27.5.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 139/103


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/775

2019 m. gegužės 16 d.

kuriuo dėl pakeitimų valdymo tvarkos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 454/2011

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/797 dėl geležinkelių sistemos sąveikos Europos Sąjungoje (1), ypač į jos 5 straipsnio 11 dalį,

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/796 (2) 19 straipsnyje nustatyta, kad Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (toliau – Agentūra) teikia Komisijai rekomendacijas dėl techninių sąveikos specifikacijų (toliau – TSS) ir jų tikslinimo pagal Direktyvos (ES) 2016/797 5 straipsnį ir užtikrina, kad TSS būtų pritaikytos prie technikos pažangos, rinkos tendencijų ir socialinių reikalavimų;

(2)

Komisijos deleguotojo sprendimo (ES) 2017/1474 (3) 14 straipsnyje reikalaujama iš dalies pakeisti Komisijos reglamento (ES) Nr. 454/2011 (4) (telematikos priemonių keleivių vežimo paslaugoms posistemio TSS) I priedo 7.5 skirsnį siekiant nustatyti telematikos priemonių keleivių vežimo paslaugoms posistemio TSS pakeitimų valdymo tvarką;

(3)

pagal Reglamento (ES) 2016/796 5 straipsnį buvo sudaryta darbo grupė, kad pateiktų pasiūlymą dėl rekomendacijos, susijusios su telematikos priemonių keleivių vežimo paslaugoms posistemio TSS 7.5 skirsnio pakeitimais;

(4)

2018 m. balandžio 20 d. agentūra pateikė Komisijai rekomendaciją dėl Reglamento (ES) Nr. 454/2011 7.5 skirsnio persvarstymo;

(5)

Reglamento (ES) Nr. 454/2011 I priedo 7.5 skirsnis, susijęs su telematikos priemonių keleivių vežimo paslaugoms posistemio TSS, turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

telematikos priemonių keleivių vežimo paslaugoms posistemio TSS nurodytų susijusių techninių dokumentų sąrašas turėtų būti atnaujintas;

(7)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos (ES) 2016/797 51 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 454/2011 I priedo (TAP TSS) 7.5 skirsnis pakeičiamas šio reglamento I priedu.

2 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 454/2011 III priedas pakeičiamas šio reglamento II priedu.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. gegužės 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 138, 2016 5 26, p. 44.

(2)  2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/796 dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 881/2004 (OL L 138, 2016 5 26, p. 1).

(3)  2017 m. birželio 8 d. Komisijos deleguotasis sprendimas (ES) 2017/1474, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/797 papildoma konkrečiais techninių sąveikos specifikacijų rengimo, tvirtinimo ir peržiūros tikslais (OL L 210, 2017 8 15, p. 5).

(4)  2011 m. gegužės 5 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 454/2011 dėl transeuropinės geležinkelių sistemos telematikos priemonių keleivių vežimo paslaugoms posistemio techninės sąveikos specifikacijos (OL L 123, 2011 5 12, p. 11).


I PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 454/2011 I priedo 7.5 skirsnis pakeičiamas taip:

„7.5.   Pakeitimų valdymas

7.5.1.   Pakeitimų valdymo procesas

Nustatomos pakeitimų valdymo procedūros, kurias taikant užtikrinama, kad su pakeitimu susijusios sąnaudos bei nauda būtų tinkamai išnagrinėtos ir kad pakeitimo įgyvendinimas būtų kontroliuojamas. Šias procedūras nustato, įdiegia, palaiko ir tvarko Agentūra; jas sudaro:

techninių apribojimų, dėl kurių reikia pakeitimo, nustatymas,

už pakeitimo įgyvendinimo procedūras atsakingo subjekto nustatymas,

įgyvendintinų pakeitimų patikrinimo tvarka,

pakeitimų valdymo, leidimo, perėjimo ir diegimo nuostatos,

atsakomybės, susijusios su išsamių specifikacijų tvarkymu, jų kokybės užtikrinimu ir jų sandaros tvarkymu, nustatymas.

Pakeitimų kontrolės valdyba (CCB) sudaroma iš Agentūros, geležinkelio sektoriui atstovaujančių organų, bilietų pardavėjams atstovaujančio organo, keleiviams atstovaujančio organo ir valstybių narių atstovų. Toks šalių dalyvavimas užtikrina, kad numatyti pakeitimai bus tinkamai išnagrinėti ir jų pasekmės bendrai įvertintos. Numatyta, kad galiausiai Pakeitimų kontrolės valdyba bus atiduota Agentūros globai.

7.5.2.   Specifinis šio reglamento III priede išvardytų dokumentų pakeitimų valdymo procesas

Šio reglamento III priede išvardytų dokumentų pakeitimų valdymo tvarką nustato Agentūra pagal šiuos kriterijus:

1.

