27.5.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 139/312


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/777

2019 m. gegužės 16 d.

dėl geležinkelio infrastruktūros registro bendrųjų specifikacijų, kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/880/ES

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/797 dėl geležinkelių sistemos sąveikos Europos Sąjungoje (1), ypač į jos 49 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyva (ES) 2016/797 patikslinami geležinkelių sektoriaus subjektų, ypač geležinkelio įmonių ir infrastruktūros valdytojų, vaidmenys atliekant patikrinimus prieš pradedant naudoti patvirtintas transporto priemones;

(2)

geležinkelio infrastruktūros registras turėtų užtikrinti tinklo charakteristikų skaidrumą ir būti naudojamas kaip informacinė duomenų bazė. Visų pirma jis turėtų būti naudojamas kartu su parametrų vertėmis, įrašytomis leidime pateikti transporto priemonę rinkai, transporto priemonės ir maršruto techniniam suderinamumui patikrinti;

(3)

Komisijos įgyvendinimo sprendime 2014/880/ES (2) nustatytas geležinkelio infrastruktūros registro ir bendrosios naudotojų sąsajos parametrų sąrašas turėtų būti atnaujintas, kad būtų galima patikrinti transporto priemonės ir maršruto suderinamumą; tuo pačiu metu internetinė infrastruktūros registro programa (INF registro programa) turėtų pakeisti bendrąją naudotojų sąsają;

(4)

INF registro programą turi nustatyti ir valdyti Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (toliau – agentūra), ši programa turi suteikti prieigą prie valstybių narių turto įrašų, kuriuose pateikiamos kiekvieno posistemio arba susijusios posistemio dalies tinklo parametrų vertės; visų pirma ją naudoti turėtų valstybės narės, laikydamosi Direktyvos (ES) 2016/797 49 straipsnio 1 dalyje nustatytų viešo skelbimo įsipareigojimų, kad naudotojams suteiktų bendrą prieigą.

(5)

duomenys, susiję su parametrais, nurodytais Įgyvendinimo sprendimo 2014/880/ES priede pateikiamoje lentelėje, iki 2019 m. kovo 16 d. visoje Sąjungos geležinkelių sistemoje turi būti renkami ir įrašomi į geležinkelio infrastruktūros registrą pagal to sprendimo 5 straipsnį. duomenys, susiję su naujais parametrais, nurodytais šiame reglamente, turėtų būti laiku renkami ir įrašomi į infrastruktūros registrą, kad būtų pasiekti Direktyvos (ES) 2016/797 tikslai, kad visų pirma būtų galima patikrinti transporto priemonės ir maršruto suderinamumą pagal INF registro programą. INF registro programa turėtų pradėti veikti ne vėliau kaip įsigaliojant šiam reglamentui, o duomenų, susijusių su riedmenų ir maršruto suderinamumo parametrais, rinkimas ir įrašymas turėtų būti užtikrintas ne vėliau kaip 2020 m. sausio 16 d. ir kuo anksčiau;

(6)

kiekviena valstybė narė turėtų paskirti nacionalinę registravimo organizaciją, kuri būtų atsakinga už jos infrastruktūros registro duomenų pateikimą ir reguliarų jų atnaujinimą;

(7)

infrastruktūros valdytojai turėtų rinkti duomenis, susijusius su savo tinklu, ir užtikrinti, kad registravimo organizacijoms pateikiami duomenys būtų išsamūs, nuoseklūs, tikslūs ir naujausi;

(8)

vėlesni INF registro programos pakeitimai turėtų palengvinti riedmenų ir maršruto suderinamumo tikrinimą ir maršruto vadovo sudarymą pagal infrastruktūros registro informaciją; Agentūra turėtų įvertinti INF registro programos papildinių naudą ir sąnaudas ir prireikus juos įgyvendinti;

(9)

Agentūra turėtų parengti taikymo vadovą, kuriame apibūdinami ir, jei reikia, paaiškinami šio reglamento reikalavimai. Gairės turėtų būti atnaujinamos, skelbiamos ir visiems pateikiamos nemokamai;

(10)

2018 m. liepos 27 d. agentūra išleido rekomendaciją dėl geležinkelio infrastruktūros registro bendrųjų specifikacijų, kurioje infrastruktūros registro funkcijos atnaujintos pagal Direktyvą (ES) 2016/797;

(11)

todėl Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES reikėtų panaikinti;

(12)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka komiteto, nurodyto Direktyvos (ES) 2016/797 51 straipsnio 1 dalyje, nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Bendrosios infrastruktūros registro specifikacijos

1.   Direktyvos (ES) 2016/797 49 straipsnyje nurodytos bendrosios infrastruktūros registro specifikacijos yra šio reglamento priede išdėstytos specifikacijos.

2.   Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos geležinkelio tinklo parametrų vertės būtų pateikiamos elektroninėje programoje, atitinkančioje šio Reglamento bendrąsias specifikacijas.

2 straipsnis

INF registro programa

1.   Agentūra nustato ir valdo bendrą žiniatinklyje veikiančią programą (INF registro programą), kurioje valstybės narės turi skelbti infrastruktūros informaciją pagal Direktyvos (ES) 2016/797 49 straipsnį.

2.   INF registro programa sukuriama laikantis šio reglamento priede nustatytos tvarkos.

3.   Agentūra užtikrina, kad INF registro programa pradėtų veikti ne vėliau kaip 2019 m. birželio 16 d.

4.   Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad būtini jos tinklo duomenys būtų pradėti rinkti ir įrašyti į INF registro programą nuo priedo 1 lentelėje nustatytų datų.

5.   Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad duomenys INF registro programoje būtų nuolat atnaujinami pagal 5 straipsnį.

6.   Agentūra įkuria grupę, sudarytą iš nacionalinių registravimo organizacijų atstovų, kuri koordinuoja, stebi ir palaiko INF registro programos pildymą.

3 straipsnis

Pereinamasis laikotarpis

1.   Įgyvendinimo sprendime 2014/880/ES nustatyti ir šio reglamento priede nurodyti galutiniai infrastruktūros registro pildymo terminai taikomi ir toliau.

2.   Valstybės narės ir Agentūra užtikrina, kad Įgyvendinimo sprendime 2014/880/ES nustatyta tvarka renkami ir į infrastruktūros registrą įrašomi duomenys išliktų prieinami ir kad juos būtų galima gauti naudojantis INF registro programa.

4 straipsnis

Nacionalinė registravimo organizacija

1.   Kiekviena valstybė narė paskiria nacionalinę registravimo organizaciją, atsakingą už valstybės narės duomenų rinkimą ir įrašymą į INF registro programą.

2.   Kiekviena valstybė narė ne vėliau kaip 2019 m. birželio 16 d. informuoja Agentūrą apie nacionalinę registravimo organizaciją, paskirtą pagal 1 straipsnį, jei ta organizacija yra ne pagal Įgyvendinimo sprendimo 2014/880/ES 6 straipsnio 2 dalį paskirtoji organizacija.

3.   Nuo 2021 m. sausio 1 d., jei sukurta 6 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta INF registro programa, kiekvienos valstybės narės infrastruktūros valdytojai atsako už duomenų rinkimą ir įrašymą į INF registro programą.

5 straipsnis

Duomenų rinkimas

1.   Infrastruktūros valdytojai užtikrina INF registro programoje pateiktų duomenų tikslumą, išsamumą ir nuoseklumą ir pateikia atnaujintus duomenis, kai tik juos turi.

2.   Iki 2020 m. gruodžio 31 d. infrastruktūros valdytojai duomenis teikia registravimo organizacijoms. Registravimo organizacijos duomenis įrašo į INF registro programą bent kartą per mėnesį, nebent duomenų atnaujinti nereikia. Pastaruoju atveju registravimo organizacijos informuoja Agentūrą, kad duomenų naujinti nereikia. Vienas atnaujinimas turi sutapti su kasmetiniu tinklo nuostatų paskelbimu.

3.   Nuo 2021 m. sausio 1 d., jei sukurta 6 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta INF registro programa, infrastruktūros valdytojai tiesiogiai įrašo duomenis į INF registro programą, kai tik juos turi.

4.   Informacija, susijusi su infrastruktūra, pradedama eksploatuoti po 2019 m. birželio 16 d., į INF registro programą turi būti įrašoma prieš pradedant eksploatuoti.

6 straipsnis

Tolesni veiksmai

1.   Agentūra, atsižvelgdama į sąnaudų ir naudos analizės rezultatą, atnaujina INF programą iki 2021 m. sausio 1 d., siekdama:

a)

racionalizuoti duomenų atnaujinimo procesą INF registro programoje, kad infrastruktūros valdytojai galėtų atnaujinti informaciją, kai tik ta informacija tampa prieinama;

b)

tobulinti tinklo aprašą, kad būtų rodoma tiksli jo geometrija;

c)

teikti informaciją apie galimo maršruto parinkimą tinkle;

d)

užtikrinti galimybę įspėti geležinkelio įmones apie joms aktualius INF registro programos pakeitimus.

2.   Agentūra, atsižvelgdama į sąnaudų ir naudos analizės rezultatą, iki 2022 m. sausio 16 d. atnaujina INF registro programą, kad užtikrintų galimybę rinkti ir įrašyti Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/773 (3) D2 priedėlyje nurodytam maršruto vadovui būtiną informaciją. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad maršruto vadovui būtina informacija jos infrastruktūros registre būtų teikiama vienus metus po INF registro programos atnaujinimo.

3.   Toliau tobulinant INF registro programą gali būti sukurta duomenų sistema, kurią būtų galima naudoti visiems su Sąjungos geležinkelių tinklu susijusios informacjos srautams.

7 straipsnis

Bendrųjų specifikacijų taikymo vadovas

Agentūra ne vėliau kaip 2019 m. birželio 16 d. paskelbia vadovą apie bendrųjų infrastruktūros registro specifikacijų taikymą (taikymo vadovą). Agentūra nuolat atnaujina taikymo vadovą. Taikymo vadove pateikiama nuoroda į atitinkamas kiekvieno parametro techninių sąveikos specifikacijų nuostatas.

8 straipsnis

Panaikinimas

Įgyvendinimo sprendimas 2014/880/ES panaikinamas.

9 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja 20-ą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. birželio 16 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. gegužės 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 138, 2016 5 26, p. 44.

(2)  2014 m. lapkričio 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/880/ES dėl geležinkelio infrastruktūros registro bendrųjų specifikacijų, kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas 2011/633/ES (OL L 356, 2014 12 12, p. 489);

(3)  2019 m. gegužės 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/773 dėl Europos Sąjungos traukinių eismo organizavimo ir valdymo posistemio techninės sąveikos specifikacijos, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2012/757/ES (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 5).


PRIEDAS

1.   TECHNINĖ TAIKYMO SRITIS

Šiomis specifikacijomis nustatomi duomenys apie šiuos Sąjungos geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius:

a)

infrastruktūros posistemį,

b)

energijos posistemį,

c)

kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemį.

2.   TIKSLAS

Pagrindinis infrastruktūros registro tikslas – nustatyti aiškias tinklo charakteristikas ir būti naudojamam kaip informacinei duomenų bazei.

