonė yra proporcinga tiems tikslams.

Taikydama pirmos pastraipos c punktą, prieš pateikdama pirmoje pastraipoje nurodytą prašymą, EVPRI konsultuojasi su ESRV ir kompetentingomis institucijomis, paskirtomis pagal 22 straipsnį.

Prie pirmoje pastraipoje nurodyto prašymo pridedami įrodymai, kad įvykdyta bent viena iš joje nustatytų sąlygų.

Jei EVPRI mano, kad tarpuskaitos prievolės taikymo sustabdymas bus esminis kriterijų, taikomų prekybos pareigos įsigaliojimui, pasikeitimas, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 600/2014 32 straipsnio 5 dalyje, į šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytą prašymą galima taip pat įtraukti prašymą sustabdyti to reglamento 28 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytą prekybos pareigos taikymą tų pačių konkrečių klasių ne biržos išvestinėms finansinėms priemonėms, kurių atžvilgiu prašoma sustabdyti tarpuskaitos prievolės taikymą.

2.   Pagal šio straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas kompetentingos institucijos, atsakingos už tarpuskaitos narių priežiūrą, ir kompetentingos institucijos, paskirtos pagal 22 straipsnį, gali paprašyti, kad EVPRI pateiktų Komisijai prašymą dėl tarpuskaitos prievolės sustabdymo. Kompetentingos institucijos prašyme nurodomos priežastys ir pateikiami įrodymai, kad įvykdyta bent viena iš šio straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nustatytų sąlygų.

EVPRI, gavusi šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytą kompetentingos institucijos prašymą, per 48 valandas, atsižvelgdama į kompetentingos institucijos nurodytas priežastis bei pateiktus įrodymus, arba paprašo, kad Komisija sustabdytų 4 straipsnio 1 dalyje nurodytos tarpuskaitos prievolės taikymą, arba šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytą prašymą atmeta. EVPRI informuoja susijusią kompetentingą instituciją apie savo sprendimą. Jeigu EVPRI atmeta kompetentingos institucijos pateiktą prašymą, ji raštu išdėsto priežastis.

3.   1 ir 2 dalyse nurodyti prašymai viešai neskelbiami.

4.   Komisija, gavusi 1 dalyje nurodytą prašymą, atsižvelgdama į EVPRI nurodytas priežastis bei pateiktus įrodymus nepagrįstai nedelsdama arba sustabdo tarpuskaitos prievolės taikymą 1 dalyje nurodytoms konkrečių klasių ne biržos išvestinėms finansinėms priemonėms arba konkrečios rūšies sandorio šalims, priimdama įgyvendinimo aktą, arba atmeta prašymą dėl sustabdymo. Kai Komisija atmeta prašymą dėl sustabdymo, ji raštu nurodo priežastis EVPRI. Komisija nedelsdama apie tai informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą ir persiunčia jiems EVPRI nurodytas priežastis. Tokia informacija neskelbiama viešai.

Šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 86 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros.

5.   Jei EVPRI pateikia prašymą pagal šio straipsnio 1 dalies ketvirtą pastraipą, įgyvendinimo aktu, kuriuo sustabdomas tarpuskaitos prievolės taikymas konkrečių klasių ne biržos išvestinėms finansinėms priemonėms, taip pat gali būti sustabdomas Reglamento (ES) Nr. 600/2014 28 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytos prekybos pareigos taikymas tų pačių konkrečių klasių ne biržos išvestinėms finansinėms priemonėms, kurių atžvilgiu sustabdomas tarpuskaitos prievolės taikymas.

6.   Apie tarpuskaitos prievolės taikymo ir, kai taikytina, prekybos pareigos taikymo sustabdymą pranešama EVPRI ir paskelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, Komisijos interneto svetainėje ir 6 straipsnyje nurodytame viešame registre.

7.   4 dalyje nurodytas tarpuskaitos prievolės taikymo sustabdymas galioja pradinį ne ilgesnį nei trijų mėnesių laikotarpį nuo to sustabdymo taikymo dienos.

5 dalyje nurodytas prekybos pareigos taikymo sustabdymas galioja tą patį pradinį laikotarpį.

8.   Jei sustabdymas išlieka pagrįstas, Komisija gali priimdama įgyvendinimo aktą pratęsti 4 dalyje nurodytą sustabdymą papildomiems ne ilgesniems nei trijų mėnesių laikotarpiams; bendras sustabdymo laikotarpis yra ne ilgesnis nei 12 mėnesių. Apie sustabdymo pratęsimą paskelbiama pagal 6 dalį.

Šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 86 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros.

Likus pakankamai laiko iki šio straipsnio 7 dalyje nurodyto sustabdymo laikotarpio pabaigos arba šios dalies pirmoje pastraipoje nurodyto pratęsimo laikotarpio pabaigos, EVPRI pateikia Komisijai nuomonę apie tai, ar sustabdymas išlieka pagrįstas. Taikydama šio straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktą EVPRI konsultuojasi su ESRV ir kompetentingomis institucijomis, paskirtomis pagal 22 straipsnį. EVPRI nusiunčia tos nuomonės kopiją Europos Parlamentui ir Tarybai. Ta nuomonė neskelbiama viešai.

Įgyvendinimo aktu, kuriuo pratęsiamas tarpuskaitos prievolės taikymo sustabdymas, taip pat gali būti pratęsiamas 7 dalyje nurodytos prekybos pareigos sustabdymo laikotarpis.