Prašymai padaryti pakeitimus, turinčius poveikį dokumentams, pateikiami arba per valstybes nares, arba per Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/796 (*1) 38 straipsnio 4 dalyje apibrėžtas geležinkelio sektoriaus atstovaujamąsias organizacijas, veikiančias Europos lygmeniu, arba per bilietų pardavėjų atstovą, arba per Tarptautinę geležinkelių sąjungą (UIC), kiek tai susiję su iš pradžių UIC parengtų specifikacijų klaidų ištaisymu, arba per telematikos priemonių keleivių vežimo paslaugoms posistemio TSS valdymo komitetą.

2.

Agentūra renka ir saugo gautus prašymus padaryti pakeitimus.

3.

Agentūra gautus prašymus padaryti pakeitimus pateikia specialiai ERA darbo grupei, kuri juos įvertina ir parengia pasiūlymą, prie kurio prireikus pridedamas ekonominis vertinimas.

4.

Po to Agentūra pateikia kiekvieną prašymą padaryti pakeitimą ir su juo susijusį pasiūlymą Pakeitimų kontrolės valdybai, kuri prašymą padaryti pakeitimą patvirtina, jo nepatvirtina arba atideda jį vėlesniam laikui.

5.

Jei prašymas padaryti pakeitimą nepatvirtinamas, Agentūra prašymo pateikėjui nurodo priežastį, dėl kurios prašymas atmestas, arba paprašo pateikti papildomos informacijos apie pakeitimo projektą.

6.

Jei prašymas padaryti pakeitimą patvirtinamas, techninis dokumentas iš dalies pakeičiamas.

7.

Jei nepavyksta susitarti dėl prašymo padaryti pakeitimą patvirtinimo, Agentūra rekomendaciją atnaujinti III priede išvardytus dokumentus Komisijai pateikia kartu su naujos dokumento versijos projektu, prašymais padaryti pakeitimus ir jų ekonominiu vertinimu ir šiuos dokumentus pateikia savo interneto svetainėje.

8.

Nauja techninio dokumento versija ir patvirtinti prašymai padaryti pakeitimą pateikiami Agentūros interneto svetainėje. Agentūra valstybes nares nuolat informuoja per komitetą, įsteigtą pagal Direktyvos 2008/57/EB 29 straipsnio 1 dalį.

9.

Jeigu dėl prašymo padaryti pakeitimą reikėtų keisti telematikos priemonių keleivių vežimo paslaugoms posistemio TSS teisinį tekstą, Agentūra Europos Komisijai siunčia prašymą persvarstyti telematikos priemonių keleivių vežimo paslaugoms posistemio TSS ir (arba) prašyti Agentūros pateikti techninę nuomonę.

Kai pakeitimų valdymo tvarka turi poveikio bendrai su telematikos priemonių krovinių vežimo paslaugoms posistemio TSS naudojamiems elementams, pakeitimai atliekami taip, kad būtų laikomasi įgyvendintos telematikos priemonių krovinių vežimo paslaugoms posistemio TSS, kad būtų galima gauti optimalią naudą.


(*1)  2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/796 dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 881/2004 (OL L 138, 2016 5 26, p. 1).““


II PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 454/2011 III priedas pakeičiamas taip:

„III PRIEDAS

Techninių dokumentų sąrašas

Nr.

Nuoroda

Pavadinimas

1

B.1

Tarifų duomenų, taikomų tarptautiniam ir užsienio pardavimui, generavimas kompiuteriu ir keitimasis tais duomenimis. NRB bilietai

2

B.2

Tarifų duomenų, taikomų tarptautiniam ir užsienio pardavimui, generavimas kompiuteriu ir keitimasis tais duomenimis. Integruoto rezervavimo bilietai (IRB)

3

B.3

Tarifų duomenų, taikomų tarptautiniam ir užsienio pardavimui, generavimas kompiuteriu ir keitimasis tais duomenimis. Ypatingi pasiūlymai

4

B.4

EDIFACT pranešimų, naudojamų keičiantis tvarkaraščių duomenimis, diegimo vadovas

5

B.5

Elektroninis sėdimųjų vietų ir (arba) gultų rezervavimas ir kelionės dokumentų gamyba elektroniniu būdu. Keitimasis pranešimais

6

B.6

Elektroninis sėdimųjų vietų ir (arba) gultų rezervavimas ir transporto dokumentų gamyba elektroniniu būdu (RCT2 standartai)

7

B.7

Tarptautinis geležinkelio bilietas, spausdinamas namuose

8

B.8

Geležinkelių transporto paslaugų grandinėje dalyvaujančių geležinkelio įmonių, infrastruktūros valdytojų ir kitų įmonių žymėjimas standartiniais skaitiniais kodais

9

B.9

Vietovių žymėjimas standartiniais skaitiniais kodais

10

B.10

Elektroninis riboto judumo asmenų aptarnavimo paslaugų rezervavimas. Keitimasis pranešimais

12

B.30

Pranešimų ir duomenų rinkinių, reikalingų geležinkelio įmonių ir infrastruktūros valdytojų ryšiui pagal telematikos priemonių keleivių vežimo paslaugoms posistemio TSS, katalogas