2.1.   Infrastruktūros registro palaikomi procesai

Infrastruktūros registras palaiko šiuos procesus:

a)

transporto priemonių, kurioms išduoti leidimai, patikrinimo pagal Direktyvos (ES) 2016/797 23 straipsnį prieš jas naudojant;

b)

mobiliųjų posistemių kūrimo;

c)

galimybių teikti traukinių eismo paslaugas patikrinimo;

d)

išimtinai tik vietinės reikšmės taisyklių ir apribojimų skelbimo pagal Direktyvos (ES) 2016/797 14 straipsnio 11 dalį;

e)

stacionarių įrenginių techninio suderinamumo patikros pagal Direktyvos (ES) 2016/797 18 straipsnio 4 dalies b punktą;

f)

Sąjungos geležinkelių sistemos sąveikumo pažangos stebėsenos;

g)

tinklo nuostatų, susijusių su infrastruktūros pobūdžiu, nustatymo;

h)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/773 D2 priedėlyje nurodyto maršruto vadovo sudarymo pagal 6 straipsnio 2 dalį;

i)

infrastruktūros registro duomenų pakartotinio panaudojimo kitose IT priemonėse.

2.2.   Specialieji reikalavimai, taikomi infrastruktūros registrui

Infrastruktūros registre:

a)

pateikiamos parametrų, naudojamų tikrinant transporto priemonės ir maršruto techninį suderinamumą, vertės;

b)

pateikiami aktualūs duomenys, kad būtų galima nustatyti infrastruktūros charakteristikas pagal numatytą naudojimo sritį, ir sudaromos sąlygos projektuoti riedmenis bei patikrinti traukinių eismo paslaugų teikimo technines galimybes;

c)

valstybėms narėms užtikrinama galimybė į infrastruktūros registrą įtraukti vietinės reikšmės taisykles ir apribojimus;

d)

pateikiami aktualūs duomenys, užtikrinantys galimybę patikrinti stacionaraus posistemio ir tinklo, į kurį jis įtrauktas, techninį suderinamumą ir stebėti geležinkelių stacionarių įrenginių sąveikumo pažangą;

e)

pateikiama maršruto vadovui būtina informacija;

f)

užtikrinama galimybė juo naudotis kaip tinklo nuostatų ar kitų IT priemonių informacine duomenų baze.

3.   BENDROSIOS SAVYBĖS

Šiame priede nustatytos bendros visų valstybių narių infrastruktūros registrų savybės.

3.1.   Apibrėžtys

Šiame priede vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   linijos atkarpa– linijos dalis tarp gretimų funkcinių mazgų, kurią gali sudaryti keli geležinkelio keliai;

2)   funkcinis mazgas– bet kokia traukinių eismo organizavimo vieta, kurioje traukinių eismas gali būti pradedamas ir baigiamas arba gali būti keičiamas jo maršrutas ir kurioje gali būti teikiamos keleivių ar krovinių vežimo paslaugos; terminas apima vietas ties siena tarp valstybių narių ir ties riba tarp infrastruktūros valdytojų;

3)   vietos taškas– bet koks konkretus linijos atkarpos geležinkelio kelio taškas, kuriame pasikeičia parametro vertė;

4)   važiuojamasis kelias– traukinių eismui naudojamas kelias; jis neapima kelio atkarpose be iešmų ir kryžmių esančių pralankų ir aplankų ir tik traukinių naudojimui būtinų geležinkelio atšakų;

5)   atsarginis kelias– kelias funkciniame mazge, nenaudojamas funkciniam traukinio maršrutui parinkti.

3.2.   Geležinkelių tinklo struktūra infrastruktūros registrui

3.2.1.   Valstybės narės, įtraukdamos geležinkelių tinklą į infrastruktūros registrą, apibūdina jį pagal linijos atkarpas ir funkcinius mazgus.

3.2.2.   Skelbiami „linijos atkarpos“ punktai, susiję su infrastruktūros, energijos, kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiais, priskiriami infrastruktūros elementui „važiuojamasis kelias“.

3.2.3.   Skelbiami „funkcinio mazgo“ punktai, susiję su infrastruktūros posistemiu, priskiriami infrastruktūros elementams „važiuojamasis kelias“ ir „atsarginis kelias“.

3.3.   Infrastruktūros registro punktai

3.3.1.   Punktai skelbiami pagal 1 lentelę.

3.3.2.   7 straipsnyje nurodytame infrastruktūros registro taikymo vadove nustatoma, kokiu formatu pateikiami ir kaip valdomi 1 lentelėje išvardyti duomenys, kurie pateikiami vienu iš šių būdų:

a)

vienintelė parinktis arba kelios parinktys iš nustatyto sąrašo;

b)

ženklų eilutė arba nustatyta ženklų eilutė;

c)

laužtiniuose skliaustuose įrašytas skaičius.

3.3.3.   Parametro vertė pateikiama tada, kai jis atitinka pagrindinį parametrą arba kai tinkle yra atitinkamas punktas, apibūdintas pagal 1 lentelėje nurodytus galutinius terminus.

Parametrai, pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/773 D1 priedėlį būtini transporto priemonės ir maršruto suderinamumui patikrinti, pažymėti „Reikalingas MS“.

Visa su parametrais susijusi informacija pateikta 1 lentelėje.

Kai 1 lentelėje nurodomas infrastruktūros valdytojo dokumentas, infrastruktūros valdytojas arba nacionalinis registracijos subjektas pagal 5 straipsnį pateikia šį dokumentą Agentūrai elektroniniu formatu. Su 1.1.1.1.2.4.4, 1.1.1.1.6.4, 1.1.1.1.6.5, 1.1.1.3.7.1.3 ir 1.1.1.3.11.3 parametrais susiję dokumentai pateikiami dviem ES kalbomis.

1 lentelė

Infrastruktūros registro punktai

Numeris

Pavadinimas

Duomenų pateikimas

Apibrėžtis

Pagrindinis parametras

Reikalingas MS

Parametro pateikimo galutinis terminas

1

VALSTYBĖ NARĖ

 

 

 

1.1

LINIJOS ATKARPA

 

 

 

1.1.0.0.0

Bendroji informacija

 

 

 

1.1.0.0.0.1

Infrastruktūros valdytojo (IV) kodas

[AAAA]

Infrastruktūros valdytojas – įstaiga ar įmonė, visų pirma atsakinga už geležinkelių infrastruktūros ar jos dalies sukūrimą ir priežiūrą.

X

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.0.0.0.2

Nacionalinis linijos atpažinimo kodas

Ženklų eilutė

Unikalus linijos atpažinimo kodas arba unikalus linijos numeris valstybėje narėje.

X

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.0.0.0.3

Funkcinis mazgas geležinkelio linijos atkarpos pradžioje

Nustatyta ženklų eilutė

Unikalus funkcinio mazgo atpažinimo kodas geležinkelio linijos atkarpos pradžioje (kilometrų skaičius didėja nuo pradžios funkcinio mazgo iki pabaigos funkcinio mazgo).

X

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.0.0.0.4

Funkcinis mazgas geležinkelio linijos atkarpos pabaigoje

Nustatyta ženklų eilutė

Unikalus funkcinio mazgo atpažinimo kodas geležinkelio linijos pabaigoje (kilometrų skaičius didėja nuo pradžios funkcinio mazgo iki pabaigos funkcinio mazgo).

X

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.0.0.0.5

Geležinkelio linijos atkarpos ilgis

Nustatyta ženklų eilutė

Atstumas tarp funkcinio mazgo geležinkelio linijos atkarpos pradžioje ir funkcinio mazgo jos pabaigoje.

X

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.0.0.0.6

Geležinkelio linijos atkarpos pobūdis

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

Paprasta linijos atkarpa/jungtis

Geležinkelio linijos atkarpos rūšis, rodanti pateiktų duomenų apimtį, kuri priklauso nuo to, ar atkarpa jungia kelis funkcinius mazgus, gautus padalijus didelį mazgą į kelis funkcinius mazgus, ar ne.

X

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1

VAŽIUOJAMASIS KELIAS

 

 

 

1.1.1.0.0

Bendroji informacija

 

 

 

1.1.1.0.0.1

Geležinkelio kelio atpažinimo kodas

Ženklų eilutė

Unikalus kelio atpažinimo kodas arba unikalus kelio numeris geležinkelio linijos atkarpoje.

X

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.0.0.2

Įprasta važiavimo kryptis

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/P/A

Įprasta važiavimo kryptis:

tiesioginė kryptis, nustatyta pagal linijos atkarpos pradžią ir pabaigą: (T)

priešinga krypčiai, nustatytai pagal linijos atkarpos pradžią ir pabaigą: (P)

abi kryptys: (A)

X

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.1

Infrastruktūros posistemis

 

 

 

1.1.1.1.1

Kelio patikros deklaracijos

 

 

 

1.1.1.1.1.1

Kelio patikros EB deklaracija, susijusi su atitiktimi infrastruktūros posistemio techninės sąveikos specifikacijos reikalavimams

Nustatyta ženklų eilutė:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EB deklaracijų unikalus numeris pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/250 (1).

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.1.1.2

Kelio EI atitikties įrodymo deklaracija (kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 2014/881/ES (2)), susijusi su atitiktimi infrastruktūros posistemio techninės sąveikos specifikacijos reikalavimams

Nustatyta ženklų eilutė:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EI deklaracijų unikalus numeris, atitinkantis Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/250 VII priede nurodytus EB deklaracijų numerio formato reikalavimus.

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.1.2

Eksploataciniai parametrai

 

 

 

1.1.1.1.2.1

Kelio klasifikavimas transeuropiniame tinkle (TEN)

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo

Nurodyti, kuriai transeuropinio tinklo daliai priklauso geležinkelio linija.

X

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.1.2.1.2

TEN geografinės informacinės sistemos tapatumas (GIS ID)

Ženklų eilutė

Nurodyti TEN-T duomenų bazės dalies, kuriai priklauso kelias, GIS ID

 

 

2021 m. sausio 1 d.

1.1.1.1.2.2

Geležinkelio linijos kategorija

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo

Geležinkelio linijos klasifikavimas pagal Infrastruktūros TSS – Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1299/2014 (3)

X

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.1.2.3

Geležinkelio krovinių vežimo koridoriaus dalis

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo

Nurodyti, ar geležinkelio linija priskirta prie geležinkelio krovinių vežimo koridoriaus

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.1.2.4

Krovumas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo

Geležinkelio linijos kategorijos ir greičio derinys silpniausiame kelio taške

X

X

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.1.2.4.1

Krovumo nacionalinis klasifikavimas

Ženklų eilutė

Krovumo nacionalinis klasifikavimas

 

X

2020 m. sausio 16 d.

1.1.1.1.2.4.2

Inžinerinių statinių atitiktis Didelio greičio apkrovos modeliui (DGAM)

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Linijos atkarpoms, kuriose didžiausiasis leidžiamas greitis yra ne mažesnis kaip 200 km/val.

Informacija dėl dinaminio suderinamumo patikros procedūros

 

X

2020 m. sausio 16 d.

1.1.1.1.2.4.3

Inžinerinių statinių, kurių specifinius patikrinimus reikia atlikti, vieta geležinkelyje

Nustatyta ženklų eilutė:

[± NNNN.NNN] + [CharacterString]

Inžinerinių statinių, kurių specifinius patikrinimus reikia atlikti, vieta

 

X

2020 m. sausio 16 d.

1.1.1.1.2.4.4

Dokumentas, kuriame pateikta statinio ir dinaminio maršrutų suderinamumo patikrinimų procedūra (-os)

Ženklų eilutė

Elektroninį dokumentą, kurį dviem ES kalbomis pateikė infrastruktūros valdytojas ir saugo Agentūra, sudaro:

tikslios procedūros kaip atlikti statinio ir dinaminio maršrutų suderinamumo patikrinimus;

arba

svarbi informacija kaip atlikti konkrečių inžinerinių statinių patikrinimus.