Prekybos pareigos sustabdymo pratęsimas galioja tokį patį laikotarpį, kaip tarpuskaitos prievolės sustabdymo pratęsimas.“;

7)

9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Sandorio šalys ir pagrindinės sandorio šalys užtikrina, kad visų jų sudarytų išvestinių finansinių priemonių sutarčių, jų pakeitimų ar nutrauktų sutarčių duomenys būtų pateikiami pagal šio straipsnio 1a–1f dalis sandorių duomenų saugyklai, įregistruotai pagal 55 straipsnį arba pripažintai pagal 77 straipsnį. Šie duomenys pateikiami ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sutarties sudarymo, pakeitimo ar nutraukimo.

Prievolė teikti ataskaitas taikoma išvestinių finansinių priemonių sutartims, kurios:

a)

buvo sudarytos anksčiau nei 2014 m. vasario 12 d. ir tą dieną tebėra neįvykdytos;

b)

buvo sudarytos 2014 m. vasario 12 d. ar vėliau.

Nepaisant 3 straipsnio, prievolė teikti ataskaitas netaikoma išvestinių finansinių priemonių sutartims tarp tos pačios grupės subjektų, kai bent viena iš sandorio šalių yra ne finansų sandorio šalis arba būtų laikoma ne finansų sandorio šalimi, jei būtų įsteigta Sąjungoje, jeigu:

a)

abi sandorio šalys yra visiškai įtrauktos į tą patį konsolidavimo procesą;

b)

abiem sandorio šalims taikomos atitinkamos centralizuotos rizikos vertinimo, nustatymo ir kontrolės procedūros; ir

c)

patronuojanti įmonė nėra finansų sandorio šalis.

Sandorio šalys praneša savo kompetentingoms institucijoms apie ketinimą netaikyti trečioje pastraipoje nurodyto reikalavimo. Reikalavimas yra netaikomas, nebent pranešimą gavusios kompetentingos institucijos per tris mėnesius nuo pranešimo datos pareiškia nesutinkančios, kad trečioje pastraipoje nurodytos sąlygos yra įvykdytos.“;

b)

įterpiamos šios dalys:

„1a.   Tik finansų sandorio šalys yra atsakingos, įskaitant teisinę atsakomybę, už ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, sudarytų su ne finansų sandorio šalimi, kuri netenkina 10 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytų sąlygų, duomenų teikimą abiejų sandorio šalių vardu, taip pat už teikiamų duomenų teisingumo užtikrinimą.

Siekiant užtikrinti, kad finansų sandorio šalis turėtų visus duomenis, reikalingus ataskaitų teikimo prievolei įvykdyti, ne finansų sandorio šalis pateikia finansų sandorio šaliai informaciją apie tarp šių šalių sudarytus ne biržos išvestinių finansinių priemonių sandorius, kai negalima pagrįstai tikėtis, kad finansų sandorio šalis turi tokią informaciją. Ne finansų sandorio šalis yra atsakinga už tos informacijos teisingumo užtikrinimą.

Nepaisant pirmos pastraipos, ne finansų sandorio šalys, kurios jau investavo į ataskaitų teikimo sistemą, gali nuspręsti teikti savo ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, sudarytų su finansų sandorio šalimis, duomenis sandorių duomenų saugyklai. Tuo atveju ne finansų sandorio šalys prieš teikdamos tuos duomenis informuoja finansų sandorio šalis, su kuriomis yra sudariusi ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartis, apie savo sprendimą. Tuo atveju atsakomybė, įskaitant teisinę atsakomybę, už tų duomenų teikimą ir jų teisingumo užtikrinimą tenka ne finansų sandorio šalims.

Ne finansų sandorio šalis, kuri netenkina 10 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytų sąlygų ir kuri sudaro ne biržos išvestinių priemonių sutartį su trečiojoje šalyje įsisteigusiu subjektu, neprivalo teikti duomenų pagal šį straipsnį ir nėra teisiškai atsakinga už tokių ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių duomenų teikimą arba tų duomenų teisingumo užtikrinimą, su sąlyga, kad:

a)

tas trečiosios šalies subjektas būtų finansų sandorio šalis, jeigu būtų įsisteigęs Sąjungoje;

b)

teisinė duomenų teikimo tvarka, taikoma tam trečiosios šalies subjektui, paskelbta lygiaverte pagal 13 straipsnį ir

c)

trečiosios šalies finansų sandorio šalis pranešė tokią informaciją pagal savo trečiosios šalies teisinę duomenų teikimo tvarką sandorių duomenų saugykloms, kurioms taikoma teisiškai privaloma ir vykdytina pareiga 81 straipsnio 3 dalyje nurodytiems subjektams suteikti tiesioginę ir neatidėliotiną prieigą prie duomenų.

1b.   KIPVPS valdymo įmonė yra atsakinga, įskaitant teisinę atsakomybę, už ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių sandorio šalis yra tas KIPVPS, duomenų teikimą, taip pat už teikiamų duomenų teisingumo užtikrinimą.

1c.   AIFV yra atsakingas, įskaitant teisinę atsakomybę, už ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių sandorio šalis yra atitinkamas AIF, duomenų teikimą, taip pat už teikiamų duomenų teisingumo užtikrinimą.

1d.   Įgaliotas subjektas, atsakingas už valdymą ir veikiantis PPĮ, kuris pagal nacionalinę teisę neturi juridinio asmens statuso, vardu, yra atsakingas, įskaitant teisinę atsakomybę, už ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių sandorio šalis yra ta PPĮ, duomenų teikimą, taip pat už teikiamų duomenų teisingumo užtikrinimą.

1e.   Sandorio šalys ir pagrindinės sandorio šalys, kurios turi teikti išvestinių finansinių priemonių sutarčių duomenis, užtikrina, kad tokie duomenys būtų pateikiami teisingai ir jų nedubliuojant.

