25.4.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 110/17


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/649

2019 m. balandžio 24 d.

kuriuo dėl riebalų rūgščių transizomerų, išskyrus natūraliai esančiuosius gyvūniniuose riebaluose, naudojimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1925/2006 III priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1925/2006 dėl maisto produktų papildymo vitaminais ir mineralais bei tam tikromis kitomis medžiagomis (1), ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1925/2006 Komisija gali savo iniciatyva priimti sprendimą kitą nei vitaminas ar mineralas medžiagą arba sudedamąją dalį, kurios sudėtyje yra tokios medžiagos, įtraukti į to reglamento III priedą, į kurį yra įtrauktos medžiagos, kurių naudojimas maisto produktuose draudžiamas, apribotas arba kurį prižiūri Sąjunga, jei ta medžiaga siejama su potencialiu pavojumi vartotojams, kaip nurodyta to reglamento 8 straipsnio 1 dalyje;

(2)

2009 m. gruodžio 4 d. Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) priėmė mokslinę nuomonę (2), kurioje padaryta išvada, kad maitinantis deramos mitybinės vertės maistu riebalų rūgščių transizomerų turėtų būti suvartojama kuo mažiau;

(3)

2015 m. gruodžio 3 d. Komisija priėmė ataskaitą dėl riebalų rūgščių transizomerų maisto produktuose ir Europos Sąjungos gyventojų mityboje (3). Ataskaitoje primenama, kad koronarinė širdies liga yra pagrindinė mirties priežastis Sąjungoje, o gausus riebalų rūgščių transizomerų vartojimas gerokai padidina širdies ligų riziką, daugiau nei bet kokia kita maistinė medžiaga, skaičiuojant vienai kalorijai;

(4)

ataskaitoje padaryta išvada, kad visuomenės sveikatos, vartotojų saugos ir suderinamumo su vidaus rinka požiūriu veiksmingiausia priemonė būtų teisės aktais nustatyti pramoninių riebalų rūgščių transizomerų kiekio maisto produktuose ribines vertes;

(5)

2018 m. balandžio 30 d. Komisija paprašė Tarnybos apibendrinti Tarnybos jau suteiktų mokslinių konsultacijų, visų pirma dėl maistingumo ir sveikumo teiginių, su maistu gaunamų medžiagų referencinių verčių ir maisto priedų, rezultatus ir pranešti Komisijai, kiek tokios mokslinės konsultacijos yra susijusios su dabartiniais tikslais sveikatai išsaugoti ir rekomendacijomis dėl riebalų rūgščių transizomerų vartojimo;

(6)

2018 m. birželio 19 d. Tarnyba pateikė savo išvadą mokslinės ir techninės pagalbos forma. Tarnyba, peržiūrėjusi turimus mokslinius įrodymus, padarė išvadą (4), kad, remiantis naujausiomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis rekomendacijomis, riebalų rūgščių transizomerų turėtų būti suvartojama kuo mažiau;

(7)

2018 m. gegužės 15 d. Pasaulio sveikatos organizacija paragino pašalinti pramoniniu būdu pagamintus riebalų rūgščių transizomerus iš pasaulinės maisto tiekimo grandinės (5);

(8)

riebalų rūgščių transizomerai yra kita nei vitaminai ir mineralai medžiaga, kurios žalingas poveikis sveikatai buvo nustatytas. Todėl ši medžiaga turėtų būti įtraukta į Reglamento (EB) Nr. 1925/2006 III priedo B dalį, o ja papildyti maisto produktus arba ją naudoti gaminant maisto produktus turėtų būti leidžiama tik laikantis tame priede nurodytų sąlygų, atsižvelgiant į dabartinę mokslo ir techninių žinių padėtį;

(9)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1169/2011 (6) I priede nurodytos riebalų ir riebalų rūgščių transizomerų apibrėžtys ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002 (7) 3 straipsnio 7 dalyje nurodyta mažmeninės prekybos apibrėžtis turėtų būti taikomos atitinkamiems terminams Reglamento (EB) Nr. 1925/2006 III priedo B dalyje;