 

X

2020 m. sausio 16 d.

1.1.1.1.2.5

Didžiausiasis leidžiamas greitis

[NNN]

Vardinis didžiausiasis važiavimo geležinkelio linija greitis pagal infrastruktūros, energijos ir kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių charakteristikas, išreiškiamas kilometrais per valandą.

X

X

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.1.2.6

Temperatūros intervalas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T1 (nuo – 25 iki +40)

T2 (nuo – 40 iki +35)

T3 (nuo – 25 iki +45)

Tx (nuo – 40 iki +50)

Temperatūros intervalas neribojamai geležinkelio linijos prieigai pagal Europos standartą.

X

X

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.1.2.7

Didžiausiasis aukštis

[+/-][NNNN]

Didžiausias geležinkelio linijos atkarpos aukštis virš jūros lygio pagal normalųjį Amsterdamo nulinį tašką (Normaal Amsterdams Peil, NAP).

X

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.1.2.8

Sunkių klimato sąlygų buvimas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Pagal Europos standartą klimato sąlygos geležinkelio linijoje yra sunkios.

X

X

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.1.3

Geležinkelio linijos išdėstymas vietovėje

 

 

 

1.1.1.1.3.1

Sąveikos gabaritas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

GA/GB,/GC/G1/DE3/S/IRL1/nėra

Europos standarte nustatyti gabaritai GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1.

Parametras pašalintas. Rodoma dėl informacijos

1.1.1.1.3.2

Tarptautiniai gabaritai

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

G2/GB1/GB2/nėra

Kitokie daugiašaliai arba tarptautiniai gabaritai nei Europos standarte nustatytieji GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1.

Parametras pašalintas. Rodoma dėl informacijos

1.1.1.1.3.3

Nacionaliniai gabaritai

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo

Europos standarte nustatytas vietinis gabaritas arba kitoks vietinis gabaritas.

Parametras pašalintas. Rodoma dėl informacijos

1.1.1.1.3.1.1

Gabaritai

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo

Europos standarte nustatyti gabaritai arba kitokie vietiniai gabaritai, įskaitant apatinės arba viršutinės dalies.

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1302/2014 7.3.2.2 punktą Jungtinės Didžiosios Britanijos Karalystės tinklo linijų atkarpų gabaritų pamatinis profilis gali būti nenustatytas.

X

X

2020 m. sausio 16 d.

1.1.1.1.3.1.2

Konkrečių mazgų, kurių specifinius patikrinimus reikia atlikti, vieta geležinkelyje

Nustatyta ženklų eilutė:

[± NNNN.NNN] + [CharacterString]

Konkrečių mazgų, kurių specifinius patikrinimus reikia atlikti dėl nukrypimų nuo 1.1.1.1.3.1.1 skirsnyje nurodytų gabaritų, vieta.

 

X

2020 m. sausio 16 d.

1.1.1.1.3.1.3

Dokumentas, kuriame nurodyti konkrečių mazgų, kurių specifinius patikrinimus reikia atlikti, skerspjūviai

Ženklų eilutė

Elektroninis dokumentas, kurį pateikė infrastruktūros valdytojas ir saugo Agentūra ir kuriame nurodyti konkrečių mazgų, kurių specifinius patikrinimus reikia atlikti dėl nukrypimų nuo 1.1.1.1.3.1.1 skirsnyje nurodytų gabaritų, skerspjūviai. Kai tinkama, prie dokumento, kuriame pateiktas konkretaus mazgo skerspjūvis, gali būti pridedami patikrinimo nurodymai.

 

X

2020 m. sausio 16 d.

1.1.1.1.3.4

Universaliųjų konteinerių standartinio jungtinio transporto aprašo numeris

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo

UIC kodekse (jeigu geležinkelio linija priklauso TEN) nustatytas jungtinio transporto naudojant universaliuosius konteinerius kodavimas.

X

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.1.3.5

Puspriekabių standartinio jungtinio transporto aprašo numeris

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo

UIC kodekse (jeigu geležinkelio linija priklauso TEN) nustatytas jungtinio transporto naudojant puspriekabes kodavimas.

X

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.1.3.5.1

Konkreti informacija

Ženklų eilutė

Visa aktuali informacija iš IV, susijusi su geležinkelio linijos išdėstymu vietovėje

 

 

2021 m. sausio 1 d.

1.1.1.1.3.6

Nuolydžio aprašas

Nustatyta ženklų eilutė:

[± NN.N] ([± NNNN.NNN]

kartoti, kiek reikia

Nuolydžio verčių seka ir vietos, kuriose nuolydis keičiasi

X

X

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.1.3.7

Mažiausiasis gulsčiosios kreivės spindulys

[NNNNN]

Mažiausias kelio gulsčiosios kreivės spindulys metrais.

X

X

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.1.4

Kelio parametrai

 

 

 

1.1.1.1.4.1

Nominalus vėžės plotis

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo

750/1000/1435/1520/1524/1600/1668/kitas

Viena milimetrais išreikšta vėžės pločio vertė.

X

X

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.1.4.2

Dviejų kelio bėgių aukščių skirtumo horizontalia kryptimi stygius

[+/-] [NNN]

Didžiausiasis dviejų kelio bėgių aukščių skirtumo horizontalia kryptimi stygius milimetrais, apibrėžiamas kaip sudarytos pakylos ir didesnės pusiausvyros pakylos skirtumas, pagal kurį suprojektuota geležinkelio linija.

X

X

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.1.4.3

Bėgio pokrypis

[NN]

Kampas, apibrėžiamas kaip bėgio galvutės pokrypis viršutinio bėgių paviršiaus atžvilgiu

X

X

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.1.4.4

Balastas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Rodo, ar kelio pabėgiai įleisti į balastą, ar ne.

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.1.5

Iešmai ir kryžmės

 

 

 

1.1.1.1.5.1

Iešmų ir kryžmių eksploatacinių verčių atitiktis TSS

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Iešmai ir kryžmės prižiūrimi atsižvelgiant į TSS nustatytus eksploatacinius ribinius matmenis.

X

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.1.5.2

Mažiausiasis rato skersmuo bukosioms kryžmėms

[NNN]

Didžiausiasis bukosios kryžmės dalies be rato kreipiamųjų priemonių ilgis grindžiamas mažiausiuoju eksploataciniu rato skersmeniu milimetrais.

X

X

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.1.6

Kelio atsparumas veikiančioms apkrovoms

 

 

 

1.1.1.1.6.1

Didžiausiasis traukinio lėtėjimas

[N.N]

Išilginio kelio atsparumo riba, pateikiama kaip didžiausiasis leidžiamas traukinio lėtėjimas ir išreiškiama metrais per sekundę kvadratu.

X

X

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.1.6.2

Sūkurinių srovių stabdžių naudojimas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

galima/galima tam tikromis sąlygomis/galima tik avariniam stabdymui/galima tam tikromis sąlygomis tik avariniam stabdymui/negalima

Nurodyti, ar taikomi sūkurinių srovių stabdžių naudojimo apribojimai.

X

X

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.1.6.3

Magnetinių stabdžių naudojimas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

galima/galima tam tikromis sąlygomis/galima tam tikromis sąlygomis tik avariniam stabdymui/galima tik avariniam stabdymui/negalima

Nurodyti, ar taikomi magnetinių stabdžių naudojimo apribojimai.

X

X

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.1.6.4

Dokumentas, kuriame nurodytos sūkurinių srovių stabdžių naudojimo sąlygos

Ženklų eilutė

Elektroninis dokumentas, kurį dviem ES kalbomis pateikė infrastruktūros valdytojas ir saugo Agentūra, kuriame nurodytos sūkurinių srovių stabdžių naudojimo sąlygos, nurodytos 1.1.1.1.6.2.

 

X

2020 m. sausio 16 d.

1.1.1.1.6.5

Dokumentas, kuriame nurodytos magnetinių stabdžių naudojimo sąlygos

Ženklų eilutė

Elektroninis dokumentas, kurį dviem ES kalbomis pateikė infrastruktūros valdytojas ir saugo Agentūra, kuriame nurodytos magnetinių stabdžių naudojimo sąlygos, nurodytos 1.1.1.1.6.3.

 

X

2020 m. sausio 16 d.

1.1.1.1.7

Sveikata, sauga ir aplinka

 

 

 

1.1.1.1.7.1

Naudoti antbriaunio tepimą draudžiama

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Nurodyti, ar draudžiama naudoti riedmenyje esantį antbriaunio tepimo įrenginį.

X

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.1.7.2

Pervažos

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Nurodyti, ar geležinkelio linijos atkarpoje yra pervažų (arba pėsčiųjų perėjų).

X

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.1.7.3

Arti pervažos leidžiamas pagreitis

Ženklų eilutė

Stabdomo arba įsibėgėjančio traukinio pagreičio apribojimo, išreiškiamo specifine pagreičio atskaitos kreive, taikymas arti pervažos.

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.1.7.4

Geležinkelio kelio įkaitusių ašidėžių aptikimo įranga (ĮAAĮ)

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Geležinkelio kelio ĮAAĮ

X

X

2020 m. sausio 16 d.

1.1.1.1.7.5

Geležinkelio kelio ĮAAĮ atitiktis TSS

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Taikoma tik Prancūzijos, Italijos ir Švedijos tinklams.

Geležinkelio kelio įkaitusių ašidėžių aptikimo įrangos atitiktis TSS.

 

X

2020 m. sausio 16 d.

1.1.1.1.7.6

Geležinkelio kelio ĮAAĮ atpažinimo kodas

Ženklų eilutė

Taikoma tik Prancūzijos, Italijos ir Švedijos tinklams.

Taikoma, jei geležinkelio ĮAAĮ neatitinka TSS dėl įkaitusių ašidėžių aptikimo įrangos identifikavimo.

 

X

2020 m. sausio 16 d.

1.1.1.1.7.7

Geležinkelio kelio ĮAAĮ generuojamas signalas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo

Taikoma tik Prancūzijos, Italijos ir Švedijos tinklams.

Įkaitusių ašidėžių aptikimo įrangos generuojamas signalas.

 

X

2020 m. sausio 16 d.

1.1.1.1.7.8

Geležinkelio kelio ĮAAĮ vieta geležinkelyje

Nustatyta ženklų eilutė:

[± NNNN.NNN] + [CharacterString]

Taikoma tik Prancūzijos, Italijos ir Švedijos tinklams.

Taikoma, jei geležinkelio ĮAAĮ neatitinka TSS dėl įkaitusių ašidėžių detektoriaus išdėstymo.

 

X

2020 m. sausio 16 d.

1.1.1.1.7.9

Geležinkelio kelio ĮAAĮ matavimo kryptis

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/P/A

Taikoma tik Prancūzijos, Italijos ir Švedijos tinklams.

Taikoma, jei geležinkelio ĮAAĮ neatitinka TSS dėl įkaitusių ašidėžių aptikimo įrangos matavimo krypties.

Jei matavimo kryptis yra:

tiesioginė kryptis, nustatyta pagal linijos atkarpos pradžią ir pabaigą: (T)

priešinga krypčiai, nustatytai pagal linijos atkarpos pradžią ir pabaigą: (P)

abi kryptys: (A)

 

X

2020 m. sausio 16 d.

1.1.1.1.7.10

Reikalaujama turėti pastoviai šviečiančius raudonus žibintus

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Atkarpos, kuriose pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019773 reikalaujama turėti du pastoviai šviečiančius raudonus žibintus.