1f.   Sandorio šalys ir pagrindinės sandorio šalys, kurioms taikoma 1 dalyje nurodyta prievolė teikti ataskaitas, tą prievolę gali deleguoti.“

c)

6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Siekdama užtikrinti vienodas 1 ir 3 dalių taikymo sąlygas, EVPRI, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS, parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriuose nustatoma:

a)

duomenų standartai ir formatas, taikomi pateiktinai informacijai, kuri apima bent šiuos elementus:

i)

pasaulinius juridinio asmens identifikatorius (LEI);

ii)

tarptautinius vertybinių popierių identifikavimo numerius (toliau – ISIN);

iii)

unikalius sandorio identifikatorius (UTI);

b)

duomenų teikimo būdus ir tvarką;

c)

duomenų teikimo dažnumą;

d)

datą, iki kurios turi būti pranešama apie išvestinių finansinių priemonių sutartis.

Rengdama šiuos techninių įgyvendinimo standartų projektus EVPRI atsižvelgia į tarptautinius pokyčius ir standartus, dėl kurių susitarta Sąjungos ar pasauliniu lygiu, ir į tai, kaip jie atitinka Reglamento (ES) 2015/2365 (*6) 4 straipsnyje ir Reglamento (ES) Nr. 600/2014 26 straipsnyje nustatytus duomenų teikimo reikalavimus.

EVPRI tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip 2020 m. birželio 18 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus laikantis Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnio.

(*6)  2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių ir pakartotinio naudojimo skaidrumo ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 337, 2015 12 23, p. 1).“."

8)

10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.   Ne finansų sandorio šalis, turinti ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių pozicijų, kas 12 mėnesių pagal 3 dalį gali apskaičiuoti savo agreguotų mėnesio pabaigos pozicijų vidurkį paskutinių 12 mėnesių laikotarpiu.

Kai ne finansų sandorio šalis neapskaičiuoja savo pozicijų arba to apskaičiavimo rezultatas vienos arba daugiau ne biržos išvestinių finansinių priemonių klasių atžvilgiu viršija tarpuskaitos ribas, nurodytas pagal 4 dalies pirmos pastraipos b punktą, ta ne finansų sandorio šalis:

a)

nedelsdama praneša EVPRI ir atitinkamai kompetentingai institucijai apie tai, ir, kai aktualu, nurodo laikotarpį, naudotą apskaičiavimui;

b)

per keturis mėnesius nuo šios pastraipos a punkte nurodyto pranešimo nustato tarpuskaitos priemones;

c)

tampa ne finansų sandorio šalimi, kuriai taikoma 4 straipsnyje nurodyta tarpuskaitos prievolė ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, sudarytų arba pakeistų praėjus daugiau nei keturiems mėnesiams po šios pastraipos a punkte nurodyto pranešimo, priklausančių arba toms turto klasėms, kurių atžvilgiu apskaičiavimo rezultatas viršija tarpuskaitos ribas, arba, jei ne finansų sandorio šalis neapskaičiavo savo pozicijos, visoms ne biržos išvestinių finansinių priemonių klasėms, atžvilgiu.

2.   Ne finansų sandorio šaliai, kuriai 2019 m. birželio 17 d. taikoma 4 straipsnyje nurodyta tarpuskaitos prievolė, arba kuriai pradedama taikyti tokia prievolė pagal šio straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, toliau taikoma tokia prievolė ir ta ne finansų sandorio šalis toliau vykdo tarpuskaitą, kol atitinkamai kompetentingai institucijai įrodo, kad jos agreguotos mėnesio pabaigos pozicijos vidurkis paskutinių 12 mėnesių laikotarpiu neviršija šio straipsnio 4 dalies b punkte nustatytos tarpuskaitos ribos.

Ne finansų sandorio šalis turi sugebėti atitinkamai kompetentingai institucijai įrodyti, kad apskaičiuojant agreguotos mėnesio pabaigos pozicijos vidurkį paskutinių 12 mėnesių laikotarpiu jos pozicija nėra sistemingai per mažai įvertinama.“;

b)

įterpiama ši dalis:

„2a.   Ne finansų sandorio šalies ir kitų grupės subjektų atitinkamos kompetentingos institucijos nustato bendradarbiavimo procedūras, kad būtų užtikrintas veiksmingas pozicijų apskaičiavimas grupės lygiu.“;

c)

4 dalies ketvirta pastraipa pakeičiama taip:

„EVPRI, pasikonsultavusi su ESRV ir kitomis atitinkamomis institucijomis, periodiškai peržiūri pirmos pastraipos b punkte nurodytas tarpuskaitos ribas ir, kai būtina, atsižvelgdama į finansų sandorio šalių tarpusavio sąsajas, siūlo iš dalies pakeisti techninius reguliavimo standartus pagal šią dalį.

Atliekant tą periodinę peržiūrą turėtų būti parengiama ir EVPRI ataskaita šia tema.“;

9)

11 straipsnio 15 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

pirma pastraipa iš dalies keičiama taip:

i)

a punktas pakeičiamas taip:

„a)

rizikos valdymo procedūros, įskaitant įkaito dydį ir rūšį ir atskyrimo tvarką, kaip nurodyta 3 dalyje;“

ii)

įterpiamas šis punktas:

„aa)

priežiūros procedūros, kuriomis siekiama užtikrinti pradinį ir nuolatinį rizikos valdymo procedūrų patvirtinimą;“;

b)

trečia pastraipa pakeičiama taip:

„EPI tuos techninių reguliavimo standartų projektus (išskyrus dėl pirmos pastraipos aa punkte nurodytų procedūrų) pateikia Komisijai ne vėliau kaip 2018 m. liepos 18 d.

EBI, bendradarbiaudama su EVPRI ir EDPPI, techninių reguliavimo standartų projektus dėl pirmos pastraipos aa punkte nurodytų procedūrų pateikia Komisijai ne vėliau kaip 2020 m. birželio 18 d.“.

