25.4.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 110/34


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/653

2019 m. balandžio 24 d.

kuriuo dėl Sąjungos tarifinių kvotų tam tikrų rūšių paruoštoms ar konservuotoms žuvims iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 847/2006

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 27 d. Tarybos sprendimą 2006/324/EB dėl Europos bendrijos ir Tailando Karalystės susitarimo sudarymo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl tarifų ir prekybos (GATT) XXIV:6 ir XXVIII straipsnius, susijusio su Čekijos Respublikai, Estijos Respublikai, Kipro Respublikai, Latvijos Respublikai, Lietuvos Respublikai, Vengrijos Respublikai, Maltos Respublikai, Lenkijos Respublikai, Slovėnijos Respublikai ir Slovakijos Respublikai skirtuose įsipareigojimų sąrašuose numatytų nuolaidų pakeitimo minėtoms šalims įstojus į Europos Sąjungą (1), ypač į jo 2 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 847/2006 (2) nustatytos dvi metinės tarifinės kvotos, nuo 2006 m. birželio 2 d. taikomos be muito importuojamoms tam tikrų rūšių paruoštoms ar konservuotoms žuvims;

(2)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2019/216 (3) nustatyta, kad po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos tarifinės kvotos, nustatytos Sąjungai skirtame nuolaidų ir įsipareigojimų sąraše, pridėtame prie 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos, Sąjungai ir Jungtinei Karalystei turi būti paskirstytos atsižvelgiant į to reglamento priede nustatytą ES 27 kvotos naudojimo dalį;

(3)

todėl reikia priimti priemones Reglamento (ES) 2019/216 priedo C dalyje nustatytų tarifinių kvotų paskirstymui atlikti. Visų pirma Reglamente (EB) Nr. 847/2006 nustatyti tarifinių kvotų kiekiai turėtų būti pakeičiami kiekiais, apskaičiuotais atlikus paskirstymą;

(4)

diena, kurią bus pradėta taikyti Reglamento (ES) 2019/216 1 straipsnio 2 dalis, veikiausiai bus jau prasidėjusio kvotos laikotarpio diena. Todėl būtina nustatyti specialias taisykles, pagal kurias bus atliekamas tą dieną dar nepaskirtų tarifinių kvotų, kurių kvotos laikotarpis prasideda iki tos dienos ir baigiasi po jos, kiekių paskirstymas;

(5)

siekdama ekonominės veiklos vykdytojams užtikrinti teisinį tikrumą ir skaidrumą, kiekius, kuriuos bus galima naudoti paskirsčius tas tarifines kvotas, Komisija turėtų paskelbti per 2 darbo dienas nuo Reglamento (ES) 2019/216 1 straipsnio 2 dalies taikymo pradžios dienos;

(6)

Reglamento (ES) 2019/216 1 straipsnio 2 dalis taikoma nuo dienos, einančios po dienos, kurią Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje nustoja būti taikomas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 32/2000 (4). Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti kuo skubiau ir būti taikomas nuo dienos, kurią pradedama taikyti Reglamento (ES) 2019/216 1 straipsnio 2 dalis;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 847/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Leidžiama naudoti metinę 754 tonų tarifinę kvotą, kurios neviršijus taikomas atleidimas nuo muitų, skirtą paruoštoms arba konservuotoms sardinėms, pelamidėms, Scomber scombrus ir Scomber japonicus rūšių skumbrėms, Orcynopsis unicolor rūšies žuvims, išskyrus sveikas arba supjaustytas gabalais, klasifikuojamoms priskiriant KN kodą 1604 20 50, importuoti į Sąjungą.“;

2)

2 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.

iš 1 straipsnio 2 dalyje nustatytos 754 tonų tarifinės kvotos 123 tonos pagal kvotą, kurios numeris 09.0706, skiriamos importuojamoms Tailando kilmės žuvims, o likusi kvotos dalis, t. y. 631 tona, pagal kvotą, kurios numeris 09.0707, skiriama importuojamoms visų šalių kilmės žuvims.“

2 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo 1 straipsnio, jei tarifinės kvotos laikotarpis prasideda iki dienos, kurią pradedama taikyti Reglamento (ES) 2019/216 1 straipsnio 2 dalis, ir baigiasi po jos, atitinkama tarifinė kvota paskirstoma ES 27 procentinę dalį pritaikius po paskutinio paskyrimo galimiems naudoti tos tarifinės kvotos kiekiams.

2.   Per 2 darbo dienas nuo Reglamento (ES) 2019/216 1 straipsnio 2 dalies taikymo pradžios dienos Komisija internete tinkamai paskelbia kiekius, kuriuos galima naudoti nuo tos dienos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo dienos, kurią pradedama taikyti Reglamento (ES) 2019/216 1 straipsnio 2 dalis.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. balandžio 24 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 120, 2006 5 5, p. 17.

(2)  2006 m. birželio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 847/2006, atidarantis Bendrijos tarifines kvotas tam tikrų rūšių paruoštai ar konservuotai žuviai ir nustatantis jų administravimą (OL L 156, 2006 6 9, p. 8).

(3)  2019 m. sausio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/216 dėl tarifinių kvotų, nustatytų Sąjungai skirtame PPO sąraše, paskirstymo po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 32/2000 (OL L 38, 2019 2 8, p. 1).

(4)  1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 32/2000, atidarantis ir numatantis Bendrijos tarifinių kvotų, priimtų GATT rėmuose bei tam tikrų kitų Bendrijos tarifinių kvotų administravimą, ir nustatantis išsamias kvotų pritaikymo taisykles bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1808/95 (OL L 5, 2000 1 8, p. 1).