 

 

2021 m. sausio 1 d.

1.1.1.1.7.11

Priklausymas tylesniam maršrutui

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Priklausymas „tylesniam maršrutui“ pagal Komisijos reglamento (ES) 1304/2014 5 straipsnio b dalį (4).

X

 

2021 m. sausio 1 d.

1.1.1.1.8

Tunelis

 

 

 

1.1.1.1.8.1

Infrastruktūros valdytojo kodas

[AAAA]

Infrastruktūros valdytojas – įstaiga ar įmonė, visų pirma atsakinga už geležinkelių infrastruktūros ar jos dalies sukūrimą ir priežiūrą.

X

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.1.8.2

Tunelio atpažinimo kodas

Ženklų eilutė

Unikalus tunelio atpažinimo kodas arba unikalus tunelio numeris valstybėje narėje.

X

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.1.8.3

Tunelio pradžia

Nustatyta ženklų eilutė:

[platuma (NN.NNNN) + ilguma(± NN.NNNN) + km(± N NNN.NNN)]

Geografinės koordinatės dešimtainiais laipsniais ir geležinkelio linijos km tunelio pradžioje.

X

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.1.8.4

Tunelio pabaiga

Nustatyta ženklų eilutė:

[platuma (NN.NNNN) + ilguma(± NN.NNNN) + km(± N NNN.NNN)]

Geografinės koordinatės dešimtainiais laipsniais ir geležinkelio linijos km tunelio pabaigoje

X

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.1.8.5

EB patikros deklaracija, susijusi su atitiktimi geležinkelio tuneliui taikomų techninių sąveikos specifikacijų reikalavimams

Nustatyta ženklų eilutė:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EB deklaracijų unikalus numeris pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/250.

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.1.8.6

EI atitikties įrodymo deklaracija (kaip apibrėžta Komisijos 2014/881/ES), susijusi su atitiktimi geležinkelio tuneliui taikomų techninių sąveikos specifikacijų reikalavimams

Nustatyta ženklų eilutė:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EI deklaracijų unikalus numeris, atitinkantis Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/250 VII priede nurodytus EB deklaracijų numerio formato reikalavimus.

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.1.8.7

Tunelio ilgis

[NNNNN]

Tunelio ilgis metrais nuo įvažiavimo portalo iki išvažiavimo portalo.

X

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.1.8.8

Skerspjūvio plotas

[NNN]

Mažiausiasis tunelio skerspjūvio plotas kvadratiniais metrais

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.1.8.8.1

Tunelio atitiktis Infrastruktūros TSS

T/N

Tunelio atitiktis Infrastruktūros TSS esant didžiausiajam leidžiamam greičiui

X

 

2021 m. sausio 1 d.

1.1.1.1.8.8.2

Infrastruktūros valdytojo dokumentas su tiksliu tunelio aprašu

Ženklų eilutė

Elektroninis dokumentas, kurį pateikė infrastruktūros valdytojas ir saugo Agentūra ir kuriame pateiktas tikslus tunelio artumo gabarito ir geometrijos aprašas

 

 

2021 m. sausio 1 d.

1.1.1.1.8.9

Avarijos likvidavimo priemonių plano buvimas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Nurodyti, ar yra avarijos likvidavimo priemonių planas.

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.1.8.10

Būtina riedmenų priešgaisrinė kategorija

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

A/B/nėra

Klasifikacija, kaip nustatytą laikotarpį bus toliau naudojamas keleivinis traukinys jame kilus gaisrui.

X

X

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.1.8.11

Būtina nacionalinė riedmenų priešgaisrinė kategorija

Ženklų eilutė

Klasifikacija, kaip nustatytą laikotarpį bus toliau naudojamas keleivinis traukinys jame kilus gaisrui.

 

X

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.2

Energijos posistemis

 

 

 

1.1.1.2.1

Kelio patikros deklaracijos

 

 

 

1.1.1.2.1.1

EB patikros deklaracija, susijusi su atitiktimi energijos posistemio techninės sąveikos specifikacijos reikalavimams

Nustatyta ženklų eilutė:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EB deklaracijų unikalus numeris pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/250.

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.2.1.2

Kelio EI atitikties įrodymo deklaracija (kaip apibrėžta Rekomendacijoje 2014/881/ES), susijusi su atitiktimi energijos posistemio techninės sąveikos specifikacijos reikalavimams

Nustatyta ženklų eilutė:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EI deklaracijų unikalus numeris, atitinkantis Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/250 VII priede nurodytus EB deklaracijų numerio formato reikalavimus.

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.2.2

Orinės kontaktinės linijos sistema

 

 

 

1.1.1.2.2.1.1

Orinės kontaktinės linijos sistemos tipas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

Orinė kontaktinė linija

Trečiasis bėgis

Ketvirtasis bėgis

Neelektrifikuota

Nurodyti orinės kontaktinės linijos sistemos tipą.

X

X

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.2.2.1.2

Energijos tiekimo sistema (įtampa ir dažnis)

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

25 kV 50 Hz kintamoji srovė/

15 kV 16,7 Hz kintamoji srovė/

3 kV nuolatinė srovė/

1,5 kV nuolatinė srovė/

Nuolatinė srovė (specifinis Prancūzijos atvejis)/

750 V nuolatinė srovė/

650 V nuolatinė srovė/

600 V nuolatinė srovė/

kita

Nurodyti traukos energijos tiekimo sistemą (nominali įtampa ir dažnis)

X

X

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.2.2.1.3

„Umax2“ linijoms, nurodytoms Reglamento (ES) Nr. 1301/2014 7.4.2.2.1 skirsnyje.

[NNNNNN]

Taikoma tik Prancūzijos tinklui.

Didžiausia nenuolatinė įtampa pagal EN 50163 linijose, nurodytose Reglamento (ES) Nr. 1301/2014 7.4.2.2.1 skirsnyje.

 

X

2020 m. sausio 16 d.

1.1.1.2.2.2

Didžiausioji traukinio srovė

[NNNN]

Didžiausioji leidžiama traukinio srovė amperais.

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.2.2.3

Didžiausioji pantografo imama srovė stovint

[NNN]

Didžiausioji leidžiama stovinčio traukinio vartojama nuolatinės srovės sistemų srovė amperais.

 

X

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.2.2.4

Rekuperacinio stabdymo leidimas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N/Tik jei transporto priemonė geba aptikti avarinį išjungimą pagal EN 50 388

Nurodyti, ar rekuperacinis stabdymas leidžiamas, ar neleidžiamas, ar leidžiamas tik tam tikromis sąlygomis.

 

X

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.2.2.5

Didžiausiasis kontaktinio laido aukštis

[N.NN]

Nurodyti didžiausiąjį kontaktinio laido aukštį metrais.

 

X

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.2.2.6

Mažiausiasis kontaktinio laido aukštis

[N.NN]

Nurodyti mažiausiąjį kontaktinio laido aukštį metrais.

 

X

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.2.3

Pantografas

 

 

 

1.1.1.2.3.1

Tinkami TSS atitinkantys pantografų vežimėliai

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo

Nurodyti leidžiamus naudoti TSS atitinkančius pantografų vežimėlius.

 

X

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.2.3.2

Kiti tinkami pantografų vežimėliai

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo

Nurodyti leidžiamus naudoti pantografų vežimėlius

 

X

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.2.3.3

Pakeltų pantografų skaičiaus ir atstumos tarp jų esant tam tikram greičiui reikalavimai

Nustatyta ženklų eilutė:

[N] [NNN] [NNN]

Nurodyti didžiausią leidžiamą pakeltų traukinio pantografų skaičių ir mažiausią atstumą metrais tarp gretimų pantografų vežimėlių vidurio linijų esant tam tikram greičiui.

 

X

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.2.3.4

Leidžiama kontaktinio intarpo medžiaga

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo

Nurodyti leidžiamas naudoti kontaktinio intarpo medžiagas.

 

X

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.2.4

Orinių kontaktinių linijų atskyrimo sekcijos

 

 

 

1.1.1.2.4.1.1

Fazių išskirstymas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Nurodyti, ar naudojamas fazių išskirstymas ir būtiną informaciją.

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.2.4.1.2

Informacija apie fazių išskirstymą

Nustatyta ženklų eilutė

Nurodyti būtiną informaciją apie fazių išskirstymą

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.2.4.2.1

Sistemų atskyrimas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Nurodyti, ar yra sistemų atskyrimas

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.2.4.2.2

Informacija apie sistemų atskyrimą

Nustatyta ženklų eilutė

Nurodyti būtiną informaciją apie sistemų atskyrimą

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.2.4.3

Atstumas nuo signalinio skydo iki fazių išskirstymo sekcijos pabaigos

[N]

Taikoma tik maršruto suderinamumui patikrinti Prancūzijos tinkle.

Atstumas nuo signalinio skydo, leidžiančio mašinistui pakelti pantografą arba įjungti skyriklį pravažiavus fazių išskirstymo sekciją, iki fazių išskirstymo sekcijos pabaigos.

 

X

2020 m. sausio 16 d.

1.1.1.2.5

Riedmenų reikalavimai

 

 

 

1.1.1.2.5.1

Reikalaujama riedmenyje riboti srovę arba galią

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Nurodyti, ar transporto priemonėje būtina riboti srovę arba galią.

 

X

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.2.5.2

Leidžiama pantografo prispaudimo jėga

Ženklų eilutė

Nurodyti leidžiamą pantografo prispaudimo jėgą niutonais.

 

X

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.2.5.3

Būtinas automatinio nuleidimo įtaisas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Nurodyti, ar transporto priemonėje būtinas automatinio nuleidimo įtaisas.

 

X

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.3

Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemis

 

 

 

1.1.1.3.1

Kelio patikros deklaracijos

 

 

 

1.1.1.3.1.1

EB patikros deklaracija, susijusi su atitiktimi kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio techninės sąveikos specifikacijos reikalavimams

Nustatyta ženklų eilutė:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EB deklaracijų unikalus numeris pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/250.

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.3.2

Techninę sąveikos specifikaciją atitinkanti traukinio apsaugos sistema (Europos traukinių kontrolės sistema, ETCS)

 

 

 

1.1.1.3.2.1

Europos traukinių kontrolės sistemos (ETCS) lygis

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo

ETCS taikymo lygis, susijęs su kelio įranga

X

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.3.2.2

ETCS funkcinis lygis

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo

Linijoje įrengtos ETCS funkcinis lygis.

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.3.2.3

Linijos prieigai būtina ETCS duomenų pildymo funkcija

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Nurodyti, ar dėl saugos priežasčių linijos prieigai būtina įvesti duomenis.

X

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.3.2.4

Linijoje įrengti ETCS informacijos įvedimo punktai

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

Nėra/Kilpa/GSM-R informacijos įvestis/Kilpa ir GSM-R informacijos įvestis

Informacija apie įrengtą geležinkelio kelio įrangą, galinčią perduoti įvestus duomenis naudojant kilpą arba geležinkelių judriojo ryšio sistemą (GSM-R) 1 lygio įrangoje.

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.3.2.5

Įdiegta ETCS nacionalinė 44 paketo taikomoji programa

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Nurodyti, ar nacionalinių taikomųjų sistemų duomenys perduodami tarp kelio ir traukinio.

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.3.2.6

Funkcinių apribojimų ar sąlygų buvimas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Nurodyti, ar yra apribojimų arba sąlygų, kuriuos lemia dalinė atitiktis kontrolės, valdymo ir signalizacijos TSS – Komisijos reglamentui (ES) 2016/919 (5).