10)

38 straipsnis papildomas šiomis dalimis:

„6.   Pagrindinė sandorio šalis suteikia savo tarpuskaitos nariams modeliavimo priemonę, kuria jie galėtų nustatyti papildomos pradinės garantinės įmokos, kurios pagrindinė sandorio šalis gali pareikalauti atlikdama naujo sandorio tarpuskaitą, sumą bendrąja verte. Ta priemone galima naudotis tik esant saugiai prieigai, o modeliavimo rezultatai neturi būti privalomi.

7.   Pagrindinė sandorio šalis suteikia savo tarpuskaitos nariams informacijos apie naudojamus pradinių garantinių įmokų modelius. Ta informacija:

a)

aiškiai paaiškinama pradinių garantinių įmokų modelio struktūra ir kaip jis veikia;

b)

aiškiai aprašomos pradinių garantinių įmokų modelio pagrindinės prielaidos ir apribojimai bei aplinkybės, kuriomis tos prielaidos nebegalioja;

c)

užfiksuojama dokumentais.“.

11)

39 straipsnis papildomas šia dalimi:

„11.   Valstybių narių nacionaliniai nemokumo teisės aktai netrukdo pagrindinei sandorio šaliai turto ir pozicijų, įrašytų į šio straipsnio 2–5 dalyse nurodytas sąskaitas, atžvilgiu veikti pagal 48 straipsnio 5, 6 ir 7 dalis.“.

12)

56 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   55 straipsnio 1 dalies tikslais sandorių duomenų saugykla pateikia EVPRI kurį nors iš šių dokumentų:

a)

registracijos paraišką;

b)

registracijos išplėtimo paraišką, jeigu sandorių duomenų saugykla jau įregistruota pagal Reglamento (ES) 2015/2365 III skyrių.“;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Siekiant užtikrinti nuoseklų šio straipsnio taikymą, EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nurodoma:

a)

1 dalies a punkte nurodytos registracijos paraiškos duomenys;

b)

1 dalies b punkte nurodytos registracijos išplėtimo supaprastintos paraiškos duomenys.

EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip 2020 m. birželio 18 d.

Komisijai deleguojami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniuose nustatyta tvarka.“;

c)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Siekdama užtikrinti vienodas 1 dalies taikymo sąlygas, EVPRI parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriuose nurodoma:

a)

1 dalies a punkte nurodytos registracijos paraiškos forma;

b)

1 dalies b punkte nurodytos registracijos išplėtimo paraiškos forma.

Pirmos pastraipos b punkto atveju EVPRI parengia supaprastintą formą.

EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip 2020 m. birželio 18 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus laikantis Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnio.“;

13)

62 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Jeigu pagal nacionalines taisykles nacionalinė kompetentinga institucija, norėdama reikalauti 1 dalies e punkte nurodytų telefoninių pokalbių arba duomenų srauto duomenų, turi gauti teisminės institucijos leidimą; EVPRI taip pat pateikia prašymą tokiam leidimui gauti. EVPRI prašymą tokiam leidimui gauti taip pat gali pateikti kaip atsargumo priemonę.“;

14)

63 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.   Siekdama vykdyti šiame reglamente nustatytas pareigas, EVPRI gali atlikti visus būtinus patikrinimus vietoje 61 straipsnio 1 dalyje nurodytų juridinių asmenų verslo patalpose, jiems priklausančioje teritorijoje arba nuosavybėje. Kai to reikia siekiant tinkamai atlikti patikrinimą ir užtikrinti jo efektyvumą, EVPRI gali atlikti patikrinimą vietoje be išankstinio perspėjimo.

2.   Pareigūnai ir kiti asmenys, kuriuos EVPRI įgaliojo atlikti patikrinimą vietoje, gali patekti į visas juridinių asmenų, kurių atžvilgiu yra priimtas EVPRI sprendimas atlikti tyrimą, verslo patalpas, jiems priklausančią teritoriją arba nuosavybę ir turi visus 62 straipsnio 1 dalyje nurodytus įgaliojimus. Jie taip pat yra įgalioti užplombuoti bet kurias verslo patalpas ir apskaitos knygas ar dokumentus tokiam laikotarpiui ir tokia apimtimi, kokie būtini patikrinimui atlikti.“;

b)

8 dalis pakeičiama taip:

„8.   Jei 1 dalyje numatytam patikrinimui vietoje atlikti arba 7 dalyje numatytai paramai suteikti pagal nacionalines taisykles reikalaujama, kad nacionalinė kompetentinga institucija turėtų teisminės institucijos leidimą, tokiam leidimui gauti prašymą pateikia ir EVPRI. EVPRI prašymą tokiam leidimui gauti taip pat gali pateikti kaip atsargumo priemonę.“;

15)

64 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Už tyrimą atsakingas pareigūnas EVPRI pateikdamas bylą su 3 dalyje nurodytomis išvadomis apie tai praneša asmenims, kurių atžvilgiu atliekamas tyrimas. Tokiems asmenims suteikiama galimybė susipažinti su byla, nepažeidžiant teisėtų kitų asmenų interesų apsaugoti savo verslo paslaptis. Teisė susipažinti su byla netaikoma konfidencialiai informacijai ar EVPRI vidaus parengiamiesiems dokumentams.“;

b)

8 dalis pakeičiama taip:

„8.   Jei EVPRI vykdydama šiame reglamente numatytas pareigas nustato rimtų požymių, jog galbūt yra faktų, kurie, EVPRI žiniomis, pagal taikytiną teisę galėtų būti laikomi baudžiamosiomis veikomis, EVPRI perduoda klausimus dėl baudžiamojo persekiojimo atitinkamoms valdžios institucijoms, kad jos atliktų tyrimą ir galimai pradėtų baudžiamąjį persekiojimą. Be to, EVPRI neskiria baudų ar periodiškai mokamų baudų tais atvejais, kai žino, kad ankstesnis išteisinamasis ar apkaltinamasis nuosprendis, priimtas dėl tokio paties fakto ar faktų, kurie iš esmės yra tokie patys, pasibaigus pagal nacionalinę teisę vykdomam baudžiamajam procesui jau įgavo res judicata galią.“;

