22.5.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 134/16


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/823

2019 m. gegužės 17 d.

dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (1), ypač į jo 57 straipsnio 4 dalį ir 58 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

siekiant užtikrinti, kad Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 (2) priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra būtų taikoma vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu;

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos bendrosios Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės. Šios taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai specialiomis Sąjungos teisės aktų nuostatomis įteisintai nomenklatūrai, visiškai ar iš dalies sudarytai remiantis Kombinuotąja nomenklatūra arba ją papildančiai subpozicijų dalimis, kad būtų galima taikyti tarifinio reguliavimo ir kitas su prekyba prekėmis susijusias priemones;

(3)

laikantis minėtų bendrųjų taisyklių, šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės, remiantis 3 skiltyje išdėstytais motyvais, turėtų būti klasifikuojamos priskiriant 2 skiltyje nurodytą KN kodą;

(4)

reikėtų nustatyti, kad suteikta šio reglamento nuostatų neatitinkančia privalomąja tarifine informacija apie šiame reglamente nurodytas prekes jos adresatas galėtų remtis dar tam tikrą laikotarpį, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 952/2013 34 straipsnio 9 dalyje. Tas laikotarpis turėtų būti trys mėnesiai;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės Kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos priskiriant lentelės 2 skiltyje nurodytą KN kodą.

2 straipsnis

Šio reglamento nuostatų neatitinkančia privalomąja tarifine informacija, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 952/2013 34 straipsnio 9 dalimi, galima remtis dar tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. gegužės 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Stephen QUEST

Generalinis direktorius

Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis direktoratas


(1)  OL L 269, 2013 10 10, p. 1.

(2)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).


PRIEDAS

Prekių aprašymas

Klasifikacija

(KN kodas)

Motyvai

(1)

(2)

(3)

Gatavas dirbinys iš žmonių plaukų – sutvarkytų žmonių plaukų, surištų ties plaukų šaknimis, sruoga. Surištas ties plaukų šaknimis galiukas yra paruoštas be tolesnio apdorojimo būti sujungtas su nuosavais asmens plaukais, naudojant šilumą.

Žr. paveikslą (*1).

6704 20 00

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis ir KN kodus 6704 ir 6704 20 00 atitinkančiais prekių aprašymais.

Dėl surišimo ties šaknų galiukais šis dirbinys laikytinas labiau apdorotu, negu nurodyta 6703 pozicijoje. Todėl jis nepriskirtinas 6703 pozicijai kaip sušukuoti, ištempti, išbalinti arba kitu būdu apdoroti žmogaus plaukai.

Dėl surišimo ties šaknų galiukais ir dėl to, kad šis dirbinys yra paruoštas be tolesnio apdorojimo būti sujungtas su nuosavais asmens plaukais, jis laikytinas gatavu plaukų dirbiniu, priskiriamu 6704 pozicijai (taip pat žr. Suderintos sistemos paaiškinimų 6704 pozicijos paaiškinimų 1 punkto pirmą pastraipą).

Todėl dirbinys laikytinas netikra plaukų kasa ir panašiu dirbiniu iš žmonių plaukų ir jam priskirtinas KN kodas 6704 20 00 .

Image 1


(*1)  Paveikslas pateikiamas tik dėl informacijos.