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.3.2.7

Neprivalomosios ETCS funkcijos

Ženklų eilutė

Neprivalomosios ETCS funkcijos, kurios galėtų pagerinti naudojimąsi linija.

Parametras pašalintas. Rodoma dėl informacijos

1.1.1.3.2.8

Linijos prieigai būtinas traukinio sąstato vientisumo patvirtinimas iš traukinio

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Nurodyti, ar dėl saugos priežasčių linijos prieigai būtinas vientisumo patvirtinimas iš traukinio.

 

X

2020 m. sausio 16 d.

1.1.1.3.2.9

ETCS sistemos suderinamumas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo

ETCS reikalavimai dėl techninio suderinamumo įrodymo

 

X

2020 m. sausio 16 d.

1.1.1.3.2.10

ETCS M_versija

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo

ETCS M_versija pagal SRS 7.5.1.9

 

 

2021 m. sausio 1 d.

1.1.1.3.3

Techninę sąveikos specifikaciją atitinkantis radijo ryšys (GSM-R)

 

 

 

1.1.1.3.3.1

GSM-R versija

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo

Linijoje įrengtos GSM-R funkcinių reikalavimų specifikacijos (FRS) ir sistemos reikalavimų specifikacijos (SRS) versijos numeris.

X

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.3.3.2

Aktyvių riedmenyje veikiančių 2 arba 3 lygio ETCS mobiliųjų GSM-R aparatų (EDOR) arba vienalaikių ryšio seansų skaičius, kurio reikia, kad be veiklos sutrikimo valdymą būtų galima perduoti kitam geležinkelių transporto eismo valdymo skyriui (RBC)

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

1/2

Riedmenyse veikiančių 2 lygio ir 3 lygio ETCS vienalaikių ryšio seansų skaičius, kurio reikia sklandžiam traukinio važiavimui. Šis skaičius susijęs su tuo, kaip radijo ryšio punktas tvarko ryšio seansus. Nereikšminga saugai ir nesusiję su sąveika.

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.3.3.3

Neprivalomosios GSM-R funkcijos

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo

Neprivalomųjų GSM-R funkcijų, kurios galėtų pagerinti naudojimąsi linija, naudojimas. Jos naudojamos tik kaip informacija ir nėra linijos prieigos kriterijai.

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.3.3.3.1

Papildoma tinklo charakteristikų informacija

Ženklų eilutė:

Visa papildoma informacija apie tinklo charakteristikas arba atitinkamas dokumentas, kurį galima gauti iš infrastruktūros valdytojo ir kurį saugo Agentūra, pvz., trukdžių lygis, kurį pasiekus rekomenduojama papildoma traukinio įrangos apsauga

 

 

2021 m. sausio 1 d.

1.1.1.3.3.3.2

GPRS, skirta ETCS

Parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Nurodyti, ar ETCS galima naudoti GPRS

 

 

2021 m. sausio 1 d.

1.1.1.3.3.3.3

GPRS taikymo sritis

Ženklų eilutė

Nurodyti sritį, kurioje GPRS gali būti naudojamas ETCS

 

 

2021 m. sausio 1 d.

1.1.1.3.3.4

555 grupės naudojimas

Parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Nurodyti, ar naudojama 555 grupė

 

X

2020 m. sausio 16 d.

1.1.1.3.3.5

GSM-R tinklai, kuriuos apima tarptinklinio ryšio susitarimas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo

GSM-R tinklų, kuriuos apima tarptinklinio ryšio susitarimas, sąrašas

 

X

2020 m. sausio 16 d.

1.1.1.3.3.6

Tarptinklinis ryšys su viešaisiais tinklais

Parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

T atveju pateikti viešojo tinklo pavadinimą:

Tarptinklinis ryšys su viešaisiais tinklais

 

 

2021 m. sausio 1 d.

1.1.1.3.3.7

Informacija apie tarptinklinį ryšį su viešaisiais tinklais

Ženklų eilutė

Jei tarptinklinis ryšys su viešaisiais tinklais sukonfigūruotas, nurodyti, su kokiais tinklais, kokiems naudotojams ir kokiose srityse.

 

 

2021 m. sausio 1 d.

1.1.1.3.3.8

GSMR nebuvimo zonos

parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Nurodyti, ar yra GSMR nebuvimo zonų

X

 

2021 m. sausio 1 d.

1.1.1.3.3. 9

Radijo sistemos suderinamumas balso ryšiui

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo

Radijo reikalavimai techniniam suderinamumui balso ryšiui įrodyti

 

X

2020 m. sausio 16 d.

1.1.1.3.3.10

Radijo sistemos suderinamumas duomenų ryšiui

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo

Radijo reikalavimai techniniam suderinamumui duomenų ryšiui įrodyti

 

X

2020 m. sausio 16 d.

1.1.1.3.4

Techninę sąveikos specifikaciją visiškai atitinkančios traukinio buvimo vietos nustatymo sistemos

 

 

 

1.1.1.3.4.1

Techninę sąveikos specifikaciją visiškai atitinkanti traukinio buvimo vietos nustatymo sistema:

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Nurodyti, ar įdiegta traukinio buvimo vietos nustatymo sistema ir ar ji visiškai atitinka kontrolės, valdymo ir signalizacijos TSS – Reglamento (ES) 2016/919 reikalavimus.

X

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.3.5

Senosios traukinių apsaugos sistemos

 

 

 

1.1.1.3.5.1

Kitos įdiegtos traukinio apsaugos, kontrolės ir įspėjimo sistemos

Traukinio apsaugos sistema

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Nurodyti, ar linijoje įrengtos normaliai veikiančios traukinio apsaugos, kontrolės ir įspėjimo sistemos.

Parametras pašalintas. Rodoma dėl informacijos

1.1.1.3.5.2

Reikalavimas riedmenyse įrengti daugiau kaip vieną traukinio apsaugos, kontrolės ir įspėjimo sistemą

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo

Nurodyti, ar reikalaujama daugiau kaip vienos riedmenyse įrengtos tuo pačiu metu veikiančios traukinio apsaugos, kontrolės ir įspėjimo sistemos.

Parametras pašalintas. Rodoma dėl informacijos

1.1.1.3.5.3

Senoji traukinių apsaugos sistema

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo

Nurodyti, kuri B klasės sistema įrengta

X

X

2020 m. sausio 16 d.

1.1.1.3.6

Senosios radijo sistemos

 

 

 

1.1.1.3.6.1

Kitos įrengtos radijo sistemos (senosios radijo sistemos)

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo

Nurodyti įrengtą senąją radijo sistemą.

X

X

2020 m. sausio 16 d.

1.1.1.3.7

Techninę sąveikos specifikaciją nevisiškai atitinkančios traukinio buvimo vietos nustatymo sistemos

 

 

 

1.1.1.3.7.1.1

Traukinio buvimo vietos nustatymo sistemos tipas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

bėgių elektros grandinė/ratų detektorius/kilpa

Nurodyti įrengtų traukinio buvimo vietos nustatymo sistemų tipus.

X

X

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.3.7.1.2

Bėgių grandinių arba ašių skaitiklių, kurių specifinius patikrinimus reikia atlikti, tipas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo

Traukinio aptikimo sistemų, dėl kurių reikia atlikti specifinius patikrinimus, tipų nurodymas.

 

X

2020 m. sausio 16 d.

1.1.1.3.7.1.3

Dokumentas, kuriame pateikta su traukinio buvimo vietos nustatymo sistemų tipais, deklaruotais 1.1.1.3.7.1.2 skirsnyje, susijusi procedūra (-os)

Ženklų eilutė

Elektroninis dokumentas, kurį dviem ES kalbomis pateikė infrastruktūros valdytojas ir saugo Agentūra ir kuriame nurodytos tikslios procedūros, kaip atlikti specifinius traukinio buvimo vietos nustatymo sistemų, nurodytų 1.1.1.3.7.1.2, patikrinimus.

 

X

2020 m. sausio 16 d.

1.1.1.3.7.1.4

Atkarpa su traukinio buvimo vietos nustatymo apribojimu

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Taikoma tik maršruto suderinamumui patikrinti Prancūzijos tinkle.

Ruožai, kuriuose:

geležinkelio kelio krovumas, yra mažesnis nei 15 000 tonų per dieną vienam geležinkelio keliui

yra kryptinis blokavimas

kryptinio blokavimo vėlinimo delsa 45 sekundės

yra įranga, pranešanti apie bėgių grandinę

nėra manevravimo pagalbinio pedalo įprasta važiavimo kryptimi vienkryptėje dvikelio geležinkelio kelio linijoje

nėra pagalbinio manevravimo pedalo jokia važiavimo kryptimi vieno kelio geležinkelio linijose ir dvikrypčio eismo keliuose

nėra pedalo pranešimo mechanizmo

specifinių pranešimų nustatymo iš naujo įtaisų delsa 45 sekundės

 

X

2020 m. sausio 16 d.

1.1.1.3.7.2.1

Didžiausio leidžiamo atstumo tarp dviejų gretimų ašių atitiktis techninei sąveikos specifikacijai

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

atitinka TSS/neatitinka TSS

Nurodyti, ar reikalaujamas atstumas atitinka techninę sąveikos specifikaciją.

X

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.3.7.2.2

Didžiausias leidžiamas atstumas tarp dviejų gretimų ašių, jei neužtikrinta atitiktis techninei sąveikos specifikacijai

[NNNNN]

Didžiausiasis leidžiamas atstumas milimetrais tarp dviejų gretimų ašių, jei neužtikrinta atitiktis techninei sąveikos specifikacijai.

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.3.7.3

Mažiausiasis leidžiamas atstumas tarp dviejų gretimų ašių

[NNNN]

Nurodyti atstumą milimetrais.

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.3.7.4

Mažiausiasis leidžiamas atstumas tarp pirmos ir paskutinės ašių

[NNNNN]

Nurodyti atstumą milimetrais.

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.3.7.5

Didžiausiasis atstumas tarp traukinio galo ir pirmos ašies

[NNNN]

Nurodyti didžiausią atstumą milimetrais tarp traukinio galo ir pirmos ašies, taikomą abiems transporto priemonės arba traukinio galams (priekiui ir galui).

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.3.7.6

Mažiausiasis leidžiamas rato apvado plotis

[NNN]

Nurodyti plotį milimetrais.

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.3.7.7

Mažiausiasis leidžiamas rato skersmuo

[NNN]

Nurodyti rato skersmenį milimetrais.

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.3.7.8

Mažiausiasis leidžiamas antbriaunio storis

[NN.N]

Nurodyti antbriaunio storį milimetrais.

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.3.7.9

Mažiausiasis leidžiamas antbriaunio aukštis

[NN.N]

Nurodyti antbriaunio aukštį milimetrais.

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.3.7.10

Didžiausiasis leidžiamas antbriaunio aukštis

[NN.N]

Nurodyti antbriaunio aukštį milimetrais.

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.3.7.11

Mažiausioji leidžiama ašies apkrova

[NN.N]

Nurodyti apkrovą tonomis.

Parametras pašalintas. Rodoma dėl informacijos

1.1.1.3.7.11.1

Mažiausioji leidžiama ašies apkrova pagal transporto priemonės kategoriją

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo

Nurodyti apkrovą tonomis pagal transporto priemonės kategoriją.

 

 

2021 m. sausio 1 d.

1.1.1.3.7.12

Erdvės be metalo aplink ratus taisyklių atitiktis techninei sąveikos specifikacijai

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

atitinka TSS/neatitinka TSS

Nurodyti, ar taisyklės atitinka techninę sąveikos specifikaciją.