16)

65 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

a punkte „20 000 EUR“ pakeičiama į „200 000 EUR“;

b)

b punktas pakeičiamas taip:

„b)

už I priedo I skirsnio a, b ir d–k punktuose ir I priedo II skirsnio a, b ir h punktuose nurodytus pažeidimus skiriamos ne mažesnės kaip 5 000 EUR ir ne didesnės kaip 100 000 EUR baudos.“;

c)

papildoma šiuo punktu:

„c)

už I priedo IV skirsnyje nurodytus pažeidimus skiriamos ne mažesnės kaip 5 000 EUR ir ne didesnės kaip 10 000 EUR baudos.“;

17)

67 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Prieš priimdama sprendimą pagal 73 straipsnio 1 dalį ir dėl periodiškai mokamos baudos pagal 66 straipsnį, EVPRI asmenims, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, suteikia galimybę būti išklausytiems dėl EVPRI išvadų. EVPRI savo sprendimus grindžia tik tomis išvadomis, dėl kurių asmenys, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, turėjo galimybę pareikšti pastabų.

Šios dalies pirma pastraipa netaikoma 73 straipsnio 1 dalies a, c ir d punktuose nurodytiems sprendimams, jeigu reikia imtis skubių veiksmų siekiant užkirsti kelią didelei ir neišvengiamai žalai finansų sistemai arba didelei ir neišvengiamai žalai finansų rinkų vientisumui, skaidrumui, efektyvumui ir sklandžiam veikimui, įskaitant sandorių duomenų saugyklai pateiktų duomenų stabilumą arba teisingumą. Tokiu atveju EVPRI gali priimti laikiną sprendimą ir atitinkamiems asmenims suteikti galimybę būti išklausytiems kuo greičiau po sprendimo priėmimo.“;

18)

72 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Sandorių duomenų saugyklai taikomo mokesčio dydis yra toks, kad iš jo būtų padengtos visos pagrįstos EVPRI patirtos administracinės sandorių duomenų saugyklos registracijos ir EVPRI priežiūros veiklos išlaidos, ir yra proporcingas atitinkamos sandorių duomenų saugyklos apyvartai ir registracijos bei vykdomos priežiūros rūšiai.“;

19)

įterpiamas šis straipsnis:

„76a straipsnis

Abipusė tiesioginė prieiga prie duomenų

1.   Atitinkamos trečiųjų šalių, kuriose įsteigta viena ar daugiau sandorių duomenų saugyklų, institucijos, kai tai būtina jų pareigoms vykdyti, turi turėti tiesioginę prieigą prie Sąjungoje įsteigtų sandorių duomenų saugyklų informacijos su sąlyga, kad tuo tikslu pagal 2 dalį Komisija yra priėmusi įgyvendinimo aktą.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms institucijoms pateikus prašymą, Komisija pagal 86 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma, ar prašančiosios institucijos trečiosios šalies teisinė sistema atitinka visas šias sąlygas:

a)

toje trečiojoje šalyje įsteigtoms sandorių duomenų saugykloms yra suteikti tinkami leidimai;

b)

toje trečiojoje šalyje sandorių duomenų saugyklos yra nuolat veiksmingai prižiūrimos ir nuolat veiksmingai užtikrinama, kad jos vykdytų savo pareigas;

c)

suteikiamos profesinės paslapties saugojimo garantijos, įskaitant verslo paslapčių, kuriomis valdžios institucijos dalijasi su trečiosiomis šalimis, apsaugą, kurios yra bent jau lygiavertės šiame reglamente nustatytoms garantijoms;

d)

sandorių duomenų saugykloms, turinčioms leidimą toje trečiojoje šalyje, yra taikoma teisiškai privaloma ir vykdytina pareiga 81 straipsnio 3 dalyje nurodytiems subjektams suteikti tiesioginę ir neatidėliotiną prieigą prie duomenų.“;

20)

78 straipsnis papildomas šiomis dalimis:

„9.   Sandorių duomenų saugykla nustato šias procedūras ir politiką:

a)

veiksmingo sandorių duomenų saugyklų duomenų tarpusavio suderinimo procedūras;

b)

pateiktų duomenų išsamumo ir teisingumo patikrinimo procedūras;

c)

tvarkingo duomenų perdavimo kitoms sandorių duomenų saugykloms politiką, jei to reikalauja sandorio šalys ar pagrindinės sandorio šalys, nurodytos 9 straipsnyje, arba jei tai būtina dėl kitos priežasties.

10.   Siekiant užtikrinti nuoseklų šio straipsnio taikymą, EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nurodoma:

a)

sandorių duomenų saugyklų duomenų veiksmingo tarpusavio suderinimo procedūros;

b)

procedūros, kurias turi taikyti sandorių duomenų saugykla, kad patikrintų, kaip duomenis teikianti sandorio šalis arba subjektas atitinka duomenų teikimo reikalavimus, taip pat kad patikrintų pagal 9 straipsnį pateiktų duomenų išsamumą ir teisingumą.

EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip 2020 m. birželio 18 d.