(10)

siekiant supaprastinti šio reglamento taikymą, tikslinga reikalauti, kad maisto tvarkymo subjektai, tiekiantys maisto produktus kitiems maisto tvarkymo subjektams, išskyrus mažmenininkus, pateiktų jiems informaciją apie riebalų rūgščių transizomerų, išskyrus natūraliai esančiuosius gyvūniniuose riebaluose, kiekį, jei tas kiekis viršija 2 g/100 g riebalų;

(11)

siekiant, kad maisto tvarkymo subjektai galėtų prisitaikyti prie naujųjų reikalavimų priėmus šį reglamentą, turėtų būti priimtos tinkamos pereinamojo laikotarpio priemonės;

(12)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1925/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(13)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Riebalų rūgščių transizomerų, išskyrus natūraliai esančiuosius gyvūniniuose riebaluose, kiekis galutiniam vartotojui skirtuose maisto produktuose ir tiekti mažmeninei prekybai skirtuose maisto produktuose neturi viršyti 2 g/100 g riebalų.

2 straipsnis

Maisto tvarkymo subjektai, tiekiantys kitiems maisto tvarkymo subjektams maisto produktus, neskirtus galutiniam vartotojui arba neskirtus tiekti mažmeninei prekybai, užtikrina, kad maisto tvarkymo subjektams, kuriems tie maisto produktai yra tiekiami, būtų pateikta informacija apie riebalų rūgščių transizomerų, išskyrus natūraliai esančiuosius gyvūniniuose riebaluose, kiekį, jei tas kiekis viršija 2 g/100 g riebalų.

3 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1925/2006 III priedo B dalis iš dalies keičiama pagal šio reglamento priedą.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šio reglamento reikalavimų neatitinkančius maisto produktus galima toliau pateikti rinkai iki 2021 m. balandžio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. balandžio 24 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 404, 2006 12 30, p. 26.

(2)  EFSA dietinių produktų, mitybos ir alergologijos specialistų grupė (NDA); Scientific Opinion on Dietary Reference Values for fats, including saturated fatty acids, polyunsaturated fatty acids, monounsaturated fatty acids, trans fatty acids, and cholesterol. EFSA Journal 2010 m.; 8(3):1461.

(3)  COM(2015) 619 final, 2015 12 3.

(4)  EFSA, 2018 m. Scientific and technical assistance on trans fatty acids. EFSA papildomas leidinys 2018:EN-1433, p. 16. doi:10.2903/sp.efsa.2018.EN-1433.

(5)  REPLACE – an Action package to eliminate industrially-produced trans fatty acids, nuoroda WHO/NMH/NHD/18.4, 2018 m. gegužės mėn.

(6)  2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 (OL L 304, 2011 11 22, p. 18).

(7)  2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1925/2006 III priedo B dalyje įterpiama ši lentelė:

„B DALIS

Medžiagos, kurių naudojimas yra apribotas

Medžiaga, kurios naudojimas yra apribotas

Naudojimo sąlygos

Papildomi reikalavimai

Riebalų rūgščių transizomerai, išskyrus natūraliai esančiuosius gyvūniniuose riebaluose

Didžiausias kiekis – 2 g/100 g riebalų maisto produktuose, skirtuose galutiniam vartotojui ir maisto produktuose, skirtuose tiekti mažmeninei prekybai

Maisto tvarkymo subjektai, tiekiantys kitiems maisto tvarkymo subjektams maisto produktus, neskirtus galutiniam vartotojui arba neskirtus tiekti mažmeninei prekybai, užtikrina, kad maisto tvarkymo subjektams, kuriems tie maisto produktai yra tiekiami, būtų pateikta informacija apie riebalų rūgščių transizomerų, išskyrus natūraliai esančiuosius gyvūniniuose riebaluose, kiekį, jei tas kiekis viršija 2 g/100 g riebalų.“