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.3.7.13

Transporto priemonės metalinės konstrukcijos taisyklių atitiktis techninei sąveikos specifikacijai

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

atitinka TSS/neatitinka TSS

Nurodyti, ar taisyklės atitinka techninę sąveikos specifikaciją.

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.3.7.14

Reikalaujamų rato medžiagos feromagnetinių savybių atitiktis techninei sąveikos specifikacijai

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

atitinka TSS/neatitinka TSS

Nurodyti, ar taisyklės atitinka techninę sąveikos specifikaciją.

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.3.7.15.1

Didžiausiosios leidžiamos pilnutinės varžos tarp priešingų aširačio ratų atitiktis techninei sąveikos specifikacijai

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

atitinka TSS/neatitinka TSS

Nurodyti, ar taisyklės atitinka techninę sąveikos specifikaciją.

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.3.7.15.2

Didžiausioji leidžiama pilnutinė varža tarp priešingų aširačio ratų, jei neužtikrinta atitiktis techninei sąveikos specifikacijai

[N.NNN]

Didžiausiosios leidžiamos pilnutinės varžos vertė omais, jei neužtikrinta atitiktis techninei sąveikos specifikacijai

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.3.7.16

Smėlio barstymo atitiktis techninei sąveikos specifikacijai

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

atitinka TSS/neatitinka TSS

Nurodyti, ar taisyklės atitinka techninę sąveikos specifikaciją, ar ne

Parametras pašalintas. Rodoma dėl informacijos

1.1.1.3.7.17

Didžiausias smėlio kiekis

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo

Didžiausiasis leidžiamas per 30 sekundžių ant kelio išberiamo smėlio kiekis gramais

 

 

2021 m. sausio 1 d.

1.1.1.3.7.18

Būtina galimybė mašinistui išjungti smėlio barstymą

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Nurodyti, ar galimybė pagal infrastruktūros valdytojo nurodymą mašinistui įjungti/išjungti smėlio barstymo įrenginius būtina, ar ne.

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.3.7.19

Smėlio savybių taisyklių atitiktis techninei sąveikos specifikacijai

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

atitinka TSS/neatitinka TSS

Nurodyti, ar taisyklės atitinka techninę sąveikos specifikaciją.

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.3.7.20

Antbriaunio tepimo įrenginio riedmenyje naudojimo taisyklių galiojimas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Nurodyti, ar galioja antbriaunio tepimo įrenginio įjungimo arba išjungimo taisyklės

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.3.7.21

Kompozicinių stabdžių trinkelių naudojimo taisyklių atitiktis techninei sąveikos specifikacijai

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

atitinka TSS/neatitinka TSS

Nurodyti, ar taisyklės atitinka techninę sąveikos specifikaciją.

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.3.7.22

Pagalbinių šuntavimo įrenginių naudojimo taisyklių atitiktis techninei sąveikos specifikacijai

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

atitinka TSS/neatitinka TSS

Nurodyti, ar taisyklės atitinka techninę sąveikos specifikaciją.

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.3.7.23

Riedmenų charakteristikų derinio, nuo kurio priklauso šuntavimo pilnutinė varža, taisyklių atitiktis techninei sąveikos specifikacijai

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

atitinka TSS/neatitinka TSS

Nurodyti, ar taisyklės atitinka techninę sąveikos specifikaciją.

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.3.8

Perėjimas iš vienos sistemos į kitą

 

 

 

1.1.1.3.8.1

Perjungimo iš vienos apsaugos, kontrolės ir įspėjimo sistemos į kitą buvimas važiuojant

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Nurodyti, ar yra perjungimas iš vienos sistemos į kitą važiuojant

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.3.8.2

Perjungimo iš vienos radijo sistemos į kitą buvimas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Nurodyti, ar yra perjungimas iš vienos radijo sistemos į kitą važiuojant ir atkarpų, kuriose ryšio sistemos nėra

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.3.9

Su elektromagnetiniais trukdžiais susiję parametrai

 

 

 

1.1.1.3.9.1

Transporto priemonės skleidžiamų magnetinių laukų taisyklės ir jų atitiktis techninei sąveikos specifikacijai

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

nėra/atitinka TSS/neatitinka TSS

Nurodyti, ar nustatytos taisyklės ir ar jos atitinka techninę sąveikos specifikaciją.

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.3.9.2

Transporto priemonių traukos srovės harmonikų ribų taikymas ir jų atitiktis techninei sąveikos specifikacijai

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

nėra/atitinka TSS/neatitinka TSS

Nurodyti, ar nustatytos taisyklės ir ar jos atitinka techninę sąveikos specifikaciją.

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.3.10

Geležinkelio linijos sistema suprastėjusiomis sąlygomis

 

 

 

1.1.1.3.10.1

ETCS lygis suprastėjusiomis sąlygomis

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo

Su kelio įranga susijęs ERTMS/ETCS taikymo lygis suprastėjusiomis sąlygomis.

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.3.10.2

Kitos traukinio apsaugos, kontrolės ir įspėjimo sistemos suprastėjusiomis sąlygomis

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo

Nurodyti, ar yra kita sistema nei ETCS suprastėjusiomis sąlygomis.

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.3.11

Su stabdžiais susiję parametrai

 

 

 

1.1.1.3.11.1

Ilgiausiojo stabdymo kelio reikalavimas

[NNNN]

Didžiausia traukinio, važiuojančio didžiausiu geležinkelio linijoje leidžiamu greičiu, stabdymo kelio vertė metrais.

X

X

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.1.1.3.11.2

Galimybė gauti papildomos informacijos iš infrastruktūros valdytojo

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Galimybė iš infrastruktūros valdytojo gauti papildomos informacijos, kaip nustatyta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/773 priedo 4.2.2.6.2 punkto 2 papunktyje.

X

X

2020 m. sausio 16 d.

1.1.1.3.11.3

Iš infrastruktūros valdytojo galima gauti dokumentus, susijusius su stabdymo efektyvumu

Ženklų eilutė

Galimybė iš infrastruktūros valdytojo gauti Agentūros saugomą elektroninį dokumentą dviem ES kalbomis, kuriame pateikta papildomos informacijos, kaip nustatyta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/773 priedo 4.2.2.6.2 punkto 2 papunktyje.

 

X

2020 m. sausio 16 d.

1.1.1.3.12

Kiti su kontrole, valdymu ir signalizacija susiję parametrai

 

 

 

1.1.1.3.12.1

Palaikomas pasvirimas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Nurodyti, ar ETCS palaiko pasvirimo funkcijas.

Parametras pašalintas. Rodoma dėl informacijos

1.1.1.4

Taisyklės ir apribojimai

 

 

 

1.1.1.4.1

Išimtinai tik vietinės reikšmės taisyklių ir apribojimų galiojimas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Išimtinai tik vietinės reikšmės taisyklių ir apribojimų galiojimas

 

 

2021 m. sausio 1 d.

1.1.1.4.2

Iš infrastruktūros valdytojo galima gauti dokumentus dėl išimtinai tik vietinės reikšmės taisyklių ir apribojimų

Ženklų eilutė

Elektroninis dokumentas, kurį pateikė infrastruktūros valdytojas ir saugo Agentūra ir kuriame pateikta papildomos informacijos

 

 

2021 m. sausio 1 d.

1.2

FUNKCINIS MAZGAS

 

 

 

1.2.0.0.0

Bendroji informacija

 

 

 

1.2.0.0.0.1

Funkcinio mazgo pavadinimas

Ženklų eilutė

Pavadinimas paprastai susijęs su miestu ar kaimu arba eismo kontrole

X

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.2.0.0.0.2

Unikalus funkcinio mazgo atpažinimo kodas

Nustatyta ženklų eilutė:

[AA+AAAAAAAAAA]

Kodas, sudarytas iš šalies kodo ir raidinio-skaitmeninio funkcinio mazgo kodo.

X

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.2.0.0.0.3

Krovininio telematikos priemonių posistemio TSS/keleivinio telematikos priemonių posistemio TSS funkcinio mazgo pirminis kodas

Nustatyta ženklų eilutė:

[AANNNNN]

Krovininiam telematikos priemonių posistemiui/keleiviniam telematikos priemonių posistemiui parengtas pirminis kodas.

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.2.0.0.0.4

Funkcinio mazgo tipas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo

Objekto tipas pagal vyraujančią veiklos funkciją.

X

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.2.0.0.0.4.1

Vėžės pločio pakeitimo įrenginio tipas

Ženklų eilutė

Vėžės pločio pakeitimo įrenginio tipas

 

X

2020 m. sausio 16 d.

1.2.0.0.0.5

Funkcinio mazgo geografinė buvimo vieta

Nustatyta ženklų eilutė:

[platuma (NN.NNNN) + ilguma (± NN.NNNN)]

Geografinės (paprastai funkcinio mazgo centro) koordinatės dešimtainiais laipsniais.

X

X

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.2.0.0.0.6

Funkcinio mazgo buvimo vieta geležinkelyje

Nustatyta ženklų eilutė:

[NNN.NNN] + [CharacterString]

Su geležinkelio linijos atpažinimo kodu susietas kilometras, kuriuo apibrėžiama funkcinio mazgo buvimo vieta. Ji paprastai yra funkcinio mazgo centre.

X

X

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.2.1

VAŽIUOJAMASIS KELIAS

 

 

 

1.2.1.0.0

Bendroji informacija

 

 

 

1.2.1.0.0.1

Infrastruktūros valdytojo kodas

[AAAA]

Infrastruktūros valdytojas – įstaiga ar įmonė, visų pirma atsakinga už geležinkelių infrastruktūros ar jos dalies sukūrimą ir priežiūrą.

X

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.2.1.0.0.2

Geležinkelio kelio atpažinimo kodas

Ženklų eilutė

Unikalus kelio atpažinimo kodas arba unikalus kelio numeris funkciniame mazge

X

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.2.1.0.1

Kelio patikros deklaracijos

 

 

 

1.2.1.0.1.1

Kelio EB patikros deklaracija, susijusi su atitiktimi infrastruktūros posistemio techninės sąveikos specifikacijos reikalavimams

Nustatyta ženklų eilutė:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EB deklaracijų unikalus numeris pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/250.

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.2.1.0.1.2

EI atitikties įrodymo deklaracija (kaip apibrėžta Rekomendacijoje 2014/881/ES), susijusi su atitiktimi infrastruktūros posistemio techninės sąveikos specifikacijos reikalavimams

Nustatyta ženklų eilutė:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EI deklaracijų unikalus numeris, atitinkantis Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/250 VII priede nurodytus EB deklaracijų numerio formato reikalavimus.

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.2.1.0.2

Eksploataciniai parametrai

 

 

 

1.2.1.0.2.1

Kelio TEN klasifikavimas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

TEN-T bendrojo tinklo dalis/TEN-T pagrindinio krovinių vežimo tinklo dalis/TEN-T pagrindinio keleivių vežimo tinklo dalis/ne TEN tinklas

Nurodyti, kuriai transeuropinio tinklo daliai priklauso kelias.

X

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.2.1.0.2.2

Geležinkelio linijos kategorija:

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo

Geležinkelio linijos klasifikavimas pagal Infrastruktūros TSS – Reglamentą (ES) Nr. 1299/2014.