Komisijai deleguojami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniuose nustatyta tvarka.“;

21)

80 straipsnyje įterpiama ši dalis:

„5a.   Gavusi prašymą, sandorių duomenų saugykla sandorio šalims, kurios pagal 9 straipsnio 1a–1d dalis neturi pateikti savo išvestinių finansinių priemonių sutarčių duomenų, ir sandorio šalims bei pagrindinėms sandorio šalims, delegavusioms savo prievolę teikti ataskaitas pagal 9 straipsnio 1f dalį, suteikia prieigą prie jų vardu pateiktos informacijos.“;

22)

81 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalis papildoma šiuo punktu:

„q)

trečiosios šalies atitinkamoms institucijoms, kurių atžvilgiu vadovaujantis 76a straipsniu yra priimtas įgyvendinimo aktas;“;

b)

5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Siekdama užtikrinti nuoseklų šio straipsnio taikymą, EVPRI, pasikonsultavusi su ECBS nariais, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nurodoma:

a)

pagal 1 ir 3 dalis skelbtina arba pateiktina informacija;

b)

1 dalyje nurodytos informacijos skelbimo dažnumas;

c)

veiklos standartai, reikalingi, kad būtų galima agreguoti ir palyginti skirtingų sandorių duomenų saugyklų duomenis ir kad 3 dalyje nurodyti subjektai galėtų naudotis ta informacija;

d)

sąlygos, tvarka ir reikiami dokumentai, kuriais remdamosi sandorių duomenų saugyklos suteikia prieigą 3 dalyje nurodytiems subjektams.

EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip 2020 m. birželio 18 d.

Rengdama tuos techninių reguliavimo standartų projektus EVPRI užtikrina, kad skelbiant 1 dalyje nurodytą informaciją nebūtų atskleista nė vienos sutarties nė vienos šalies tapatybė.

Komisijai deleguojami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniuose nustatyta tvarka.“;

23)

82 straipsnio 2–6 dalys pakeičiamos taip:

„2.   Įgaliojimai priimti 1 straipsnio 6 dalyje, 4 straipsnio 3a dalyje, 64 straipsnio 7 dalyje, 70 straipsnyje, 72 straipsnio 3 dalyje ir 85 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 1 straipsnio 6 dalyje, 4 straipsnio 3a dalyje, 64 straipsnio 7 dalyje, 70 straipsnyje, 72 straipsnio 3 dalyje ir 85 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.   Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija stengiasi konsultuotis su EVPRI ir konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.   Pagal 1 straipsnio 6 dalį, 4 straipsnio 3a dalį, 64 straipsnio 7 dalį, 70 straipsnį, 72 straipsnio 3 dalį ir 85 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trims mėnesiams.“;

24)

85 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Komisija ne vėliau kaip 2024 m. birželio 18 d. įvertina šio reglamento taikymą ir parengia bendrą ataskaitą. Komisija šią ataskaitą kartu su atitinkamais pasiūlymais pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai.“;

b)

įterpiama ši dalis:

„1a.   EVPRI ne vėliau kaip 2023 m. birželio 17 d. pateikia Komisijai ataskaitą šiais klausimais:

a)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/834 (*7) poveikis finansų ir ne finansų sandorio šalių tarpuskaitos lygiui, taip pat tarpuskaitos pasiskirstymui pagal kiekvieną finansų sandorio šalies rūšį, ypač kiek tai susiję su finansų sandorio šalimis, kurių veiklos, vykdomos su ne biržos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, apimtis yra maža, ir su 10 straipsnio 4 dalyje nurodytų tarpuskaitos ribų tinkamumu;

b)

Reglamento (ES) 2019/834 poveikis sandorių duomenų saugykloms pateiktų duomenų kokybei ir prieinamumui, taip pat sandorių duomenų saugyklų atskleistos informacijos kokybei;

c)

duomenų teikimo tvarkos pokyčiai, įskaitant naudojimosi duomenų teikimo delegavimu mastą ir įgyvendinimą, kaip nustatyta 9 straipsnio 1a dalyje, ir visų pirma poveikis ne finansų sandorio šalims, kurioms netaikoma tarpuskaitos prievolė, tenkančiai duomenų teikimo naštai;

d)

tarpuskaitos paslaugų prieinamumas, visų pirma, ar reikalavimas teikti tarpuskaitos paslaugas tiesiogiai ar netiesiogiai, 4 straipsnio 3a dalyje nurodytomis sąžiningomis, pagrįstomis, nediskriminacinėmis ir skaidriomis komercinėmis sąlygomis veiksmingai palengvino prieigą prie tarpuskaitos paslaugų.

(*7)  2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/834, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos, susijusios su tarpuskaitos prievole, tarpuskaitos prievolės taikymo sustabdymu, duomenų teikimo reikalavimais, ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdais, sandorių duomenų saugyklų registracija ir priežiūra bei reikalavimais sandorių duomenų saugykloms (OL L 141, 2019 5 28, p. 42)“;"

c)

2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„2.   Komisija ne vėliau kaip 2020 m. birželio 18 d. ir po to kas 12 mėnesių iki trečioje pastraipoje nurodyto galutinio pratęsimo dienos parengia ataskaitą, kurioje įvertina, ar parengti perspektyvūs techniniai sprendimai, kad pensijų sistemos įstaigos galėtų perkelti piniginį ir nepiniginį įkaitą kaip kintamąsias garantines įmokas, taip pat bet kokių priemonių, skirtų sudaryti palankesnes sąlygas tiems perspektyviems techniniams sprendimams, poreikį.