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.2.1.0.2.3

Geležinkelio krovinių vežimo koridoriaus dalis

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo

Nurodyti, ar geležinkelio linija priskirta prie geležinkelio krovinių vežimo koridoriaus

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.2.1.0.3

Geležinkelio linijos išdėstymas vietovėje

 

 

 

1.2.1.0.3.1

Sąveikos gabaritas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

GA/GB/GC/G1/DE3/S/IRL1/nėra

Europos standarte nustatyti gabaritai GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1.

Parametras pašalintas. Rodoma dėl informacijos

1.2.1.0.3.2

Tarptautiniai gabaritai:

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

G2/GB1/GB2/nėra

Kitokie daugiašaliai arba tarptautiniai gabaritai nei Europos standarte nustatytieji GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1.

Parametras pašalintas. Rodoma dėl informacijos

1.2.1.0.3.3

Nacionaliniai gabaritai

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo

Europos standarte nustatytas vietinis gabaritas arba kitoks vietinis gabaritas.

Parametras pašalintas. Rodoma dėl informacijos

1.2.1.0.3.4

Gabaritai

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo

Europos standarte nustatyti gabaritai arba kitokie vietiniai gabaritai, įskaitant apatinės arba viršutinės dalies.

X

X

2020 m. sausio 16 d.

1.2.1.0.3.5

Konkrečių mazgų, kurių specifinius patikrinimus reikia atlikti, vieta geležinkelyje

Nustatyta ženklų eilutė:

[± NNNN.NNN] + [CharacterString]

Konkrečių mazgų, kurių specifinius patikrinimus reikia atlikti dėl nukrypimų nuo 1.2.1.0.3.4 skirsnyje nurodytų gabaritų, vieta.

 

X

2020 m. sausio 16 d.

1.2.1.0.3.6

Dokumentas, kuriame nurodyti konkrečių mazgų, kurių specifinius patikrinimus reikia atlikti, skerspjūviai

Ženklų eilutė

Elektroninis dokumentas, kurį pateikė infrastruktūros valdytojas ir saugo Agentūra, kuriame nurodyti konkrečių mazgų, kurių specifinius patikrinimus reikia atlikti dėl nukrypimų nuo 1.2.1.0.3.4 skirsnyje nurodytų gabaritų, skerspjūviai. Kai tinkama, prie dokumento, kuriame pateiktas konkretaus mazgo skerspjūvis, gali būti pridedami patikrinimo nurodymai.

 

X

2020 m. sausio 16 d.

1.2.1.0.4

Kelio parametrai

 

 

 

1.2.1.0.4.1

Nominalus vėžės plotis

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

750/1000/1435/1520/1524/1600/1668/kitas

Viena milimetrais išreikšta vėžės pločio vertė.

X

X

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.2.1.0.5

Tunelis

 

 

 

1.2.1.0.5.1

Infrastruktūros valdytojo kodas

[AAAA]

Infrastruktūros valdytojas – įstaiga ar įmonė, visų pirma atsakinga už geležinkelių infrastruktūros ar jos dalies sukūrimą ir priežiūrą.

X

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.2.1.0.5.2

Tunelio atpažinimo kodas

Ženklų eilutė

Unikalus tunelio atpažinimo kodas arba unikalus tunelio numeris valstybėje narėje

X

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.2.1.0.5.3

Tunelio EB patikros deklaracija, susijusi su atitiktimi geležinkelio tuneliui taikomų techninių sąveikos specifikacijų reikalavimams

Ženklų eilutė:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EB deklaracijų unikalus numeris pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/250.

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.2.1.0.5.4

Tunelio EI atitikties įrodymo deklaracija (kaip apibrėžta Rekomendacijoje 2014/881/ES), susijusi su atitiktimi geležinkelio tuneliui taikomų techninių sąveikos specifikacijų reikalavimams

Nustatyta ženklų eilutė:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EI deklaracijų unikalus numeris, atitinkantis Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/250 VII priede nurodytus EB deklaracijų numerio formato reikalavimus.

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.2.1.0.5.5

Tunelio ilgis

[NNNNN]

Tunelio ilgis metrais nuo įvažiavimo portalo iki išvažiavimo portalo.

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.2.1.0.5.6

Avarijos likvidavimo priemonių plano buvimas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Nurodyti, ar yra avarijos likvidavimo priemonių planas.

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.2.1.0.5.7

Būtina riedmenų priešgaisrinė kategorija

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

A/B/nėra

Klasifikacija, kaip nustatytą laikotarpį bus toliau naudojamas keleivinis traukinys jame kilus gaisrui

 

X

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.2.1.0.5.8

Būtina nacionalinė riedmenų priešgaisrinė kategorija

Ženklų eilutė

Klasifikacija, kaip pagal nacionalines taisykles (jei nustatytos) nustatytą laikotarpį bus toliau naudojamas keleivinis traukinys jame kilus gaisrui

 

X

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.2.1.0.5.9

Leidžiama naudoti dyzelinę ar kitą šiluminę trauką

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Nurodymas, ar tunelyje leidžiama naudoti dyzelinę ar kitą šiluminę trauką

 

 

2021 m. sausio 1 d.

1.2.1.0.6

Peronas

 

 

 

1.2.1.0.6.1

Infrastruktūros valdytojo kodas

[AAAA]

Infrastruktūros valdytojas – įstaiga ar įmonė, visų pirma atsakinga už geležinkelių infrastruktūros ar jos dalies sukūrimą ir priežiūrą.

X

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.2.1.0.6.2

Perono atpažinimo kodas

Ženklų eilutė

Unikalus perono atpažinimo kodas arba unikalus perono atpažinimo numeris funkciniame mazge

X

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.2.1.0.6.3

Perono TEN klasifikavimas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

TEN-T bendrojo tinklo dalis/TEN-T pagrindinio krovinių vežimo tinklo dalis/TEN-T pagrindinio keleivių vežimo tinklo dalis/ne TEN tinklas

Nurodyti, kuriai transeuropinio tinklo daliai priklauso peronas.

X

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.2.1.0.6.4

Naudingasis perono ilgis

[NNNN]

Didžiausias ištisinės perono dalies, prie kurios įprastomis eksploatavimo sąlygomis turi stovėti traukinys, kad į jį įliptų ir iš jo išliptų keleiviai, ir kuriai taikomos reikiamos sustojimo leidžiamosios nuokrypos, ilgis.

X

X

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.2.1.0.6.5

Perono aukštis

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

250/280/550/760/300–380/200/580/680/685/730/840/900/915/920/960/1100/kitas

Atstumas tarp perono viršutinio paviršiaus ir gretimo kelio važiuojamojo paviršiaus. Vardinė vertė milimetrais.

X

X

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.2.1.0.6.6

Pagalbinės traukinio nuvažiavimo nuo perono priemonės

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Nurodyti, ar yra įranga arba darbuotojai, traukinio brigadai padedantys pradėti važiuoti.

X

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.2.1.0.6.7

Pagalbinių įlaipinimo priemonių naudojimo perone intervalas

[NNNN]

Informacija apie traukinio prieigos lygį, kuriame gali būti naudojamos pagalbinės įlaipinimo priemonės.

X

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.2.2

ATSARGINIS KELIAS

 

 

 

1.2.2.0.0

Bendroji informacija

 

 

 

1.2.2.0.0.1

Infrastruktūros valdytojo kodas

[AAAA]

Infrastruktūros valdytojas – įstaiga ar įmonė, visų pirma atsakinga už geležinkelių infrastruktūros ar jos dalies sukūrimą ir priežiūrą.

X

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.2.2.0.0.2

Atsarginio kelio atpažinimo kodas

Ženklų eilutė

Unikalus atsarginio kelio atpažinimo kodas arba unikalus atsarginio kelio numeris funkciniame mazge

X

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.2.2.0.0.3

Atsarginio kelio TEN klasifikavimas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

TEN-T bendrojo tinklo dalis/TEN-T pagrindinio krovinių vežimo tinklo dalis/TEN-T pagrindinio keleivių vežimo tinklo dalis/ne TEN tinklas

Nurodyti, kuriai transeuropinio tinklo daliai priklauso atsarginis kelias.

X

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.2.2.0.1

Atsarginio kelio patikros deklaracija

 

 

 

1.2.2.0.1.1

Atsarginio kelio EB patikros deklaracija, susijusi su atitiktimi infrastruktūros posistemio techninės sąveikos specifikacijos reikalavimams

Nustatyta ženklų eilutė:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EB deklaracijų unikalus numeris pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/250.

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.2.2.0.1.2

Atsarginio kelio EI atitikties įrodymo deklaracija (kaip apibrėžta Rekomendacijoje 2014/881/ES), susijusi su atitiktimi infrastruktūros posistemio techninės sąveikos specifikacijos reikalavimams

Nustatyta ženklų eilutė:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EI deklaracijų unikalus numeris, atitinkantis Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/250 VII priede nurodytus EB deklaracijų numerio formato reikalavimus.

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.2.2.0.2

Eksploatacinis parametras

 

 

 

1.2.2.0.2.1

Naudingasis atsarginio kelio ilgis

[NNNN]

Bendras atsarginio/stovynės kelio, kuriame gali saugiai stovėti traukiniai, ilgis metrais.

X

X

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.2.2.0.3

Geležinkelio linijos išdėstymas vietovėje

 

 

 

1.2.2.0.3.1

Stovynės kelio nuolydis

[NN.N]

Didžiausia nuolydžio vertė milimetrais metrui.

 

X

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.2.2.0.3.2

Mažiausiasis gulsčiosios kreivės spindulys

[NNN]

Mažiausias gulsčiosios kreivės spindulys metrais.

 

X

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.2.2.0.3.3

Mažiausiasis stačiosios kreivės spindulys

[NNN+NNN]

Mažiausias stačiosios kreivės spindulys metrais.

 

X

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.2.2.0.4

Stacionarieji traukinių priežiūros įrenginiai

 

 

 

1.2.2.0.4.1

Tualeto nuotekų šalinimo įrangos buvimas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Nurodyti, ar yra tualeto nuotekų šalinimo įrenginiai (stacionarieji traukinių priežiūros įrenginiai), nustatytieji Infrastruktūros TSS – Reglamente (ES) Nr. 1299/2014.

X

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.2.2.0.4.2

Traukinių išorės valymo įrenginiai

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Nurodyti, ar yra traukinių išorės valymo įrenginiai (stacionarieji traukinių priežiūros įrenginiai), nustatytieji Infrastruktūros TSS – Reglamente (ES) Nr. 1299/2014.

X

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.2.2.0.4.3

Vandens pripylimo įrenginiai

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Nurodyti, ar yra vandens pripylimo įrenginiai (stacionarieji traukinių priežiūros įrenginiai), nustatytieji Infrastruktūros TSS – Reglamente (ES) Nr. 1299/2014.

X

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.2.2.0.4.4

Degalų pripylimo įrenginiai

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Nurodyti, ar yra degalų pripylimo įrenginiai (stacionarieji traukinių priežiūros įrenginiai), nustatytieji Infrastruktūros TSS – Reglamente (ES) Nr. 1299/2014.

X

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.2.2.0.4.5

Smėlio papildymo įrenginiai

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Nurodyti, ar yra smėlio papildymo įrenginiai (stacionarieji traukinių priežiūros įrenginiai).

X

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.2.2.0.4.6

Elektros energijos tiekimas iš stacionariojo šaltinio

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Nurodyti, ar yra elektros energijos tiekimo iš stacionariojo šaltinio įrenginiai (stacionarieji traukinių priežiūros įrenginiai).

X

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.2.2.0.5

Tunelis

 

 

 

1.2.2.0.5.1

Infrastruktūros valdytojo kodas

[AAAA]

Infrastruktūros valdytojas – įstaiga ar įmonė, visų pirma atsakinga už geležinkelių infrastruktūros ar jos dalies sukūrimą ir priežiūrą.

X

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.2.2.0.5.2

Tunelio atpažinimo kodas

Ženklų eilutė

Unikalus tunelio atpažinimo kodas arba unikalus tunelio numeris valstybėje narėje.

X

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.2.2.0.5.3

Tunelio EB patikros deklaracija, susijusi su atitiktimi geležinkelio tuneliui taikomų techninių sąveikos specifikacijų reikalavimams

Nustatyta ženklų eilutė:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EB deklaracijų unikalus numeris pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/250.

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.2.2.0.5.4

Tunelio EI atitikties įrodymo deklaracija (kaip apibrėžta Rekomendacijoje 2014/881/ES), susijusi su atitiktimi geležinkelio tuneliui taikomų techninių sąveikos specifikacijų reikalavimams

Nustatyta ženklų eilutė:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EI deklaracijų unikalus numeris, atitinkantis Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/250 VII priede nurodytus EB deklaracijų numerio formato reikalavimus.

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.2.2.0.5.5

Tunelio ilgis

[NNNNN]

Tunelio ilgis metrais nuo įvažiavimo portalo iki išvažiavimo portalo.

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.2.2.0.5.6

Avarijos likvidavimo priemonių plano buvimas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Nurodyti, ar yra avarijos likvidavimo priemonių planas.

 

 

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.2.2.0.5.7

Būtina riedmenų priešgaisrinė kategorija

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

A/B/nėra

Klasifikacija, kaip nustatytą laikotarpį bus toliau naudojamas keleivinis traukinys jame kilus gaisrui.

 

X

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.2.2.0.5.8

Būtina nacionalinė riedmenų priešgaisrinė kategorija

Ženklų eilutė

Klasifikacija, kaip pagal nacionalines taisykles (jei nustatytos) nustatytą laikotarpį bus toliau naudojamas keleivinis traukinys jame kilus gaisrui.

 

X

Pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/880/ES ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 16 d.

1.2.2.0.6

Orinės kontaktinės linijos sistema

 

 

 

1.2.2.0.6.1

Didžiausioji pantografo imama srovė stovint

[NNN]

Didžiausioji leidžiama stovinčio traukinio vartojama nuolatinės srovės sistemų srovė amperais.

 

X

2020 m. sausio 16 d.

1.2.3

Taisyklės ir apribojimai

 

 

 

1.2.3.1

Išimtinai tik vietinės reikšmės taisyklių ir apribojimų galiojimas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Išimtinai tik vietinės reikšmės taisyklių ir apribojimų galiojimas

 

 

2021 m. sausio 1 d.

1.2.3.2

Iš infrastruktūros valdytojo galima gauti dokumentus dėl išimtinai tik vietinės reikšmės taisyklių ir apribojimų

Ženklų eilutė

Elektroninis dokumentas, kurį pateikė infrastruktūros valdytojas ir saugo Agentūra ir kuriame pateikta papildomos informacijos

 

 

2021 m. sausio 1 d.

4.   BENDROJI SISTEMOS APŽVALGA

4.1.   Infrastruktūros sistemos registras

Infrastruktūros sistemos registrų architektūra turi būti tokia, kaip numatyta toliau.

1 diagrama

INF registro sistema

Image 1

4.2.   INF registro taikomosios programos administravimas

INF registro taikomoji programa – Agentūros parengta, valdoma ir prižiūrima internetinė taikomoji programa.

Nacionaliniams registracijos subjektams (NRS) Agentūra pateikia šiuos failus ir dokumentus, naudotinus kuriant infrastruktūros registrus ir jungiant juos prie INF registro taikomosios programos:

a)

naudotojo vadovą;

b)

duomenų perdavimo failų struktūros specifikaciją;

c)

failų rengimo kodų aprašą – vadovą, kuriame aprašytas perduotų failų patvirtinimo procesas.

4.3.   Būtinosios INF registro taikomosios programos funkcijos

INF registro taikomoji programa turi turėti bent šias funkcijas:

a)

naudotojų valdymo: INF registro taikomosios programos administratorius turi turėti galimybę valdyti naudotojų prieigos teises;

b)

informacijos audito: INF registro taikomosios programos administratorius turi turėti galimybę peržiūrėti naudotojų per INF registro taikomąją programą atliktų veiksmų žurnalą kaip per konkretų laikotarpį INF registro taikomosios programos naudotojų atliktų veiksmų sąrašą;

c)

prisijungimo ir tapatumo nustatymo: registruotieji INF registro taikomosios programos naudotojai turi turėti galimybę prisijungti prie INF registro taikomosios programos internetu ir naudotis jos funkcijomis pagal savo teises;

d)

failų infrastruktūros valdytojų naudotojams rengimo;

e)

failų nacionalinio registracijos subjekto naudotojams sujungimo;

f)

infrastruktūros registro duomenų, įskaitant funkcinius mazgus ir (arba) linijos atkarpas bei duomenų galiojimo datas, paieškos;

g)

funkcinio mazgo arba linijos atkarpos parinkimo ir informacijos apie juos peržiūros: INF registro taikomosios programos naudotojai turi turėti galimybę žemėlapio sąsajoje apibrėžti geografinę vietovę, o INF registro taikomoji programa turi parodyti turimus naudotojo prašytus tos vietovės duomenis;

h)

nustatytos geležinkelio linijų grupės ir funkcinių mazgų, esančių per žemėlapio sąsają apibrėžtoje vietovėje, informacijos peržiūros;

i)

infrastruktūros registro objektų atvaizdavimo skaitmeniniame žemėlapyje: naudodami INF registro taikomąją programą, naudotojai turi turėti galimybę naršyti, pasirinkti žemėlapyje rodomą objektą ir gauti visą aktualią informaciją;

j)

infrastruktūros registro duomenų atvaizdavimo, suteikiančio galimybę skelbti teminius žemėlapius;

k)

linijos atkarpų ir funkcinių mazgų, kurie yra naudotojo nustatyto maršruto dalis, sąrašo sudarymo ir atitinkamų charakteristikų eksportavimo;

l)

sertifikato pateikimo kaskart, kai geležinkelio įmonė ketina eksportuoti paieškos metu gautas charakteristikas pagal Direktyvos (ES) 2016/797 23 straipsnio 1 dalį;

m)

programų sąsajos (API);

n)

nacionalinio registro subjekto pateiktų duomenų rinkinių patvirtinimo, įkėlimo ir gavimo.

4.4.   Veikimo režimas

Infrastruktūros sistemos registre per INF registro taikomąją programą pateikiamos dvi pagrindinės sąsajos:

a)

vieną naudoja valstybės narės savo duomenų rinkiniams pateikti;

b)

kitą naudoja INF registro taikomosios programos naudotojai prie sistemos prisijungti ir informacijai gauti.

Kol INF registro taikomoji programa bus išvystyta tiek, kad infrastruktūros valdytojai galėtų tiesiogiai joje atnaujinti informaciją, į INF registro taikomosios programos centrinę duomenų bazę bus teikiamos kiekvienos valstybės narės saugomų duomenų rinkinių kopijos. Visų pirma, nacionaliniai registracijos subjektai turi sukurti failus, kuriuose būtų išsamus duomenų rinkinys pagal 1 lentelėje pateiktą specifikaciją, ir pateikti juos į INF registro taikomąją programą pagal 5 straipsnį.

Failus į INF registro taikomąją programą nacionaliniai registracijos subjektai įkelia per specialią šiai operacijai skirtą sąsają. Kad būtų lengviau patvirtinti ir įkelti nacionalinių registracijos subjektų pateiktus duomenis, naudojamas specialus modulis.

INF registro taikomosios programos centrinė duomenų bazė nacionalinių registracijos subjektų atsiųstus duomenis viešai pateikia visiškai nepakeistus.

Pagrindinės INF registro taikomosios programos funkcijos suteikia naudotojams galimybę atlikti paiešką ir gauti infrastruktūros registro duomenis.

INF registro taikomojoje programoje saugomi išsamūs įrašai apie nacionalinių registracijos subjektų pateiktus duomenis. Pašalinus duomenis šie įrašai saugomi dar dvejus metus.

INF registro taikomąją programą administruojanti Agentūra prieigą naudotojams suteikia gavusi prašymą.

Atsakymai į INF registro taikomosios programos naudotojų užklausas pateikiami per 24 valandas nuo užklausos pateikimo.

4.5.   Prieinamumas

INF registro taikomoji programa prieinama septynias dienas per savaitę. Techninės priežiūros metu sistemos neprieinamumas turi būti kuo trumpesnis.

Jei gedimas įvyksta kai Agentūra nedirba, remontas pradedamas kitą Agentūros darbo dieną.

5.   BENDRŲJŲ SPECIFIKACIJŲ TAIKYMO VADOVAS

7 straipsnyje nurodytą bendrųjų specifikacijų taikymo vadovą Agentūra viešai paskelbia savo interneto svetainėje ir tinkamai jį atnaujina.

Agentūra pateikia visų infrastruktūros registro objektų ir parametrų išplėstines sąvokų apibrėžtis ir labiausiai paplitusių situacijų bei geležinkelių tinklo modeliavimo sprendimų gaires.

Visų pirma, jose pateikiama:

a)

INF registro taikomosios programos funkcijų aprašas;

b)

objektai ir atitinkamas jų aprašas, nustatytas 1 lentelės 3.3 skirsnyje. Kiekvienam laukeliui bent: jo formatas, ribinė vertė, sąlygos, kuriomis parametras taikomas ir yra privalomas, parametrų vertėms taikomos geležinkelio techninės taisyklės, nuoroda į TSS ir kitus techninius dokumentus, susijusius su infrastruktūros registro objektais;

c)

išsamios parametrų apibrėžtys ir specifikacijos;

d)

nuostatos, pagal kurias modeliuojamas tinklas ir renkami duomenys su aktualiais paaiškinimais ir pavyzdžiais;

e)

duomenų iš valstybių narių infrastruktūros registrų patvirtinimo ir pateikimo INF registro taikomajai programai tvarka.

Taikymo vadove paaiškinamos šiame priede nurodytos infrastruktūros registro sistemos plėtrai būtinos specifikacijos.


(1)  2019 m. vasario 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/250 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2016/797 nurodytų geležinkelių sąveikos sudedamųjų dalių ir posistemių EB deklaracijų ir sertifikatų šablonų, atitikties patvirtintam geležinkelių transporto priemonių tipui deklaracijos pavyzdžio ir posistemių EB patikros procedūrų, kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 201/2011 (OL L 42, 2019 2 13, p. 9).

(2)  2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos rekomendacija 2014/881/ES dėl esamų geležinkelio linijų atitikties pagrindiniams techninės sąveikos specifikacijos parametrams lygio įrodymo procedūros (OL L 356, 2014 12 12, p. 520).

(3)  2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1299/2014 dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemio techninės sąveikos specifikacijos (OL L 356, 2014 12 12, p. 1).

(4)  2014 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1304/2014 dėl posistemio „Geležinkelio riedmenys. Triukšmas“ techninės sąveikos specifikacijos, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/232/EB ir panaikinamas Sprendimas 2011/229/ES (OL L 356, 2014 12 12, p. 421).

(5)  2016 m. gegužės 27 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/919 dėl geležinkelių sistemos Europos Sąjungoje kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių techninės sąveikos specifikacijos (OL L 158, 2016 6 15, p. 1).