EVPRI, bendradarbiaudama su EDPPI, EBI ir ESRV, ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 18 d. ir po to kas 12 mėnesių iki trečioje pastraipoje nurodyto galutinio pratęsimo dienos pateikia Komisijai ataskaitą, kurioje įvertinama:

a)

ar pagrindinės sandorio šalys, tarpuskaitos nariai ir pensijų sistemos įstaigos dėjo deramas pastangas ir parengė perspektyvius techninius sprendimus, kurie sudarytų sąlygas tokioms įstaigoms dalyvauti centrinėje tarpuskaitoje, pateikiant piniginį ir nepiniginį įkaitą kaip kintamąsias garantines įmokas, įskaitant tų sprendimų poveikį rinkos likvidumui ir procikliškumui bei jų galimas teisines ar kitokias pasekmes;

b)

pensijų sistemos įstaigų veiklos, vykdomos ne biržos išvestinių finansinių priemonių, kurių tarpuskaita atliekama ir kurių tarpuskaita neatliekama, rinkose, apimtis ir pobūdis kiekvienoje turto klasėje, taip pat susijusi sisteminė rizika finansų sistemai;

c)

pensijų sistemos įstaigų vykdomo tarpuskaitos reikalavimo padariniai jų investavimo strategijoms, įskaitant bet kokį jų piniginio ir nepiniginio turto paskirstymo pokytį;

d)

10 straipsnio 4 dalies b punkte nurodytų tarpuskaitos ribų pasekmės pensijų sistemos įstaigoms;

e)

kitų teisinių reikalavimų, įskaitant garantinių įmokų reikalavimus išvestinėms finansinėms priemonėms, kurių tarpuskaita neatliekama, ir sverto koeficiento apskaičiavimą pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013, poveikis ne biržos išvestinių finansinių priemonių sandorių, kurių tarpuskaita atliekama ir kurių tarpuskaita neatliekama, sąnaudų skirtumui;

f)

ar reikia papildomų priemonių, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas pensijų sistemos įstaigų tarpuskaitos sprendimui parengti.

Komisija pagal 82 straipsnį gali priimti deleguotąjį aktą, kad du kartus vieniems metams pratęstų 89 straipsnio 1 dalyje nurodytą dvejų metų laikotarpį, jei ji padaro išvadą, kad perspektyvus techninis sprendimas neparengtas ir kad išlieka neigiamas išvestinių finansinių priemonių sutarčių centrinės tarpuskaitos poveikis būsimų pensininkų pensinėms išmokoms.

Pagrindinės sandorio šalys, tarpuskaitos nariai ir pensijų sistemos įstaigos deda visas pastangas, kad padėtų parengti perspektyvius techninius sprendimus, kurie palengvintų ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių tarpuskaitą tokioms įstaigoms.

Komisija sukuria ekspertų grupę, kurią sudaro pagrindinių sandorio šalių, tarpuskaitos narių, pensijų sistemos įstaigų ir kitų su tokiais perspektyviais techniniais sprendimais susijusių subjektų atstovai, kad būtų galima stebėti jų pastangas ir įvertinti pažangą, pasiektą rengiant perspektyvius techninius sprendimus, kurie palengvintų ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių tarpuskaitą tokioms įstaigoms, įskaitant pensijų sistemos įstaigų vykdomą piniginio ir nepiniginio įkaito perkėlimą kaip kintamąsias garantines įmokas. Ta ekspertų grupė susitinka bent kartą per šešis mėnesius. Komisija, rengdama savo ataskaitas pagal pirmą pastraipą, atsižvelgia į pagrindinių sandorio šalių, tarpuskaitos narių ir pensijų sistemos įstaigų pastangas.“;

3.   Ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 18 d. Komisija parengia ataskaitą, kurioje įvertinama:

a)

ar pareigos pranešti apie sandorius pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 26 straipsnį ir pagal šį reglamentą nedubliuoja pareigos teikti duomenis apie ne biržos išvestinių finansinių priemonių sandorius ir ar ta pareiga negalėtų būti sušvelninta ar supaprastinta visoms sandorio šalims, neprarandant pernelyg daug informacijos;

b)

ar būtina ir tinkama derinti išvestinių finansinių priemonių prekybos pareigą pagal Reglamentą (ES) Nr. 600/2014 su išvestinių finansinių priemonių tarpuskaitos prievolės, visų pirma subjektų, kuriems taikoma tarpuskaitos prievolė, aprėpties pakeitimais, padarytais pagal Reglamentą (ES) 2019/834;

c)

ar sandoriams, kurie yra tiesioginis poprekybinių rizikos mažinimo paslaugų, įskaitant portfelio suspaudimo paslaugas, rezultatas, turėtų būti netaikoma 4 straipsnio 1 dalyje nurodyta tarpuskaitos prievolė, atsižvelgiant į tai, kiek šios paslaugos mažina riziką (ypač sandorio šalies kredito riziką ir operacinę riziką), taip pat į galimybę apeiti tarpuskaitos prievolę ir galimybę panaikinti paskatas naudotis pagrindinės sandorio šalies tarpuskaita.

Komisija pirmoje pastraipoje nurodytą ataskaitą kartu su atitinkamais pasiūlymais pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai.“;

d)

įterpiama ši dalis:

„3a.   EVPRI ne vėliau kaip 2020 m. gegužės 18 d. pateikia Komisijai ataskaitą. Toje ataskaitoje įvertinama:

a)

ne biržos išvestinių finansinių priemonių duomenų teikimo reikalavimų, nustatytų pagal Reglamentą (ES) Nr. 600/2014 ir pagal šio reglamento 9 straipsnį, derėjimas, kiek tai susiję su pateikiamais duomenimis apie išvestinių finansinių priemonių sutartį, ir galimybe atitinkamiems subjektams naudotis duomenimis, ir ar tie reikalavimai turėtų būti suderinti;

b)

galimybė dar labiau supaprastinti duomenų teikimo grandines visoms sandorio šalims, įskaitant visus netiesioginius klientus, atsižvelgiant į poreikį užtikrinti duomenų pateikimą laiku ir atsižvelgiant į priemones, priimtas pagal šio reglamento 4 straipsnio 4 dalį ir Reglamento (ES) Nr. 600/2014 30 straipsnio 2 dalį;

c)

išvestinių finansinių priemonių prekybos pareigos pagal Reglamentą (ES) Nr. 600/2014 suderinimas su išvestinių finansinių priemonių tarpuskaitos prievolės, visų pirma subjektų, kuriems taikoma tarpuskaitos prievolė, aprėpties, pakeitimais, padarytais pagal Reglamentą (ES) 2019/834;

d)

bendradarbiaujant su ESRV, ar sandoriams, kurie yra tiesioginis poprekybinių rizikos mažinimo paslaugų, įskaitant portfelio suspaudimo paslaugas, rezultatas, turėtų būti netaikoma 4 straipsnio 1 dalyje nurodyta tarpuskaitos prievolė; toje ataskaitoje:

i)

nagrinėjamas portfelio suspaudimas ir kitos teikiamos su kainodara nesusijusios poprekybinės rizikos mažinimo paslaugos, kuriomis nekeičiant portfelių rinkos rizikos mažinama išvestinių finansinių priemonių portfelių ne rinkos rizika, pavyzdžiui, perbalansavimo sandoriai;

ii)

paaiškinama tokių poprekybinių rizikos mažinimo paslaugų paskirtis ir veikimas, mastas, kuriuo jos mažina riziką, ypač sandorio šalies kredito riziką ir operacinę riziką, taip pat įvertinamas poreikis vykdyti tokių sandorių tarpuskaitą arba atleisti juos nuo tarpuskaitos siekiant valdyti sisteminę riziką ir

iii)

įvertinama, kiek tokių paslaugų atleidimas nuo tarpuskaitos prievolės sukelia paskatas nenaudoti pagrindinės sandorio šalies tarpuskaitos ir gali paskatinti sandorio šalis apeiti tarpuskaitos prievolę;

e)

ar galėtų būti išplėstas finansinių priemonių, kurios laikomos labai likvidžiomis ir kurių rinkos ir kredito rizika labai maža, sąrašas pagal 47 straipsnį ir ar į tą sąrašą būtų galima įtraukti vieną ar daugiau pinigų rinkos fondų, kuriems suteiktas veiklos leidimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2017/1131 (*8).

(*8)  2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1131 dėl pinigų rinkos fondų (OL L 169, 2017 6 30, p. 8).“;"

25)

86 straipsnis papildomas šia dalimi:

„3.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 8 straipsnis kartu su jo 5 straipsniu.“;

26)

89 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„1.   Iki 2021 m. birželio 18 d. 4 straipsnyje nustatyta tarpuskaitos prievolė netaikoma ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims, kurias galima objektyviai įvertinti kaip mažinančias investavimo riziką, tiesiogiai susijusią su pensijų sistemos įstaigų finansiniu mokumu, ir subjektams, įsteigtiems siekiant pensijų sistemos įstaigos įsipareigojimų neįvykdymo atveju teikti kompensacijas tokių įstaigų nariams.

4 straipsnyje nustatyta tarpuskaitos prievolė, kaip nurodyta šios dalies pirmoje pastraipoje, netaikoma ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims, kurias sudarė pensijų sistemos įstaigos nuo 2018 m. rugpjūčio 17 d. iki 2019 m. birželio 16 d.“;

27)

I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo įsigaliojimo dienos, išskyrus:

a)

šio reglamento 1 straipsnio 10 ir 11 punktuose nustatytas nuostatas, kiek tai susiję su Reglamento (ES) Nr. 648/2012 38 straipsnio 6 ir 7 dalimis ir 39 straipsnio 11 dalimi, kurios taikomos nuo 2019 m. gruodžio 18 d.;

b)

šio reglamento 1 straipsnio 7 punkto b papunktyje nustatytas nuostatas, kiek tai susiję su Reglamento (ES) Nr. 648/2012 9 straipsnio 1a–1d dalimis, kurios taikomos nuo 2020 m. birželio 18 d.;

c)

šio reglamento 1 straipsnio 2 punkto b papunktyje ir 20 punkte nustatytas nuostatas, kiek tai susiję su Reglamento (ES) Nr. 648/2012 4 straipsnio 3a dalimi ir 78 straipsnio 9 ir 10 dalimis, kurie taikomi nuo 2021 m. birželio 18 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. gegužės 20 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

A. TAJANI

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. CIAMBA


(1)  OL C 385, 2017 11 15, p. 10.

(2)  OL C 434, 2017 12 15, p. 63.

(3)  2019 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2019 m. gegužės 14 d. Tarybos sprendimas.

(4)  2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 201, 2012 7 27, p. 1).

(5)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

(6)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo (OL L 331, 2010 12 15, p. 1).

(7)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 84).

(8)  2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių ir pakartotinio naudojimo skaidrumo ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 337, 2015 12 23, p. 1).

(9)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

(10)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48).

(11)  OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

(12)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).


PRIEDAS

I priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

I skirsnis papildomas šiais punktais:

„i)

sandorių duomenų saugykla pažeidžia 78 straipsnio 9 dalies a punktą, nenustatydama sandorių duomenų saugyklų duomenų veiksmingo tarpusavio suderinimo tinkamų procedūrų;

j)

sandorių duomenų saugykla pažeidžia 78 straipsnio 9 dalies b punktą, nenustatydama pateiktų duomenų išsamumo ir teisingumo patikrinimo tinkamų procedūrų;

k)

sandorių duomenų saugykla pažeidžia 78 straipsnio 9 dalies c punktą, nenustatydama tinkamos tvarkingo duomenų perdavimo kitoms sandorių duomenų saugykloms politikos, jei to reikalauja 9 straipsnyje nurodytos sandorio šalys ir pagrindinės sandorio šalys arba jei tai būtina dėl kitos priežasties.“;

2.

IV skirsnis papildomas šiuo punktu:

„d)

sandorių duomenų saugykla pažeidžia 55 straipsnio 4 dalį, tinkamu laiku nepranešdama EVPRI apie bet kuriuos esminius savo registracijos sąlygų pakeitimus.“.